14-asis Draugo fondo suvažiavimas

Dalia Cidzikaitė

Jau 15 metų gyvuojantis Draugo fondas (DF) šiais metais susirinko į 14-ąjį metinį narių suvažiavimą. Suvažiavimą atidariusi DF tarybos pirmininkė Marija Remienė pasveikino susirinkusius, trumpai apibūdino Fondą kaip organizaciją, pristatė prezidiumo (jam pirmininkavo dr. Algis Norvilas), sekretoriato (Nijolė Nausėdienė), nominacijų ir balsavimo komisijų narius bei pakvietė juos visus užimti vietas. Suvažiavime nedalyvaujant kun. Viktorui Rimšeliui, invokaciją perskaitė Fondo tarybos pirmininkė. Ji taip pat perdavė ir ,,Draugo” leidėjų — ,,Draugo” tarybos pirmininko Sauliaus Kuprio — žodį susirinkusiesiems. Jame pirmininkas pažymėjo, jog su keliais nesenais pokyčiais ,,Drauge” dienraštis pradėjo eiti geru keliu, pabrėžė, jog pasitaisė ir ,,Draugo” finansiniai reikalai — štai jau keli mėnesiai, kaip ,,Draugas” nesikreipia finansinės pagalbos į DF.

Nausėdienei perskaičius praėjusių metų suvažiavimo protokolą bei jį patvirtinus, DF tarybos pirmininkė Remienė trumpai supažindino susirinkusius su praėjusių metų padėtimi. Ji priminė, kad praėjusiais metais teko pajudinti pagrindinį DF kapitalą ir tais pinigais paremti dienraščio veiklą. Vis dėlto, jos teigimu, tai nėra labai blogas dalykas, mat lygiai taip pat buvo priversti pasielgti ir kiti lietuviški fondai, vienas tokių — Lietuvių fondas. Čia pat tarybos pirmininkė užtikrino DF narius, jog Fondas visaip kaip bando taupyti, visi dirba be atlyginimų ir vienintelės išlaidos, kurios šiuo metu sudaro apie 10 proc. nuo visų vajaus pajamų, yra pašto — vokų ir pašto ženklų — išlaidos.

Toliau tarybos pirmininkė perskaitė dabartinių septynių DF tarybos direktorių pavardes, ypatingą padėką tarė šiuo metu DF iždininko pareigas einančiam Leopoldui von Braun, kuris ne tik gerai ir atsakingai veda DF sąskaitas, bet štai jau pora metų kaip nemokamai užpildo DF mokesčius.

Remienė pasidžiaugė praėjusio pavasario lėšų telkimo vajaus sėkme ir priminė, jog vis dar vykstantis šiųmetinis rudens vajus į jau esančius ir būsimus DF narius kreipėsi su šūkiu: ,,Su šimtine į ‘Draugo’ šimtmetį”. ,,Atrodo, kad ir jis bus sėkmingas. Jau šiuo metu galima pasidžiaugti keliais naujais DF nariais”, — sakė Remienė. Ji taip pat paminėjo neįkanojamą savanorių darbą ir pagalbą, išsiuntinėjant laiškus. Ypač daug gražių žodžių nusipelnė Antanas ir Viktorija Valavičiai, kurie praėjusį penktadienį, lapkričio 16 d., sukvietė didelį būrį pagalbininkų  išsiųsti Šv. Kalėdų atvirukus.

Su šių metų DF iždu supažindino iždininkas Leopoldas von Braun. Kadangi prieš šį suvažiavimą visi Fondo nariai gavo detalią ataskaitą apie DF finansus, iždininkas kalbėjo trumpai. Banke šiuo metu su vajais yra 21,237 dol., iš jų beveik 20,000 surinkta per rudens vajų. Iš viso šįmet iki šios dienos per rudens ir pavasario vajus surinkta 42,171 dol. (su 301 aukotoju). Pernai per visus metus turėta 463 aukotojai, iki šios dienos yra priskaičiuojama jau apie 350 aukotojų. Tad šiais metais pradedam eiti pirmyn, — džiaugėsi iždininkas. Šiais metais ,,Draugui” įvairioms išlaidoms duota 105,000 dol., papildomai už beveik 16,300 dol. buvo nupirkta adresavimo mašina. Von Braun pranešė ir apie pasikeitusią honorarų išmokėjimo tvarką. Jeigu pernai ir užpernai ,,Draugo” honorarams buvo skiriama fiksuota pinigų suma, šiais metais, — sakė jis, — paskyrėme apie 10,000 dol. sumą ir autoriams honorarai mokami tiesiogiai: iš ,,Draugo“ administracijos gaunama honoraro suma autoriui apmokama Fondo. Toks pasikeitimas, DF iždininko   nuomone, atrodo, pasitvirtino, nes ,,Draugas” pastebimai pagerėjo. Iki šios dienos šiais metais honorarams išleista 7,345 dol.

Toliau kalbėjęs investavimo kompanijai ,,Smith Barney Inc.” dirbantis Gytis Kavaliauskas, jau septinti metai padedantis DF su investicijomis, pažymėjo, jog jo srityje yra kiek kitaip, mat metų gale rezultatai būna šiek tiek kitokie nei tikėtasi ar prognozuota. Jis trumpai supažindino su jo atstovaujamos kompanijos dabartine investavimo strategija. Į klausimą, kokie bus ateinantys metai, Kavaliauskas atsakė, jog svarbiausi rodikliai, jei kalbame apie investicijas: GDP, palūkanos ir infliacija, — visi yra teigiami. Jo nuomone, pasibaigus neseniai kilusiam finansiniam triukšmui, viskas turėtų būti švelniau. Tiesa jis perspėjo, jog kitais metais dėl rinkimų į prezidentus rinka gali kiek sustoti. Kavaliauskas taip pat informavo, jog šio mėnesio gale šiųmetiniai DF rezultatai yra pakilę 5,4 proc.

Iždo kontrolės komisijos pranešimą perskaitęs komisijos pirmininkas Antanas Paužuolis pranešė, jog DF iždininko vedamos knygos nuo 2006 m. sausio 1 d. iki 2006 m. gruodžio 31 d. ir nuo 2007 m. sausio 1 d. ir 2007 m. rugsėjo 30 d. yra tikslios ir labai lengvai patikrinamos. Pajamų ir išlaidų knygos vedamos tvarkingai. Knygoje įrašytos sumos atitinka banko pranešimus ir kitus dokumentus, — teigė Iždo kontrolės pirmininkas.

Šio suvažiavimo metu vyko trijų DF direktorių į tarybą rinkimai. Kandidatais buvo pateikti šiais metais kadenciją baigiantys Marija Remienė ir Vaclovas Momkus bei vienas naujas asmuo — dr. Augustinas Idzelis. Danguolė Kviklytė pasiūlyta į DF Kontrolės komisiją. Visi kandidatai plojimais buvo patvirtinti.

Toliau sekusiose diskusijose dėl DF veiklos buvo daugiau teiraujamasi dėl Fondo finansinės padėties, dėl galimos 200 dol. narystės sumažinimo iki 100 dol., taip pat buvo iškeltas klausimas dėl dabartinių ,,Draugo” patalpų. Klausimą pateikęs Paužuolis informavo susirinkusius, jog neseniai mirė marijonų provincijolas kun. Mark Garrow ir jo vietą užėmė naujas kun. Daniel Cambra, todėl nerimas dėl galimo dienraščio patalpų, kurios priklauso marijonams, netekimo yra pagrįstas. Į šį klausimą atsakiusi DF tarybos pirmininkė ir viena iš ,,Draugo” leidėjų direktorių Remienė teigė, jog kol kas ,,Draugas” lieka ten, kur ir yra, jos teigimu, nei ,,Draugo” leidėjai, nei DF nėra nieko iš naujo provincijolo girdėję. Ji prašė neskubinti įvykių ir paragino spręsti šiuo metu egzistuojančias problemas.