Gyvas Philadelphia LB apylinkės metinis susirinkimas

Algimantas S. Gečys

Prisilaikant JAV LB įstatų, lygiai po vienerių metų, š. m. birželio 8 d. Philadelphia LB apylinkės valdyba Šv. Andriejaus parapijos salėje sušaukė metinį apylinkės narių susirinkimą. Dalyvaujant 47 asmenims, susirinkimui pirmininkavo valdybos kopirmininkai Roma Krušinskienė ir Virgus Volertas, sekretoriavo Eglė Garalevičienė. Prieš metus vykusiame susirinkime išrinkus LB apylinkės valdybą, šis susirinkimas apsiribojo vien tik atliktų darbų ataskaita, pranešimu apie bendruomeninių institucijų finansinę padėtį (be atliktos revizijos!) ir veiklos planavimu kitiems metams. Jei pereitų metų susirinkimas renkant apylinkės vadovybę galėjo būti apibūdintas kaip audringas, šių metų susirinkimas dėl svarstytų ,,Bendruomenės Balso” ir V. Krėvės lituanistinės mokyklos klausimų laikytinas neįprastai gyvu. Susirinkime paliesti klausimai keletą savaičių buvo plačiai diskutuoti internete ir telefoniniuose pokalbiuose. Tai dar vienas įrodymas, kad LB veikla yra aktuali.

Taupant laiką, buvo pasiūlyta pereitų metų metinio susirinkimo protokolo neskaityti. Pritarta vienbalsiai. Vis dėlto peršasi mintis, kad perskaityti protokolą būtinai reikėjo, ypač kad pereitų metų susirinkimo LB apylinkės vadovybės rinkimų klausimas atsidūrė JAV LB Garbės teisme. Gerai, kad kalbėjusi R. Krušinskienė dalyvius supažindino su Garbės teismo sprendimu. Teismas priėmė sprendimą, kad metinio susirinkimo metu priimti nutarimai rinkti pirmininką ir balsuoti už pateiktą sąrašą atitiko LB įstatų pažymai, teigiančiai, kad ,,JAV LB apylinkės vyriausias organas yra JAV LB apylinkės susirinkimas”. Dėl skundo teikėjos reikalavimo, kad būtų atšaukti spaudoje išspausdinti pareiškimai jos asmens atžvilgiu, Garbės teismas konstatavo, kad asmuo, pasiūlęs savo kandidatūrą į valdžios organą, savo ruožtu atveria save visuomenės kritikai.

Per metus LB apylinkės valdyba surengė Lietuvos nepriklausomybės švenčių minėjimą, Šv. Andriejaus parapijoje paminėjo Baisiojo Birželio tragiškąją sukaktį, J. ir L. Kazlauskų koncertu paminėjo Lietuvių Fondo 45rių metų sukaktį, surengė Jurgitos Šeduikytės koncertą, prisidėjo prie Pennsylvania vykusiose pratybose dalyvusių Lietuvos karių savanorių sutikimo, buvo atsakinga už ,,Bendruomenės Balso” ir V. Krėvės lituanistinės mokyklos veiklą. Apylinkės valdybos iždininkė Daina Krivickaitė pranešė, kad ižde turima 16,935.00 dol. suma, tačiau iki šiol dar nėra atsiskaityta su LB Krašto valdyba už Vasario 16/ Kovo 11 aukas, tad ižde esanti suma sumažės iki maždaug 14,000.00 dol.

,,Bendruomenės Balso” ir V. Krėvės lit. mokyklos reikalai

,,Bendruomenės Balso” koordinatorė Julija Dantienė pranešė, kad yra nusprendusi po 22 vadovavimo redakciniam kolektyvui metų trauktis iš pareigų. Ji dirbs iki š. m. rugpjūčio 24 d., kada baigiasi pasirašyta sutartis su WNWR radijo stotimi. Norą pasitraukti jai yra pareiškusios ir kai kurios radijo pusvalandžio redaktorės. Jaučiama, kad yra stipriai sumažėjęs valandėlės klausomumas, o su juo ir finansinė parama radijo programai. ,,Bendruomenės Balso” iždininkas Gediminas Dragūnas pranešė, jog ižde turima 3,475.00 dol. Šios sumos turėtų pakakti iki sutarties su radijo stotimi pabaigos. Šiais metais ,,Bendruomenės Balsas” sulaukė stambių palūkanų iš Janės Kaulinienės vyro atminčiai įkurtos sąskaitos, Lietuvių Fondo ir per Maksiminą Karašką gautos 1,000.00 dol. Karaškų šeimos aukos. Susirinkimas atsisakė priimti sprendimą, kuriuo būtų nutraukta 55 metus LB apylinkės globoje veikusi savaitinė radijo programa. Išrinkta komisija (Jūratė Stirbienė, Teresė Gečienė ir Antanas Krušinskas), kuriai pavesta ištirti radijo pusvalandžio klausomumą, visuomeninės paramos programai išlaikyti galimybes bei ieškoti naujų redaktorių.

Krėvės lituanistinės mokyklos vedėja Jūratė Vrubliauskienė pranešė, kad mokyklą šiais metais baigė vienas mokinys – Saulius Gečas. Šiuo metu mokykloje mokosi 15 vaikų, o ateinančiais metais jų skaičius turėtų padidėti. Kitiems mokslo metams jau yra užsiregistravusių naujų mokinių. Šiais mokslo metais buvo suremontuotos mokyklos patalpos. Mokyklos ižde, kurį tvarko dr. Gintarė Gečytė– Akerley, yra 19,450.00 dol. (Gautas a. a. Juozo Kalinausko mokyklai skirtas 10,000.00 dol. palikimas.) Vedėja pranešė, kad nuo kitų metų mokykla nebesivadovaus JAV LB Švietimo tarybos mokymo gairėmis, bet remsis Tautinių mažumų ir išeivijos departamento (TMIDo) mokykloms pateikta programa. Vedėja taip pat pareiškė, kad mokykloje toliau nebus mokomasi iš ,,morališkai pasenusių”, Chicagoje išleistų mokyklinių vadovėlių.


Nereikia aiškinti, jog susirinkimo dalyviai J. Vrubliauskienės pareiškimus suprato kaip nusiteikimą ignoruoti JAV LB Švietimo tarybą, o pasisakymą dėl jos darbuotojų paruoštų vadovėlių palaikė ,,antrosios bangos” autorių – švietėjų nepagrįsta kritika. Nejaugi daugiau kaip pusšimtį metų gyvuojanti JAV LB Švietimo taryba vaikus mokino iš amoralių vadovėlių, kuriuos parašė abejotinos moralės asmenys? Į susirinkime dalyvavusio JAV LB Krašto valdybos pirm. Vyto Maciūno (jis priklauso Philadelphia LB apylinkei!) klausimą, kuo iš esmės skiriasi TMIDo ir JAV LB Švietimo tarybos paruoštos švietimo gairės, vedėja atsakyti nepajėgė. A. Gečys priminė, kad daugiau kaip prieš pusšimtį metų įkurta V. Krėvės mokykla visada veikė JAV LB Švietimo tarybos žinioje ir Philadelphia LB apylinkės valdybos globoje. TMIDo veikla apima ne tik lietuvių išeiviją, bet ir Lietuvos mažumas: lenkus, karaimus, čigonus ir kt., TMIDas programų nekuria ir vadovėlių neleidžia.

Susirinkime gyvai reiškėsi Rimas Gedeika, Saulius Garalevičius, Vytautas Volertas, Teresė Gečienė, Vitalija Dunčienė, Aldona Page, Danutė Surdėnienė ir kt.
Susirinkimo pabaigoje LB vadovai norėjo sužinoti, kokių renginių visuomenė pageidauja. Tikimasi ateinančiais metais Philadelphia sulaukti keleto meno grupių iš Lietuvos. Bus organizuojamas lietuviškų filmų rodymas. Buvo pasiūlyta ištirti galimybę Philadelphia apylinkėje surengti Jonines. Pageidauta, kad LB apylinkės valdyba atgaivintų solidarumo įnašų rinkimą ir LB nario kortelių, teikiančių galimybių nusipirkti pigiau bilietus renginiuose išdavimą. Susirinkimas baigtas ,,Lietuva brangi”.

Mirė žmogus išsaugojęs Šv. Andriejaus parapiją

Š. m. birželio 4 d. mirė prel. Thomas J. Hilferty, žmogus prieš 17 metų išgelbėjęs Šv. Andriejaus lietuvių parapiją nuo Philadelphia arkivyskupijos suplanuoto parapijos uždarymo. Tuo metu jis buvo vienas iš penkių arkivyskupijos rajoninių vikarų, atsakingų už parapijų veiklos priežiūrą. Gavęs nutarimą uždaryti Šv. Andriejaus parapiją, prel. Hilferty ėmėsi jam patikėto uždavinio. Tuo metu lietuvio klebono parapija jau neturėjo, tad prel. Hilferty siekdamas ramaus bažnyčios uždarymo susitikinėjo su parapijos komitetu, kuriam sumaniai vadovavo Renata Baraitė Kučienė. Bažnyčia dar kuriam laikui buvo laikoma atdara ir sekmadieniais prel. Hilferty asmeniškai atvykdavo į parapiją laikyti šv. Mišių. Palaipsniui pavyko prel. Hilferty įtikinti, kad Šv. Andriejaus parapija gyva, turinti nemažai parapijiečių, finansiškai paremianti arkivyskupijos vajus, ne tik kad neturinti skolų, bet turinti net santaupų. Lemiamą reikšmę neuždarant parapijos turėjo LB apylinkės valdybos bažnyčioje suruoštas Sausio 13sios pirmųjų metinių paminėjimas, į kurį atvyko net trijų televizijos stočių korespondentai bei filmuotojai. Prel. Hilferty ryžosi to meto Philadelphia arkivyskupui kardinolui Anthony Bevelaqua patarti atšaukti nutarimą parapiją uždaryti. Vienuolis kunigas Petras Burkauskas iš tėvų paulinų vienuolyno atvyko administruoti Šv. Andriejaus lietuvių parapijos ir po keleto metų buvo formaliai paaukštintas į klebonus. Parapijai jis klebonauja ir šiandien.

Prel. Hilferty tapo artimu parapijiečių ir lietuvių tautos draugu. Skoningai įrengtas parapijos administracinis kambarys buvo pavadintas prel. Hilferty vardu, prie sienos pritvirtinta jam skirta memorialinė padėkos lenta. Prel. Hilferty buvo kviečiamas ir dalyvaudavo visose didesnėse parapijos šventėse. Baigęs rajoninio vikariato pareigas, juokaudamas aiškino, jog tų pareigų neteko dėl jo sprendimo neuždaryti Šv. Andriejaus parapijos. Prel. Hilferty mirė sulaukęs 80 metų amžiaus. 20 metų kapelionu tarnavęs JAV Jūrų tarnyboje, prel. Hilferty buvo dosnus mokslų siekiančiam jaunimui, gautą valdžios pensiją skyrė gausioms šeimoms. Būrys lietuvių dalyvavo jo laidotuvėse, o birželio 22 d. už jo sielą Šv. Andriejaus parapijoje buvo aukojamos šv. Mišios.

Trumpos žinios

 Š. m. birželio 11 d. Lietuvių Namų direktoriai Direktorių tarybos pirmininku išrinko pirmosios lietuvių emigracijos atžalą Albertą Mikutį. JAV Aviacijos kapitonu tarnavęs A. Mikutis, nors lietuviškai nekalbąs, yra nepailstomos veiklos žmogus, daug dėmesio skiriantis Lietuvių Namų gerovei. Jis daug aukoja Lietuvai, ypač Prienų rajonui, iš kurio kilę jo artimieji. Keletą kartų yra lankęsis Lietuvoje, iš kur parsivežė malonius prisiminimus. Kęstutis Pliuškonis bus Lietuvių Namų projektų vadovas, sekretorės pareigas eis Millie Helt, iždą tvarkys Estera Bendžiūtė Washofsky ir Angelė Puodžiūnienė, narių kartoteką ir akcijas prižiūrės Violeta Bendžiūtė.
Veiklus Šv. Andriejaus parapijos komiteto narys dr. Jonas Dunčia birželio 15 ir 22 dienomis parapijos salėje visuomenei surengė filmų popietes. Buvo rodomi filmai apie Šiluvą ir Punsko–Seinų lietuviškas žemes.

Philadelphia tautinių šokių grupės ,,Žilvinas” (vadovė Estera Bendžiūtė Washofsky) ir ,,Aušrinė” (vadovas Darius Šypalis) dalyvaus XIII Lietuvių tautinių šokių šventėjė.
Visi Philadelphia kaimynystėje gyvenantys lietuviai yra kviečiami savo kalendoriuose pasižymėti š. m. spalio 12 d., kada Šv. Andriejaus lietuvių parapijoje bus minima Mergelės Marijos Šiluvoje pasirodymo 400 metų sukaktis. Ta proga šv. Mišias atnašaus Philadelphia arkivyskupas, Jo eminencija kardinolas Justin Rigali.