SAN FRANCISCO, CA

Nepriklausomybės minėjimas su koncertu

Donatas Januta

vas16

Iš kairės: Marytė Currier, Danutė Janutienė, Kristina Jonušaitė-Mattienė,
Danguolė Varnienė, Dalia Grybinas-Lee ir Danguolė Navickienė.
 
Gražų saulėtą sekmadienį į šių metų San Francisco apylinkės JAV Lietuvių Bendruomenės  Nepriklausomybės minėjimą susirinko daugiau nei 120 žmonių.  Šį kartą mūsų, ,,antros bangos” dypukų buvo dar apie 20.  Sakau dar, nes kas metai mūsų mažėja. Tačiau vis daugiau dalyvaujant ,,trečiabangiams”, ir šiek tiek JAV gimusiems, mūsų maža lietuvių kolonija pamažu didėja.  Po Mišių  Šv. Marijos Magdalenos bažnyčioje Berkeley miestelyje minėjimas pradėtas tos parapijos salėje su Lietuvos ir Amerikos himnais, kuriuos sugiedojo solistė Indrė Viskontaitė.    

JAV LB Tarybos pirmininkė Danguolė Navickienė, atvykusi iš Los Angeles, įdomiai papasakojo apie dabartinę JAV LB veiklą ir pabrėžė, kad JAV Lietuvių Bendruomenė yra "inkliuzyvine" organizacija, priima nariais ir leidžia kandidatuoti į valdybas visus išeivijos lietuvius – nesvarbu jų tikyba ar politika – ir atvykusius, ir čia gimusius (ir ne tik ,,jidiš", bet ir ,,tango" bei ,,polka" šokėjus ir nešokėjus).

Taip pat Navickienė trumpai apibendrino kai kuriuos įvykius, kurie praėjusiais mėnesiais sukėlė šiek tiek šurmulio  tarp JAV lietuvių.   Paminėjo ,,Vakarų” korespondentės įžūlų straipsnį, kuriame lietuvių išeivija buvo pavadinta ,,šinšilomis” ir ,,pilvažmogiais”.  Paminėjo Los Angeles LB skyriaus pirmininko triukšmingą atsistatydinimą dėl kažkokių ligi šiol neregėtų ir negirdėtų ,,jidiš šokėjų”.   Ji  pastebėjo, kad, įvertindami tokius neteisingus priekaištus JAV lietuvių veiklai,  kai kurie mūsų korespondentai nesusigaudo ir klaidingai teigia, kad čia tik skirtumai tarp jaunos ir senos kartų, ir teisingai neįžvelgia, kad tai tik ambicingų žmonių neaiškios ir kenksmingos asmeninės programos. (Vienas suvalkietis vėliau pareiškė, kad galbūt tikrai čia buvo, gal ir ne tarp jaunos ir senos, bet vis tiek atskirų kartų skirtumas:   ,,Reikia užjausti tuos vargšus, kurie priklauso durnių kartai – vieni tos kartos įvairias durnystes vykdo, o kiti įvairiais išvedžiojimais paskui jas teisina. Bet ką padarysi, čia tiktai kartų skirtumas.”)

Puikią meninę programą atliko  sopranas Indrė Viskontaitė, pianistė Julija Nikonovaitė, pianistė ir vietinė tautinių šokių grupė ,,Tiltas”. Solistė Viskontaitė,  gimusi ir augusi Toronte, studijavusi  Royal Conservatory of Music in Canada, dabar studijuoja San Francisco Conservatory of Music. Aukšta, graži, jauna lietuvaitė, gražiai lietuviškai kalbanti, padainavo tikrai žavingu balsu keturias Richard Strauss dainas. Užbaigdama savo rečitalį Vlado Jakubėno daina ,,Gėlės iš šieno”, ji  pasirodė ne tik kaip puiki solistė, bet ir talentinga aktorė. Daug kas iš žiūrovų norėjo  išgirsti daugiau.

Julija Nikonovaitė, iš Vilniaus, irgi studijuojanti San Francisco Conservatory of Music, akompanavo Viskontaitei. Ji  taip pat  pasirodė mums su solo pianinui Robert Schumann ,,Fantasie in C-major”.  Nikonovaitės pirštai lakstė pianino klaviatūra, o muzika užpildė visą salę. Proga pasiklausyti šių dviejų, nuostabiai talentingų lietuvaičių buvo mums tikra prabanga, tokia, kurią pajusti  pasitaiko tik su brangiausiais bilietais operos ar simfonijos salėje.

Trečią meninės programos dalį  atliko naujai susibūrusios San Francisco tautinių šokių grupė ,,Tiltas”, vadovaujama Kristinos Jonušaitės-Mattienės ir Linos Šeštokaitės, kuri sušoko tris šokius: ,,Rugučiai”,  ,,Dek Ugnie” ir ,,Kalvelis”. Danguolė Varnienė, ilgametė Los Angeles tautinių šokių vadovė ir  šių metų ruošiamos Tautinių šokių šventės meno vadovė, atvykusi į šį minėjimą iš Los Angeles, labai teigiamai įvertino šokėjus ir ragino visus atvykti liepos 6 d. į Šokių šventę, kurioje jau užsiregistravo 1,000 dalyvių.

Publika plojo ir  dėkojo valdybai,  surengusiai šį ypatingai sėkmingą Nepriklausomybės minėjimą.  Viskas buvo įdomiai ir įsidėmėtinai pristatyta. Pabaigoje skanūs valgiai, darbščių šeimininkių gabiai paruošti, suteikė progą visiems pabendrauti ir toliau pasidžiaugti šiuo subuvimu.

Apylinkės LB skyrius kas metai ruošia keturis pagrindinius renginius:  Nepriklausomybės šventę, Rudens balius, bendras Kūčias, Pabaltiečių vasaros gegužinę. Taip pat, esant progai, ruošia arba remia kitus subuvimus, pvz., prezidento Adamkaus priėmimą, ,,Žalgirio” ir ,,Warriors” krepšinio rungtynes, menininkų parodą. Dabartinė valdyba: Dalia  Grybinas Lee, Marytė Currier, Algis Ratnikas ir Vytas Valenskas – sutiko pasilikti valdyboje trečius metus ir priėmė dvi naujas valdybos nares:  Diana Plačiakienę ir Kristiną Jonušaitę-Mattienę

v16

Iš kairės: Indrė Viskontaitė ir Julija Nikonovaitė po koncerto
 buvo pasveikintos jaunų žiūrovių. Marytės Currier nuotraukos