philadel
Dr. Jonas Dunčia – parodos organizatorius (antras iš k.) su parodos
dalyviais Vilma Blandyte, Petru Vaškiu ir Danute Surdieniene.
R. Gedeikos nuotraukos


Nepasiduodame – krutame, planuojame, veikiame

Alg. S. Gečys

Metinis Lietuvių Namų susirinkimas

Balandžio 27 d., sekmadienį, įvyko Lietuvių Namų bendrovės (Lithuanian Music Hall Association) visuotinas narių susirinkimas. Pranešimus nariams pateikė Tarybos pirmininkas Timothy Dorr, iki 2007 metų galo iždininku buvęs Vytas Maciūnas ir nuo metų pradžios tas pareigas perėmusi Estera Bendžiūtė-Washofsky. T. Dorr padėkojo už jam teiktą Tarybos narių paramą, pasidžiaugė metų bėgyje atliktais remontais bei patalpų pagerinimais, iškėlė svarbą suruošti pokylį Lietuvių Namų (LN) šimtmečiui paminėti. V. Maciūnas padėkojo LN administratorei Lisai Blanco už jos kruopščiai atliekamą patalpų nuomavimą, kurio dėka papildomas iždas ir apmokamos buitinės LN išlaidos. Padėkota ir Lietuvių Fondui už per Lietuvių Bendruomenės apylinkę suteiktą finansinę paramą konkretiems uždaviniams vykdyti.

Po pranešimų vyko LN Tarybos rinkimai. Direktoriais išrinkti šie asmenys: Violeta Bendžiūtė, Estera Bendžiūtė Washofsky, Lisa Blanco, Millie Helt, Angelė Puodžiūnienė, Algimantas Gečys, Rimas Gedeika, Vytautas G. Karalius, Maksiminas Karaška, Kęstutis Lukas, Vytas Maciūnas, Albert Mikutis, Kęstutis Pliuškonis ir Rimantas Stirbys. Buvęs Tarybos pirmininkas T. Dorr į Tarybą nekandidatavo. Jam padėkota už jo įdėtą triūsą vadovaujant Lietuvių Namams.

Gegužės 14 d. įvyko pirmasis naujai išrinktos Tarybos posėdis. Dalyvaujant LB apylinkės kopirmininkui Virgui Volertui buvo parengti planai LN ir LB apylinkės vadovybėms gegužės 24 d. Lietuvių Namuose priimti 40 Lietuvos Krašto apsaugos savanorių pajėgų (KASP) karių. Kariai iš Lietuvos yra atvykę į Pennsylvania valstiją dalyvauti bendrose pratybose su Pennsylvania National Guard, kurių taip pat esama JAV apsaugos savanorių karių. Pagrindiniu ryšininku yra JAV LB Krašto valdybos vicepirmininkas Rimas Gedeika.

Nors šiame posėdyje nepavyko išrinkti Tarybos pirmininko, buvo nutarta LN 100-to metų sukaktuvinį pokylį rengti gruodžio 7 d. Taip pat sudaryta sukaktuvinio leidinio komisija: Rimantas Stirbys, Rimas Gedeika, Vytas Bagdonavičius, dr. Juozas Kasinskas, Lisa Blanco ir Algimantas Gečys.
Kęstutis Pliuškonis pranešė, kad pastato elektros įrengimų patobulinimo darbai, kainavę beveik 25,000 dol., yra baigti. Jam padėkota už planų paruošimą ir darbų priežiūrą. Ypač įspūdingai atrodo didžioji LN salė su moderniomis rampos šviesomis ir naujais šviestuvais.

,,Aušrinė” šoko Baltimore mieste

Balandžio 26 d. Philadelphia tautinių šokių grupė ,,Aušrinė”, vadovaujama Dariaus Šypalio, šoko Baltimore Lietuvių Namuose vykusiame IREKS baltų tautų liaudies festivalyje, kuriame programą atliko lietuvių, latvių ir estų meno kolektyvai. ,,Aušrinė” sušoko keturis šokius. Gausi publika šokėjus entuziastingai priėmė, o akordionistė Ilona Babinskienė už savo grojimą sulaukė pagyrimų. Festivalyje pasirodė ir lietuvių folklorinis ansamblis ,,Jorė”. Programai pasibaigus, visi susirinkusieji turėjo progą pasimokyti šokių judesių, kartu pašokti bei pabendrauti.

,,Aušrinė” aktyviai ruošiasi š.m. liepos 6 d. Los Angeles mieste įvyksiančiai XIII Lietuvių tautinių šokių šventei. Repetuojama net du kartus į savaitę po maždaug tris valandas, mat būtina išmokti net 12 šokių. Na, bent jau šokėjų skaičiumi nesiskundžiama. Prieš šokių šventę į grupę įsijungė gražus jaunų žmonių skaičius.

Prisimintas a. a. kun. Stasys Raila

Balandžio 20 d. ,,Bendruomenės Balso” radijo laidą vedusi Teresė Gečienė prisiminė prieš dvi dienas Putnam mirusį kun. Stasį Railą. Pereitą lapkritį sulaukęs 100 metų, kun. Raila paliko gilius pėdsakus Philadelphia lietuvių veikloje. 1939 metais su ekskursija iš Lietuvos į Pasaulinę parodą New York atvykęs kun. Raila dėl kilusio Pasaulinio karo negalėjo grįžti į Tėvynę. Nuo 1941 iki 1954 m. jis buvo vikaru Philadelphia Šv. Kazimiero lietuvių parapijoje. Jo pastangomis buvo sudaryti šimtai kvietimų Antrojo Pasaulinio karo pabėgėliams – dypukams atvykti į Philadelphia. Daugeliui atvykusių kun. Raila padėjo susirasti darbus ir butus. Jo būta ir vieno iš ,,Bendruomenės Balso” ir lituanistinės mokyklos Philadelphia steigėjų. Vėliau jis dirbo vikaru New York lietuvių parapijose, vadovavo Lietuvių Katalikų religinei šalpai, kuri sovietinės okupacijos laikais surasdavo būdus šelpti bažnyčią Lietuvoje ir platinti informaciją užsienyje apie katalikų persekiojimą Lietuvoje. Nors ir sulaukęs gražaus amželio, kun. Raila tebebuvo žvalus, maloniai prisimindavo tarp Philadelphia lietuvių praleistas dienas, domėjosi vietine veikla.

Įvyko fotografijų paroda

Nuo š. m. balandžio 27 iki gegužės 11 dienos Šv. Andriejaus parapijos salėje vyko fotografijų paroda. Paroda įvyko V. Krėvės mokyklos vedėjos Jūratės Vrubliauskienės rūpesčiu, Mokyklos tėvų komiteto ir LB apylinkės valdybos finansinės paramos dėka parapijos salės sienoje įmontuotos skelbimų lentos. Parodą rengti ėmėsi veiklus parapijos komiteto narys dr. Jonas Dunčia. Dvi savaites grožėjomės devynių fotografų fotografijomis, apžvelgiančiomis gamtos grožį, šaunią architektūrą, įdomias žmonių išraiškas, o taip pat ir vietos telkinio gyvenimą. Nuotraukų autoriai: Joana Antanavage, Vilma Blandytė, dr. Jonas Dunčia, Rimas Gedeika, Renata Kučienė, Vladas Mameniškis, Vytautas Raubertas, Danutė Surdėnienė ir Petras Vaškys. Pasigedome produktyvaus fotografo Kazio Razgaičio dalyvavimo.

Atvirų durų diena V. Krėvės mokykloje

Gegužės 4 d. V. Krėvės lituanistinė mokykla visus būsimus ir dar dvejojančius mokinius bei jų tėvelius sukvietė į mokyklos Atvirų durų dieną. Mokyklos durys plačiai atsivėrė pamokų metu. Tai buvo gera proga apžiūrėti mokyklos patalpas, apsilankyti pamokose, pertraukėlių metu pakalbėti su mokinukais ir mokytojais, tėveliams, pagurkšnoti kavutę su dabartinių mokinių tėvais, pajusti kasdieninę mokyklos nuotaiką. Šiais mokslo metais mokyklos patalpos pagražėjo. Atlikta nemažai pagerinimų, skoningai išpuoštos klasės, įrengta mokyklos biblioteka. Telkinyje buvo išplatinta anketa siekiant sužinoti tėvų pageidavimus dėl mokymo lituanistinėje mokykloje. Ateinantiems mokslo metams mokytis užsiregistravo keturi būsimi mokiniai.

Prisimintas Vytautas Kernagis

Balandžio 20 d, sekmadienį, Philadelphia lietuviai prisiminė kovo 15 d. vėžio ligos pakirstą žymųjį dainininką Vytautą Kernagį. Tos dienos ,,Bendruomenės Balso” laidoje skambėjo jo kūryba, prisiminti koncertai JAV, kalbėta apie pirmosiomis atgautos nepriklausomybės dienomis Kernagio puoselėtą labdaros veiklą, kurią pasiryžo tęsti jo sūnus su Registrų centre įregistruota viešąja įstaiga Vytauto Kernagio fondas. Šv. Andriejaus parapijos komiteto rūpesčiu už V. Kernagio sielą kun. P. Burkauskas atnašavo Šv. Mišias. Dr. Jono Dunčios pastangomis parapijos salėje buvo parodytas Gerimanto Peniko ir Gintaro Karoso sukurtas filmas iš V. Kernagio koncertų JAV ir Lietuvoje. Su dėmesiu išklausyti svečio iš Lietuvos Remigijaus Meškinio, kuriam teko groti V. Kernagio muzikantų grupėje, šilti prisiminimai apie dainininką.

Trumpai

Birželio 7 d. Šv. Andriejaus parapijai paremti organizuojamas ,,Blusų turgus”. Pereitą rudenį surengtas turgus davė tūkstantinę pelno, tad vėl nerimstama. Parapijiečiai yra prašomi ,,Blusų turgui” paaukoti įvairių gerame stovyje daiktų, mokyklinių priemonių, baldų, net nenudėvėtų, švarių rūbų. Pagrindinės turgaus organizatorės yra Roma Krušinskienė ir Daina Krivickaitė.

***
V. Krėvės lituanistinė mokykla kvietė visus apylinkės lietuvius stovyklauti Frances Slocum State parke Pocano kalnuose Vainikų dienos (Memorial Day) savaitgaly (gegužės 24-26 d.). Dvi naktis buvo nakvojama palapinėse, taip pat buvo lankomas gretimas Ricketts State Park, kuriame yra 22 kriokliai.

***
Vilniuje balandžio 16-18 dienomis vyko dalyvių skaičiumi ir programos platumu įspūdingas lituanistiniam švietimui skirtas forumas, kurį suorganizavo Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie Lietuvos vyriausybės. Jame dalyvavo bemaž šimtas dalyvių iš 29 šalių. Tarp dalyvių buvo ir V. Krėvės mokyklos vedėja Jūratė Vrubliauskienė, atstovavusi JAV lituanistinį švietimą kartu su Indianapolis, Elizabet lituanistinių mokyklų vedėjomis ir JAV LB Švietimo tarybos nare Gaila Urbonaite–Narkevičiene.

***
Lietuvių Bendruomenės Philadelphia apylinkės metinis visuotinis susirinkimas yra šaukiamas birželio 8 d., sekmadienį, tuoj po 10:30 val. r. Šv. Mišių Šv. Andriejaus parapijos salėje. Visi Philadelphia ir apylinkių lietuviai yra kviečiami gausiai dalyvauti, išgirsti apie pereitų metų atliktus darbus ir padėti sudaryti ateinančių metų lietuviškų renginių planus.

philadell
Šv. Andriejaus parapijos ,,Fotom-Paroda”.