button

Naujos knygos

Mano žodynas, Richard Scarry – $20.00

Sakalai naktį nemiega, Eglė Juodvalkė – $13.00

Leidinių sąrašas bus papildoma

Pavadinimas

Autorius

Kaina

Turinys

10 kanonų fortepijonui

Dėdinienė-Bogutaitė N

$5,00

dainos

12 lietuvių liaudies dainų fortepijonui

Dėdinienė-Bogutaitė N

$7,00

A. Gurevičiaus sąrašai

$10,00

Album Lithuanian Dances

Seirijų Juozas

$2,00

piano…

Aleksandrynas

Biržiška Vaclovas

$20,00

I II III

Alena ir Mykolas Deveiniai

Aničas Jonas

$20,00

polit veikla

Alytus ir jo apylinkės

Navickas Tadas

$18,00

Amber Lithuania

$72,00

pictures

Amerika : ir tolima , ir artima

Vaškevičius Algis

$15,00

Anapus Atlanto

Matulytė Pranciška

$6,00

poezija

Anapus marių

Ališas Venancijus

$7,00

poezija

Anglų kalbos mokytojas

$5,00

Anglų kalbos vadovėlis

Herlitas A.

$10,00

IV-V kl

Anglų-Lietuvių kalbų žodynas

Baravykas V

$25,00

30000 ž

Ant amžinybės slenksčio

Lukoševičienė I

$1,00

Ant angelo sparnų

Kirsnauskaitė Zita

$1,00

poezija

Ant vėlių suolelio

Švabaitė-Gylienė Julija

$8,00

poezija

Antanas Kučingis

Narbutienė Ona

$4,00

Antgamtinė pabėgėlės kelionė

Bekas-Telyčėnaitė Dalia

$1,00

užrašai

Apie įvykius, žmones ir save

Povilaitis Bronius

$20,00

atsim

Apie muziką ir muzikus

Jautokaitė Saulė K

$8,00

straipsn

Apmastymai, arba pokalbis su savimi

Bogutaitė Vitalija

$5,00

poezija

Ar meni ?

Motuza Algirdas

$15,00

kompakt

Architektas Edmundas

Arbas/Arbačiauskas

$20,00

Arias

Stempužis Aldona

$15,00

kompakt

Asmuo ir laisvė

Paškus Antanas

$5,00

idėjos

Ateities draugai

Skrupskelis Kęstutis

$65,00

ateit istor

Ateitininkų korporacija "Kęstutis"

Pabedinskas Kazimieras

$1,00

Atsiliepk daina

8 Dainų šventė

$20,00

DVD

Atsiliepk daina

8 Dainų šventė

$5,00

knyga

Atsiminimai I

Šimkus Valerijonas

$10,00

Atsiminimai iš BALFo veiklos

Končius J B prelatas

$1,00

1944-1964

Atverkite duris !

de Castera Bernard

$2,00

Atvirukai

Jankutė Nijolė

$10,00

kelionės

Auksiniai prisiminimai

Kerelytė Vilija

$15,00

kompak

Aukso lyra

$12,00

poezija

Aukso ruduo

Vaitkus Mykolas

$1,00

poezija

Aukso žąsis

Pūkelevičiūtė Birutė

$3,00

Aušros belaukiant

Kučys Antanas

$20,00

straipsniai

Awakening Lithuania

Stukas J Jack

$8,00

Ąžuolėlis žaliukėlis

Bertulis Juozas

$17,00

dainos

Baisusis senelis

Rodzevičiūtė M

$1,00

apysaka

Baltas ievos medis

Sadūnaitė Danguolė

$5,00

eilėraščiai

Baltas kalėdaitis

Keleras Julius

$8,00

eilėraščiai

Baltas mėnulio miestas

Radžius Aleksandras

$1,00

eilėraščiai

Baltasis banginis

Melville Herman

$5,00

romanas

Baltic States

$25,00

3 DVD

Baltic States vs. the Russian Empire

Ramonis Val

$5,00

Baltoji paukštė

Norkaitytė-Gelažienė Irena

$10,00

poezija

Baltrušaitis Vladas

Vyliūtė Jūratė

$15,00

solistas

Baltų kalbų bruožai Iberų pusiasalyje

Statkute de Rosales J

$8,00

Benamiai

Mikelionis J

$3,00

Biografija, kūriniai, dokumentai..

Lomsargis Tadas

$10,00

Birutės rytas

Narūnė Janina

$0,50

vaikams

Bolero

3 Panteros

$10,00

kasetė

Būk palaimintas

Jasas Adomas P

$1,00

poezija

Bukolikos * Georgikos

Maronas Publijus V

$3,00

Būties fragmentai

Kezys Algimantas

$10,00

photogr

Buvimo pėdsakai

Santvaras Stasys

$8,00

lyrika

Chamber Music for Clarinet

Budrys Algirdas

$10,00

kasetė

Cirko žvėrys

Durovas Vladimiras

$7,00

Cityscapes II

Kezys Algimantas

$10,00

photogr

Čiulionis M. K. Time and Content

Landsbergis Vytautas

$10,00

Čiurlionis piano works

Zubovas Rokas

$15,00

kompakt

Čiurlionis-Painter and Composer

Goštautas Stasys

$10,00

Crisis in Lithuania , January 1991

Senn Alfred Erich

$1,00

Dabarties sutemose

Zumeris Bronius

$1,00

Dabartinės anglų kalbos žodynas

Piesarskas Bronislavas

$70,00

70 000 žod

Dabatinė lietuvių kalbos rašyba

Vaišnys Juozas S.J.

$1,00

Dagys Jacob

Schneid Otto dr

$15,00

Daiktai kasdieniniai

Baronas Aloyzas

$1,00

poezija

Dainava 50

Sukaktuvinis leidinys

$30,00

Dainavos OKTETAS

Ansamblio vyrų oktetas

$15,00

kompakt

Dainavos OKTETAS

Ansamblio vyrų oktetas

$10,00

kasetė

Dainos

Dėdinienė-Bogutaitė N

$9,00

liet dainos

Dainos aukštam balsui su fortep

Jakubėnas Vladas

$3,00

II

Dainos ir giesmės

Dėdinienė-Bogutaitė N

$9,00

liet dainos

Dainos ir giesmės broliams liet

Sinius Julius

$6,00

Dainos ir šokiai

Dėdinienė-Bogutaitė N

$9,00

liet dainos

Dainos Vieux Chants Lituaniens

Krivickienė Gražina

$40,00

Dainuokime kartu

Dainuoja vaikai

$15,00

kompakt

Dangaus ir žemės šaknys

Musteikis Antanas

$5,00

Daukšos Mikalojaus katekizmas

Bibliotheca-Baltica

$15,00

1595 m.

Detalės

Kairienė-Baužinskaitė A

$2,00

eilėraščiai

Didysis varpininkas Vincas Kudirka

Merkelis Aleksandras

$15,00

Didžioji iliuzija II

Juodeika Vladas

$10,00

Diemedžio šakelė

Jūra Klemensas

$8,00

eilėraščiai

Dienoms nužydint

Enskaitis Pranas

$6,00

Dienoraščiai

Mekas Jonas

$5,00

eilėraščiai

Dieveniškių šnektos tekstai

Mikulėnienė D. Morkūnas

$8,00

Dievo Žodžio tarnyboje

Kučinskas-Kučingis Jonas

$10,00

Dokalskaitė Ona

$35,00

the art

Domuko jotynė

Vaivorytė Balė

$6,00

vaikams

Draugų laivelis

Švabaitė-Gylienė Julija

$10,00

hum apsak

Eilėraščiai iš Vilniaus kalėjimo

Jakubėnas Kazys

$1,00

Eksperimentas

Jonuškaitė Birutė

$20,00

interviu/esė

Esu keleivis

Paskutinis Jonas

$1,00

Experiencing Vilnius: Insider

de Munck Victor

$17,00

Faces of Two Worlds

Kezys Algimantas

$10,00

photogr

Filosofija ir paveikslai

Mieliulis Juozas

$20,00

Filosofijos raštų rinktinė

Kuraitis Pranas

$20,00

Fizinio aktyvumo paslaptys

Naužemys R ir kiti

$10,00

Gėlių generacija

Melnikas Petras

$8,00

Gelmių balsai

Alantas Vytautas

$10,00

Genesis of a Nation's Songs

Šilingas Stasys

$5,00

Giesmė apie Gediminą

Sruoga Balys

$1,00

poezija

Giesmės Šiluvos Marijai

Marijos Radijas

$15,00

Giesmės žydėjimo metas

Auginas Balys

$5,00

lyrika

Ginčai dėl skonio

Ragauskas Antanas

$15,00

straipsniai

Goths & Balts

Rosales Jūratė

$12,00

Gramatika

Sapūnas ir Šulcas

$10,00

Graphic Artist

Simankevičius Viktoras

$35,00

Greitkelis

Volertas Vytautas

$1,00

romanas

Grožio akivaizdoje

Norimas Andrius

$10,00

novelės

Gruodas

Jansmantas Antanas

$3,00

eilėraščiai

Gyvenimas ir darbai

Šmaižienė-Genytė V

$3,00

eilėraščiai

Gyvenimas kaip ilgesys

Strozzi de Elena

$15,00

romanas

Gyvenimo dulkės

Norimas Andrius

$8,00

novelės

Gyvenimo sūkuriuose

Karaša Motiejus

$8,00

atsiminimai

Gyvenimo vingiuos

Kulbokienė-Maminskaitė

$8,00

atsiminimai

Harmonijos formos

Slavinskaitė Irena

$8,00

"ieškan pėd

Himnas gyvenimui

Katalikų pasaulis

$16,00

Idėjų sankryžoje

Paškus Antanas

$6,00

Ieškančiojo pėdsakai

Trimakas Kęstutis

$12,00

Ilgesio valandėlės

Šimutis Leonardas

$4,00

eilėraščiai

In love with Lithuania

Barysas Arvydas

$25,00

DVD

Invokacijos

Paliokas Algirdas kun

$7,00

Ir saulėtos ir rūsčios dienos

Gaidžiūnas Balys

$5,00

eilėraščiai

Iš sutemų į aušrą

Ramūnas Antanas

$3,00

Iš toli ir arti

Šimkutė Lidija

$5,00

poezija

Išeivė

Aukštaitė Marija

$6,00

Išeivės memuarai

Aukštaitė Marija

$12,00

Išeivio dalia

Kapačinskas Juozas

$5,00

atsiminimai

Įsibrovėlė

Kuhlmanienė-Tūbelytė M

$1,00

novelės

Išpažinties ritmu

Stundžytė Ina

$14,00

poezija

Italian Songs

Baltrus Leon/tenor

$15,00

kompakt

Italijos balsai

Gaučys Povilas

$4,00

poezija

Jaučio ragai

Volertas Vytautas

$4,00

romanas

Jaučiu matau girdžiu

Paškevičius-Arvydas Juozas

$1,00

eilėraščiai

Jaunieji daigeliai

Narūnė Janina

$2,00

vaikams

Jaunojo galiūno keliu

Gavėnas Pranas kun

$2,00

vaikams

JAV LB penki dešimtmečiai

JAV lietuvių bendruomenė

$35,00

1951-2002

Jėzaus gyvenimo iliustracijos

Trimakas Kęstutis

$7,00

Jievaro tiltas II

Kasparavičiūtė Gražina

$15,00

Jonas Vileišis 1872-1942

Aničas Jonas

$5,00

Jonės gijos

Lapis T

$10,00

novelės

Juozas Brazaitis

Raštai 1-6 tomai

$90,00

Just One Moment More….

Bražėnienė Konstancija

$25,00

the letters

Ką mes tikime

Celiešius P kun dr

$2,00

Kad Lietuva neišsivaikščiotų

Mikutavičius Ričardas

$5,00

variacijos

Kad sugrįžęs ant Nemuno kranto

Sodeikos Stepo

$2,00

dainos

Kalbų, straipsnių ir interviu rinkinys

Vygaudas Ušackas

$25,00

Kalėdos

Montrealio lietuvių choras

$15,00

kompakt

Kalėdos Kalėdos

Klaipėda brass quintet

$10,00

kasetė

Kalėdų paukštė

Auginas Balys

$5,00

eilėraščiai

Kalnų perėjose

Dalius Stasys

$10,00

Kamino šešėlyje

Telksnys Vladislovas

$12,00

apysaka

Kauburėliai

Jūra Klemensas

$1,00

eilėraščiai

Kauno elegija

Iešmantas Gintautas

$3,00

eilėraščiai

Kaupas Povilas

Murinas Bronius

$1,00

tapyba

Kazimiera Kaupaitė-Motina Marija

Brizgys Vincentas vysk

$1,00

Kazimieras Palčauskas

Dundzila Antanas

$5,00

1941-1944

Kazimieras Viktoras Banaitis

Narbutienė Ona

$10,00

Kazys Bizauskas I

Zundė Pranas

$1,00

1893-1941

Kazys Bizauskas II

Zundė Pranas

$1,00

Kelionė

Norkaitytė-Gelažienė Irena

$10,00

eilėraščiai

Kelionė

Tyruolis Alfonsas

$2,00

eilėraščiai

Kelionė į Kauną

Norimas Andrius

$10,00

romanas

Kelionė į paslapčių šalį

Koncius Juozas

$10,00

Kelionės nežinomuose kraštuose

Gustaitis Algirdas

$5,00

Kelionių vynas

Stasas Henrikas

$10,00

įspūdžiai

Keturi

Malerytė ir kiti

$7,00

poezija

Keturių liet. liaudies dainų variacijos

Dėdinienė-Bogutaitė N

$7,00

fortepijonui

Klajonių paveikslai

Kunčinaitė Karolina

$14,00

miniatiūros

Kol dar viltis teberusena

Sabonaitytė Antanina

$12,00

atsiminimai

Kompozitorius

Budriūnas Bronius

$12,00

gyvenimas

Kovoje su milžinu

Venclauskas Adolfas

$5,00

Kovos metai dėl savosios spaudos

Bagdavavičius V J MIC

$3,00

Kregždėlaiškis

Jonuškaitė Birutė

$13,00

apsakymai

Krikščionybė ir kultūra

Saulaitis A, Karaliūtė SJE

$10,00

vadovas

Krikšto vanduo

Kairys Anatolijus

$10,00

trilogija

Kristaus kančia

Brentanas Klemensas

$3,00

Kryžių kalnas

Radžius Aleksandras

$2,00

istorijos

Kryžkelės

Raila Bronys

$1,00

Kultūrinės gelmės pasakose I

Bagdavavičius V J MIC

$1,00

Kultūrinės gelmės pasakose II

Bagdavavičius V J MIC

$1,00


 

Kur šią naktį nakvosi

Švabaitė-Gylienė Julija

$8,00

eilėraščiai

Kūrinių rinktinė

Kačanauskas Aleksandr

$12,00

I Solinės

Kūrinių rinktinė

Kačanauskas Aleksandr

$12,00

II Chorinės

Kūrinių rinktinė

Kačanauskas Aleksandr

$12,00

III Instrum

Kviečiame aplankyti Punską ir Seinus

$5,00

Laiko domės

Dėdinas Jonas

$10,00

poezija

Laiškai Teodorui Narbutui

Daukanto Simono raštai

$15,00

Laisvės beieškant

Venslauskaitė-Boyle M

$25,00

Laisvės kovos 1944-1953 m

Kuodytė D/Kašėta A

$17,50

Ledinės kregždės

Milkovaitis Karolis

$5,00

eilėraščiai

Legendų liepsnos

Orintaitė Petronėlė

$3,00

poemos

Leonas Baltrus per pasaulio scenas

Bieliauskienė-Aleknaitė R

$15,00

Lianų liepsna

Gaučys Povilas

$1,00

Liepsnos ir apmaudo ąsočiai

Gliauda Jurgis

$3,00

Lietus ir laikas

Bogutaitė Vitalija

$2,00

eilėraščiai

Lietuvą aplankius

Šimutis Leonardas

$8,00

Lietuviai Arktyje

Lapteviečiai

$22,00

Lietuviai tautininkai-komunistų kankiniai

Kerulis A, Prunskis J

$6,00

Lietuvis žvelgia į Orientą

Sidrys Rimvydas

$16,00

kelionės

Lietuviškai angliškas žodynas

Pėteraitis Vilius

$20,00

30.000 ž

Lietuvių atgimimo istorijos studijos

Aleksandravičius E

$1,00

Lietuvių beletristikos antologija I

Brazdžionis Bernardas

$5,00

Lietuvių draugijų veikla ...

Vitkauskas Petras

$7,00

Seinai

Lietuvių kalbos dialektogogija

Zinkevičius Zigmas

$8,00

Lietuvių kalbos žodynas

Ulvydas K

$30,00

Lietuvių kultūrinis paveldas JAV

Lukas Algis

$40,00

Lietuvių literatūros istorija III

Naujokaitis Pranas

$10,00

1928-1944

Lietuvių literatūros skaitymai

Bindokienė Danutė

$5,00

Lietuvių papročiai ir tradicijos iš..

Bindokienė Danutė

$25,00

lith customs

Lietuvių poezijos antologija

Vaičiulaitis A

$4,00

Lietuvių studentų korp. "Jūra"

Gustaitis Algirdas

$25,00

Lietuvių vestuvės/Eglė Žalčių karalienė

Vaičiūnienė-Augustaitytė

$6,00

scena

Lietuvos bei lietuvių krikštas

Dainauskas Jonas

$10,00

1387 m

Lietuvos didieji kunigaikščiai

Spečiūnas Vytautas

$14,00

Lietuvos gyventojų trėmimai

Tyla Antanas prof

$17,50

1940-1941

Lietuvos gyventojų trėmimai

Grunskis Eugenijus

$12,00

1940-1941

Lietuvos ordinai, medaliai ir ženkleliai

Astikas Algimantas

$15,00

1918-1940

Lietuvos partizanų kovos ir ju slopinimas

Gaškaitė N/Kašėta A...

$17,50

Lietuvos partizanų Tauro apygarda

Bagušauskas R J

$20,00

1945-1952

Lietuvos reformatų raštija

Kregždė Jokūbas

$2,00

istorija

Lietuvos respublikos užsienio politika

Remeikis Tomas

$65,00

I-II tomas

Lietuvos stačiatikių bažnyčia

Marcinkevičius/Kaubrys

$10,00

1918-1939

Lietuvos valstiečiai liaudininkai

Audėnas Juozas

$18,00

Likimo antspaudas

Bagdonas A P

$5,00

poezija

Lithuania

Wilbur Thomas

$20,00

Video

Lithuania under German Occupation

Remeikis Tomas

$25,00

1941-1945

Lithuanian Wedding Celebr. Songs

The Lith. Folksong Quartet

$20,00

kompakt

Lituanica Collections in

Šešplaukis Alfonsas

$3,00

Liucija

Šileikis Mikas

$5,00

apsakymai

Lyderiavimo išmintis

Sharma Robin

$13,00

Lyrika

Kemežaitė Birutė

$6,00

poezija

Lyrikos kraitis

Mikuckis Juozas

$3,00

eilėraščiai

M ir J Šlapelių knygynas Vilniuje

Žukas Vladas

$15,00

Man : The Awakening

Drakšas Romualdas

$25,00

Mano eitasis kelias

Končius Ignas

$12,00

atsiminim

Mano kelias prie altoriaus

Bartkus F prel dr

$2,00

Mano kryžiaus kelių odisėja

Šilas Povilas

$8,00

atsiminim

Marija kalba savo mieliesiems kunigams

Gobbi don Stefano

$1,00

Marijos žodis Fatimoje

Aleksa P kan dr

$1,00

Martynas Fierro

Hernandez Josė

$1,00

eilėraščiai

Mažoji Lietuva ir Tvanksta

Pėteraitis Vilius

$50,00

Mažojo Pasakoriaus kraitelė

Pakalniškienė Violeta

$13,00

CD

Mechaninė mūza

Nazaraitė Edita

$6,00

eilėraščiai

Medaus ir kraujo lašai

Nazaraitė Edita

$6,00

eilėraščiai

Medininkai

MPA fondas

$13,00

Meilė dvidešimtajame amžiuje

Maldeikis Petras

$1,00

Meilė sutemose

Aukštaitė Marija

$12,00

apysakos

Meilė žmogaus pašaukimas

Paškus Antanas

$8,00

Mėlynaki Nemunėli

Kerelytė V/Barniškis A

$10,00

kasetė

Mėlyno karvelėlio šviesa

Rūta Alė

$13,00

romanas

Mėlynoji delčia

Lipskis Antanas

$1,00

eilėraščiai

Menas spalvų ir formų žaisme

Jucevičius Feliksas

$1,00

Meno ir istorijos trupiniai

Urbonas Ignas

$5,00

Mėnulio vaikai

Ivanauskaitė Jurga

$16,00

romanas

Merkelis Giedraitis

Maziliauskas Stasys

$1,00

Mes grįžtame

Paklniškis Aleksandras

$5,00

Meškos maurojimo metai

Barėnas Kazimieras

$15,00

romanas

Metaforų smuikas

Auginas Balys

$5,00

lyrika

Metai praetyj

Pakalniškis Aleksandras

$1,00

prisiminim

Metų vingiai

Tyruolis Alfonsas

$2,00

lyrika

Miežiškiai

Marciuška V/Šukys J

$10,00

Miguel Manara

Milašius Oskaras

$1,00

poezija

Mikalojaus Daukšos 1595 metų

Katekizmas

$15,00

Milžinai ir slibinai

Pavabalys Balys

$1,00

eilėraščiai

Minčių rinktinė

Exupery Antoine de Saint

$14,00

2006m.

MISSA

Kačinskas Jeronimas

$1,00

gaidos

Mnemosinės vėrinys

Juodvalkė Eglė

$7,00

eilėraščiai

Molinis arkliukas ir kiti apsakymai

Butkienė-Čekonytė Vl

$3,00

vaikams

Monkutė -Marks Janina

Lapkus Danas

$65,00

Monsinjoras

Jūra Klemensas

$10,00

Z Ignonis

Moteris su baltu chalatu

Šimaitienė-Paprockaitė

$20,00

Motina ir mokytoja

Šv Tėvas Jonas XXIII

$1,00

enciklika

My Christmas Gift To You

Kerelis Vilija

$15,00

kompak

Namai

Stanevičius Antanas

$8,00

eilėraščiai

Namų pašvaistė

Auginas Balys

$5,00

lyrika

Naujieji gydytojai

Sebastian Robert

$12,00

Nebaigtoji simfonia

Markelis Adolfas

$1,00

novelės

Negęstanti šviesa

Garšva Pranas MIC

$1,00

Neišsiųsti laiškai

Marcinkevičiūtė Birutė

$5,00

eilėraščiai

Neišskiriami trys nežinomieji

Brizgys Vincentas vysk

$1,00

Nelaisvėje gimęs kūdikis

Kalinių mintys

$3,00

Sibiras

Nemarioji žemė

Tyruolis Alfonsas

$8,00

Neringa

Paltanavičius Selemonas

$17,00

kelionės

Nesu vėjo malonėje

Šlaitas Vladas

$5,00

eilėraščiai

Newberry Lituanica

Subačius G /Subačienė

$3,00

katalogas

Nida Grigalavičiūtė

Sopranas

$15,00

kompakt

Noted scholars of the Lithuanian language

Sabaliauskas A

$3,00

Nubangavę kūdikystės dienos

Aukštaitė Marija

$7,00

autobiogr

Nuo asmens iki asmenybės

Pikūnas Justinas

$7,00

Nuo Birutės kalno

Maironis

$1,00

poezija

Nuo Dusios iki Tiberio I

Tulaba Ladas

$1,00

atsiminim

Nuo Dusios iki Tiberio II

Tulaba Ladas

$1,00

atsiminim

Nuo Dusios iki Tiberio III

Tulaba Ladas

$1,00

atsiminim

Nuo Dusios iki Tiberio IV

Tulaba Ladas

$1,00

atsiminim

Nurimus banga

Šalna Jonas

$10,00

epitafijos

Nusikaltimas ir bausmė II

Dostojevskis F M

$1,00

romanas

Nusikaltimas ir bausmė III

Dostojevskis F M

$1,00

Odyssey of Hope

Kazickas Joseph

$20,00

Operatic Arias

Baras Stasys

$10,00

kasetė

Operatic Arias

Baras Stasys

$15,00

kompakt

Ora Pro Nobis

Gliauda Jurgis

$1,00

Padangių keliai

Vaseris K Pr

$1,00

Paguoda I

Raila Bronys

$4,00

Paguoda II

Raila Bronys

$4,00

Pajūralio pagrandukas

Tomarienė-Pipiraitė Sonė

$5,00

pasakos

Palaimintasis arkivyskupas

Matulis Steponas MIC

$1,00

Paparčio vėduoklė

Auginas Balys

$1,00

poezija

Pasaga ir vyšnios

Baranauskas Albinas

$1,00

eilėraščiai

Pasakų sakalas

Stempužis Aldona

$15,00

kompakt

Pasipriešinimo istorija

Gaškaitė Nijolė

$20,00

Pasisakymai

Tulaba Ladas

$10,00

Paškevičius Mykolas

$35,00

dailininkas

Paskutinis sugrįžimas

Lauciūtė Angelė

$8,00

eilėraščiai

Paukščių takas

Radžius Aleksandras

$1,00

eilėraščiai

Pautienius Juozas

Šlapelis Ignas

$5,00

portretai

Pažadų dvaras

Kairys Anatolijus

$4,00

Pažaislis Monastery Idyll

Baužytė Nijole

$25,00

DVD

Pažaislis Monastery Idyll

Baužytė Nijole

$20,00

Video

Pažintis su Lietuva

Maculevičius Steponas

$35,00

Pėdos kopose

Venckus Algirdas

$1,00

poezija

Petras Karuža

Karuža Kazys

$3,00

Petras Vileišis

Aničas Jonas

$5,00

1851-1926

Petras Vileišis

Aničas Jonas

$15,00

1851-1926PIANO/Chopin & Liszt

Bekionis Robertas

$10,00

kasetė

PIANO/Rachmaninov & Schumann

Zubovas R./Zuboviene S.

$10,00

kasetė

Pirmoji Amerikos lietuviška knyga

Tvarauskas Mykolas

$15,00

Plauk, mano laiveli

Sagatas Petras

$2,00

poezija

Po damoklo kardu

Kairys Anatolijus

$3,00

romanas

Po svetimu dangum

Kaminskas Kazimieras

$3,00

eilėraščiai

Popular Lithuanian recipes

Dauzvardis J Josephine

$15,00

maisto rec

Portfolio '66

Kezys Algimantas

$5,00

photo

Pradinio mokymo patirtis Lietuvoje

Karčiauskienė Magdalena

$15,00

1918-1940

Pradžioje buvo žodis

Maceinienė Tatjana

$11,00

Praktinė lietuvių kalbos vartosenaVaišnys Juozas SJ

Vaišnys Juozas S.J.

$1,00

Prie tėvynės aukuro

Budreckas Algirdas

$3,00

poezija

Priimk mane mėnuli

Radžius Aleksandras

$5,00

eilėraščiai

Prisikėlė Jis/Velykų giesmės

Cleveland Dievo M.choras

$10,00

kasetė

Pro vyšnių sodą

Šlaitas Vladas

$1,00

eilėraščiai

Profesorius Rakūnas

Baranauskas Albinas

$5,00

Proteus

Šilingas Stasys

$10,00

Prudencija Bičkienė

Petrauskaitė Danutė

$3,00

Raidė užmuša, dvasia gaivina

Rubšys Antanas

$1,00

Raudonoji U

Matthiessen Wilhelm

$10,00

vaikams

Rekvuim

Klajūnas A

$4,00

Rinktiniai raštai

Ostermejeris Gotfrydas

$15,00

Rinktiniai raštai

Kruopas Jonas

$15,00
Rinktiniai raštai II

Šeinius Ignas

$10,00

Rožių vasara

Aukštaitė Marija

$7,00

eilėraščiai

Rudenio saulėj

Tyruolis Alfonsas

$7,00

eilėraščiai

Rudenys ir pavasariai I

Baranauskas Albinas

$4,00

Rudenys ir pavasariai II

Baranauskas Albinas

$4,00

Rudenys ir pavasariai III

Baranauskas Albinas

$4,00

Ruduo mėnulyje

Radžius Aleksandras

$1,00

eilėraščiai

Rūtelės aitvaras

Narūnė Janina

$2,00

vaikams

Rytmečio sapnas

Paulavičius Antanas

$6,00

eilėraščiai

Sacra Via

Tyruolis Alfonsas

$2,00

sonetai

Šalis, kurioje gyvenam

Šalčiūnas Vincas

$10,00

kelionės

Šaltinėlis

Dėdinienė-Bogutaitė N

$12,00

etiudai

Santaka

Norimas Andrius

$6,00

novelės

Sapnas girioje

Vaičekauskaitė Irena J

$6,00

vaikams

Sapnų pėdomis

Kazokas V

$1,00

eilėraščiai

Sapūno ir Šulco gramatika

Lietuvių kalbos institutas

$10,00

Sauja skatikų

Almėnas Kazys

$10,00

romanas

Saulėgrąžų tvanas

Jankutė Nijolė

$5,00

apsakymai

Saulėleidis

Naujokaitis Pranas

$2,00

eilėraščiai

Saulėleidžio sonetai

Santvaras Stasys

$10,00

poezija

Saulėlydis

Mockūnienė Bronė

$8,00

Saulėtekių upės

Milkovaitis Karolis

$5,00

eilėraščiai

Saulėtos sūpuoklės

Rakauskaitė Giedrė

$4,00

eilėraščiai

Saulutė debesėliuos

Žitkevičius Leonardas

$2,00

eilėraščiai

Search for Freedom

Venslauskaitė-Boyle M

$25,00

Seinijos gyvenvietės ir gyventojai

Paransevičius Juozas S

$10,00

Šekspyro sonetai

$1,00

Senasis Konstantino Sirvydo žodynas

Lietuvių kalbos institutas

$15,00

Senasis lietuvių sapninikas

Magilė

$16,00

2006m.

Senasis žodynas

Sirvydas Konstantinas

$15,00

Sendų giminės istorija

Senda Antanas

$1,00

Senojo testamento pasakojimai

Skliutaitė Nijolė

$12,00

Šerkšno sidabras

Vaitkus Mykolas

$1,00

eilėraščiai

Serving Lithuania

Valiunas K

$9,00


                           

Šiapus ir anapus saulės

Tyruolis Alfonsas

$6,00

eilės

Šiluva Žemaičių istorijoje

Yla Stasys

$35,00

Simankevičius Viktoras

$35,00

graphic

Šimoliūnas Jonas

Gimbutas Jurgis

$12,00

Šiokiadienių Mišios

$1,00

Siuvinėti kilimai/Tapyba

Gerlikienė Petronėlė

$35,00

Skambėkite stygos

Gedvila Petras

$1,00

eilėraščiai

Skambutis

Jonikas Vincas

$1,00

eilės

Skelbk žodį

Bartkus F prel dr

$1,00

pamokslai

Skomantų piliakalnio legenda

Petersonienė Stasė

$3,00

Sonetai

Šekspyras

$3,00

Spindėk ir švieski

$2,00

sonetai

Srauniose upėse

Dalius Stasys

$8,00

Stasys Baras

Narbutienė Ona

$10,00

Stasys Baras-Baranauskas

Arminas Anicetas

$2,00

Sugrįžimai į Sodomą ir Gomorą

Švedas Leonas

$1,00

poezija

Suk, suk ratelį....

Breichmanienė-Dumčiūtė

$25,00

šokiai

Sukūrimas ar evoliucija

Ouweneel W J

$4,00

Šulinys sodyboj

Orintaitė Petronėlė

$15,00

lyrika

Susitikimas pamary

Balašaitienė Aurelija

$8,00

novelės

Susitikimas prie Katedros

Toliušis Juozas

$7,00

Sveikas, gimtasis žodi

Šiaurienė Angelė

$5,00

eilėraščiai

Šventasis Raštas

$25,00

Šventojo Petro šunynas

Cinzas Eduardas

$1,00

romanas

Svetur or Away from Home

Fike R Linus

$18,00

a novel

Šviesa ir kelias

Baronas Aloyzas

$3,00

Tadas Lomsargis

Gudaitis Leonas

$10,00

biografija

Tafilė nuo Kražantės

Orintaitė Petronėlė

$2,00

apysaka

Tai jums kalbėjau I

Tulaba Ladas

$1,00

Tai jums kalbėjau II

Tulaba Ladas

$1,00

Tai jums kalbėjau III

Tulaba Ladas

$1,00

Tai jums kalbejau IV

Tulaba Ladas

$1,00

Tai mano Lietuva

Kriaučeliūnienė Irena

$5,00

Taip šneka tirkliškiai

Girdenis Aleksas

$8,00

tarmės

Tarnystė Lietuvos laisvės bylai

Bobelis Kazys dr

$15,00

biografija

Tarp gyvenimo audrų

Kemežaitė Birutė

$6,00

poezija

Tarp krantų

Birgelis Sigitas

$5,00

eilėraščiai

Tau sesute

Lembertas Pranas

$3,00

gyvenimas

Tauta istorijos vingiais

Alantas Vytautas

$2,00

mąstymai

Tauta tikrovės ir mito žaisme

Jucevičius Feliksas

$1,00

Tautinis almanachas 1987 m.

$1,00

Tave mylėti tegalima iš tolo

Raila Bronys

$8,00

prakalbos

Tegu skamba mūsų dainos

Volungė-Torontas

$15,00

kompakt

Tegu skamba mūsų dainos

Volungė-Torontas

$10,00

kasetė

Teismas biržely

Gliauda Jurgis

$1,00

novelė

Tenor & Pianist/R.Strauss…

Baltrus L & Boreiko J

$15,00

kompakt

Tėvas Pijus

Rimšelis Viktoras MIC

$1,00

Tėvo vasara

Garmutė Antanina

$10,00

apybraižos

Tėvynės pakluonėse

Ambrazevičienė Sofija

$4,00

eilėraščiai

The Art of

Petravičius Viktoras

$10,00

The Art of Sister Mercedes

$38,50

tapyba

The past fifty years

Gabris Paul P

$1,00

The Past Fifty Years

Gabris Paul P

$1,00

The Providential PATH

Rimšelis Viktoras MIC

$1,00

Tik tau ir man

Audrone O B

$3,00

eilėraščiai

Tik vienas šuolis

Gutauskas Jonas

$1,00

eilėraščiai

Tikėjimo ir netikėjimo sąlytis šiandien

Paškus Antanas

$8,00

Tikrasis Keturakis ir jo raštai

Vilkutaitytė-Gedvilienė B

$10,00

Tos pačios motinos sūnūs

Girdžius Pranas Dom

$7,00

3 esiai

Tradicinės kultūros pėdsakais

Vaicekauskienė Aldona

$10,00

Suvalkija

Trisdešimt istorijų suaugusiems

Baronas Aloyzas

$1,00

novelės

Trokštu

Gauthier Jacques

$13,00

Trys iš Pajūralio

Petersonienė-Vanagaitė

$12,00

Tulys Antanas

Kulbokas Vladas

$4,00

Ugninis stulpas

Brazaitis Juozas

$20,00

dokument

Unte

Sabonaitis Antonette

$20,00

life in the SU

Už tikėjimą ir lietuvybę

"Draugui"-100

$45,00

Užrašai

Matulaitis Jurgis

$15,00

Vaikučio džiaugsmai

Petrėnienė Grasė

$3,00

vaikams

Vaivos juosta

Rūtenis Jonas

$6,00

poezija

Vaivos rykštė

Raila Bronys

$5,00

prakalbos

Valandų upės

Narutė Nerima

$3,00

eilėraščiai

Vardai vandenims ir dienoms

Blekaitis Jurgis

$1,00

eilėraščiai

Vasaros medžiuose

Sealey-Sadūnaitė D

$1,00

eilėraščiai

Vėjas iš Rytų

Saudargienė Ava

$3,00

Vėlinės

Kralikauskas Juozas

$1,00

apysaka

Vėpūtiniai

Girdžius Pranas Dom

$5,00

taryčios

Vidurnakčio sargyboje II

Vaitiekūnas Vytautas

$10,00

raštai

Viena saulė danguje

Saulaitytė Marija Jurgita

$3,00

eilėraščiai

Vieno vakaro melancholija

Vidžiūnienė Rūta Kleva

$7,00

novelės

Vienužis

Bikinaitė Teresė

$8,00

monografija

Viešnagėje pas dievą

Volertas Vytautas

$18,00

Vileišiai

Kučys Antanas

$15,00

Vilniaus krašto legendos

Songinas Genrikas

$3,00

Vilnius

Wilbur Thomas

$20,00

video

Vilnius lietuvių liaudies dainose

Krivickienė-Gustaitytė G

$15,00

dainos

Vinco Mazurkevičiaus romanas

Baranauskas Albinas

$6,00

Visuomeniniai klausimai

Krupavičius Mykolas

$10,00

straipsniai

Vladas Jakubėnas

Skomskienė Irena

$17,00

straipsniai

Vyskupo katinas

Grincevičius Česlovas

$4,00

vaikams

Vytautas Didysis

Jučas Mečislovas

$30,00

Vytautas the Great Grand Duke of Lithuania

Koncius Joseph

$3,00

Vytauto klubas

Alekna Viktoras

$10,00

istorija

With Liberty and Justice

Leonas Paulius

$1,00

Works on Paper

Elena Urbaitis

$15,00

painter

Your Journey to Success

Mikatavage Raimonda

$10,00

Žaidimas ir kultūra Lietuvoje

Dambrauskas Joseph

$15,00

Žemaitė Amerikoje

Noreikaitė-Kučėnas Dalia

$1,00

Žiburėlių maldos

$1,00

Žmogaus gelbėjimas

Statkevičius Algirdas dr

$5,00

sofiokratija

Žmogaus meilės

Paškus Antanas

$6,00

Žmogus realiame gyvenime

Brizgys Vincentas vysk

$1,00

Žmonijos likimas

Bagdavavičius V J MIC

$3,00

Žodžiai į tolį

Bagdonas A P

$1,00

eilėraščiai

Žvaigždynų sonatos

Tyruolis Alfonsas

$8,00

Žvilgnis į pasaulėžiūrinę aplinką, šventovę, save

Paškus Antanas

$8,00

Žvilgsniai

Lipskis Antanas

$8,00

poezija

Žvilgsnis praeitin

Kutra Jonas

$1,00

Žydėjimas ir verpetai

Kemežaitė Birutė

$6,00

eilėraščiai