Auga lietuviški archyvai Kent universitete

Viktoras Stankus


Iš kairės pirmoje eilėje: Vaiva Laniauskaitė, Kristina Petraitytė; antroje eilėje:
komiteto pirmininkas dr. Viktoras Stankus, Kristina Mataitė, Lina Beržinskaitė ir
komiteto vicepirmininkė, prof. dr. Jolita Kavaliūnaitė, Michele Juszczec nuotrauka.


Kent State universiteto (prie Cleveland, Ohio) Lituanistinė programa š.m. balandžio mėnesį išplėtė savo lietuviškus archyvus (Lithuanian Collection), gavusi vertingą dovaną - didelį lietuviškų knygų rinkinį, kurį daugiausia sudaro literatūros ir meno kūriniai. Knygos gautos per Ed Bell iš Emilijos Yuskovic rinkinio Bostone.  Gražu ir prasminga, kad žmonės išsaugo lietuviškas knygas, jas padovanodami mokslo institucijoms, kur jomis gali pasinaudoti studentai.

Kent Lituanistinės programos komitetas puoselėja lituanistines studijas šiame universitete, pasirūpindamas lietuviškų leidinių archyvais, vasaros metu atliekamų tyrinėjimų programa, stipendijų fondu. Neseniai komitetas, posėdžiaudamas su Kent State universiteto dekanu Timothy Moor bei studentais stipendininkais, kalbėjo ir domėjosi, kaip lietuviams studentams sekasi atlikti reikalavimus už skiriamas stipendijas: prisidėti prie lietuviškų knygų katalogavimo, parašyti lietuviška tema mokslinį darbą ir t.t.

Studentė Lina Beržinskaitė, siekianti bakalauro iš vokiečių kalbos ir  tarptautinių studijų, jau parašė reikalaujamą mokslinį darbą tema ,,Lithuanian Branches of Government”. Vaiva Laniauskaitė, pedagogikos mokslų studentė, pasirinko rašyti temą apie 1773 metais Lietuvos vicekanclerio Chreptavičiaus iniciatyva įsteigtą valstybinę edukacinę sistemą, pirmąją  tokią visoje Euro-poje. Katerina Mataitė netrukus žada pristatyti ir savo darbą. Kristinai Petraitytei, studentei iš Australijos, ruošiančiai doktoratą iš audiologijos, Kent Lituanistinės programos komitetas pavedė per Kent State universiteto kompiuterių tinkle paruošti lietuvišką tinklalapį. Jai talkins Vaiva Laniauskaitė.

Tinklalapiui informaciją apie Kent Lituanistinę programą, Lietuvą, jos istoriją, Amerikos lietuvių istoriją ir kt., yra surinkęs Kent Lituanistinės programos komiteto pirm. dr. Viktoras Stankus. Jis sutelks informaciją ir naujam lankstinukui apie lituanistinę programą Kent State universitete. Prie šių darbų aktyviai žada prisidėti studentės Lina Beržinskaitė ir Katerina Mataitė. Komitetas ir universiteto dekanas pasidžiaugė studentų ryžtu uoliai prisidėti prie šių projektų.

Lituanistinis stipendijų fondas skiria lietuviams studentams studijuojantiems Kent State universitete iki 2,000 dolerių per metus, siekiant bakalauro, iki 3,000 - ruošiantis magistro laipsniui, iki 4,000 -  doktorato studijoms. Norintiems prisidėti prie šio fondo veiklos ir padėti lietuviams studentams bei Lituanistinei programai Kent State universitete, aukas galima siųsti: KSU Lithuanian Fellowship Income Fund #10070. Tax I.D. #31-640279; siųsti Dean Moore adresu.

Posėdžio pabaigoje dekanas Moore pranešė džiugią žinią, kad universitetas šį rudenį ruošiasi atkurti lietuvių kalbos kursus - 7 val. kreditų per metus. Kursams vadovaus Kent Lituanistinio komiteto vicepirmininkė prof. dr. Jolita Kavaliūnaitė, kuri anksčiau tuos kursus dėstė ir studentus egzaminavo. Pažymėtina, kad praeityje lietuvių kalbos kursą yra dėstęs Pranas Joga, o kursų pabaigoje studentus egzaminavo prof. dr. Antanas Klimas.

Lietuviai studentai, norintys studijuoti Kent State universitete ir gauti lituanistinę stipendiją, turi kreiptis į Dean Timothy Moore, College of Arts and Sciences, Lithuanian Program, 105 Bowman Hall, KSU, Kent, Ohio 44242 iki šių metų liepos 15-os dienos.