radijo

Lietuviškoje radijo valandėlėje ,,Ecos de Lituania”. I
š k: J. I. Fourment Kal-velis ir prelatas E. Putrimas.


XI Pietų Amerikos lietuvių jaunimo
suvažiavimas Argentinoje  


Juan Ignacio Fourment Kalvelis
PLJS valdybos Pietų Amerikos atstovas, 
XI PALJ suvažiavimo ruošos komiteto organizatorius


Svarbiausias Pietų Amerikos lietuvių jaunimo sąjungos renginys — metinis suvažiavimas — įvyko š. m. sausio 5–12 dienomis Buenos Aires, Lanús Oeste, General San Martín ir Berisso miestuose. Suvažiavime dalyvavo apie 60 dalyvių iš Urugvajaus, Brazilijos, Kanados, Lietuvos ir vietiniai lietuvių bendruomenės nariai argentiniečiai.

PALJ suvažiavimas prasidėjo sausio 5 d. Argentinos sostinėje Buenos Aires, Argentinos lietuvių centro patalpose. Po dalyvių registracijos vyko tradicinis susipažinimo vakaras, kurio metu dalyviai turėjo progą susipažinti, pabendrauti ir daugiau sužinoti vieni apie kitus, suvažiavusius iš skirtingų pasaulio kraštų.

Po vakarienės Argentinos lietuvių centro valdybos pirmininkas Arturo Mičiudas tarė žodį, pasveikino visus susirinkusius dalyvius. Po to kalbėjo Fernando Daratėnas – Argentinos lietuvių organizacijų ir spaudos tarybos atstovas (ALOST). Visus dalyvius maldai pakvietė Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas užsienio lietuvių sielovados reikalams, PLB valdybos Sielovados reikalų ir Pietų Amerikos reikalų komisijų pirmininkas prelatas Edmundas Putrimas.

* * *
Sausio 6 d., šeštadienį, prelatas Putrimas kartu su kun. Augustinu Steigvilu, MIC aukojo šv. Mišias Aušros Vartų parapijoje Avellanedoje, kuriose dalyvavo ir visi PALJ suvažiavimo dalyviai.

Po Mišių lietuvių susivienijime Argentinoje (SLA), Lanús Oeste mieste papietavome. Draugijos atstovai pasveikino visus susirinkusius. XI Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimo organizatorių vardu kalbėjo Juan Ignacio Fourment Kalvelis. Jis pasveikino visus svečius, dalyvius ir draugijos narius. Suvažiavimo dalyviai pakvietė ant pakylos Laurą Tupe, Lietuvos Respublikos ambasados pirmąją sekretorę (Laikinąją reikalų patikėtinę), kuri maloniai visus pasveikino, palinkėjo sėkmės ir darbingo suvažiavimo. Taip pat perskaitėme oficialius sveikinimus nuo PLB valdybos ir jos pirmininkės Reginos Narušienės bei TMID prie LR Vyriausybės ir jo generalinio direktoriaus Antano Petrausko.

Per Trijų Karalių pietus kalbėjo Stasys Kuliavas – Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės sporto reikalų ir jaunimo reikalų komisijų pirmininkas. P. Kuliavas pirmiausia visus pasveikino lietuviškai, o po to pranešimą perskaitė ispaniškai.

Po to pasisakė Marisa Leonavičienė, XIII Pasaulio lietuvių jaunimo kongreso pirmininkė, Brazlijos jaunimo sąjungos atstovė Julia Ukai, Nicolas Velo iš Urugvajaus, Tomas Kuras iš Kanados bei Argentinos jaunimo organizacijos atstovas Juan Pablo Luna Pupelis.
Po pietų pailsėjęs jaunimas susipažino su susivienijimo veikla, žaidė futbolą, maudėsi ir t.t. Vėliau vyko vadovų ugdymo, vadovavimo ir organizavimo mokymai, kuriuos vedė Ilona Jonutytė ir Inga Daugvilaitė, atvykusios padirbėti su P. Amerikos jaunimu. Abi viešnios vadovauja Dvasinės pagalbos jaunimui centrui Klaipėdoje.

Po to buvo išklausytas PLJS pranešimas. Stasys Kuliavas, kaip PLJS pirmininkas, papasakojo apie Sąjungos istoriją ir dabartinę veiklą visame pasaulyje. Šiuo metu lietuviškas jaunimas yra susibūręs 22 pasaulio šalyse. Jis apžvelgė jaunimo veiklą per paskutinius metus. Kuliavas pranešė, kad PLJS siekia, kad kuo daugiau žmonių kalbėtų lietuviškai. PLJS kartu su lietuvių bendruomenėmis suteikė galimybę šiais metais 4 mokiniams iš Argentinos, 3 iš Brazilijos ir 1 iš Urugvajaus mokytis Vasario 16-osios gimnazijoje Vokietijoje. Taip pat kartu su Pietų Amerikos lietuvių draugijomis ir įstaigomis organizuoja Vasario 16-osios ir Kovo 11-osios minėjimus, Jonines, Mindaugo karūnavimo dieną, palaiko ryšius su vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis iš Lietuvos ir kitų šalių, kuriose yra PLJS atstovų. (Daugiau informacijos apie tai galima rasti internete adresu: www.PLJS. org).

Kuliavas informavo apie planuojamą pagrindinį PLJS renginį — Pasaulio lietuvių jaunimo kongresą, kuris įvyks Pietų Amerikoje (Argentinoje, Urugvajuje ir Brazilijoje) 2009 m. gruodžio 22 d. – 2010 m. sausio 7 d. Šio XIII PLJK ruošos komiteto pirmininkė yra Marisa Leonavičienė; vicepirmininkas Juan Ignacio Fourment Kalvelis, sekretorius Fernando Jorge Ivanauskas, iždininkė Veronica Kavaliauskas. Visi buvo kviečiami dalyvauti ir prisijungti prie ruošos darbų, dirbti kartu ir skelbti apie labai svarbų renginį mūsų lietuviškoje kolonijoje.

Vakare įvyko kelionė po Buenos Aires. Delegacija aplankė la Boca, San Telmo, Puerto Madero ir Plaza de Mayo rajonus.

* * *

Sausio 7 d., pirmadienį, suvažiavimo dalyviai vyko į Villa Ballester miestą, į Vokiečių gimnastikos draugiją (General San Martin mieste), kur prasidėjo tradicinė lietuviška stovykla. Ten dalyviai galėjo pailsėti, maudytis baseine, žaisti futbolą, krepšinį ar tinklinį.
Vėliau su dalyviais dirbo Ilona ir Inga, kurios pateikė įvairiais užduotis, vystančias vadovavimo įgūdžius. Po užsiėmimų su Kuliavu, Tomu Kuru ir Petru Vaičiūnu dainavome lietuviškas dainas, o kartu su prelatu Edmundu Putrimu mokėmės Lietuvos Respublikos himną.

Vakare visa delegacija žaidė lietuvišką žaidimą „batai”, kuris moko dirbti kartu, bendrauti, strategiškai mąstyti ir pan.

* * *

Sausio 8 d., antradienį, buvo dirbama su General San Martin miesto savivaldybės atstovais. General San Martin miesto meras yra daktaras Rikardas Ivoškus, labai prisidėjęs ir rėmęs XIII Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimą. Tačiau į stovyklą jis negalėjo atvykti, nes kaip tik tuo metu atostogavo. Vietoj jo mus aplankė sekretorius tarptautiniams reikalams daktaras Alberto Pontoni, atsivežęs pasirašytą mero dr. Ričardo Ivoškos dekretą, kuriame jis įsakymu patvirtina, kad „Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas yra kultūrinės ir municipalinės reikšmės renginys”. Tai pirmas kartas, kai Argentinos miestas remia ir palaiko mūsų PLJS suvažiavimą. Tai įrodo, kiek daug Sąjunga nudirbo per 11 metų, taip pat, kad yra užmegztas ryšys tarp lietuvių bendruomenės ir vietinės valdžios Argentinoje.

Vėliau vėl vyko mokymai su Ilona ir Inga, pasiruošimas talentų vakarui. Kiekviena lietuvių jaunimo sąjunga (Argentinos LJS, Urugvajaus LJS, Brazilijos LS ir Kanados LJS) turėjo galimybę papasakoti apie savo veiklą, darbą ir, aišku, apie savo planus ateičiai. Prelatas Edmundas Putrimas papasakojo apie Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybos istoriją, veiklą, funkcijas ir darbus, perdavė linkėjimus visiems suvažiavimo dalyviams nuo PLB pirmininkės Reginos Narušienės ir visos valdybos. Kun. Putrimas pažymėjo nuolatinę ir dosnią Lietuvių Fondo Čikagoje (JAV) paramą Pietų Amerikos lietuvių veiklai bei Tautinių mažumų ir išeivijos departamento (TMID) prie Lietuvos Respublikos. Vakare prelatas E. Putrimas mokė susikaupimo. Tai buvo puiki proga apmąstyti, kokią įtaką mūsų sprendimams turi mūsų vertybės ir tikėjimas Dievu.
Antrąją stovyklos dieną irgi vyko žaidimų vakaras. Pavyzdžiui, žaidėme žaidimą „Knygnešiai”: apie tai, kaip lietuviai nešė lietuviškas knygas iš Vokietijos į Lietuvą, mat caro laikais Lietuvoje buvo uždrausta lietuvių kalba. Knygnešiai norėjo išlaikyti lietuvių kalbą ir kultūrą. Žaidimo tikslas – komandinio darbo įgūdžiai, strategijos sukūrimas ir bendradarbiavimas tarpusavyje.

* * *

Trečiadienis buvo Lietuvos diena. Dalyviai šoko lietuviškus tautinius šokius, dainavo lietuviškas dainas, žaidė krepšinį ir kalbėjo apie Sausio 13 dienos įvykius.
Dienos metu Ilona ir Inga toliau mokė pratimų ir teorijos, kaip vadovai turi apjungti narius, pamatyti, kokie jie yra ir pan. Taip pat vyko diskusijos apie ateinantį Pasaulio lietuvių jaunimo kongresą.

Vakare kiekvienas kraštas ruošėsi pasirodymui talentų vakarui. Vakaras buvo labai smagus, visi dainavome ir šokome.

* * *

Ketvirtadienį visa delegacija važiavo į Berisso miestą, esantį 60 km. nuo Buenos Aires. Berisso miestas yra Buenos Aires provincijos imigrantų sostinė, kadangi pačiame mieste gyvena 19 išeivių bendruomenių. Atvažiavome į Alfredo Dulkes vasarnamį.
Po pietų, 3 val. p. p. Argentinos laiku prasidėjo lietuviškos radijo valandėlės „Ecos de Lituania” programa, kurioje dalyvavo visi dalyviai. Radijo valandėlės galima klausytis internete (www.ecosdelituania.com. ar) arba FM DIFUSION bangomis.
Pirmiausia laidoje kalbėjo prelatas Edmundas Putrimas apie Pasaulio Lietuvių Bendruomenės ir Dvasinės pagalbos jaunimui centro veiklą. Stasys Kuliavas pristatė PLJS veiklą, tikslus, istoriją ir ateinantį Pasaulio lietuvių jaunimo kongresą. Ilona Jonutytė ir Inga Daugvilaitė papasakojo apie Dvasinės pagalbos jaunimui centrą, kurio įkūrėjas ir globėjas yra Putrimas, ir apie savo įspūdžius Pietų Amerikoje ir lietuvių bendruomenėje Argentinoje. Tomas Kuras ir Petras Vaičiūnas aptarė Kanados lietuvių jaunimo sąjungos veiklą, Julia Ukai — Brazilijos lietuvių, Alvaro Lenkas Urugvajaus lietuvišką veiklą, o vietinis Juan Pablo Luna – Argentinos lietuvių jaunimo sąjungą. Vakare grįžome į sostinę Buenos Aires vakarieniauti Argentinos lietuvių centro patalpose.

* * *

Ketvirtadienį, apie 1 val. p. p. visi dalyviai apsilankė Lietuvos Respublikos ambasadoje, kur juos mielai priėmė visas ambasados kolektyvas, o kalbą pasakė LR ambasados pirmoji sekretorė Laura Tupe. Visi kartu pietavome, o po pietų ambasada suorganizavo konkursą, kur dalyviai turėjo atsakyti į įvairius klausimus apie istoriją, geografiją, politiką, papročius, dabartinius įvykius ir t.t. Pirmąsias vietas užėmė Julia Ukai (Brazilija), Leandro Luque (Argentina) ir Ricardo Taschetto (Brazilija).
 
Vakare dalyviai nuvyko į Lietuvių susivienijimą Argentinoje, kur ilsėjosi ir bendravo. Paskui Ilona ir Inga vedė paskutinius užsiėmimus. Vakarienė vyko susivienijimo patalpose.

* * *

Paskutinė diena prasidėjo Argentinos lietuvių centre Sausio 13-osios dienos minėjimu, kurį suvažiavimo metu parengė jaunimas. 14 jaunimo suvažiavimo dalyvių su žvakutėmis paminėjo kiekvieną tą naktį žuvusį už Lietuvos laisvę.

Po minėjimo prasidėjo Sporto žaidynės — Lietuvos Respublikos ambasados Argentinoje sporto rungtynės. Jaunuoliai žaidė futbolą ir krepšinį. Apdovanoti nugalėtojų atvyko LR ambasados trečiasis sekretorius, atstovas politikos reikalams Justas Vaišnoras su žmona. Po to prelatas Edmundas Putrimas pasveikino visus dalyvius ir Ruošos komiteto narius. Juan Ignacio Fourment Kalvelis taip pat pasveikino visus susirinkusius. Galiausiai Alvaro Lenkas neoficialiai visus pakvietė dalyvauti kitais metais XII Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavime Urugvajuje.

Taip baigėsi XI suvažiavimas. Prelatas Putrimas taip atsiliepė apie suvažiavimą: ,,Man yra labai malonu, kad po 11 metų PALJ suvažiavimų tradicija vis dar gyvuoja tarp Pietų Amerikos lietuvių kilmės jaunimo. Prieš 11 metų aš atvažiuodavau kas vasarą padėti suorganizuoti stovyklas Argentinoje, Urugvajuje ir Brazilijoje, bet kai tarp jaunimo išpopuliarėjo stovyklavimo dvasia, kartu su jaunimo sąjungomis pradėjome organizuoti ne tik stovyklas, bet ir PLJ kongreso struktūros suvažiavimus”. Putrimas taip pat kalbėjo apie praėjusį suvažiavimą Argentinoje: ,,praėjusio suvažiavimo programa buvo labai intensyvi, nes Dvasinės pagalbos jaunimo centro Klaipėdoje buvusios programų koordinatorės ir socialinės pedagogikos specialistės vedė vadovavimo ir bendravimo pratimus. Tie kursai buvo reikalingi ypač tiems, kurie padeda ruoštis ateinančiam PLJ kongresui ir ateityje perims vadovauti mūsų bendruomenes. Esame labai dėkingi PLJS ir ALJS už jų pastangas organizuojant XI PALJS”.