Kad lietuvių kultūrinis palikimas neišnyktų

Danutė Bindokienė

Jau nuo š.m. vasaros pradžios buvo ne kartą mūsų spaudoje užsiminta, kad JAV LB Kultūros taryba ruošiasi išleisti meninį fotoalbumą, tekstais ir nuotraukomis įamžinantį lietuvių kultūrinį palikimą Jungtinėse Amerikos Valstijose. Tai nebus ,,kasdieninis leidinys”, bet puošnus, didelio formato, gero popieriaus, spalvotų nuotraukų albumas, kuriame atsispindės giliai šiame žemyne Amerikos lietuvių įminti kultūriniai pėdsakai – paminklai, mūsų daugelį dešimtmečių (ir net šimtmečių) kauptas kultūrinis lobis, kuriuo galime patys didžiuotis ir kitiems parodyti. Albumas bus reprezentacinis, tinkantis padovanoti ne tik saviesiems — t.y. savo tautiečiams, bet ypač kitataučiams ir prestižinėms institucijoms (bibliotekoms, universitetams, archyvams, muziejams), juo labiau, kad leidinys bus leidžiamas dviem kalbom: anglų ir lietuvių. Taip pat tikimasi, kad albumas pasitarnaus supažindinant mūsų tautiečius tėvynėje su lietuvių kultūriniu palikimu Amerikoje.

Užuominos spaudoje ir kitur neliko tik užuominomis. Paruošiamieji albumo darbai buvo tyliai ir kruopščiai atliekami: verbuojant redakcinį kolektyvą, fotografus, ieškant lėšų (o jų suma, deja, stamboka) ir pan. Malonu pasakyti, kad visi, su šiuo projektu susiję, asmenys dirba be jokio atlyginimo.

Kadangi į albumo paruošimo darbus įtraukta nemažai žmonių, plačiai pasklidusių po visą Ameriką, pirmieji to pasiruošimo žingsniai daugiausia buvo atliekami elektroniniu paštu bei kitomis greito susižinojimo priemonėmis. Didžioji darbų našta teko JAV LB Kultūros tarybos pakviestam atsakingajam redaktoriui Algiui Lukui. Jo pastangomis buvo suburtas redakcinis kolektyvas, vadovaujamas vyr. redaktorės Danutės Bindokienės.

Trumpai susipažinkime su albumo ,,Lietuvių kultūrinis palikimas Amerikoje” redakcinio kolektyvo nariais:

Algis Lukas, MSCE (atsakingasis redaktorius) — inžinierius, JAV LB Tarybos narys, Kultūros komiteto narys, Amerikos lietuvių kultūrinio paveldo komiteto pirm., buvęs ,,Lituanus” žurnalo fondo pirmininkas.

Danutė Bindokienė (vyr. redaktorė) — rašytoja, žurnalistė, buv. ilgametė dienraščio ,,Draugo”, ,,Ateities” žurnalo, ,,Švietimo gairių” redaktorė, bent 20 metų ,,Laiškų lietuviams” redakcijos kolektyvo narė, knygų vaikams, jaunimui, suaugusiems, vadovėlių lit. mokykloms autorė.

Nida Dalmantaitė  (Lietuvos Respublikos ambasados JAV atstovė) – diplomatė, LR ambasados JAV pirmoji sekretorė, kultūros ir ryšių su JAV LB reikalams, teisės ir viešojo administravimo bei filologijos magistrė.

Dr.  Stasys Goštautas (Menas) — meno ir literatūros profesorius, rašytojas ir kritikas. Rašo lietuvių, anglų ir ispanų kalbomis, išleidęs daug knygų kultūrinėmis temomis, tarp jų (anglų kalba) ,,Čiurlionis: Painter and Composer”.

Dr. Ramūnas Kondratas (Istorija) — istorikas, Smithsonian Institute Amerikos Nacionalinio istorijos muziejaus Istorijos departamento vyr. kuratorius; Medicinos ir mokslo skyriaus kuratorius; Lituanistikos instituto narys.

Dr. Romualdas Kriaučiūnas (Jaunimo stovyklos) — psichologas, profesorius, buvęs psichinės sveikatos centro vyr. psichologas, buvęs Dainavos jaunimo stovyklos tarybos pirm., žurnalistas, daugelio straipsnių autorius, apdovanotas JAV LB Kultūros tarybos Žurnalisto premija.

Dalė Lukienė, MLS (Bibliotekos, archyvai, muziejai) — bibliotekininkė, buv. JAV valstybinės medicinos bibliotekos komplektavimo skyriaus, audiovizualinių programų vedėja; Lietuvos bibliotekininkų konferencijų ir seminarų rengėja bei prelegentė; ,,Lithuanian Publishers Directory” redaktorė, JAV LB Kultūros tarybos pirm.

Dr. Milda RichardsonBakšytė (Paminklai, koplytstulpiai, sodai) — meno istorikė, dėsto istoriją Northeastern University, parašė studiją apie lietuviškus koplytstulpius.

Kun. Antanas Saulaitis, SJ (Vienuolynai) — buvęs JAV lietuvių jėzuitų profinciolas, Latvijos ir Lietuvos jėzuitų provincijolas, Vilniaus akademinės sielovados centro vadovas, Pal. Jurgio Matulaičio katalikų misijos Lemont, IL kapelijonas, skautų jaunimo auklėtojas ir dvasinis vadovas, daugelio straipsnių religinėmis ir kitomis temomis autorius.

Rimas Mulokas — architektas, redakcijos patarėjas; verčiasi privačia architektūros praktika, daugelio pastatų projektuotojas.

Dr. Kęstutis Paulius Žygas — redakcijos patarėjas, architektūros istorikas, dėsto architektūros istoriją Arizona State University.

Vincas Lukas – meninis redaktorius.

Viktoras Paulauskas – grafikas – maketuotojas, leidybos kompiuterių specialistas.

Paulius Mickus – grafikas – leidybos kompiuterių programų specialistas.

Pirmasis akivaizdinis  leidinio ,,Lietuvių kultūrinis palikimas Amerikoje” redakcinio kolektyvo pasėdis įvyko š.m. rugsėjo 19 d. Oak Lawn Hilton  viešbutyje. Ši data buvo parankiausia dėl to, kad tą savaitgalį Čikagoje vyko JAV LB XVIII Tarybos antrosios sesijos narių suvažiavimas ir nemaža dalis redakcinio kolektyvo narių būtent tuo metu lankėsi Čikagoje. Posėdis buvo dvilypis: ketvirtadienį aptarta albumo ruošos eiga, suderinti darbai, išsiaiškinti įvairūs neaiškumai ir nustatytos darbų atlikimo datos; penktadienį buvo pakviesti fotografai, peržiūrėtos jau  turimos nuotraukos, kalbėta apie kai kurių objektų nufotografavimą. Kadangi visos nuotraukos albume bus spalvotos, būtina, kad jos atitiktų reikalavimus, būtų tikrai aukštos kokybės. Pagrindiniai fotografai šiuo metu yra Jonas Kuprys ir Jonas Tamulaitis, tačiau bus panaudotos ir kitų fotografų nuotraukos.

Redakcinio kolektyvo nariai, vadovaujami atsakingojo redaktoriaus Algio Luko, pasisakė rūpimais klausimais dėl albumo apimties bei turinio. Visi yra tvirtai įsitikinę tokio leidinio būtinumu (išsitarta, kad jį vertėjo išleisti kur kas anksčiau, o jeigu bus ilgiau delsiama, iš lietuvių rankų išslys dar daugiau tų kultūrinių paminklų), visi pasiryžę savo pasirinktą darbo dalį atlikti kuo geriausiai. Kiekvienas redakcinio kolektyvo narys savo medžiagą vyr. redaktorei pateiks iki maždaug š. m. gruodžio vidurio, o albumą numatoma išleisti 2008 m. vasarą. Tai bus pirmasis Amerikos lietuvių indėlis į Lietuvos tūkstantmečio sukakties paminėjimo skrynią.

Lietuvių visuomenė nuoširdžiai kviečiama šio svarbaus leidinio — ,,Lietuvių kultūriniai paminklai Amerikoje” — leidybą paremti savo aukomis.

Čekius rašykite: LAC Inc., Cultural Affairs Council.

Siųskite: LithuanianAmerican Community, 15100 Interlachen Drive, Suite 525, Silver Springs, MD 20909–5606.

El. paštas: lukasd@verizon.net