Nepriklausomybės sukaktys apjungė visas bangas ir kartas

Alg. S. Gečys 

phla1
Lietuvos Nepriklausomybės šventės minėjimo pranešėjai –
Daina Maciūnaitė ir Matas Laniauskas.Iš Philadelphia mieste Lietuvių Bendruomenės rengiamų Lietuvos nepriklausomybės šventės minėjimų išeini tautiniu požiūriu sustiprėjęs. Ar gali kitaip pasijusti pabuvojęs 100 metų sukaktį žyminčiame Lietuvių namų pastate, scenoje ir salėje matydamas gausiai atstovaujamas visas tris lietuvių emigracijos į JAV bangas ar jų atžalas, klausydamas lituanistinės mokyklos mokinukų deklamacijų ir girdėdamas ant mamyčių rankų supamų kūdykių klegesį? Philadelphia minėjimuose laukiami visi! Neprašoma jokio mokesčio, ir taip būta nuo neatmenamų laikų. Juk dalyvavimas Lietuvos Nepriklausomybės šventėje privalo būti prieinamas kiekvienam asmeniui, panašiai kaip apsilankymas bažnyčioje! O kas dėl minėjimo programos, jos pradžioje rengėjai sugeba visus sutelkti sukakčių paminėjimo rimčiai, patenkinti lietuviškai nekalbančius retkartiniais anglų kalbos intarpais, o vėliau į scena išleisti visa, ką lietuvių telkinys kultūros srityje turi parodyti: ,,Kaimo kapelą” (vad. Lynn Cox), chorą ,,Laisvė” (vad. Ilona Babinskienė), tautinių šokių grupes ,,Žilvinas” (vad. Estera Bendžiutė-Washofsky) ir ,,Aušrinė” (vad. Darius Šypalis) ir šaunius V. Krėvės lituanistinės mokyklos mokinius. Minėjimui pasibaigus, visi leidžiamės į vidurinę Lietuvių Namų salę, kur laukia skanėstais nusėtas suneštinių vaišių stalas, kviečiantis visus vaišintis bei bendrauti, ,,Kaimo kapelos” muzikantams linksminant.

Šiais metais Lietuvos nepriklausomybės sukaktis – Vasario 16-ąją ir Kovo 11-ąją – Philadelphia lietuviai minėjo sekmadienį, vasario 24 d. Ankstyvą rytą, dar tebesant namuose, eterio bangomis telkinio lietuvius aplankė LB apylinkės kopirmininkės Romos Krušinskienės vedamas ,,Bendruomenės balso” pusvalandis. Tartame žodyje pirmininkė papasakojo apie Lietuvoje prieš savaitę iškilmingai atšvęstą sukaktį. Ji ypač džiaugėsi vykstančiais gausiais minėjimais už Lietuvos ribų, liudijančiais, kad tautiniu požiūriu užsienyje esantys lietuviai yra gyvi. Klausytojus gerai nuteikė orkestro ,,Trimito” maršai ir tėvynės meile persunktos dainos.

Vienuoliktą valandą ryto būrėmės Šv. Jurgio lietuvių parapijoje. Lietuvių parapijų klebonams susitarus, Nepriklausomybės švenčių sukakčių Philadelphia mieste paminėjimas tarp parapijų kaitaliojamas rotaciniu būdu. Šiais metais atėjo Šv. Jurgio parapijos eilė, kur klebonu yra Lietuvos Vyčių organizacijos vyriausias dvasios vadas prel. Juozas Anderlonis. Įnešus vėliavas, tautinėmis spalvomis išpuoštoje bažnyčioje šv. Mišias atnašavo prel. Anderlonis, giedojo Šv. Jurgio parapijos choras (vad. Marlena Rudzinski) su trimito palyda, skaitinius atliko Liet. Vyčių organizacijos narės Stephanie Gutauskas ir Elizabeth Markowski. Aukas – Rūpintojėlį, Lietuvos žemę, gintarą ir rankšluostyje išaustą Lietuvos himną (šiais metais minima himno autoriaus V. Kudirkos 150 metų gimimo sukaktis!) nešė Dalia Dalkutė, Daina Krivickaitė, Aušra Maknytė ir Stephanie Gutauskas. Dviem kalbom sakyto pamokslo metu prel. Anderlonis linksmai aptarė savo šimtaprocentinę lietuvišką kilmę, prisiminė lietuvių parapijų steigimo laikus Philadelphia mieste, savuosius apsilankymus Lietuvoje ir malonią patirtį su jo parapijoje apgyvendintais studentais iš Lietuvos, kurie prieš keletą metų čia atvykę įsidarbinti vasaros atostogų metu žadėtų darbų nerado. Tačiau viskas jiems baigėsi gerai. Prel. Anderlonis pabrėžė svarbą lietuviams būti vieningiems. Nesame gausi tauta, tad vienybė mums būtina – sakė jis. Šv. Mišias baigėme giesme ,,Kaip didingas Tu esi” ir Lietuvos himnu.

Iš Šv. Jurgio parapijos vykome į Lietuvių Namus, kur visų laukė ,,Aldonos virtuvės” pagaminti pietūs. Nors ir nesijautėme pilvažmogiais, būdami lietuviais kibome į jos pagamintus cepelinus, kugelį bei kitus patiekalus, savaime aišku, užsigerdami lietuvišku alumi. Ilgą laiką Lietuvių Namuose neturėję lietuviško maisto virtuvės, džiaugiamės Aldonos Jakubėnienės ir jos artimųjų ryžtu mus Lietuvių Namuose dažniau palepinti lietuviškais gaminiais.

Vėluodami vos kelias minutes Philadelphia LB apylinkės kopirmininkai Roma Krušinskienė (lietuvių k.) ir Virgus Volertas (anglų k.) atidarė Lietuvos Nepriklausomybės sukakčių minėjimą. Kultūrinę programą vesti pakvietė jaunosios kartos atstovus Dainą Maciūnaitę ir ne per seniai iš Clevelando atsikėlusį Matą Laniauską. Lietuvių Namų tarybos pirm. Timothy Dorr buvo paprašytas tarti sveikinimo žodį. T. Dorr, sveikindamas salėje gausiai susirinkusius, priminė, kad 2008-ieji metai Lietuvių Namams yra sukaktuviniai. Čia visus 2008-sius metus švęsime 100 metų sukaktį. LN visad tarnavo ir toliau ryžtasi tarnauti lietuviams. Kvietė visus gausiai lankytis Lietuvių Namuose ir juos visaip remti.

Pagrindinis minėjimo kalbėtojas šiais metais buvo buvęs Lietuvos kariuomenės vadas generolas majoras Jonas Algirdas Kronkaitis. Lietuviškai ir kiek vėliau gerokai sutrumpintoje kalboje angliškai prelegentas aptarė visuomeninį nerimą iššaukiančius reiškinius Lietuvoje. Apgailestavo atsiradusį vis didėjantį tarpeklį tarp visuomenės sluoksnių, nepažabojamą korupciją, silpnos teisėsaugos sąlygotą įstatymų nepaisymą, moralinių autoritetų stoką, žiniasklaidos nepatikimumą, rusiškojo kapitalo veržimosi nepažabojimą bei tautinio patriotizmo slopinimą valstybėje. Tačiau, pasak prelegento, organizuojasi patriotinės jėgos. Viena iš tų jėgų yra Pilietinė santalka, siekianti, kad kiekvienam Lietuvos piliečiui būtų sukurta moraliniu ir tautiniu požiūriu pilnavertė demokratinė valstybė.

Lietuvių Fondo atstovė Dalia Jakienė buvo pakviesta įteikti Lietuvių Fondo paramą V. Krėvės lituanistinei mokyklai. Savo žodyje D. Jakienė priminė, kad šiais metais 45 metų sukaktį minintis Lietuvių Fondas yra mūsų pagrindinė švietimo ir kultūros darbus remianti bei įgalinanti organizacija. LF jau daugybę metų yra dosnusis dėdė remiantis Philadelphia lietuvių veiklą. Parama teikiama V. Krėvės lituanistinei mokyklai, ,,Bendruomenės balso” radijo programai, LB apylinkei ir Lietuvių Namams. Ji kvietė visus tapti LF nariais, kad LF kuo greičiau pasiektų 20 milijonų dolerių kapitalą ir dar stipriau remti.

Mokyklos direktorė Jūratė Vrubliauskienė, priimdama LF čekį, padėkos žodyje kvietė mokyklos nelankančių vaikų tėvus siųsti vaikus į lituanistinę mokyklą. Svetima aplinka veikianti mus visus – sakė ji. Norint išlikti lietuviais vaikams yra būtina semtis žinių už šeimos ribų, būti lietuviškoje aplinkoje, turėti lietuvių draugų. Minėjimo dalyviams buvo išdalinta specialiai mokyklos paruošta anketa, siekianti išgirsti vaikų tėvų pageidavimus dėl lituanistinės mokyklos.


phila2
Lietuvos Nepriklausomybės šventės minėjimo metu įteikiamas apdovanojimas Teresei ir Algimantui Gečiams. Iš k. į d. Philadelphia Lietuvių Namų pirm. Timothy Dorr, Teresė Gečienė, Algimantas Gečys
ir JAV LB Philadelphia apylinkės kopirm. Roma Krušinskienė2002-siais metais, Philadelphia LB apylinkei minint 50-ties metų veiklos sukaktį, o Lietuvių Namams 95-jį gyvavimo jubiliejų, šios dvi artimai bendradarbiaujančios įstaigos įsteigė žymenį, kuriuo kas metai Nepriklausomybės šventės minėjimo metu pagerbiamas Philadelphia telkiniui nusipelnęs asmuo. Valdybų priimtas sprendimas ką pagerbti laikomas didžiąja paslaptimi, ir pagerbiamojo pavardė visų nuostabai atskleidžiama tik minėjimo metu. Vadovų R. Krušinskienės ir T. Dorr pranešimu žymuo šiais metais paskirtas Teresei ir Algimantui Gečiams, įvertinant jų ilgametį dėmesį LB apylinkei, ,,Bendruomenės balsas” radijo laidoms, mokyklai, Lietuvių Namams ir lietuviškoms parapijoms. Žymenį priimdama T. Gečienė teigė, kad šiuo apdovanojimu ji dalinasi ,,su šioje salėje esančiais ir jai talkinusiais bent puse asmenų”. A. Gečys kvietė remti lietuvių parapijas, Lietuvių Namus ir ypač LB, kuri yra svarbioji ir pagrindinė užsienio lietuvių jungtis.

Meninės programos dalyje deklamavo V. Krėvės mokyklos mokiniai. Muzikiniais gabumais išsiskyrė deklamuojantiems bei dainuojantiems pritariantys smuikininkė Asta Balčiunaitė, fleitistas Karolis Panavas ir gitara grojęs Saulius Gečas. Padėka mokytojoms dr. Jorūnei Balčiūnienei, Gajai Stirbytei, Rasai Viliamienei, dr. Vitalijai Dunčienei ir direktorei J. Vrubliauskienei.

Tautinių šokių grupė ,,Žilvinas” pašoko ,,Trilypį”, ,,Sukčių” ir ,,Žolynėlį”. Šokėjų sudėtimi jaunesnė šokių grupė ,,Aušrinė” sušoko ,,Klumpakojį”, ,,Suktinį”, ,,Trejinę” ir ,,Rolenderį”. Philadelphia choras ,,Laisvė” sudainavo Tėvyne mano” (muz. J. Sibelijaus), ,,Gražių dainelių” (muz. A. Vanagaičio, žodž. V. Stonio), ir salėje esančiai publikai įsijungus ,,Žemėj Lietuvos ąžuolai žaliuos”, (muz. Vasiliausko, žodž. Sigito Gedos). Chorui akompanavo kompozitorius George Akerley. LB apylinkės valdybos kopirm. Virgus Volertas, kviesdamas prie vidurinėje salėje laukiančių vaišių, prašė atsilankiusiųjų sustoti prie salės gale budinčių talkininkių ir joms įteikti auką JAV LB darbams paremti. Raginti daug nereikėjo. Matydami, kad telkinyje sėkmingai darbuojamasi lietuvybės labui, beveik visi stojo savosios aukos įteikti. Iki šiol jau spėta į kvietimą atsiliepti su 5,100 dol. aukų suma. Pereitais metais buvo surinkta daugiau nei 7,000 dol., tad viliamasi, kad aukojančių dosnumas nemažės. Aukas galima įteikti LB apylinkės valdybos nariams R. Krušinskienei, V. Volertui, Daliai Dalkutei, Dainai Krivickaitei, Mariui Kapočiui ir Rolandui Valteriui.

Minėjimo ruoša pareikalavo daugelio darbo rankų. Speciali padėka salės puošimui vadovavusiai ir programos leidinį apipavidalinusiai Gemai Kreivėnaitei bei programos išspausdinimą finansavusiems Vytautui Karaliui ir Patricijai Karalius Andries, ,,New York Life” draudos kompanijos atstovams. Po minėjimo besivaišinant, LN pirm. T. Dorr kviečiami pakėlėme šampano taures už šimtmetį švenčiančius Lietuvių Namus, o R. Krušinskienė visus pavaišino milžinišku LN gimtadienio tortu.  (54)


phila3
Gen mjr. Jonas ir Rūta Kronkaičiai su Philadelphia tautinių šokių grupe ,,Aušrinė”. Antroje eilėje pirmas iš dešinės grupės vadovas Darius Šypalis. Rimo Gedeikos nuotraukos