Kazimierietėms — šimtas

Viena pirmųjų kazimieriečių, Kazimiera Kaupaitė, į JAV pirmą kartą atvyko 1897 metais šeimininkauti savo broliui kunigui Antanui, kuris tuo metu tarnavo Šv. Juozapo parapijoje Scranton, Pennsylvania. Per pirmuosius ketverius gyvenimo metus Kazimiera JAV susipažino su vienuolėmis, ją patraukė religinis gyvenimas.

1902 metais Lietuvoje ji nusprendė tapti tikybos mokytoja, kad galėtų padėti Amerikos lietuviams išlaikyti tikėjimą, dvasines ir kultūrines vertybes. Savo studijas Kazimiera pradėjo Šveicarijoje, Ingenbohl, kartu su dviem kitom vienuolėm. Besimokydama Šveicarijoje, Kazimiera paprašė savo brolio kun. Antano ir draugo kun. A. Miluko surasti kunigą, kuris galėtų vadovauti seserų kongregacijai. 1905 m. juo sutiko būti Antanas Staniukynas. Jam pavyko įtinkinti tuometinį Harrisburg, PA vyskupą Shanahan paremti kongregaciją ir jos įkūrimą. Tad vyskupo prašymu sesuo Kazimiera ir dvi kitos vienuolės buvo priimtos į Švenčiausios Marijos Širdies vienuoliją. Bet jau 1907 metais Antano Staniukyno iniciatyva Scranton, PA buvo įkurta nauja Šv. Kazimiero seserų kongregacija. 1907 m. rugpjūčio 28 d. vyskupas visoms trims seserims suteikė naujus religinius vardus: Kazimiera tapo Marija, Judita – seserimi Concepta, o Antanina – seserimi Immaculata.

1908 m. seserys pradėjo savo švietėjišką darbą Mt. Carmel, PA.

Po kelerių metų buvo nuspręsta kazimierietes įkurdinti Čikagoje, kur tuo metu buvo gausi lietuvių bendruomenė. Naujų Motiniškųjų namų statyba buvo baigta 1911 m., tais metais duris pravėrė ir Šv. Kazimiero akademija (nuo 1952 m. Maria High School).

Įvairioms parapijoms trūko seserų, kurios galėtų mokytojauti, prašymai ėjo iš Waukegan, IL, Philadelphia, PA bei kitų telkinių, išsibarsčiusių po visas JAV. 1913 m. sesuo Marija buvo išrinkta pirmąja kongregacijos generaline vyresniąja ir buvo ja 27 metus iki pat mirties.

1920 m., neseniai praūžus Pirmajam pasauliniam karui, Motina Marija kartu su kitomis vienuolėmis nuvyko į Lietuvą, kad ten įkurtų kongregacijos padalinį bei mokyklas. Nors Lietuvoje tuomet dar vyko kovos su lenkais, kazimierietėms pavyko įkurti naują padalinį, jų gretos greit augo. Kauno vyskupas kazimierietėms atidavė kamaldulių vienuolyno patalpas Pažaislyje. Vėliau, Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą, vienuolės turėjo slapstytis, buvo išblaškytos po įvairius Lietuvos kampelius, negalėjo dėvėti vienuolių drabužių, mokytojauti mokyklose. 1992 m. Pažaislis kazimierietėms buvo grąžintas, čia šiuo metu gyvena 15 vienuolių, o visa kongregacija vienija 65 nares.

JAV 1928 m. Motina Marija įkūrė Šventojo Kryžiaus ligoninę Čikagoje, vėliau rėmė Loretto ligoninę bei kelias nedideles ligonines Nebraska valstijoje. Ji siuntė seseris dirbti į New Mexico, vėliau, po Marijos mirties, seserys vyko dirbti į Argentiną, Pietų Ameriką skleisti krikščioniško žodžio bei dirbti apaštalinį darbą. Motina Marija mirė 1940 m., balandžio 17 d. Čikagoje, IL, apsupta kitų vienuolių.

Išlaikyti seserų kazimieriečių kongregacijai, ypač po nuolatinio rėmėjo, dvasios tėvo Antano Staniukyno mirties, buvo įkurta seserų rėmimo draugija (Sister of St. Casimir Auxiliary). Vienu metu joje buvo net 6,000 narių, šiuo metu jų – 500.

Šv. Kazimiero seserų emblema – lelija, kardas ir karūna – buvo sukurta Harrisburg, PA vyskupo Shanahan ir padovanota seserims 1907 m. Kalėdų proga. Lelija simbolizuoja širdingumą, kardas – poreikį kovoti su savanaudiškumu, karūna – dovaną, pažadėtą Kristaus tiems, kurie liks jam ištikimi.