Ir Lietuvos, ir išeivijos kelias dailininkų akimis

Artėjant Lietuvos tūkstantmečio jubiliejui, 2004 m. Lietuvos dailės muziejus (direktorius Romualdas Budrys) ir Čikagos Čiurlionio dailės galerijos valdyba (vadovas Leonas Maskaliūnas) inicijavo konkursinių parodų ciklą. Buvo sutarta 2005-2009 metais Vilniuje ir Čikagoje surengti penkias parodas. Pirmoji konkursinė paroda ,,Lietuvos kelias” buvo surengta 2005 m. Lietuvos dailės muziejaus Radvilų rūmuose, Vilniuje. Šių metų lapkričio 5 d. Lietuvių dailės muziejuje, Lemonte atidaroma antroji paroda ,,Išeivijos kelias”. Parodos atidaryme bus paskelbti  šio konkurso Miko J. Šileikio ir Teofilio Petraičio premijų laimėtojai.

Premijų donatoriai

Mikas Šileikis (1893–1987), kilęs iš Zarasų krašto, į JAV atvyko 1913 m., vengdamas karinės prievolės Rusijos armijoje. Dirbo plieno fabrike Penssylvania valstijoje. 1915 m. persikėlė į Bostoną, ten pradėjo dailės studijas – Belle Arts, vėliau Bostono meno mokykloje. 1919 m. atvykęs į Čikagą, dirbo ,,Naujienų” dienraščio spaustuvėje (linotipininku, vėliau – spaustuvės vedėju) ir studijavo Meno institute (The Art Institute of Chicago), kurį su pagyrimu baigė 1923 m., paskui metus mokėsi YMCA koledže. Kurį laiką buvo vienintelis profesionalus lietuvis dailininkas JAV.

Dalyvavo Čikagos meno instituto, Indiana valstijos dailininkų parodose, pelnė apdovanojimų, buvo amerikiečių meno draugijų narys. Daugiausia tapė impresionistinius peizažus, išgarsėjo kaip Ilinojaus ir Indianos kopų tapytojas. Kai Čikagą pasiekė pokarinių ateivių karta, jis entuziastingai įsitraukė į kultūrinį gyvenimą, į 1956 m. įkurtos Lietuvių dailininkų sąjungos veiklą, buvo Čiurlionio galerijos signataras, pirmasis jos direktorius, nuolatinis parodų dalyvis, rengėjas ir vertintojas. Apie pusšimtį metų redagavo „Meno žinių” skyrių, jo iniciatyva 1928 m. įsteigtą ,,Naujienų” dienraštyje. Bendradarbiavo ir amerikiečių spaudoje, buvo nuolatinis Čikagos meno instituto parodų kritikas. Redagavo ,,Moksleivių kelius”, rašė ,,Aiduose”, ,,Dirvoje”, ,,Drauge”, ,,Lietuvių dienose”, buvo Lietuvių enciklopedijos bendradarbis. Jaunystėje iš rusų bei anglų kalbų vertė grožinę literatūrą ir pats bandė plunksną. 1981 m. išleido apsakymų rinkinį Liucija.

Mikas J.  Šileikis sukūrė apie 1,000 kūrinių – aliejinės tapybos peizažų, portretų, akvarelių, iliustracijų. Kūrybinį palikimą testamentu paskyrė Čiurlionio galerijai, įpareigojęs perduoti jį laisvai Lietuvai. 1999 m. dailininko kūrybos palikimas – 469 aliejinės tapybos, akvarelės ir grafikos kūriniai atkeliavo į Lietuvą ir buvo perduoti jo gimtinei. Zarasų krašto muziejuje 2000 m. atidaryta Miko J. Šileikio galerija.

Mikas J. Šileikis premiją įsteigė savo mirusios žmonos atminimui, siekdamas, jo žodžiais tariant, ,,paremti Čiurlionio galerijos kultūrinę veiklą ir paskatinti mūsų dailininkus kurti bei augti nepelningame jų pašaukime”.  Ši premija nuo 1980 m. buvo teikiama bendrųjų parodų, kurias Čiurlionio galerija, Inc., rengė Vasario 16-osios proga, dalyviams.   

Čiurliono galerijos
info.