Lietuvių fondas planuoja daug darbų

Prasidedant naujam senos ir reikšmingos organizacijos – Lietuvių fondo (LF) – veiklos sezonui, užkalbinome žinomą visuomenininką, buvusį Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) valdybos pirmininką bei kitų organizacijų veikėją, LF tarybos pirmininką Vytautą Kamantą.

– Žinome, kad spalio 17 d. Pasaulio lietuvių centre, Lemonte, įvyko antrasis poatostoginis LF direktorių tarybos posėdis. Gal galėtumėte supažindinti su įdomesniais jo momentais, svarstymais, nutarimais?

– Posėdyje dalyvavo 10 Lietuvių fondo direktorių, 4 valdybos nariai, LF buhalteris, visi 3 kontrolės komisijos nariai, o darbo reikalais kitur iškeliavę trys direktoriai įsijungė į posėdį telefonu. Posėdis, kaip paprastai, buvo darbingas, dėmesys kreiptas į šios lietuvių finansinės institucijos arba pelno nesiekiančios korporacijos atliekamus darbus, ataskaitas ir ateitį. Išklausėme 7 pirmininkų (tarybos, valdybos ir komitetų) pranešimus ir priėmėme reikalingus, jų rekomenduotus nutarimus. Susipažinome su esama iždo padėtimi (pajamomis, išlaidomis), investicijų uždarbiu. Priėmėme naujus LF narius ir kandidatus, patvirtinome LF vidaus darbo ir pareigūnų atsakomybių taisykles ir t.t.

– Kokia yra dabartinė LF tarybos narių tarpusavio bendravimo ir darbo atmosfera?

– Nuolatos vieni su kitais palaikome ryšį asmeniniais pokalbiais, telefonais ir elektroniniu paštu. Daugelį svarbių LF klausimų ir reikalų iškeliame ir svarstome elektroniniu paštu tarp LF direktorių tarybos posėdžių, kurių šiais metais jau buvo septyni. Esu iki šiol išsiuntęs 49 oficialius LF Tarybos bendralaiškius su įvairiausia informacija, klausimais ar reikalais šalia laiškų, kuriuos mums išsiunčia LF komitetų ir valdybos pirmininkai bei LF raštinė. Per tokias korespondencines diskusijas susidaro daugumos nuomonė, tačiau formalius sprendimus galime priimti tik per LF direktorių tarybos posėdžius. Paprastai savaitę ar dvi prieš posėdžius labai pagyvėja visų LF darbuotojų veikla, nes visi stengiasi įgyvendinti savo ankstyvesnius pažadus. Dirbame labai demokratiškai, kiekvieno nuomonė yra svarbi ir reikalinga, sprendimai daromi pritariant daugumai, jie tada tampa privalomi mums visiems.

Pirmininkaudamas LF narių išrinktų direktorių tarybai, tikiuosi ir laukiu iš kiekvieno LF darbuotojo didelės bei visiškos teisinės, moralinės, finansinės atsakomybės ir pareigingumo, laikantis įstatymų, vykdant, įgyvendinant visus nutarimus ir mūsų pačių pažadus. Tą primenu ir pakartotinai prašau, kad būtų mažiau kalbų ir pažadų, bet daugiau atliktų darbų. Atvirai kalbant, aišku, jog tai sukelia tam tikras nuotaikas ir įtampas, nes dažnai mėgstama teisintis, kad dirbame „savanorišką darbą”, nėra laiko, yra kiti įsipareigojimai, todėl sunku kai ką atlikti.

– Kaip žinia, netrukus bus metinis LF pokylis. Gal kas nors naujo jame bus?

– Jis vyks lapkričio 4 d., šeštadienį, Pasaulio lietuvių centre (14911 127th Street, Lemont, Illinois). Šiais metais bus didesnis LF renginys, susidedantis iš kelių dalių. Pirmiausia, 5:30 val. po pietų, Lietuvių fondo salėje (apatiniame PLC aukšte) svečiai vaišinsis kokteiliais; 6:30 val. toje salėje prasidės koncertas „Dovana nariams”, kurio įvairią muzikinę programą atliks trys Lietuvių fondo stipendininkai: Evelina Puzaitė, Gabrielius Alekna ir Vakarė Petroliūnaitė. Tikrai bus įdomu juos pamatyti ir išgirsti. Po koncerto viršutinėje PLC salėje  7:30 val. vakaro bus vakarienė, stipendijų įteikimas studentams ir šokiai, grojant brolių Švabų orkestrui. Kaip ir visuomet, pokylyje dalyvauja daug įvairaus amžiaus gerai nusiteikusių svečių. Bus smagu!

– Kaip pavyko LF spaudos konferencija? Dabar susidomėjimas jomis atrodo gerokai sumažėjęs. Ar jas dar galvojama ateityje rengti?

– LF spaudos konferencija praėjo gerai. Jos dalyviams buvo pateikta daug informacijos, paaiškinimų ir atsakyta į klausimus. Konferencijos buvo ir yra naudingos tuo, kad spaudos atstovai gali labai greitai ir atvirai kitą dieną (po LF direktorių tarybos posėdžio) sužinoti apie LF veiklą, padėtį, planus, jiems rūpimus klausimus, kontroversijas ir t.t. Spaudai nereikia klausytis vėliau atsirandančių gandų ar laukti LF paruoštų pranešimų ar posėdžių aprašymų. Taip pat jose sužinoma ir kai kurių, taip vadinamų „užkulisinių” naujienų. Iš konferencijoje dalyvavusių spaudos redaktorių ir atstovų susidariau nuomonę, kad jiems  tos konferencijos yra naudingos. Jos naudingos ir LF pareigūnams, nes sužinoma, kas įdomu, reikalinga ar svarbu žiniasklaidos skaitytojams, klausytojams ar žiūrovams.

Ar jos bus ateityje, nežinau. Priklausys nuo būsimų LF direktorių tarybos ir valdybos naujų pirmininkų, kurie bus išrinkti per paskutinį šių metų gruodžio 5 d. LF direktorių tarybos posėdį. Spalio 17 d. posėdyje LF direktoriams pranešiau ir apie tai LF spaudos konferencijoje painformavau, kad pasitraukiu iš LF direktorių tarybos pirmininko pareigų ir nekandidatuosiu kitai kadencijai. LF direktoriams paaiškinau kai kurias mano pasitraukimo priežastis ir mano darbo LF taryboje padėtį. Pasilieku toliau dirbti kaip LF tarybos direktorius.

– Kokie kiti LF reikalai?

– Šiuo metu LF direktorių taryba ruošiasi paskutiniam šių metų gruodžio 5 d. posėdžiui. To posėdžio metu visi pirmininkai (tarybos, komitetų, valdybos) pateiks savo metinio darbo trumpus pranešimus ir rezultatus. Svarstysime ir priimsime LF pajamų ir išlaidų biudžetą 2007 metams. Nuspręsime, kokią LF kapitalo investavimo strategiją naudosime ir kaip ją vykdysime. Sutarsime, kaip didinti LF kapitalą, telkti naujus narius, ieškoti palikimų. Kalbėsime apie LF pelno skirstymą ateinančiais metais, nustatysime, iki kokios datos reikės pateikti stipendijų ir paramos prašymus. Užbaigsime paruošti ir priimsime kitas reikalingus LF veiklos ir pareigūnų darbo taisykles. Nustatysime LF narių metinio susirinkimo 2007 metais datą ir vietą, sudarysime LF narių metinio susirinkimo Nominacijų komisiją, kuri iš anksto surinks kandidatų siūlymus į LF direktorius ir Kontrolės komisiją. Susidarysime ateinančių metų LF direktorių posėdžių kalendorių. žodžiu, mūsų laukia daugelis šių ir kitų atliktinių darbų per ateinančias šešias savaites.

Gruodžio 5 d. išrinksime naują LF direktorių tarybos pirmininką, naują LF tarybos sekretorių ir naują LF valdybos pirmininką, kurie mums vadovaus ir kuriems mes savo veikla talkinsime.

– Dėkojame už pokalbį.

* * *

Tokias aktualias mintis apie Lietuvių fondą ir jo darbus artimoje ateityje mums pateikė jo tarybos pirm. Vytautas Kamantas, kuris į lietuvišką veiklą įsitraukė, vos atvykęs į JAV – 1949–siais, ir nuo to laiko dalyvavo įvairių lietuviškų organizacijų gretose, dažnai užimdamas vadovaujančius postus.

Užrašė Edvardas Šulaitis