Kontroversiškojo kardinolo likimas – popiežiaus rankose

Čikaga, balandžio 3 d. (,,Draugo" info.) - Tuo metu, kai viso pasaulio krikščionys šventė Palmių sekmadienį, Lietuvoje vadinamą Verbomis, pagrindinėje New York katalikų šventovėje – St. Patrick katedroje – mišias aukojęs kardinolas Edward Egan greičiausiai galvojo ne tik apie prasidedančią Šventąją Savaitę.

Pirmadienį kontroversiškajam New York kardinolui E. Egan sukako 75-eri. Pagal Katalikų Bažnyčios kanonus, tai metas, kai kardinolai privalo įteikti popiežiui savanoriško atsistadydinimo raštus. Po to jų likimas atiduodamas į Šventojo Tėvo rankas. Teigiama, kad dabartinis popiežius Bedediktas XVI yra neprognozuojamas, kai kalbama apie sprendimus dėl kardinolų atsistatydinimo. Neseniai jis atsistatydinti leido Toronto bei Dallaso kardinolams, tačiau nesutiko su Hong Kongo arkidiecezijos vadovo Joseph Zen pasitraukimu, nors pastarasis ir labai prašė leidimo pasitraukti, mat norėjo sustelkti ties kova dėl religijos laisvės Kinijoje.

E. Egan pasitraukimo su nekantrumu ir viltimi laukia New York lietuviai, neseniai praradę SoHo rajone esančią Our Lady of Vilnius bažnyčią. Būtent dabartinis kardinolas yra atsakingas už pastarųjų metų bažnyčių New York apylinkėse uždarymus. Per septynerius metus E. Egan daug pasitarnavo arkidiecezijos biudžetui – net 20 mln. dolerių sumažino biudžeto deficitą. Tačiau dėl to nukentėjo tokios palyginti negausiai lankomos parapijos kaip Our Lady of Vilnius, kurios buvo negailestingai uždarytos.

New York lietuviai pranešimą, kad E. Egan įteikė atsistatydinimo raštą, sutiko su neslepiama viltimi. Būrelis jų, susirinkusių prie St. Patrick katedros, protesto ženklan laikė plakatas, kurių viename buvo parašyta: ,,Cardinal Egan give us a birthday present. Re-open Our Lady of Vilnius”.

Kaip sakė viena protesto organizatorių, New York Lietuvių Bendruomenės pirmininkė Ramutė Žukaitė, vietos lietuviai norėtų, kad kardinolas nedelsdamas pasitrauktų. ,,Mes tikimės, kad kitas kardinolas bus daug jautresnis ir atidžiau įsiklausys į mūsų reikalus bei išsaugos tautinę lietuvių bažnyčią”, -- sakė R. Žukaitė.

Tuo tarpu kardinolas privačiai kalbėdamas su kunigais juokavo, kad šiems jo buvimą teks kęsti dar 150 metų, netrukus pridūręs, kad dabar jo likimas yra Benedikto XVI rankose.