<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en"> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-16" /> <meta name="Author" content="Draugas" /> <meta name="Description" content="Draugas, Pagrindinis Puslapis" /> <meta name="KeyWords" content="Draugas, Lithuanian, Lithuania, Lithuanian-American" /> <meta name="Title" content="Pradinis Puslapis" /> <title>DRAUGAS</title> <style type="text/css"> body { margin:0 auto; text-align:center; width:790px; font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12px; background-color: #808080; } a:link {color:#fff; text-decoration:underline; } a:visited { color:#000; text-decoration:underline; } a:hover { color:#e3372e; text-decoration:none; } img { border-width:0; } p { margin-top:5px; margin-bottom:10px; } ul { margin-top:5px; margin-bottom:5px; margin-left:8px; padding-left:8px; font-size:10px; font-weight:normal; } h1 { font-size:12px; text-align:center; } div#header {width:790px; height:150px; padding-top:15px; padding-bottom:10px; text-align:center; } div#container { width:790; float:left; border-top:1px solid #ececec; border-bottom:1px solid #ececec; background-color:#c0c0c0; background-image:url(column2.jpg); background-repeat: repeat-y; } div#sidebar { width:143px; float:left; text-align:left; background-color:#a0a0a0; border-left:1px solid #ececec; border-right:1px solid #ececec; } div#col1 { width:644px; float:left; text-align:left; border-right:1px solid #ececec; } div#footer { width:788px; background-color:#c0c0c0; float:left; font-size:10px; border-right:1px solid #ececec; border-left:1px solid #ececec; border-bottom:1px solid #ececec; } .margin { margin-left:10px; margin-right:10px; padding-top:10px; } .column { margin-left:5px; margin-right:5px; padding-top:10px; } .font12 { font-size:12px; } .center { text-align:center; margin-top:3px; margin-bottom:5px; } </style> </head> <body> <div id="header"> <a href="http://www.draugas.org"><img src="logo1.jpg" alt="" /></a></div> <div id="container"> <div id="sidebar"> <div class="column"> <p class="center"><a href="http://www.draugas.org/index.html"><b>PIRMAS PUSLAPIS</b></a></p> <hr /> <ul class="font12"> <li><a href="kas.html">Kas? Kur? Kada?</a></li> <li><a href="kalendorius.html">Kalendorius</a></li> <li><a href="mirties.html">Mirties prane&scaron;imai</a> </li> <li><a href="knygynelis.html">Knygynlis</a></li> </ul> <hr /> <ul class="font12"> <li><a href="nuomones.html">Nuomons</a></li> <li><a href="nuorodos.html">Nuorodos</a></li> <li><a href="prenumerata.html">Prenumerata</a></li> </ul> <hr /> </div> </div> <div id="col1"> <div class="margin"> <p><big><big><span style="font-weight: bold;"></span><span style="font-weight: bold; color: rgb(153, 0, 0);"></span></big></big><br /> <br /> <img style="width: 400px; height: 293px;" alt="indiana" src="indianaairpport.jpg" /><br /> Vienas i&scaron; /simintiniausis Indianapolio lietuvis renginis &ndash; Jurgio Kairio apsilankymas.<br /> <br /> <br /> <span style="font-weight: bold;"></span><big><big><big><span style="font-weight: bold;"><span style="color: rgb(153, 0, 0);">Indianapolio LB &ndash; puiki lietuvi&scaron;ka salel</span><br style="color: rgb(153, 0, 0);" /> <br /> </span></big></big><span style="font-weight: bold;">Sigita &Scaron;imkuvien&egrave;&ndash;Rosen</span></big><br /> JAV LB Kra&scaron;to valdybos vicepirminink&egrave; pl&egrave;totei<br /> <br /> &nbsp;Skaitant lietuvi&scaron;k spaud, visada domina, kaip veikia ir kuo gyvena kitos LB apylinks? Dmes/ patraukdavo ~inuts i&scaron; Indianapolio lietuvis veiklos. Buvo smalsu, kaip gyvena lietuviai &scaron;alia tokio didelio lietuvio telkinio kaip  ikaga? Dar /domiau pasidar sutikus vien Indianapolio Lietuvis Bendruomens atstov &ndash; JAV Lietuvis Bendruomens Tarybos nar/ Oton Bal ikn. Tada 2006 metais, JAV LB Tarybos sesijos, vykusioje Philadelphia metu, /domu buvo bendrauti su jaunu ~mogumi, kuris aktyviai rei&scaron;ksi jaunimo reikals komisijoje. Pagaliau &scaron;/ pavasar/, aplankant vyro gimines, pasitaik gera proga &ndash; susitikau ir pabendravau su dviem Indianapolio lietuviais &ndash; Rymantu Gu~ulai iu ir apylinks pirmininku Jonu Belecku. Kaip papasakojo Jonas, Rymantas Gu~ulaitis &ndash; Indianapolio LB siela. }mogus sugebantis bendrauti ir suburti /vairaus am~iaus ~mones.<br /> <br /> * * *<br /> <br /> Pats Rymantas i&scaron;vyko i&scaron; Lietuvos sulauks vos 7 mets &ndash; &scaron;eima trauksi / Vakarus. I&scaron; prad~is, kaip ir daugelis lietuvis pasitraukusis / Vakarus, apsistojo Vokietijoje, vliau i&scaron;vyko / Piets Amerik, Venesuel. Tik 1949 metais, &scaron;eimai gavus reikiamus dokumentus, pavyko atvykti / JAV. Gu~ulai is &scaron;eima /sikkr Omaha. Ten begyvendamas R. Gu~ulaitis aktyviai rei&scaron;ksi &Scaron;v. Antano parapijos gyvenime, buvo aktyvus lietuvi&scaron;koje veikloje.<br /> <br /> . Indianapol/ R. Gu~ulaitis su &scaron;eima persikl 1971 metais. Ir jau pat/ pirmj/ mnes/ puol ie&scaron;koti lietuvis &scaron;iame kra&scaron;te: vart telefons knygas, skelb / spaud. Atsiliep apie de&scaron;imt lietuvis, su jais Rymantas pradjo &scaron;vsti Lietuvos Nepriklausomybs &scaron;vent, Kaldas.<br /> <br /> &nbsp;Po truput/ lietuvis ratas pltsi, tad 1976 metais R. Gu~ulaitis su kitais lietuviais bendra~ygiais oficialiai /kkr LB apylink Indianapolyje. To meto LB darbai ir visi renginiai sukosi apie Lietuvos Nepriklausomybs atgavim, kartu su kitomis Pabaltijo tautomis dalyvavo demonstracijose. Tais laikais, kaip Rymantas mena, visi palaik lietuvius, buvo didelis d~iaugsmas ir lietuvi&scaron;kos veiklos pakilimas.<br /> <br /> Lietuvai atgavus nepriklausomyb, lietuvi&scaron;ka veikla aprimo, bet niekada nesustojo. Ypatingai veikla /gavo nauj pagreit/, kai i&scaron; Lietuvos pradjo atvykti nauja karta &ndash; tre iabangiai. Per pastaruosius kelet mets Indianapolio lietuvis &scaron;eima padidjo. Dabar priskai iuojama apie 70 &scaron;eims, i&scaron; js net pus sudaro naujai atvykusieji. <br /> <br /> <img style="width: 400px; height: 288px;" alt="indiana" src="indianadalia.jpg" /><br /> <br /> Apylinks pirmininkas Jonas Beleckas d~iaugiasi apylinks aktyvu: Raimondos ir Otono Bal ikns &scaron;eima, Rkta ir Mindaugu }ekoniais, Mindaugu Bal iknu, Aleksandra ir Linu Simonavi iais, Aldu ir Irena Kriau iknais, Goda Tribandyte, Sigita Nusbam, Inga Paegle. Apylinkje susikkr kaimo kapela (vadovas Otonas Bal iknas), &scaron;e&scaron;tadienin mokykll. Mokykll, kuri dirba &scaron;e&scaron;tadieniais, veikia tik antri metai. Joje net keturios klass &ndash; trijose mokosi vaikai, vienoje js tvai. Pastarosios klass mokytojas Aldas Kriau iknas paruo&scaron;s gana /domi ir sudting lietuvis kalbos mokymosi program. Suaugusisjs klass atsiradimo istorija labai paprasta. Tvai, atve~ rytais savo at~alas / mokykll, sddavo gurk&scaron;nodami kav ir &scaron;neku iuodavo. Taip vienam i&scaron; js ir kilo mintis mokytis lietuvis kalbos, tad norin is atsirado nema~ai. Mokytojas A. Kriau iknas d~iaugiasi stropiais mokiniais ir savo pagalbininke Asta Balkute.<br /> <br /> Indianapolio lietuviai savo renginius ruo&scaron;ia Latvis namuose, jie d~iaugiasi gra~iu bendradarbiavimu su latvis tauta. Gra~ks ir nuo&scaron;irdks bendradarbiavimo ry&scaron;iai juos jungia ir su Cincinnati Lietuvis Bendruomene. Jie lankosi vieni kits renginiuose, i&scaron;kylauja dr. Vytauto Bieliausko sodyboje, &scaron;ven ia bendras &scaron;ventes. .simintinas tikrai neeilinis Indianapolio LB renginys buvo, kai jame dalyvavo garsus Lietuvos lakknas Jurgis Kairys. Indianapolio lietuviai &scaron;ven ia Kaldas, Jonines, kartu su mokyklle ruo&scaron;ia U~gavnes, Mamos dien.<br /> <br /> &nbsp;Kaip ir daugelyje vietovis, lietuvis jaunimas daugiausia susirenka / renginius, kuriuose sulaukiama atlikjs i&scaron; Lietuvos, ma~iau js lankosi Nepriklausomybs &scaron;vents minjime. Tad Indianapolio lietuviai bando surengti tas &scaron;ventes netradici&scaron;kai, pakvie iant /domius pa&scaron;nekovus. Praeitos Nepriklausomybs &scaron;vents prelegentas buvo Aldas Kriau iknas, susirinkusiems neleids nuobod~iauti n minuts, pasakojs apie Lietuvos ir kits valstybis skirtumus ir pana&scaron;umus. Smagu buvo i&scaron;girsti tiek daug gers ~od~is apie Ald Kriau ikn. Atsimenu t Amerikos lietuv/ ir jo &scaron;eim nuo 2002 mets bir~elio mnesio JAV LB Kra&scaron;to valdybos konferencijos ,,Tikkime savo ateitimi&rdquo;, suruo&scaron;tos Dainavoje, mums, jauniems bendruomenininkams. Tuo metu Aldas analizavo apklausos rezultatus, vestus Lietuvis Bendruomenje.<br /> <br /> Po malonaus dviejs valands trukusio pokalbio galiu drsiai teigti, kad Indianapolio Lietuvis Bendruomen &ndash; tai puiki lietuvi&scaron;ka salel, kurioje skamba lietuvi&scaron;kas ~odis, tsiamos lietuvi&scaron;kos tradicijos. Palinkkime Indianapolio lietuviams stiprybs ir i&scaron;tverms tsiant lietuvybs gij &scaron;ioje &scaron;alyje. A ik Jums!<br /> <br /> <img style="width: 432px; height: 221px;" alt="indiana" src="indianaliaudis.jpg" /><br /> Apylinkje susikkr ir kaimo kapela.<br /> <br /> </p> </div> </div> </div> <div id="footer"> <p><b>Draugas</b> / 4545 W. 63rd St. / Chicago, IL 60629-5589 <br /> Tel: 773-585-9500 / Fax: 773-585-8284 / E-mail: <a href="mailto:administracija@draugas.org"><u>administracija@draugas.org</u></a> <br /> Site design: <a href="mailto:kevin.j.elliott@gmail.com">Kevin J. Elliott</a> </p> </div> </body> </html>