LF spaudos konferencija — apie iššūkius ir plėtrą

Dalia Cidzikaitė

Kovo 16 d., penktadienį, LF surengė spaudos konferenciją, kurioje dalyvavo keletas LF narių: direktorių tarybos pirmininkas Arvydas Tamulis, LF valdybos pirmininkas Ramūnas Astrauskas, LF Pelno skirstymo komiteto pirmininkas Algirdas Saulis ir LF valdybos administratorė Laima Petroliūnienė bei žurnalistai iš ,,Draugo”, ,,Amerikos lietuvio” ir ,,Tėviškės žiburio” laikraščių.

Nauja LF sudėtis

Spaudos konferenciją atidaręs LF direktorių tarybos pirmininkas A. Tamulis supažindino susirinkusius su nauja, 2007 m. sausio 9 d. patvirtinta LF direktorių, pareigūnų, LF Tarybos komitetų sudėtimi. Naujai LF valdybai vadovauja Ramūnas Astrauskas, kiti LF valdybos nariai yra: kun. Valdas Aušra, Saulius Čyvas, Sigita Balzekienė, Kęstutis Ječius, Marius Kasniūnas, Tadas Kubilius ir Laima Petroliūnienė. Garbės komiteto pirmininko pareigas iš dr. J. Valaičio perėmė Kazys Ambrozaitis, Finansų komitetui vietoj A. Tamulio nuo šiol vadovauja Rimantas Griškelis, Įstatų komiteto ir Meno globos komiteto pirmininkų pareigas toliau eina tie patys LF pareigūnai: įstatų — Saulius Kuprys, meno globos — Marius Kasniūnas. Kiek pasikeitė Pelno skirstymo komiteto sudėtis. Pokyčiai, įvykę jau po sausio 9 d. LF tarybos posėdžio, yra tokie: Algirdas Saulis (pirmininkas), Vytautas Kamantas, Almis Kuolas ir Jūratė Budrienė (LF antrininkė) vietoj Vytenio Kirvelaičio. Kiti trys komiteto nariai bus paskirti JAV LB.

LF Tarybos pirmininkas taip pat pranešė, jog LF buvo atliktas auditas, jį atliko CPA firma. LF gavo geriausią galimą įvertinimą — ,,unconditional” arba be jokių pastabų. Pasak A. Tamulio, audito firma ne tik peržiūrėjo LF knygas, bet ir įvertino visą LF administracijos veiklą, kuri susilaukė ,,labai gero” įvertinimo.

Rengiamasi suvažiavimui

Su šiais ir kitais LF pokyčiais netrukus bus supažindinti visi fondo nariai, balandžio 21 d., šeštadienį, įvyksiančiame LF narių suvažiavime. Suvažiavimo metu vyks rinkimai į LF tarybą ir Kontrolės komisiją. A. Tamulis priminė, jog Tarybos kadencija yra trys metai, kiekvienais metais vienas trečdalis jos narių pasikeičia. Šiais metais į Tarybą bus renkami 6, o į Kontrolės komisiją — 3 žmonės. Nuo šių metų pradžios LF skelbia žmonių, norinčių kandidatuoti į LF tarybą, nominacijas. Nominacijos bus priimamos ir suvažiavimo metu. Iki kovo 1 d. atėję pareiškimai bus išsiųsti nariams ir įtraukti į balsavimo korteles. Šiuo metu į 6 tarybos vietas pretenduoja 8 kandidatai. 6 iš jų yra dabartiniai LF tarybos nariai: Saulius Čyvas, Vytautas Kamantas, Marius Kasniūnas, Vytas Narutis ir Arvydas Tamulis. Norą kandidatuoti kol kas yra pareiškę 3 nauji žmonės: Danutė Bindokienė, Ilona Laucienė ir Laurynas R. Misevičius. Į Kontrolės komisiją kandidatuoja tie patys šiuo metu komisijoje dirbantys žmonės: Kazimieras Laukaitis, Dalia Povilaitienė ir Vytas Vaitkus.

Nauja naudojimosi įgaliojimais tvarka

LF ir toliau tobulina naudojimąsi įgaliojimais ir priėmimo į LF procedūrą. Nuo šiol, sakė A. Tamulis, narystės perdavimas bus užfiksuotas formaliai. Tuo tikslu yra sukurtos naujos formos narystei perduoti. Tokia naujovė, tikisi LF Tarybos pirmininkas, įves daugiau aiškumo ir skaidrumo, narystę paliekant kaip palikimą arba ją perduodant kitiems savo šeimos nariams. Naujas formas galima gauti LF raštinėje. Tas pats taikoma ir organizacijoms. Organizacijų atstovai yra kviečiami pasinaudoti šia nauja LF siūloma paslauga. Asmeniškai į suvažiavimą atvykę nariai pirmiausia turi pasinaudoti savo asmeniškais įgaliojimais ir tik po to — jiems perrašytais įgaliojimais — priminė Tarybos pirmininkas.

Pelno komisijoje LF ir JAB LB nariai

A. Tamulis teigė, jog šiais 2007 m. LF skyrė 600,000 dol., t.y. 100,000 dol. daugiau nei praėjusiais metais. Pelno skirstymo komitetą sudarys trys LF ir trys JAV LB nariai. Kiekviena grupių turės po vieną antrininką. LF atstovai jau yra paskirti. Tai: A. Saulis (pirmininkas), V. Kamantas, A. Kuolas, J. Budrienė (antrininkė). A. Tamulis tikisi, jog netrukus, šio mėnesio gale, LF gaus ir trijų JAV LB narių pavardes.

Apie fondo plėtrą ir naujus uždavinius

LF valdybos pirmininkas R. Astrauskas pasidalino mintimis apie fondo plėtrą ir naujas iniciatyvas, nuo kurių, jo nuomone, priklausys tolimesnė fondo ateitis. Pasak jo, didelis dėmesys bus skiriamas darbui su įgaliotiniais. Neseniai įvykusios telekonferencijos metu buvo išklausyti po visą Ameriką išsibarstę įgaliotiniai. Pokalbyje bandyta atsakyti į klausimą: kas žmones stabdo stoti į LF? Valdybos pirmininkas sutiko, jog tokiu klausimu tolimesnį LF likimą tarsi bandoma spręsti iš neigiamos pusės, tačiau, jis įsitikinęs, taip darydami, jie nori suprasti problemą. ,,Rimtų priekaištų nebuvo, pagrindinis priekaištas buvo tas, kad fondas yra Čikagoje, kad jis dirba daugiausiai su Čikagos fondo nariais, su Čikagos organizacijomis. Todėl   ateityje fondas nori plėsti įgaliotinių tinklą, suteikti kuo daugiau teigiamos informacijos apie patį fondą ne Čikagoje gyvenantiems lietuviams.

Taip pat buvo iškelta mintis suorganizuoti kultūrinį plėtros renginį per visą Ameriką, gal net pajungiant JAV LB, nes, tvirtino R. Astrauskas, reikia kaip galima aiškiau suformuluoti ir pateikti visuomenei, kas yra LF, kodėl jį reikia remti, kokia yra tokio rėmimo nauda. Jis įsitikinęs, jog nariai, kurie stoja į fondą, turi žinoti, kodėl jie stoja, kodėl jie jį remia.

Skirtingai nuo kitų lietuviškų organizacijų, kurių veikla yra kur kas kryptingesnė, LF rezultatų tuoj pat nepamatysi, nepajusi — toliau tęsė LF valdybos pirmininkas. LF yra visos išeivijos lietuviškumo išlaikymas, lietuviškos mokyklos, lietuvybės, LF idėjų perdavimas ateinančioms kartoms.

Jau galima tapti nuolatiniais fondo nariais

Šiais metais LF kviečia narius tapti nuolatiniais fondo rėmėjais. R. Astrauskas paminėjo, jog fondas išsiuntė laiškus nariams, kurie neaukojo daugiau nei vienerius metus. Laiškuose fondas priminė apie kasmetinį nario įnašą. Jo teigimu, nustebome, gavę teigiamus narių atsakymus. Vadinasi, teigė pirmininkas, reikia nuolatinio kontakto su fondo nariais. ,,Visų narių balsai yra vienodai svarbūs. Jeigu narys užpildo anketą, kurioje jis sako, jog jis nori tapti nuolatiniu nariu, kiekvienais metais bus išsiųstas šiltas, draugiškas priminimas, jog atėjo laikas jiems atsiųsti savo kasmetinį nario įnašą”. R. Astrauskas priminė, jog nuo šiol įnašą galima pervesti ir internetu, naudojantis kreditine kortele. Tą galima padaryti per LF internetinį tinklalapį: www.lithuanianfoundation.org.

Dovana motinoms ir vaikams

Kalbėdamas apie kitas fondo iniciatyvas, valdybos pirmininkas užsiminė apie naują — Motinos dienos — iniciatyvą. Kol kas spaudos konferencijoje dalyvavę LF nariai nenorėjo išduoti, kas tai bus, tačiau, pasak šios iniciatyvos autorės LF valdybos administratorės L. Petroliūnienės ir paties R. Astrausko, tai bus ir didelė, ir mažytė staigmena.

R. Astrausko teigimu, taip pat bandoma atnaujinti bendradabiavimą su šeštadieninėmis lituanistinėmis mokyklomis, su vaikais. Fondas planuoja išleisti spalvojimo knygutes. Vaikai raginami atsiųsti savo piešinius, kurie bus įdėti į fondo leidžiamą knygutę. Šios iniciatyvos tikslas — vaikų ir jų tėvelių supažindinimas su fondu, jo veikla.

Fondas tęs praėjusių metų iniciatyvą

Šiais metais bus tęsiama praėjusiais metais LF pradėta iniciatyva — LF krepšinio taurės varžybos. Laimėjusi komanda gaus prizą, kurį įteiks savo išrinktai lituanistinei nokyklai. Praėjusiais metais prizą laimėjo ,,Žalgirio” komanda, ji savo laimėtą premiją — 1,000 dol., paskyrė Maironio lituanistinei mokyklai. ,,Šiais metais tikimės, kad laimės kita komanda. Jei ir vėl laimės ,,Žalgirio” komanda, prašysime, kad iškovotą prizą skirtų kitai lituanistinei mokyklai ar kitai lietuvių visuomeninei organizacijai, atitinkančiai LF tikslus ir kriterijus.

Ieškome visokių būdų: patrauklių, originalių, kad būtume įdomūs visuomenei” — spaudos konferenciją pabaigė LF valdybos pirmininkas R. Astrauskas.