bostondain
,,Jaunų širdžių” ansamblis gieda ant AV bažnyčios laiptų New York.
Mindaugo Blaudžiūno nuotraukos


Bostono dainuojanti valdyba palaiko
New York lietuvius


Rima Girnius
JAV LB Bostono apylinkès pirmininkè, ,,Jaunų širdžių” ansamblio vadovė

Kovo mėn. Bostono ,,Jaunų širdžių” ansamblis (kurio pagrindą sudaro JAV LB Bostono apylinkės valdyba) buvo pakviestas niujorkietės Ann Charles (Zikaras) padėti reklamuoti Lietuvos turizmą ,,New York Times Travel Show” (NYTTS) Jacob K. Javits suvažiavimų centre, New York mieste. Ši kelionė sutapo su New York lietuvių kovos už Aušros Vartų (AV) bažnyčios išlikimą metinėmis, kurią Bostono valdyba pasiūlė niujorkiečiams kartu pažymėti, taip prisidėdama prie niujorkiečių dvasinio palaikymo. New York lietuviai apsidžiaugė ir sutiko, ir keturių Bostono ,,Jaunų širdžių” ansamblio narių bei trijų iš jų apylinkės valdybos narių – Esteros Sužiedėlienės, Dianos Žibaitienės, seselės Ingridos Kazlauskaitės ir Rimos Girniuvienės – kelionė buvo suplanuota.

Baltijos kioskelį (Baltic Booth) NYTTS, kuris kviečia kelionėms į Lietuvą, Latviją ir Estiją, New York gyvenanti Jungtinių Tautų korespondentė Ann Charles savo jėgomis įkūrė prieš keletą metų, norėdama stiprinti turizmą šiose trijose laisvose Baltijos šalyse. Nuo to laiko ji atranda vis daugiau ir daugiau padėjėjų, kurie aukoja savo laisvą laiką ir gabumus paremti šį svarbų reikalą – kad kuo daugiau pasaulio žmonių sužinotų apie mūsų nuostabias Baltijos šalis ir keliaudami stiprintų jų ekonomiką. Praėjusiais metais per 3 dienas NYTTS aplankė apie 29,000 žmonių, paroda buvo plačiai reklamuojama per spaudą ir įvairias televizijos stotis.

Kai aš 2006 metais buvau Pasaulio Lietuvių Bendruomenės suvažiavime Lietuvoje, Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus savo kalboje minėjo, kad yra labai svarbu, jog pasaulio lietuviai skirtų kuo daugiau dėmesio Lietuvos įvaizdžiui pasaulyje stiprinti. Manau, kad Lietuvos atstovų dalyvavimas panašiuose renginiuose kuo geriau pristatant Lietuvą ir jos draugiškas Baltijos kaimynes padeda įgyvendinti šį Lietuvos prezidento prašymą. Baltijos tautų kioskas, atrodo, pasirodė neblogai: buvo spalvingas, muzikalus. Programą suorganizavo ,,GoBalticEurope.com/ BTC”, ji vadinosi ,,Vilnius, European Capital of Culture 2009”, (Vilnius, Europos kultūros sostinė – 2009), kurioje be ,,Jaunų širdžių” ansamblio pasirodė ir lietuvių vaikų chorelis ,,Mažas varpelis”, ,,Tarumi” ansamblis New York (labai gerai grojantis vaikų styginis ansamblis) ir kiti.
New York lietuviai pasisiūlė pakviesti ,,Jaunų širdžių” ansamblį į kitais metais organizuojamą Vilniaus miesto įkūrimo tūkstantmečio paminėjimą.

* * *
Sekmadienį, kaip ir buvo iš anksto planuota, Bostono valdyba nuvyko palaikyti jau metus už AV bažnyčios išlikimą kovojančius New York lietuvius, taikiai protestuojančius prie New York katedros kardinolo Eagan Mišių metu. Mišioms pasibaigus visas ,,Jaunų širdžių” ansamblis nuvyko giesmėmis ir maldomis pažymėti vienerių metų kovą ant AV bažnyčios laiptų, prieš uždarytos bažnyčios duris.

Išgelbėtoje nuo uždarymo Šv. Petro parapijoje Bostone ,,Jaunų širdžių” ansamblis jau keleri metai gieda Taize ir Lietuvos charizmatinės grupės ,,Gyvieji akmenys” giesmes, pritariant gitaroms ir altui, vis labiau ir labiau populiarėdamas tarp Bostono lietuvių. Mes nusprendėme dalyvauti kartu su niujorkiečiais jų reguliariose sekmadienio AV bažnyčios išsaugojimo apeigose ir savo dalyvavimu bei giedojimu pakelti jų kovos dvasią. Sekmadienį ryte jie turi teisę demonstruoti prieš Katedrą Mišių metu. Stovėjome, laikėme AV bažnyčios New York nuotraukas, Lietuvos Aušros Vartų Marijos paveikslus, lietuviškas trispalves vėliavas, o Mišioms pasibaigus ir šimtams žmonių plūstant iš Katedros į New York gatves, giedojome ,,Marija, Marija”. Labai keistas ir geras jausmas buvo stovėti ant šaligatvio New York viduryje, prieš Rockefeller rūmus ir Katedrą. Kažkaip netikėtai priminė jausmą, kai mes 1990aisiais Lietuvos Dainuojančios revoliucijos metu stovėjome prieš didžiulę sovietų jėgą. Jauties kažkaip pakylėtas ir įkvėptas, demonstruodamas kitų lietuvių būryje ir rankose laikydamas Lietuvos vėliavą. (Kai kurie niujorkiečiai galbūt norėtų bent kartą atsivesti savo vaikus pademonstruoti prie New York katedros, kad galėtų tą netikėtą jėgą patirti; ne taip dažnai gyvenime tenka tai išbandyti – kovos už savo teises įkvėpimą ir jėgą).
Sudainavę ,,Marija”, mes nuvykome prie jau metai uždarytos AV bažnyčios. Ant jos laiptų visi pasimeldėme, pritariant gitaroms, sugiedojome šventas giesmes, įteikėme New York apygardos pirmininkei Ramutei Žukaitei mažą kryželį ir žemės žiupsnelį nuo Bostono Šv. Petro bažnyčios Kryžių Kalnelio, kad Bostono sėkminga kovos baigtis padėtų New York lietuviams jų kovoje.

* * *
Į šią kovą dėl bažnyčios išlikimo įsijungė nemažai žinomų New York lietuvių: New York apygardos pirmininkė Ramutė Žukaitė, jau anksčiau minėta Ann Charles (Zikaras), operatorius Midaugas Blaudžiūnas ir kiti. (Lietuvos konsulate New York neseniai buvo suorganizuota Ann Charles nuotraukų paroda ,,New York Aušros Vartų bažnyčios išlikimas – lietuvių nacionalinio paveldo išsaugojimo simbolis”. Per parodos atidarymą buvo parodyti ir apie 20 metų JAV gyvenančio kino operatoriaus bei režisieriaus Mindaugo Blaudžiūno būsimo filmo fragmentai.)

Pasikalbėjau su New York apygardos pirmininke Ramute Žukaite, kodėl jie vis dar kovoja, ar yra vilties, kad bažnyčia išliks? Ji sakė, kad net ir tuo atveju, jeigu jų kova būtų per vėlyva išgelbėti jų pačių bažnyčią, kova iš principo nėra beprasmė. Gal ji privers kitų miestų lietuvius susirūpinti savo bažnyčių padėtimi, kad paskui nebūtų per vėlu. Man pačiai atrodo, kad, kol bažnyčia stovi – dar yra vilties. Mes Bostone taip pat jau beveik buvome praradę viltį, o paskui kažkokio stebuklo dėka viskas pasisuko kiton pusėn, ir, bent jau kuriam laikui, bažnyčios neplanuojama uždaryti. (Kad ji tikrai išliktų visam laikui šioje bažnyčių nelankymo, uždarymo ir kunigų trūkumo eroje priklauso nuo mūsų pačių: mes savo lankymu turime įrodyti, kad ji mums tikrai yra reikalinga.)

Kažkaip netyčia prisiminiau pernai Čikagoje vykusią JAV LB XVIII Tarybos II sesiją, kurioje kunigas Saulaitis buvo užklaustas, kodėl uždaromos vienos JAV lietuvių kapinės. Jis atsistojo ir rimtu veidu pradėjo savo atsakymą: ,,Kad ten nėra pakankamai kapų – lietuviai nepasistengia… (atseit – numirti)”.Tuo metu tai sukėlė juoką, bet, žiūrint rimtai, į lietuviškas bažnyčias taip pat neturėtų būti ateinama tik… iškeliauti į anapus. Kad jos išliktų – reikia mūsų gyvų.

Aš sutinku ir su Žukaite: net jei ir nepavyktų išsaugoti šios konkrečios bažnyčios (nors labai norėtųsi), kova nėra beprasmė. Gal kitų miestų JAV lietuviai susirūpins savomis bažnyčiomis, prieš tai, kai jiems bus pranešta, kad jos uždaromos. Kai buvo iškilusi grėsmė Bostono lietuvių bažnyčiai, JAV lietuviams atrodė, kad čia tik Bostono problema. Dabar matome, kad tai ne atskiros, vietinės reikšmės lietuviškų telkinių problemos ir kad tai gali atsitikti bet kuriame mieste.

Taip pat mums visiems reikia pagalvoti, kad dažnai bažnyčios uždaromos ne dėl pykčio ant lietuvių (kaip atvykęs į Bostoną minėjo Vyskupų konferencijos Lietuvoje sekretorius Gintaras Grušas), o dėl kunigų trūkumo ir kad jos yra nepakankamai lankomos žmonių. Kad jos išliktų – jos turi būti lankomos ne tik per didžiąsias šventes, ne tik per Šv. Velykas ir Šv. Kalėdas. Man UMASS Boston bebaiginėjant Taikomosios sociologijos magistrą labai įstrigo skaityta JAV sociologo mintis, kad tautinės bendruomenės JAV prasideda bažnyčia ir baigiasi su bažnyčia. Aš tuo patikėjau. Ir manau, kad būtų pats laikas sugrįžti į lietuviškas bažnyčias, tuo prisidedant prie lietuvių bendruomenių išlikimo išeivijoje.

Kas paskatino Bostono valdybą ir „Jaunas širdis” paremti New York lietuvius? Tikėjimas, kad ir vienas – lauke karys. Solidarumas su New York lietuviais ir jų padėties suvokimas. Tikėjimas stebuklais. Kadangi tikiu, jog JAV tautinės bendruomenės prasidėjo su bažnyčia ir gali išnykti su bažnyčia, taigi, galima  sakyti – bandau prisidėti prie New York Lietuvių Bendruomenės išlikimo.

Aš vis dar tikiu stebuklais. Kai jie įvyksta, žmonės pamiršta, kad tai stebuklas, ir priima tai, kaip normalią gyvenimo raidą. Bostono bažnyčios išlikimas – stebuklas, Lietuvos išsilaisvinimas iš sovietų beveik be kraujo – stebuklas. Marijos pasirodymas Lietuvoje pirmą kartą Europoje, kurį švęsime šiais metais – stebuklas. Nepamirškime ir vertinkime juos. Jų prisiminimas padeda gyventi.

Kelionę parėmė Tautos Sąjungos Bostono skyrius, Amerikos Lietuvių Tarybos Bostono skyrius.

bostondain
Protesto akcija ant šaligatvio prieš New York katedrą kardinolo Eagan Mišių metu.