O kaip mes atsakytume?

Danutė Bindokienė

Jau kelintą šeštadienį ,,Draugo” priede ,,Menas, literatūra, mokslas” spausdiname Vytauto V. Landsbergio paruoštus ,,Baltosios anketos” klausimus ir į juos - atsakymus, pateiktus žymių ir žinomų Lietuvos kultūrininkų, poetų, rašytojų, mokslininkų. Ši serija bus tęsiama dar kurį laiką ir, reikia tikėtis, į tuos klausimus-atsakymus skaitytojai jau atkreipė dėmesį, nes jie parodo ,,kitokią Lietuvą”.

Serijos pradžioje V. V. Landsbergis taip apibūdina ,,Baltosios anketos” siekius: ,,Norėdami ieškoti išeičių ir prisidėti prie šviesios, skaidrios Lietuvos sukūrimo, nutarėme kreiptis į šviesius protus - į žinomus Lietuvos menininkus, visuomenės veikėjus, kunigus, prašydami atsakyti į dešimt klausimų”. Jis taip pat primena, kad atsakymai bus spausdinami ,,Lietuvos žiniose”, ,,Bernardinuose” ir ,,Drauge”.

Jeigu kam, beskaitant ,,Draugą”, pro akis nejučiomis praslinko tas klausimų dešimtukas, manome, kad verta juos čia pakartoti ir tuo pačiu paklausti: o kaip mes, užsienyje gyvenantys lietuviai, į juos atsakytume?

Į ,,Baltosios anketosį klausimus kviečiami atsakyti visi lietuviai, kur jie begyventų, taigi ir užsienyje. Vienintelė sąlyga - kaip jau minėta - kad jie norėtų prisidėti prie ,,šviesios, skaidrios Lietuvos sukūrimo”, ir, žinoma, turėtų ,,šviesius protus”. Žmonės, persiėmę vien neigiamomis nuotaikomis, pilni piktos kritikos, pavydo, pagiežos ir paniekos, neturėtų nei tų klausimų skaityti, nei į juos atsakyti. Bet ir jiems visgi būtų verta pasidomėti, kaip į klausimus atsako tie ,,šviesūs protai”, kurių pasisakymus spausdiname šeštadieniniame ,,Draugo” priede. Perspėjame: iš to  pasiskaitymo gali kilti pavojus, kad ir skaitančiųjų pasąmonėje pradės blyksčioti šviesos spindulėliai, ir ilgainiui suvarpys tamsiąją nuotaiką.

Pristatydamas savo ,,Baltąją anketą”, Vytautas V. Landsbergis pateikė šiuos klausimus: 1. Kokią Lietuvą norėtumėte matyti po šimto metų? Kokie visuomeninės raidos principai (ar įstatymai) galėtų to pasiekti? 2. Ar jaučiatės esąs Lietuvos bendruomenės narys? Ar galėtumėte su pasididžiavimu ištarti - ,,Aš esu lietuvis ir tuo labai didžiuojuosi” ir kodėl? 3. Ar jus tenkina Lietuvos valstybės kultūros politika? Kas joje, jūsų nuomone, keistina? 4. Ar jus tenkina Lietuvos valstybės švietimo politika? Ką joje, jūsų nuomone, keistina? 5. Kokių permainų Lietuvos valstybės strategijoje reikėtų pageidauti, norint susigrąžinti masiškai į Vakarus emigruojančią jaunąją Lietuvą? 6. Lietuva dažnai įvardijama kaip šalis, pirmaujanti pagal savižudybių skaičių. Kodėl taip yra ir ką daryti, kad būtų kitaip? 7. Ar jus tenkina tai, kaip Lietuva suvokia ir pateikia save - žiniasklaidoje ir televizijoje? 8. Kokios lietuvio nacionalinės savybės jums atrodo gražiausios, o kokios ne? Lietuvos žmonių moralė, sąmoningumas ir patriotizmas: diagnozė ir perspektyvos? 9. Lietuvos kultūros, istorijos ar visuomenės veikėjas, kuris yra jums autoritetas. Ir kodėl? 10. Kokiais moraliniais principais vadovaujatės savo gyvenime?

,,Baltosios anketos” iniciatorius siūlo savo atsakymus siųsti į Vilnių elektroniniu paštu vale@lzinios.lt (UAB ,,Lietuvos žinios"), bet būtų dar įdomiau, jeigu atsiųstumėte ,,Draugo” redakcijai, paprastu paštu, faksu ar elektroniniu laiškeliu redakcija@draugas.org (vyr. redaktorei D. Bindokienei). Būtų galima palyginti ,,šviesaus proto” užsienio lietuvių atsakymus su gaunamais iš Lietuvos. Kas sutampa, kas skiriasi? Juk ir mums rūpi (ir dar kaip!) tėvynės ne tik šiandiena, bet ir rytojus!

Ateinančią savaitę Pasaulio lietuvių centre, Lemont, IL, prasidės LR Seimo ir JAV LB komisijos posėdžiai, kuriuose šį kartą daugiau dėmesio bus skiriama lietuviškajai diasporai - jos reikmėms, rūpesčiams, pastangoms neatitolti nuo savo tautos kamieno. Galbūt reikėtų mums pratęsti ,,Baltosios anketos” klausimus ir juos pritaikyti būtent užsienyje gyvenantiems lietuviams, kad pamatytume, kur einame ir kaip toji kelionė į ateitį pavyks.