Kur išeivijos lietuvių bibliotekos?

Bronius Juodelis


„Draugo” 2008 m. vasario 9 d. 6 psl. skelbiama, kad Lietuvoje pernai bibliotekų lentynas papildė 300,000 knygų, kurioms buvo išleista 5,75 mln. litų, o 2008 metai Lietuvoje paskelbti knygų skaitymo metais. Šie metai turėtų būti ir išeivijos lietuvių lietuviškų knygų skaitymo metai. Bet kur yra išeivijos lietuvių bibliotekos, kurių lietuviškos knygos galėtų būti lietuvių skaitomos Chicagoje, Clevelande, Detroite, New Yorke, Los Angeles ir kitur?

Apie lietuviškų knygų bibliotekų buvimą lietuviškuose telkiniuose JAV ar Kanadoje, kuriomis galėtų pasinaudoti bet kuris išeivijos lietuvis, neteko girdėti ar skaityti. Buvo ne kartą „Drauge” rašyta, kad Chicagoje esantis Lituanistikos tyrimų ir studijų centras gal prieš 20 metų surinko iš tautiečių keliolika tūkstančių lietuviškų knygų ir konteineriais išsiuntė Lietuvos bibliotekoms. Joms lietuviškas knygas siunčia ir pavieniai išeivijos lietuviai. Neteko girdėti, kad Lietuvos Kultūros ministerija būtų atsiuntusi knygų išeivijai, nes nėra kur jas siųsti, nes išeivija neturi bendruomeninių lietuviškų knygų bibliotekų mūsų lietuviškuose centruose, ar prie lituanistinių mokyklų, ar prie lietuviškų parapijų, kurių knygas galėtų skaityti plačioji išeivijos lietuvių visuomenė.

Lietuviškų knygų skaitymas išeivijoje lietuvybei išlaikyti yra labiau reikalingas negu Lietuvoje. Tas skaitymas gali būti vykdomas tik išeivijoje turint lietuviškų knygų bibliotekas, tarnaujančias plačiai lietuvių visuomenei, kaip ir Lietuvoje. Tokių bibliotekų steigimas ir išlaikymas turėtų būti Lietuvių Bendruomenės rūpestis, padedant fondams, tuo pačiu principu, kaip ir šeštadieninių lituanistinių mokyklų išlaikymas. Kad išmoktas lietuvių kalbos skaitymas būtų praktikuojamas ir palikus lituanistinę mokyklą. Bendruomeninė biblioteka reikalinga ir pensininkams laisvalaikiui užpildyti bei ryšiui su Lietuva palaikyti. Turint lietuviškas bibliotekas knygų surinkimas joms galėtų būti atliktas mūsų pačių talka iš dulkes renkančių privačių knygų lentynų ar dėžių. Į talką, be abejo, ateitų Lietuvos konsulatai ir Lietuvos Kultūros ministerija, kad lietuvybė išeivijoje be lietuviškų knygų skaitymo neišnyktų plačiuose Amerikos vandenyse.