Kuo toliau į girią, tuo daugiau brūzgynų!

Romualdas Kriaučiūnas

Į ,,Drauge” (2008.03.20) išspausdintą mano straipsnį ,,Vis didėjančios Lietuvių Fondo išlaidos” jau susilaukta keleto atsiliepimų – spaudoje ir asmeniškai. Straipsnyje buvo iškeltas susirūpinimas vis didėjančiomis LF administracinėmis ir kitomis išlaidomis. Jis buvo baigtas noru ir vėl matyti LF išlaidas tokias, kokios jos buvo 1999 metais. Tais metais išlaidų ir paskirstytos paramos santykis buvo 16:84.

Netrukus po straipsnio Pijus Stončius aiškino, kad plačiausiai naudojamas analizės metodas yra išlaidų palyginimas su pajamomis. Mano naudotas būdas pažiūrėti į turėtų išlaidų ir paskirstytos paramos santykį jam buvo nežinomas. Po poros dienų į P. Stončiaus laišką atsiliepė Marija Remienė, kategoriškai nesutikdama su jo pateikta analize, liečiančia Draugo fondą. Šiandien man pradėjus šias eilutes rašyti, ,,Draugo” elektroninėje laidoje Jeronimas Tamkutonis prisidėjo prie pokalbio savo pastabomis ir rūpesčiu dėl jo taip vadinamo ,,creative accounting” šešėlio LF atskaitomybėje.

Tas šešėlis įgavo aiškesnį vaizdą, peržiūrėjus prieš LF suvažiavimą paruoštą Metinių pajamų ir išlaidų apyskaitą. Ten parodyta, kad 2007 metais paramai buvo išmokėti 525,364 dol. Tais pačiais metais administracinėms ir kitoms išlaidoms padengti buvo išmokėti 233,153 dol. Tad išlaidų ir išdalintos paramos santykis buvo 31:69. Per 2007 metus paramai buvo išdalinta 16,769 dol. daugiau negu 2006 metais (padidėjimas 3.3 proc.). Tuo pačiu 2007 m. išlaidos padidėjo 7,892 dol. (3.5 proc. daugiau negu 2006 m.). Viskas aišku!

Neaiškumą sukelia ,,investicijų pajamos, atskaičius išlaidas” kategorija. LF suvažiavimui paruoštoje apyskaitoje nerandu, kiek tų išlaidų buvo. Nesakau, kad tai neparodyta, bet neradau. Paslaptis išaiškėja, pavarčius ,,Knutte & Accociates” paruoštą 2007 metų finansinę peržiūrą (,,Audit”). To pranešimo 4 puslapyje radau tą investavimo išlaidų sumą – 62.802 dol. Tai suma, kuri suvažiavimui paruoštoje apyskaitoje neduodama prie kitų LF tvarkymo ar administravimo išlaidų.

Kiek nejaukiai jaučiuosi blusinėdamas ne savo kailį, tačiau tas kailis nėra visai svetimas. Įdomu, kiek lėšų LF sukaupia, kaip tvarkosi ir kam pinigus išdalina. Besidomint reikia iš arčiau susipažinti su ataskaitomis. Norint jas geriau suprasti ir įvertinti nereikėtų besidominčiam būti sąskaitininku, buhalteriu ar panašiu specialistu. LF pranešimai nariams turėtų būti suprantami ir vidutiniokui aukotojui.

Prieš kurį laiką Amerikoje nubangavo daugybė knygelių, parašytų įvariomis temomis, kur pradedančiajam suprantamai išaiškinama kokia nors sritis. Knygelės pavadinime paskutiniai trys žodžiai visada yra ,,…for the Dummies!” Ar nebūtų miela su laiku matyti leidinėlį lietuvių ir anglų kalbomis, pavadintą ,,Lietuvių Fondas for the Dummies”. Aišku, čia advokatai tuoj imtų aiškinti, kad tas pavadinimas yra apsaugotas tarptautinės autorių teisių konvencijos ir t. t. Taip gyvenime jau būna.

Bene geriausia naujiena yra 2007 m. pajamos palyginti su 2006siais metais. Pernai metų pajamų suma buvo 3,171,624 dol. o 2006 m. – 1,411,958 dol. Taigi, 125 proc. paūgėjimas tikrai didelis ir pasigėrėtinas. Nesvarbu, kad už tai atsakingas daugiausia vieno asmens – dr. Vytauto Užgirio – testamentinis palikimas. Kadangi LF išlaidos (susidedančios iš paskirstytos paramos ir administracinių bei investavimo išlaidų) liko maždaug tokios pat, kaip 2006 metų, tai 2007 m. išlaidų: pajamų santykis pasikeitė — iš 2006 m. turėto 34:66 į 19:81.

Čia skaitytojui reikėtų paaiškinti, kad kasmet paskirstomos ne visos tais metais gautos pajamos, o tik jų dalis. Pagal LF duomenis, viso pajamų 2007 m. turėta 3,171,624 dol., o išdalinta, kaip jau anksčiau minėjau, 525,364 dol. arba 17 proc. tais metais gautų pajamų. Reikia manyti, kad likusieji pajamų 83 proc. yra prideramai investuojami. Su laiku iš ten gaunamos sumos įgalins tolimesnę paramą lietuviškiems reikalams. Tiems skaitytojams, kuriems rūpi tik paskutinė finansinės apyskaitos eilutė, finansinės veiklos aktyvas 2007 metų pabaigoje buvo 16,679,835 dol.!