<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en"> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-16" /> <meta name="Author" content="Draugas" /> <meta name="Description" content="Draugas, Pagrindinis Puslapis" /> <meta name="KeyWords" content="Draugas, Lithuanian, Lithuania, Lithuanian-American" /> <meta name="Title" content="Pradinis Puslapis" /> <title>DRAUGAS</title> <style type="text/css"> body { margin:0 auto; text-align:center; width:790px; font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12px; background-color: #808080; } a:link {color:#fff; text-decoration:underline; } a:visited { color:#000; text-decoration:underline; } a:hover { color:#e3372e; text-decoration:none; } img { border-width:0; } p { margin-top:5px; margin-bottom:10px; } ul { margin-top:5px; margin-bottom:5px; margin-left:8px; padding-left:8px; font-size:10px; font-weight:normal; } h1 { font-size:12px; text-align:center; } div#header {width:790px; height:150px; padding-top:15px; padding-bottom:10px; text-align:center; } div#container { width:790; float:left; border-top:1px solid #ececec; border-bottom:1px solid #ececec; background-color:#c0c0c0; background-image:url(column2.jpg); background-repeat: repeat-y; } div#sidebar { width:143px; float:left; text-align:left; background-color:#a0a0a0; border-left:1px solid #ececec; border-right:1px solid #ececec; } div#col1 { width:644px; float:left; text-align:left; border-right:1px solid #ececec; } div#footer { width:788px; background-color:#c0c0c0; float:left; font-size:10px; border-right:1px solid #ececec; border-left:1px solid #ececec; border-bottom:1px solid #ececec; } .margin { margin-left:10px; margin-right:10px; padding-top:10px; } .column { margin-left:5px; margin-right:5px; padding-top:10px; } .font12 { font-size:12px; } .center { text-align:center; margin-top:3px; margin-bottom:5px; } </style> </head> <body> <div id="header"> <a href="http://www.draugas.org"><img src="logo1.jpg" alt="" /></a></div> <div id="container"> <div id="sidebar"> <div class="column"> <p class="center"><a href="http://www.draugas.org/index.html"><b>PIRMAS PUSLAPIS</b></a></p> <hr /> <ul class="font12"> <li><a href="kas.html">Kas? Kur? Kada?</a></li> <li><a href="kalendorius.html">Kalendorius</a></li> <li><a href="mirties.html">Mirties prane&scaron;imai</a> </li> <li><a href="knygynelis.html">Knygynlis</a></li> </ul> <hr /> <ul class="font12"> <li><a href="nuomones.html">Nuomons</a></li> <li><a href="nuorodos.html">Nuorodos</a></li> <li><a href="prenumerata.html">Prenumerata</a></li> </ul> <hr /> </div> </div> <div id="col1"> <div class="margin"> <p style="font-weight: bold;"><big><big><big>Smalos &scaron;auk&scaron;tas Lietuvis tautinis&nbsp;<br /> &scaron;okis &scaron;vents statinje</big></big></big></p> <p style="font-weight: bold;">Romualdas Kriau iknas</p> <p><small><big><br /> Metams baigiantis lietuvi&scaron;koje spaudoje teko skaityti JAV LB Los Angeles apylinks valdybos pirmininko dr. Dariaus Udrio atsistatydinimo lai&scaron;k, adresuot JAV LB Kra&scaron;to valdybos pirmininkui Vytui Maciknui. Lai&scaron;ke ra&scaron;oma, jog Tautinis &scaron;okis &scaron;vents komitetas atmet D. Udrio pasiklym pakviesti jidi&scaron; atlikjs grup vienam &scaron;okiui arba dainai &scaron;i vasar /vyksian ioje Lietuvis tautinis &scaron;okis &scaron;ventje Los Angeles mieste. Su tuo nutarimu nesutikdamas, D. Udrys toliau ra&scaron;o: ,,Nenoriu atsisakyti savo /sipareigojims, nes tikiu, jog privalau /vykdyti tai, k esu pa~adjs. Savo /sipareigojimus JAV LB galiu i&scaron;tsti iki 2008 m. vasario 10 d. Taigi, &scaron;iuo lai&scaron;ku prane&scaron;u apie savo atsistatydinim, kuris /sigalios t dien.&rdquo; Atsistatydindamas, durs bendradarbiavimui visai neu~trenk: jei ateityje JAV LB vadovyb vl pasi&scaron;vs toms vertybms, kurios jam yra brangios. Tokiu atveju, ra&scaron;o D. Udrys, ,,mielai sutiksiu svarstyti sugr/~im / vadovo pareigas&rdquo;.<br /> <br /> Viename laikra&scaron;tyje (,,Amerikos lietuvis&rdquo;) skaitytojai galjo tuoj pat pasisakyti dl ten i&scaron;spausdinto D. Udrio lai&scaron;ko. Iki sausio 12 d. jau buvo susilaukta 45 komentarai. .domumo dlei, prie kompiuterio prisdau, atid~iai visk perskai iau ir rastus atsakymus suskirs iau / keturias kategorijas. Septyni komentarai buvo teigiami D. Udriui. Pvz., ,,Auksin mintis&rdquo;; ,,Provinciali&scaron;kumas Lietuvis Bendruomenje i&scaron;stkm &scaron;/ ~mogs&rdquo;; su D. Udriu ,,sutinku, jei jie &scaron;okts lietuvi&scaron;kus &scaron;okius...&rdquo;</big></small></p> <p><small><big>Dvide&scaron;imt vienas pasisakymas (kai kurie ts pa is autoris ra&scaron;yti) buvo neigiami: ,,Jis demagogija u~siima ir tiek...&rdquo;; ,,Kodl turi bkti per lietuvis &scaron;vent i&scaron;skirti ~ydai?&rdquo;; ,,Udrys provokatorius, parsidavs u~ kelet shekelis&rdquo;. Du pasisakymai buvo neutralks, o likusieji 15 pasisakyms, mano manymu, buvo ne / tem. Juose pla iai i&scaron;silieta / lankas apie dvigubos pilietybs reikalus.<br /> <br /> Tai ne pirmas kartas, kai D. Udrys / save atkreipia visuomens dmes/. Prie&scaron; daugyb mets, dar dirbdamas ,,Laisvosios Europos&rdquo; radijo programoje, jis pasisak prie&scaron; Kauno oro uosto pavadinim Dariaus-Girno vardu, nes js prie&scaron;laikin ~ktis nepasiekus tikslo galjo sukelti nenorim /vaizd/. A&scaron; pats jo komentars negirdjau, bet apie tai spaudoje buvo ra&scaron;yta. Kiek vliau, prie&scaron; por mets, D. Udrio vardas nubangavo dl Vasario 16-tosios gimnazijos Vokietijoje. Spaudoje ilgai u~sits pasikartojantys kaltinimai ir gynimasis daugiau primin teismo procesus, o ne ~urnalistikos aren. <br /> <br /> Dabar prie&scaron; akis u~metimai &scaron;vents organizatoriams ir pa iai JAV LB Kra&scaron;to valdybai. &Scaron;vents rengjs sprendimas, anot D. Udrio, /~kliai prie&scaron;tarauja Lietuvoje nuo senovs rodomai pagarbai ma~ums kultkroms. Nenuostabu, kad sausio 12. d. lrytas.lt tinklalapyje Monika Bon kut gana pla iai ra&scaron;o, kad ,,JAV lietuvius sukir&scaron;ino ~yds &scaron;okis&rdquo;. Man /domiausia, kad, anot jos ra&scaron;inio, nesutarimai pasiek amerikie is spaud ir nuaidjo net iki Jeruzals. Taip pat, Los Angeles leid~iamas savaitra&scaron;tis ,,Jewish Journal&rdquo; jau para&scaron; straipsn/, pavadint ,,Jidi&scaron; &scaron;okjai nepriimti / lietuvis &scaron;vent&rdquo;. Berinkdama informacij tam straipsniui &scaron;io minto straipsnio autor Jane Ulman skambino konsultuotis su Simon Wiesenthal centro Jeruzalje direktoriumi, nacis med~iotoju Efraim Zuroff. Anot M. Bon kuts, pastarasis apgailestavo, kad nepriklausomoje Lietuvoje nebuvo nuteistas n vienas karo nusikaltlis, o JAV gyvenantys lietuviai yra daug konservatyvesni nei gyvenantys Lietuvoje. ,,Negana to, daugelis js es yra nacis karo nusikaltlis palikuonys&rdquo;, sak Zuroff. <br /> <br /> Lietuvos generalinis konsulas New York mieste Jonas Paslauskas yra pa~adjs dalyvauti Los Angeles Lietuvis Bendruomens ,,Friends of Vilnius Yiddish Institute&rdquo; ir Tautinis ma~ums ir i&scaron;eivijos departamento remiamame koncerte ,,Vilniaus dainos: Lietuvos tautinis ma~ums muzika&rdquo;. .domiu sutapimu, pana&scaron;us siklymas rastas jau mintuose elektroniniuose skaitytojs pasisakymuose ,,Amerikos lietuvio&rdquo; tinklalapyje: ,,Bkts gra~u, jeigu kas nors, kad ir tas pats Darius Udrys, sumanyts ir surengts Lietuvoje gyvenusis tautinis ma~ums ir lietuvis &scaron;okis &scaron;vent. Kkrybingumui nra ribs!&rdquo;</big></small></p> <small><big>Rankose turiu vakar mano papra&scaron;yt, o &scaron;/ ryt el-pa&scaron;tu gaut Vyto Macikno, JAV LB Kra&scaron;to valdybos pirmininko, parei&scaron;kim. Ten ra&scaron;oma: ,,Atmetu jo [D. Udrio &mdash; R. K.] lai&scaron;ke JAV Lietuvis Bendruomenei taikomus priekai&scaron;tus ir apgailestauju, kad pats LB apylinks pirmininkas, turdamas ir i&scaron;skirtin juridin atsakomyb LB organizacijai, ir dar skelbdamas suartjimo misij, taip neatodairi&scaron;kai ir nesmoningai interpretuoja &scaron;okis &scaron;vents rengimo komiteto sprendimus, su galimomis pasekmmis JAV Lietuvis Bendruomen ir vietin ~yds visuomen dirbtinai suprie&scaron;inti. Viliuosi, kad ~yds visuomen nepasiduos Dariaus Udrio provokacijoms.&rdquo; Toliau V. Maciknas teigia, kad dalyvavimas &scaron;okis &scaron;ventje niekada nebuvo ribojamas tik lietuvis kilms asmenims. Kaip pavyzd/, jis mini / &scaron;is mets &scaron;okis &scaron;vent u~siregistravusi &scaron;okis grup i&scaron; Duke universiteto. Grups sudtyje tik du studentai yra lietuvis kilms. Ta iau visi dalyvaujantys ansambliai privalo i&scaron;mokti t pa i program. Tuo pagrindu &scaron;okjai registruojasi ir dalyvauja &scaron;ventje. ,,Jeigu atsirasts ~yds ansamblis, kuris pasiry~ts i&scaron;mokti bent kelet lietuvis tautinis &scaron;okis, neabejoju, kad rengimo komitetas labai mielai priimts / dalyvis ratelius ir suteikts net i&scaron;skirtin/ dmes/&rdquo; &mdash; teigia V. Maciknas.<br /> <br /> Pabaigai norisi &scaron;/ bei t pridti nuo savs. .vairiomis progomis esu saks, kad man nepatinka sterilizuota, sanitizuota spauda. Tikrai negalima D. Udriui primesti, kad jis savo jimais prie to prisidts. Kita proga ra&scaron;iau, kad blogas pauk&scaron;tis savo lizd ter&scaron;ia, priddamas, kad dar blogesnis pauk&scaron;tis yra tas, kuris savo lizdo nei&scaron;sivalo. Atrodo, kad D. Udrys stengsi t lietuvi&scaron;k lizd apvalyti, ka~k naujo atne&scaron;ti. Bet, nors ir kaip nor iau, negaliu pritarti jo smoningoms pastangoms mkss nuo visuomenins veiklos prakaito persunktus mar&scaron;kinius sissti / svetimtau is ,,skalbykl&rdquo;. Ten nusiuntus ka~kas atrado buvusis ar prasimanyts praeities dmis, kurios jau pasiek Simon Wiesenthal centr Jeruzalje. Po ranka neturiu duomens, kad mkss visuomenins veiklos baltinius D. Udrys tarptautinei ,,teisingumo skalbyklai&rdquo; persiunt, bet sunku /sivaizduoti, kad taip nebuvo. Tuo tarpu reikia&nbsp; jungtis prie Vyto Macikno, dkojant Tautinis &scaron;okis &scaron;vents rengimo komitetui, kad apsim did~iul/ darb ir atsakomyb suorganizuoti XIII Tautinis &scaron;okis &scaron;vent, kuri /vyks &scaron;. m. liepos 6 d. Los Angeles mieste.<br /> <br style="font-style: italic;" /> <span style="font-style: italic;">D. Udrio atsistatydinimo lai&scaron;k ir V. Macikno atsakym / j/ rasite ,,Drauge&rdquo;, 2008 m.sausio 12 d.</span> <span style="font-weight: bold;">&nbsp;Redakcija</span></big></small> <p></p> </div> </div> </div> <div id="footer"> <p><b>Draugas</b> / 4545 W. 63rd St. / Chicago, IL 60629-5589 <br /> Tel: 773-585-9500 / Fax: 773-585-8284 / E-mail: <a href="mailto:administracija@draugas.org"><u>administracija@draugas.org</u></a> <br /> Site design: <a href="mailto:kevin.j.elliott@gmail.com">Kevin J. Elliott</a> </p> </div> </body> </html>