Kūčių šventė Šv. Antano parapijoje

Regina Juškaitė-Švobienė

Sekmadienį, gruodžio 23 d., Detroite, Šv. Antano parapijoje buvo švenčiamos bendros Kūčios. Rytas buvo apsiniaukęs, lietingas ir vėjuotas. Susirinko gausus būrys parapijiečių. Daugelis parapijos narių Kūčias švenčia savo šeimose, tačiau ir  šiais metais buvo nutarta vėl švęsti bendras Kūčias dienos metu savo parapijos šeimoje.

Kūčios prasidėjo šv. Mišiomis, kurias atnašavo ir pamokslą apie Kūčių reikšmę sakė klebonas kun. Alfonsas Babonas. Gražiai skambėjo giesmės ir vargonų muzika, kurią atliko muz. Rimas Kasputis.
Po šv. Mišių dalyviai susirinko šiai šventei specialiai papuoštoje parapijos salėje kartu atšvęsti Kūčias. Įėjus į salę matėme baltomis lininėmis staltiesėmis, išaustais takeliais, žalumynais su kiškiais ir obuoliais, baltomis žvakėmis šventiškai papuoštus stalus. Scenoje, ant didžiojo stalo, stovėjo prakartėlė ir angelai. Sniego baltumo šiaudinukai puošė Kalėdų eglaitę, ji atrodė kaip karalaitė. Salę puošė raudonų ir baltų spalvų tradicinės (JAV) kalėdinės gėlės – pointsettias. Kabėjo Mykolo  Abariaus užrašas: „Sveikiname šv. Kalėdų proga. Naujieji metai tebūna sėkmingi.”

Programai sumaniai vadovavo Zita Skučienė. Ji pasveikino visus susirinkusius, primindama, kad šiandieną susirinkome į iškilmingą šventę – Kūčias. Tai šeimos šventė ir mes čia visi susirinkę esame viena graži šeima. Sukalbėkime maldas už mūsų mirusiuosius, pabūkime kartu, juk žiema ilga ir šalta, o Tėvynė toli, – ragino Skučienė.

Buvo pristatyti garbės svečiai: klebonas kun. Alfonsas Babonas, Lietuvos Respublikos ambasadorius JAV ir Meksikos –  Audrius Brūzga, parapijos tarybos pirmininkas ir „Lietuviškų melodijų” radijo programos vedėjas Algis Zaparackas, Val S. Bauža, laidotuvių koplyčios direktorė Yolanda Zaparackienė ir Lietuvos  Šaulių sąjungos išeivijoje vadas Mykolas Abarius. Kun. Alfonsas Babonas sukalbėjo maldą, palaimino Kūčių valgius. Po to buvo dalinamasi kalėdaičiais, sakomi šventiniai linkėjimai.
Buvo prisiminti ir mirusieji: lėkštė, kalėdaičiai ir trys žvakutės padėtos vidury stalo, salės viduryje. Mes tikime, kad ir jie kartu su mumis dalyvavo šioje šventėje. Zita Skučienė pakvietė Algį Zaparacką tarti kelis žodžius ir pristatyti garbės svečią. Algis Zaparackas priminė, kad ambasadorius Brūzga yra pirmasis ambasadorius, aplankęs Šv. Antano parapiją.

LR ambasadorius Audrius Brūzga pasveikino dalyvius Kūčių proga ir palinkėjo visiems džiaugsmingų Naujųjų 2008 metų. Jis nuoširdžiai padėkojo klebonui Alfonsui Babonui už pakvietimą į Kūčių vakarienę. Pasveikino kun. Alfonsą  Baboną,  ką tik atšventusį savo garbingą 45 metų tarnystės Dievui jubiliejų. Ambasadorius Brūzga sakė, kad mes turime branginti mūsų kleboną, ypatingai dabar, kai laikai nėra palankūs lietuvių parapijoms, ypač kai daug bažnyčių yra uždaromos – kaip pvz.  Aušros  Vartų bažnyčia Manhatten, NY. Kun. Babono dėka, parapija yra gyva. Ambasadorius pritarė parapijiečių buvimui kartu ir palinkėjo jiems išlikti vieningiems. Ambasadorius Brūzga taip pat pasidalino mintimis apie savo apsilankymą Detroit 1990 metais ir Kūčių vakarą su draugų šeima. To vakaro įspūdis išliko iki šios dienos.
Toliau Brūzga papasakojo apie veiklą ambasadoje. Kitais metais švęsime 90-ąjį Lietuvos Nepriklausomybės šventę. Tai didelis etapas. Džiaugiamės šia laisve. Reikia kovoti dėl laisvės kasdien, – sakė ambasadorius A. Brūzga. Susirinkus šiandieną atšvęsti Kūčias yra puiki proga prisiminti ir tuos lietuvius tėvynėje, kurie gyvena neturtingai. Ambasadorius padėkojo visiems už visų siųstą labdarą Lietuvos žmonėms.

Ambasada daug prisidėjo prie investicijų Lietuvoje. Reikia užtikrinti ryšius su visuomene, nes be jūsų nebus pilnavertės lietuviškos dalies. Turime išsaugoti papročius ir lietuviškas tradicijas. Dabartinėje Lietuvoje trūksta pasitikėjimo savimi ir artimu – toliau kalbėjo garbingas svečias. Baigdamas ambasadorius Brūzga kvietė visus aplankyti Lietuvą 2009-siais metais, kai Lietuva minės tūkstančio metų šventę.

Šv. Antano parapijos vardu Regina Juškaitė-Švobienė įteikė ambasadoriui A. Brūzgai dvi knygas: „Šv. Antano parapija – 1920–1995” ir kun. Stasio Maziliausko knygą „Pioneer Prince in the USA” prisiminti apie jo apsilankymą mūsų parapijoje.

* * *

LŠSI vadas Mykolas Abarius pranešė, kad visai neseniai, gruodžio 22 d., klebonas kun. Alfonsas Babonas atšventė savo 45 tarnavimo kunigu metus. Abarius perdavė sveikinimus nuo Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bertulio, LŠS vado Juozo Širvinsko, muz. Liongino Abariaus, Švyturio jūrų šaulių kuopos ir Abarių šeimos. Buvo sugiedota „Valio, ilgiausių metų, valio”. Klebonas kun. Alfonsas Babonas padėkojo visiems dalyviams už sveikinimo žodžius. Prisiminė, kad gruodžio 22 d., šeštadienį, per „Lietuviškų melodijų” radijo programą jis buvo pasveikintas visų organizacijų ir Šv. Antano parapijos narių vardu.
Pasibaigus oficialiai daliai, prasidėjo tikra puota. Teko ragauti visų tradicinių valgių, pagamintų Kūčioms. Vaišių tikrai netrūko. Buvo sunešta gausybė žuvų, grybų, virtinukų, spanguolių kisieliaus, aguonų pieno ir įvairiausių saldumynų. Viskas atrodė gražiai ir patraukliai, ragavome visų dvylika patiekalų (dvylikos apaštalų atminimui). Kaip gali ko nors atsisakyti!

Pasisotinus gardžiais tradiciniais Kūčių valgiais, muz. Rimas Kasputis buvo pakviestas sugiedoti kelias giesmes. Visi giedojome „Muškim būgnais, trimituokim”, „Tyliąją naktį” ir „Gul šiandieną”.
Giedojome visa širdimi bei artėjančių Kalėdų viltimi. Toliau mažieji Ričardas ir Patricia Strakšiai paskambino fortepijonu kelias daineles ir giesmes. Gražiai padainavo savo jaunais ir švelniais balseliais kelias kalėdines giesmes.

Zita Skučienė priminė dalyviams apie Kūčių reikšmę, kad susirinkę mūsų šeimyniškoje parapijoje dalinamės ne tik duona, džiaugsmu, geromis naujienomis, bet ir meile, taika bei liūdesiu. Prisiminkime mūsų mirusiuosius, mūsų vaikystę, eglutę, Lietuvos miškus, tėvų meilę. Būkime visi kartu, viena šeima, nes tėvynė toli nuo mūsų. Uždekime meilės ir paguodos žiburius. Uždekime tiesos žvakę, tešviečia džiaugsmo žiburys, – kalbėjo ji.

 Buvo padėkota šioms moterims: Reginai Balčiūnaitei, Patricia Dennis, Patricia Kaunelienei, Vidai Kinčienei, Onai Šadeikienei, Onutei Selenienei, Zitai Skučienei, Pranciškai Televičienei, Linai Žemaitienei bei „mūsų” Reginai, kurios paruošė kūčių valgius ir parodė kulinarinius sugebėjimus visų dalyvių įvertinimui. Taip pat buvo padėkota Strakšių šeimai ir Stasiui Šadeikai už nepagailėtą laiką, darbą ir jėgas.

Visi šios šventės dalyviai buvo patenkinti, kad Kūčių nuotaikoje galėjo maloniai atšvęsti svarbią ir reikšmingą dieną tarp savo Šv. Antano šeimos, draugų ir artimųjų. Dėkojame gerbiamam LR ambasadoriui Audriui Brūzgai už jo apsilankymą ir dalyvavimą mūsų parapijos šeimos Kūčių šventėje.