philadelphia


Vyskupas Cistone priima aukas iš Aistės Balčiūnaitės ir Aurimo Balčiūno. Kairėje klebonas kun. Burkauskas, dešinėje mišių patarnautojas Andrius Dunčia. Kazio Razgaičio nuotr.

Tvirtinami pamatai parapijos išlikimui


Algimantas S. Gečys

Po beveik trejų metų pertraukos Šv. Andriejaus parapijos klebonas kun. Petras Burkauskas š. m. kovo 2 d. sušaukė parapijos narių susirinkimą. Susirinkimo tikslas, kaip buvo skelbta plačiai išplatintame kvietime, ,,aptarti mūsų stipriąsias ir silpnąsias vietas, įvertinti ir aptarti, ką mes darysime dėl senstančios parapijos ir kylančių parapijos išlaikymo išlaidų.” Klebono teigimu, ,,Jeigu norime judėti į priekį, yra būtina, kad parapijiečiai gausiau ir entuziastingiau jungtųsi į parapijos gyvenimą.” Svarbiu susirinkimo tikslu buvo numatytas ir naujos parapijos tarybos išrinkimas. Prieš trejetą metų išrinktos tarybos sudėtis spėjo gerokai aptrupėti, jos nariams dėl įvairių aplinkybių iš tarybos pasitraukus.

Klebono kvietimą išgirdo 53 susirinkime dalyvavę parapijiečiai, tarp kurių buvo ir keletas parapijos kaimynystėje gyvenančių amerikiečių, reguliariai lankančių sekmadienio popietėje anglų kalba atnašaujamas šv. Mišias. Susirinkimas vyko abiem kalbom, A. Gečiui klebono pakviestam būti vertėju.

Teigiami parapijos bruožai

Atidaręs susirinkimą ir patvirtinęs, kad šiuo metu Philadelphia Arkivyskupija nenumato Šv. Andriejaus parapijos uždaryti, kun. Burkauskas pakvietė suminėti teigiamas ir neigiamas šios parapijos ypatybes. Aptariant teigiamas ypatybes pirmiausia buvo pasidžiaugta, kad turime lietuvių kilmės patriotą kleboną. Parapijoje glaudžiasi lituanistinė V. Krėvės mokykla, skautai ir ateitininkai, Lietuvių Bendruomenės apylinkė, jos patalpos atviros ir prieinamos visų lietuvių poreikiams. Parapija turi stiprų chorą ,,Laisvė”, vadovaujamą Ilonos Babinskienės, kuris neretai kviečiamas koncertuoti į kitus lietuvių telkinius. Parapijos aplinka sparčiai taisosi, namų kainos iškilusios, saugumas rajone pagerėjęs. Daugeliui parapijiečių dalyvavimas sekmadienio lietuviškose Mišiose suteikia progą susitikti su pažįstamais, parapijos salėje pasivaišinti užkandėle ir kava, pabendrauti.

Neigiami parapijos bruožai

Kalbant apie neigiamas Šv. Andriejaus parapijos ypatybes, nusiskųsta, kad parapijos apylinkėje lietuviai lyg ir negyvena. Tenka keliauti tolimus nuotolius, o parapijai neturint automobilių stovėjimo aikštės, susiduriama su jų pastatymo problema. Savaitės bėgyje parapijoje nevyksta jokia veikla, išskyrus dvi savaitės dienas, kai ryte laikomas šv. Mišios. Kun. Burkauskui esant ir Šv. Kazimiero lietuvių parapijos klebonu bei einant kitas arkivyskupijos vadovybės paskirtas pareigas, nukenčia sielovados reikalai. Pageidauta, kad klebonui esant užimtam, į parapijos gyvenimą būtų įvesti pasauliečiai – ,,Eucharistijos ministrai”, kurie šv. Sakramentu aprūpintų ligonius bei parapijiečius su negalia, kaip tai daroma daugelyje šios arkivyskupijos parapijų. Taip pat prašyta, kad klebonas sekmadieniais artimiau pabendrautų su šv. Mišiose dalyvaujančiais parapijiečiais. Naujai išrinkta parapijos taryba privalėtų dėti pastangas į Mišių lankymą bei parapijos socialinę veiklą įtraukti jaunesniąją kartą. Tai taikytina ne tik naujai iš Lietuvos atvykusiam jaunimui, bet ir Amerikoje gimusiems.

Išrinkta nauja taryba

Kun. Burkauskas pateikė vienerių metų nuo 2006 m. liepos 1 d. iki 2007 m. birželio 30 d. parapijos apyskaitą. Pajamų turėta 162,899 dol., išlaidų – 161,366 dol. Nuostolio išvengta lenkų kilmės geradarės Kowalskos dėka, kuri parapijai suteikė 25,000 dol. dovaną. Parapijos finansams padeda faktas, kad pusę klebono algos bei jo asmens draudos mokesčių apmoka Šv. Kazimiero parapija. Taigi dėl parapijos pajamų būtina susirūpinti! Nuo 1992 metų parapijoje turėtos 123 laidotuvės ir 134 krikštai. Džiugu, kai daugiau gimsta, negu miršta!

Susirinkimo metu buvo išrinkta nauja parapijos taryba. Pagal nustatytas arkivyskupijos taisykles, klebonas skiria keturis parapijos tarybos narius. Klebono pakviesti skyrimą priėmė Angelė Puodžiūnienė, Marytė ir Vytautas Sušinskai bei dr. Jonas Dunčia. Susirinkime dalyvaujantys išrinko šiuos tarybos narius: Janiną Marmokienę, Renatą Kučienę, Antaną Krušinską, Dalią Jakienę, Dalią Kairiūkštienę, Audrių Palionį, Teresę Gečienę, Ellie Piotrowski (parapijos kūrėjų anūkė) ir Peggy Bennett, kaimynystėje gyvenančią amerikietę. Papildomai į tarybą pakviestos Gema Kreivėnaitė ir E. Kelley Durost. Parapijos taryboje viso 15 narių, tarp jų trys ,,trečiabangiai”. Kol kas pareigomis nepasiskirstyta. Numatoma, kad prie tarybos veiks specifinių poreikių komisijos. Norima tikėti, kad naujai išrinktai parapijos tarybai klebonas patikės uždavinius, kurie Vatikano II suvažiavimo yra priskirti pasauliečiams.

Parapiją lankė vyskupas Cistone

Vos dviems savaitėms praslinkus po parapijos narių susirinkimo, Šv. Andriejaus parapija laikė svarbų egzaminą. Verbų sekmadienį, kovo 16 d., parapiją aplankė Philadelphia arkivyskupijos vyskupas pagalbininkas Joseph R. Cistone. Šio vyskupo atsakomybėje yra arkivyskupijos parapijų veiklos bei administravimo priežiūra. Jo sprendimu, ekonominiais bei dvasinio patarnavimo motyvais parapijos arba uždaromos, arba sujungiamos. Mums buvo svarbu parapiją lankančiam vyskupui parodyti, kad šios parapijos nariai rūpinasi lietuvišku bažnytiniu paveldu, rodo dėmesį savo parapijai, kad parapijoje esama dirvos Bažnyčios apaštalavimo misijai.

Naujai išrinktos parapijos tarybos nariai išvystė plačią akciją, siekdami sukviesti Philadelphia apylinkėse gyvenančius lietuvius į V. Krėvės lituanistinės mokyklos užprašytas ir vysk. Cistone koncelebruosimas šv. Mišias. Raginimai gausiai bažnyčioje burtis skelbti ,,Bendruomenės Balso” radijo pusvalandyje, lietuviškoje spaudoje, keliais atvejais žmonės atakuoti internetu pasiųstais laiškais. Lietuviai neapvylė! Tikintieji bažnyčią pripildė net gausiau nei įprasta Kūčių vakarą ar per Prisikėlimo šv. Mišias. Bažnyčioje buvo priskaičiuota apie 400 tikinčiųjų, o tai daug ne per gausiam Philadelphia lietuvių telkiniui. Kleb. kun. Burkauskas pagrįstai galėjo didžiuotis pripildyta bažnyčia, puikiai giedančiu parapijos choru, dr. Jono Dunčios ir Kristuko Akerley skaitymu, bažnyčioje ir parapijos salėje vyravusia šventine nuotaika.

Lankydamas Šv. Andriejaus parapiją, vysk. Cistone parapijoje paviešėti atsivežė 80 metų slenkstį peržengusius savo tėvus. Prieš šv. Mišias dauguma parapijiečių pirmiausia susirinko parapijos salėje. Čia vysk. Cistone trumpu žodžiu pasveikino lietuvius, pasidžiaugė galimybe lankytis Šv. Andriejaus parapijoje, palaimino verbas. Iš parapijos salės, kaip senais laikais, giedantys tikintieji miesto gatve kartu su vyskupu žygiavo į bažnyčią. Kai procesijos dalyviai užpildė bažnyčios suolus, pasijutome esą gausūs ir stiprūs! Gal net stipresni nei prieš 17 metų, kai teko grumtis su parapiją uždaryti nusprendusiais arkivyskupijos biurokratais. Kovą tada laimėję dabar dedame pastangas savąją parapiją išlaikyti.

Šv. Mišioms baigiantis kleb. Burkauskas pasveikino vysk. Cistone ir parapijos svečiais esančius jo tėvus. Lituanistinės mokyklos mokiniai, padedami mokyklos direktorės Jūratės Vrubliauskienės, vyskupą ir tėvus apdovanojo tautinės vėliavos spalvų kaspinais surištomis gėlių puokštėmis. Kleb. Burkauskui prisiminus, kad ateinančią savaitę bus Juozapinės – vysk. Cistone vardadienis, visi šv. Mišių dalyviai vyskupui sugiedojo ,,Ilgiausių metų!”, o užbaigėme bažnyčios skliautus sudrebinusiu ,,valio!”

Vyskupas po šv. Mišių apsilankė parapijos salėje, kur kas sekmadienį renkamės pabendrauti, gurkšnojame kavą ir gardžiuojamės užkandėle. Pasikalbėjęs su žmonėmis, vyskupas sustojo klebonijoje, kur jo ir jo tėvų laukė ,,trečiabangių” Džiuletos Gedvilienės ir Renatos Paškevičienes paruošti gardūs lietuviškos virtuvės pietūs. Ačiū joms! Išleidome vysk. Cistone būdami tikri, kad jam suteikėme siektą gyvos lietuvių parapijos įspūdį! Kitą egzaminą laikysime spalio 12 d., kai Šv. Andriejaus parapijoje švęsime Šiluvos Marijos 400 metų apsireiškimo sukaktį, kur pagrindiniu celebrantu yra sutikęs būti Philadelphia arkivyskupas kardinolas Justin Rigali. Tad Philadelphia lietuviai nenuoramos – jie nepasiduoda!.

philadel
Vyskupo Cistone vizito proga, bažnyčią užpildė Šv. Andriejaus parapijiečiai. Kazio Razgaičio nuotr.