Keturiasdešimt penkerių, o jau ratukuose...

Romualdas Kriaučiūnas

Kokią nors temą sugalvojęs anksčiau ar vėliau sau susikuriu aprašomojo dalyko įvaizdį. Šį kartą įvaizdis yra toks: 45 metų amžiaus, gimęs Cleveland, Ohio. Tėvu buvo mano buvęs lietuvių kalbos mokytojas Stasys Barzdukas. Man lieka neaiški motinos tapatybė, bet tėvu tikrai buvo jis. Savo naujagimį augino, supažindimo su pasauliu, o vėliau kitiems atidavė. Per daugelį metų šis jaunuolis išpopuliarėjo, buvo laukiamas svečias, geras žinių šaltinis. Tą svečią pažinoję, tarp savęs jį turėdami, patys pasijausdavo atitrūkę nuo pilkos kasdienybės.

Paskaičius paskutinį ,,Pasaulio lietuvis” numerį (2008 m. 04/460) mane apėmė  toks egzistencinis liūdesys. Žinutė minėtame žurnale trumpa. Išvardytos šalys ir kiek tose šalyse yra prenumeratorių ir veltui gaunančių ,,Pasaulio lietuvį”. Jei kartais šiuos žodžius skaitote stovėdami, prieš toliau skaitant gerbiamą skaitytoją prašyčiau atsisėsti. Daugumas žino, kad Pasaulio Lietuvių Bendruomenei priklauso 37 kraštuose gyvenantys lietuviai. Jiems nuo 1963 m. yra leidžiamas ,,Pasaulio lietuvis”. Jiems visiems kas mėnesį yra spausdinama 611 eg. to žurnalo. Taip, šeši šimtai vienuolika egz.! Dar kiti 75 egz. yra siunčiami į Lietuvą. Toliau čia kalbėsiu tik apie skaitytojus už Lietuvos ribų.

Informacija pateikta dviejuose stulpeliuose: prenumeratorių skaičius ir veltui gaunančiųjų skaičius pagal kraštą. Daugiausia prenumeratorių esama JAV (343). Po to seka Australija (58) ir Kanada (39). Po vieną prenumeratorių ar prenumeratorę yra Vengrijoje, Švedijoje, Argentinoje, Kolumbijoje ir Naujoje Zelandijoje. O kiti kraštai neturi nė vieno prenumeratoriaus ar žurnalą veltui gaunančiojo: Airija, Austrija, Čekija, Graikija, Gruzija, Ispanija, Japonija, Norvegija, Nyderlandai, Slovėnija, Uzbekija ir Venesuela. Įdomu, kad ,,Pasaulio lietuvyje” ne kartą buvo aprašyti žurnalo negaunantys kraštai, kalbėtasi su išeivijos atstovais. Jie turbūt nė nematė kas apie juos buvo rašyta. Nejaugi neįdomu, nejaugi nesvarbu?

Pernai metų gale ,,Drauge” buvo išspausdintas mano straipsnis, kuris teigė, kad ,,Draugas” pralenkė ,,Amerikos lietuvį” išplatintų egzempliorių lenktynėse. Su gailesčiu ten prisiminiau jau nebeleidžiamus laikraščius ir žurnalus. Teigiau, kad didėjant lietuvių skaičiui Amerikoje, mažėja lietuviškos spaudos skaitytojų skaičius. Užsiminiau ir apie neapčiuopiamą bei nematomą, bet didėjančią konkurenciją su elektronine žiniasklaida. Atrodytų, kad toks  mano apibendrinimas tiktų ir pasaulio lietuviams skirtam žurnalui ,,Pasaulio lietuvis”. Žurnalas dar palyginti jaunas, turi gerą ,,galvą”, sumaniai redaguojamas, tikrai yra ko pasiskaityti, o retkarčiais ir į ką reaguoti. Problema yra ta, kad jis aplanko vis mažiau ir mažiau skaitytojų, lyg pats būtų  žmogus su negalia, pasodintas lėtai važiuojančiuose ratukuose. Iš tikrųjų žurnalas turi ne tik gerą galvą, bet ir miklias kojas. Tereikia jį į savo namus pasikviesti.

Ką skaitytojai iš tokio svečio gauna? Pirmiausia jie gauna bendrą išeivijos lietuvių gyvenimo vaizdą pasaulinėje skalėje. Ten aprašomi įvykiai taikomi ne Cleveland, Chicago ar Toronto telkiniams, bet lietuvių telkiniams visame pasaulyje. Taip pat susidaro proga praplėsti ne tik lietuviškų, bet ir geografijos žinių bazę. Su laiku pastovus skaitymas kelia pasididžiavimą savo tauta ir po pasaulį pasklidusiais tautiečiais. Svetimoje spaudoje per dažnai skaitome apie lietuvaičių nusikaltimus, o ,,Pasaulio lietuvyje” įdomiai pristatomi išeivijos lietuvių pasiekimai. Vis tiek kažko trūksta, sakytų rinkos paklausos specialistas. Ko trūksta? Man į galvą eina nemadingi, tiesiog senoviški, atsakymai – trūksta supratimo, susidomėjimo, tiesiog tautinės savigarbos. Tie žodžiai gali pasirodyti užgaulūs, paniekinantys, tiesiog atstumiantys. Norėtųsi su visa grupe lietuviškos spaudos neskaitančių kur nors kartu susėsti ir išsikalbėti. Žinau, kad jie turėtų pastabų ir pasiūlymų. Kaip juos susemti ir kuo sudominti? Tuo tarpu mano kalbėjimas čia ,,Draugo” puslapiuose yra tarsi pamokslas bažnyčios chorui. Nesistebėčiau, kad daug tų choristų geriau ir daugiau skaito už patį pamokslininką. Prieš akis švystelėjo prieš daugelį metų mano vairuotame CTA autobuse iškabinta reklama anglų kalboje: ,,Skambink šiuo numeriu, jeigu nori išmokti skaityti.” Plačiau apie PLB ir patį ,,Pasaulio lietuvis” žurnalą jau mokantys skaityti gali sužinoti internete adresu: www.plbe.org