Birželio 25, 2000

Septyni JAV lietuvių išeivijos stebuklai – kas jie?

Romualdas Kriaučiūnas

Pernai metų mano parašytas straipsnis ,,Drauge” skaitytojus kvietė padėti išrinkti septynis Lietuvos stebuklus (2007 m. spalio 05 d.). Ten taip pat rašiau, kad jeigu atsilieps daugiau nei septyni skaitytojai, tai ir tai būtų galima laikyti stebuklu. Iš viso sulaukiau atsakymų iš 24 asmenų, didelė jų dauguma gyvena JAV. Viską sudėjus jie pasiūlė 61 skirtingą objektą. Daugiausia balsų gavo šie septyni stebuklai. Skliausteliuose pažymėjau, kiek atsakovų tą objektą siūlė: Kryžių kalnas (19); Trakų pilis (17); Kernavė (14); Neringos kopos (14); Vilniaus senamiestis (10); Gedimino pilis (9) ir Aušros vartai (8) (,,Draugas”, 2007 m. lapkričio 17 d.).

Mintis gena mintį. Kokia būtų skaitytojų reakcija, jeigu jų būtų paprašyta pasiūlyti septynis JAV lietuvių išeivijos stebuklus? Niekad nesužinosime, jei nepabandysime.

Čia sąmoningai norima užbėgti už akių rimtam ir jau prie galo einančiam projektui – ,,Lietuvių kultūrinis palikimas Amerikoje”. JAV LB Kultūros taryba leidžia meninį fotoalbumą, kur atsispindės gausus ir vertingas lietuvių kultūrinis palikimas šiame krašte. Juk ateiviai čia statė bažnyčias, vienuolynus, mokyklas, kultūros centrus, jaunimo stovyklas ir paminklus. Albumas bus didesnio formato, anglų ir lietuvių kalbomis, gero popieriaus ir kietais viršeliais. Tikimasi, kad toks albumas bus naudingas supažindinant mūsų tautiečius Lietuvoje bei Amerikos visuomenę su Amerikos lietuvių kultūriniu palikimu šiame svetingame krašte. Leidinio atsakingasis redaktorius yra Algis Lukas, o vyriausioji redaktorė – Danutė Bindokienė. Leidinio laukiama dar šiais metais. Sėkmės!

Grįžkime prie naujo konkurso – septynių JAV išeivijos stebuklų išrinkimo. Kokios konkurso taisyklės? Kuo jų mažiau, tuo geriau. Taisyklės stabdo spontanišką kūrybingumą, o mes skaitytojų kūrybingumo kaip tik ir norime. Gal nevertėtų apsiriboti vien objektais ar statiniais. Juk yra pasiekimų, kurie nėra sukrauti į sandėlius, pvz., Čikagos Lietuvių opera. Turime pasiekimų, kurie pasikartoja, pvz., Dainų bei Šokių šventės, Mokslo ir kūrybos simpoziumai. Turime pasiekimų, daugelį metų dirbantį kultūrinį ir visuomenės informavimo darbą – tai mūsų žiniasklaida. Turime daugybę stambių ir smulkesnių fondų, remiančių lietuvišką veiklą ir jame besidarbuojančius, ypač jaunimą. Kas nėra girdėjęs apie Lietuvių Fondą, Tautos fondą, Vydūno fondą, Ateitininkų šalpos fondą?

Išeivijos stebuklai nesiriboja vien tik kokiu nors laiko tarpu, nors atmintini objektai ir įvykiai su laiku keitėsi. Turime šimtą metų greitai švęsiantį ,,Draugo” dienraštį. Turime išeivijos pasididžiavimą sukėlusį chorą ,,Exultate”. Garsas ir pripažinimas nubangavo iki Lietuvos ir grįžo atgal. Ramiai ir prasmingai dirba Amerikos lietuvių kultūros archyvas bei Lituanistikos tyrimų ir studijų centras, atšventęs sidabrinę sukaktį. Jaunimo centras Čikagoje paminėjo savo 50metį, Kultūros centras New York mieste išslydo iš lietuvių rankų, bet savo laiku turėjo didelę įtaką tos apylinkės lietuviams. Pasaulio lietuvių centras, palyginti dar naujokas, pilnas renginių ir organizuotos veiklos. Ten rudenį rinksis XIV Mokslo ir kūrybos simpoziumo dalyviai iš viso pasaulio.

O kur dar gal mažiau žinomi stebuklai, esantys Florida, California ir kitose lietuvių gyvenamose valstijose?

Norėdamas duoti paskatinantį pavyzdį, pats sau vienas atsisėdau ir surašiau pirmuosius dešimtį galvon atėjusių objektų ar įvykių. Štai jie: bostoniškė ,,Lietuvių enciklopedija”; Lietuvių Fondas; Dainavos jaunimo stovykla; Čikagos Lietuvių opera; Dainavos meno ansamblis; ,,Exultate” choras; dienraštis ,,Draugas”; Jaunimo centras; Pasaulio lietuvių centras; Lituanistikos tyrimų ir studijų centras. Norėjau išskirti ne tik istoriškai svarbius objektus bei įvykius, bet šiuo metu juos esančiais dar dinamiškais ir svarbiais. Man reiks prie šio pradinio savo sąrašėlio sugrįžti ir išrinkti tik septynis stebuklus. Tuo tarpu gerbiamus skaitytojus kviečiame pamąstyti ir savo nuomonę parašyti. Kvietimas yra siūlyti stebuklus, o ne stebukladarius. Malonėkite atsiliepti per du mėnesius nuo šio rašinio išspausdinimo. Siųsdami siūlymus, rašykite tiesiai vyr. redaktorei į ,,Draugą”, el. paštas: redakcija@draugas.org, pažymėdami kad tai skaitytojų laiškų skyreliui. Gauti atsakymai bus peržiūrėti, suskaičiuoti ir netrukus paskelbti. Ačiū!

Pats pirmasis atsiliepimas su septyniomis nominacijomis iš šio straipsnio korektorės: dypukų meilė ir pasiryžimas išlaikyti lietuvybę ir perduoti jaunimui meilę Lietuvai; Čikagos Lietuvių opera; lituanistinės mokyklos; tautinių šokių grupės ir chorai; vasaros stovyklos; Dainų ir Šokių šventės; skautų ir ateitininkų veikla. Kas bus kita ar kitas?