Lietuvių evangelikų liuteronų bažnyčia išeivijoje jungiasi prie Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios

Ema Žiobrienė

Lietuvių evangelikų liuteronų bažnyčios išeivijoje vyriausia taryba, susirinkusi 2006 m. lapkričio 14 dieną Ziono lietuvių liuteronų bažnyčioje, vieningai nusprendė 2007 m. gegužės 1920 dienomis Ziono lietuvių liuteronų bažnyčioje sušaukti Lietuvių evangelikų bažnyčios išeivijoje sinodą, kurio metu būtų oficialiai paskelbta, kad Lietuvių evangelikų bažnyčia išeivijoje prisijungia prie Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios ir nustoja egzistuoti, kaip atskira institucija. Vyr. taryba ragina išeivijos bažnyčios parapijas rasti tinkamą būdą, kaip jos galėtų oficialiai įforminti jų bendrystę su motinine bažnyčia lietuvoje.

2006 m. suėjo 60 metų nuo Išeivijos liuteronų bažnyčios įsteigimo. Tai buvo nelengvas kelias, pradėtas dar Vokietijoje, metams bėgant lietuviams liuteronams, kaip ir kitiems „Dievo paukšteliams”, pasklidus po visą pasaulį.

•••

Didesnė Lietuvos liuteronų dalis tėvynę paliko jau 1941 metais, bijodami sovietų persekiojimo. Ta baimė buvo pagrįsta — 1945 m. gegužės mėnesį visi užsilikę liuteronai, kuriems buvo primestas vokiškumas, buvo ištremti į Tadžikiją. 1941 m. kartu su 30,000 vokiečių Lietuvą apleido ir tik lietuviškai kalbėję 20,000 liuteronų. Su jais kartu išvyko ir 27 kunigai. Žymi šių kunigų dalis prisidėjo prie Lietuvių liuteronų bažnyčios atgaivinimo išeivijoje. Be jų nebūtų buvę galimybės sukurti net šešis dešimtmečius išsilaikiusią išeivijos liuteronų bažnyčią.

Jau nuo 1946 m. pradžios Vokietijoje egzistavo daugybė parapijėlių: Kielyje, Seedorfe, Hanau, Fuldoje, o parapija Salzgitteryje turėjo apie 1,000 narių. 1946 m. lapkričio 9 ir 10 d. Lebenstedte susirinko pirmasis sinodas su 62 atstovais. Sinodas išrinko vyriausią bažnyčios tarybą ir įkūrė Išeivijos lietuvių evangelikų liuteronų bažnyčią. Žinoma, trūko giesmynų, Biblijų, religinės literatūros. 1946 m. kunigas A. Keleris išleido giesmynėlį. 1948 m. perspausdinamas giesmynas, o kunigas lic. J. Pauperas išleidžia Liuterio Mažąjį katekizmą. Tais pačiais metais iš Britų Biblijos draugijos gauta Naujų Testamentų. 1948 m. pradėtas leisti laikraštis „Evangelikų Kelias”.

Didesnėse parapijose kuriasi chorai, jaunimo rateliai, veikia sekmadienio mokyklos, moterų draugijos. Nuo pirmųjų dienų bažnytinė veikla Vokietijoje išsilaikė keliaujančių kunigų pastangomis: kunigas A. Keleris veikė šiaurės Vokietijoje, kunigas J. Urdzė — Luebecke ir vėliau Bonnoje, kunigas A. Trakis — amerikiečių zonoje, pietinėje Vokietijoje. Kunigas A. Trakis veikė su jaunimu, kunigas J. Urdzė — su studentais. Jaunimo veikla ypatingai pagyvėjo, kai 19471948 metais Pasaulio liuteronų sąjunga įsteigė Imbshausene ir Berchtesgadene evangelikams išeiviams suvažiavimo namus. 1946 metais įsteigta Lietuvių evangelikų studentų sąjunga.

Atrodo, vos sudarius šiokius tokius organizacinius planus, gyvenimas ir vėl keitėsi: 1949 m. prasidėjo emigracija į užjūrį. Dar 1953 m. Vokietijoje apie 2,000 lietuvių liuteronų gyveno stovyklose ir apie 4,500 — privačiai. Juos aptarnavo kunigai: Adolfas Keleris, Juozas Urdzė ir Julius Stanaitis. Tačiau su laiku ir parapijiečių skaičius ir kunigų jėgos nyko. Augimas prasidėjo užjūryje. Daugiausia Amerikoje.

•••

Pirmoji lietuviška liuteronų parapija JAV įsikūrė 1903 m. Collinsville, prie St. Louis, vėliau — Čikagoje, Brooklyne. Nuo 1903 metų Čikagoje veikė Ziono parapija ir jau nuo 1948 m. parapija išsikvietė kunigą Joną Pauperą, kad atvyktų ir atgaivintų ją. Tad 1949–51 m. atvykstantieji nauji emigrantai jau randa kunigą J. Pauperą jų laukiantį. Jis stengiasi teikti ne tik dvasinį peną, bet padeda kiekvienam ir su buitimi, taip pat darbu ar butu.

Atvykus kunigui A. Trakiui į Čikagą, 1952 susikuria nauja Tėviškės liuteronų parapija. Naujos parapijos susikuria New Yorke, Bostone, Los Angeles ir Kanadoje. Parapijose išsivystė gyva veikla su šeštadieninėmis mokyklomis, chorais, orkestrais. Buvo sudarytas Biblijos vertimo komitetas. Mirus kunigui Dagiui, New York parapija užsidarė. Taip pat išnyko ir kitos mažesnės parapijos. Sėkmingai veikė Ziono ir Tėviškės parapijos Čikagoje ir Išganytojo parapija Toronte su kunigu Algimantu Žilinsku. 1971 m. staiga mirus kunigui Jonui Pauperui, parapijos kunigu buvo pakviestas parapijos sūnus Jonas Juozupaitis. 1986 m. staiga mirė kunigas Ansas Trakis. Jo vietą užimti buvo pakviestas kunigas Hansas Dumpys.

Amerikoje parapijoms tęsiant savo veiklą, Vokietijoje veikimas silpnėja, nors kunigas J. Urdzė stengėsi prisitaikyti prie kintančių sąlygų, siekdamas išlaikyti bažnytinę veik  lą.

1983 m. Čikagoje susirinkęs sinodas ir tada jam vadovavęs bažnyčios Senjoras kunigas Ansas Trakis siekė sustiprinti Bažnyčios vadovybės svarbą, siūlydamas vietoj „senjoro” įvesti „vyskupo” titulą. Senjoro titulas kitose bažnyčiose nebuvo žinomas. Tai kunigas Ansas Trakis Išganytojo parapijoje Toronte vyskupo Arnold Lūsis buvo įšventintas latvių į vyskupus. Tačiau tik 7-asis sinodas 1991 m. galutinai nusprendė įvesti vyskupo titulą, išrenkant juo kunigą Hansą Dumpį. Toms pareigoms kunigas H. Dumpys buvo perrinktas 3 kartus. Jis turėjo galimybę atstovauti Lietuvių evangelikų liuteronų išeivijos bažnyčią ne tik lietuviškos bendruomenės veikloje Čikagoje, bet ir Pasaulinės liuteronų sąjungos veikloje. Tai buvo labai svarbu, kai Lietuvos liuteronų bažnyčia tos privilegijos neturėjo. Šiandien, žinoma, yra kitaip. Atėjusi nepriklausomybė išlaisvino ir bažnyčios veiklą.

•••

2006 m. rugsėjo 19 d. įvykusiame Lietuvių evangelikų liuteronų išeivijos bažnyčios vyriausios tarybos posėdyje vyskupas Hansas Dumpys dėl pablogėjusios sveikatos iš vyskupo pareigų pasitraukė. Nuo tos dienos vykdančio vyskupo pareigas perėmė viceprezidentas, Ziono parapijos klebonas kunigas Valdas Aušra.

2007 m. gegužės 1920 d. įvyksiančiame sinode dalyvaus Vokietijos, Kanados bažnyčių atstovai, Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupas Mindaugas Sabutis. Oficia   liai bus sprendžiamas išeivijos liuteronų bažnyčios sinodo parapijų įsijungimas į Liuteronų bažnyčią lietuvoje.

Šeštadienį, gegužės 19 d., vyks posėdžiai Ziono parapijoje, 9000 S. Menard Ave., Oak Lawn, IL 60453, o vakarienė ir pabendravimas — Balzeko muziejaus Gintaro salėje.

Sinodas pasibaigs gegužės 20 dieną, sekmadienį, 12:00 vaal. per pietus Ziono ev. lietuvių liuteronų bažnyčioje iškilmingomis pamaldomis su choru ir solistais. Pamokslą sakys Lietuvos liuteronų bažnyčios vyskupas Mindaugas Sabutis. Kviečiame dalyvauti. Daugiau informacijos galima gauti skambinant 708-422-1433.