Saulius Anužis – šių dienų bačkininkas

ROMUALDAS KRIAUČIŪNASKai kuriems skaitytojams gal reikia paaiškinti, kas yra bačkininkas. ,,Lietuvių kalbos žodyne” yra pateiktos trys šio žodžio reikšmės. Viena iš jų – ,,kas viešai šneka, agituoja (pasilipęs ant bačkos)”. Prieš porą metų, minint prel. Mykolo Krupavičiaus gimimo sukaktį, teko daugiau skaityti apie jo laiku – prieš šimtą metų, vykusias populiarias politines agitacijas Lietuvos kaimuose ir miesteliuose. Kalbėtojai, norintys gyventojus supažindinti su politinėmis realijomis, turėjo lipti ant bačkų, kad kiti juos geriau girdėtų. Nors ant bačkų dabar niekas nebelipa, bet žodis ,,bačkininkas” labai tinka aptarti šių dienų politiką – Saulių Anužį. Tam tikslui pasinaudoju ,,Detroit News” dienraščio internetiniu straipsniu ,,Michigan GOP Chairman Relishes the Game of Politics” (Michigan respublikonų pirmininkas gardžiuojasi politikos gudrybėmis), pasirodžiusiu 2008 m. vasario 19 d.

Pradžiai pora žodžių apie Saulių Anužį. Straipsnyje pažymėta, kad jo pavardė yra Saulius Anuzis, o skliausteliuose pridėta, kaip jo pavardė tartina (,,A new zis”). Nuo 2005 m. jis yra Michigan valstijos respublikonų partijos pirmininkas, taip pat Respublikonų nacionalinio komiteto narys. Gyvena Eaton apskrityje, kitoje gatvės pusėje nuo valstijos sostinės Lansing. Gimęs 1959 m. kovo 6 d. Detroit mieste.
Eidamas dabartines pareigas, jis yra laikinai sustabdęs savo, kaip pirmininko, pareigas ,,Quick Connect USA” bendrovėje. Yra buvęs ,,Teamster” narys. Nuo 1980tojo dešimtmečio dirbo Respublikonų partijoje ir Michigan senato pirmininko Dick Posthumus komandoje. Jo žymiausias pasiekimas – jauniausias delegatas 1980 m. įvykusiame Respublikonų nacionaliniame suvažiavime Detroit. Ar jis yra kada nors balsavęs už demokratų partijos kandidatą? Greičiausiai taip, ir tai įvyko 1980 m. renkant valstijos seimelio atstovą Burton Leland. Šeimyninė padėtis – 21 metus vedęs Liną Alksninytę, kartu augina keturis sūnus: Matą, Tadą, Vytį ir Marių. Biografinėje apybraižoje nepažymėta, bet Saulius taip pat yra JAV LB Lansing apylinkės valdybos pirmininkas ir Lietuvos Respublikos garbės konsulas, aktyvus lietuvių skautų ir bendruomenės veikloje.

Dabar pažiūrėkime, ką Dawson Bell, ,,Free Press” korespondentas, apie Saulių rašo. ,,Saulius Anužis – tas putojantis Michigan respublikonų partijos pirmininkas, modernioje politikoje tikrai moka šeimininkauti.” Jis pukiai valdo modernios technologijos susižinojimo priemones. Jis taip pat gerai suvokia amžinuosius ir netechninius politikos niuansus, t.y., džiaugsmą. Jam tai buvo ankstyva pamoka universitete (University of Michigan – Dearborn) 1970-tojo dešimtmečio metu, kai jis patyrė, kad greičiausias būdas studentus sudominti politika, sudominti bet kuo, yra alus veltui. Po 30 metų jo būdai gal kiek pakito, bet Anužis ir toliau žino, kaip džiaugtis gyvenimu.

Nėra klausimo, kad Saulius mėgsta dėmesį. Jau ketvirtaisiais savo pirmininkavimo metais jis niekada nevengia pokalbių su žiniasklaida. Visą laiką pilnas mandrių posakių. Jis taip pat beveik niekada nesuklumpa, nors ir būtų puolamas iš abiejų pusių (suprask, demokratų ir respublikonų). Jo pirmininkavimo metu 2006 m. respublikonai tarp savęs šiek tiek ,,kraujo nuleido”. Kažko panašaus laukiama ir šįmet. Esant tokioje padėtyje, svarbu turėti jumoro jausmą, ko Sauliui tikrai netrūksta.

Straipsnyje primenama, kad Anužis yra emigrantų iš Lietuvos sūnus, kuriam anglų kalba yra antroji. Jis niekada nebaigė kolegijos, bet iškilo kaip sėkmingas ir apsukrus verslininkas. Gera nuotaika ir sveikas jumoras yra jo neatskiriami bendrininkai. Jis yra prisiekęs respublikonas, nors užaugo darbo klasėje Detroit mieste. Būdamas kolegijoje priklausė ,,Teamsters” ir iki 1980 metų galvojo prijaučiąs demokratams, bet pamatė, kad Ted Kennedy gali laimėti demokratų partijos paskyrimą į JAV prezidentus.
Pats Saulius save laiko ,,klasikiniu Reagan respublikonu”, ideologiškai atitinkančiu konservatorių sąjūdžio reikalavimus. Jo einamos pareigos yra technokratinės. Saulius korespondentui sakė, kad sunkiausios akimirkos jo dabartinėse pareigose buvo ne susirėmimas su demokratais, bet su broliais respublikonais. ,,Daug kam nepatiko mano užuominos apie Kongreso išlaidumą, panašų į nusigėrusių jūreivių elgesį, nes tie Kongreso nariai buvo mūsų atstovai”. Anužis nejaukiai nuteikė kai kuriuos respublikonus pernai metais, kai jis šviesiai tiesiai kritikavo Michigan valstijos gubernatorę Jennifer Grandholm ir kitus demokratus, norėjusius tvarkytis su valstijos biudžeto problemomis pakeliant mokesčius.

Saulius sakosi visa tai suprantąs. Partijos pirmininko vaidmuo yra kitoks, kai gubernatoriaus vietoje yra priešingos politinės partijos žmogus — visi esantys Grandholm kabinete su ja sutinka. Tačiau kai gubernatoriumi yra kitos partijos žmogus, Sauliaus, kaip opozicinės partijos pirmininko, pareiga yra su gubernatore nesutikti. Buvimas opozicijoje palengvina jo darbą. ,,Kiekvieną rytą keliuosi bandydamas sugalvoti, kaip demokratus nukauti. Iš tikrųjų, taip ir yra” , – sako Anužis dienraščio korespondentui.

Straipsnio gale korespondentas grįžta prie alaus politikos. Tas nuotykis su alumi kolegijoje nieko bendro neturėjo su demokratų sumušimu. Buvo norima priešintis tuo metu studentų valdyboje esančiai jėgai. Anužis su bendraminčiais iš respublikonų, demokratų ir socialistų grupių pasivadino ,,Studentai už studentus” vardu. Prie balsavimo vietos jie atrideno bačkutę alaus ir jį veltui dalino. Po poros valandų policija tą bačkutę atėmė, bet Anužis su savo bendraminčiais rinkimus laimėjo. Vėliau jis alaus bačkutės taktiką panaudojo sutraukti minią studentų ir prisijungti prie organizuojamo protesto prieš greitą važiavimą kontroliuojančių pakeitimų kelyje. ,,Mes bandėme akciją ir be alaus, bet tada pasirodė tik trys asmenys”, – pridūrė Saulius.
Anužis didžiuojasi savo išradingumu. Keliaudamas po valstiją jis su savimi vežiojasi laikrodį, kurį vadina gubernatorės Grandholm mokesčių pakėlimo laikrodžiu. Laikrodis rodo, kiek kainuotų viena minutė, jeigu gubernatorės noras pakelti mokesčius, gaunant pridėtinių 1.4 bilijono įplaukų, būtų patenkintas. Tas laikrodis gal mažiau įdomus negu alaus bačkutė, bet jis parodo, kad Anužis yra išradingas ir moka džiaugtis gyvenimu. (43)