frotininkai

Dalis politinių studijų savaitgalio pranešėjų. Povilo Žemaitaičio nuotr

Los Angeles Lietuvių fronto bičiulių politinių studijų savaitgalis


Jolanta Bačiulytė

Los Angeles Lietuvių fronto bičiuliai (LA LFB) jau 43–čiąjį kartą, šiais metais sausio 26-27 d., rinkosi į tradicinį politinių studijų sambūrį Šv. Kazimiero parapijos salėje. Dvi dienas trukusiame renginyje dalyvavo visuomenininkai ir žurnalistai iš Lietuvos ir išeivijos. Šiais metais frontininkai ir svečiai kalbėjo tema – Lietuvos laisvės ir demokratijos perspektyvos ir lietuvių tautos išlikimo galimybės europinių globalizacijos ir Rusijos ekonominių pinklių sūkuryje.
 
LA LFB sambūrio pirmininkas dr. Rimtautas Marcinkevičius kvietė renginio svečius aptarti Lietuvos laisvės ir demokratijos perspektyvas. Sambūrio vadovas kalbėjo apie lietuvių tautos išlikimo galimybes ir svarbą XXI amžiuje. Renginyje viešėjęs LRT žurnalistas iš Vilniaus Tomas Dapkus skaitė pranešimą apie europinės globalizacijos pavojus Lietuvai ir lietuvių tautai. Jis supažindino Los Angeles lietuvius su dabartinės Lietuvos politikos realijomis: Lietuvos politinių jėgų krize ir valstybininkų pinklių įtaka valdant valstybę bei šiandieninių politinių jėgų vaidmeniu užtikrinant lietuvių tautos išlikimą. VU tarptautinių santykių ir politikos mokslų studentė, žurnalistė Gabrielė Vasiliauskaitė kalbėjo apie Rusijos specialiųjų tarnybų ekonominės ir politinės veiklos įtaką Lietuvos valdžiai, jos pasekmes. Viešnia su Los Angeles lietuviais diskutavo apie Lietuvos ir lietuvių tautos išlikimo galimybes Rusijos ir Europos valstybių sankirtoje, apie šiandieninį jaunimą – ateities Lietuvos kūrėją.

Iš NATO vadavietės Virginia valstijoje atvykęs buvęs lauko pajėgų vadas generolas Arvydas Pocius skaitė paskaitą apie Lietuvos kariuomenės vaidmenį užtikrinant lietuvių tautos išlikimą ir Lietuvių valstybės laisvę. Generolas kalbėjo terorizmo tema, supažindino lietuvių išeivius su Lietuvos vaidmeniu antiteroristinėse kovinėse užduotyse, galimomis pasekmėmis bei grėsme Lietuvai ir jos piliečiams.

Žymus ekonomistas iš Kanados prof. Valdas Samonis apibūdino užsienio investicijų, sovietinio paveldo ir socioekonominės raidos Lietuvoje kelius ir klystkelius. Ekonomistas iškėlė opų klausimą dėl Lietuvos tolimesnės vystymosi (plėtros) strategijos ir kvietė pasvarstyti, kaip baigsime antrąjį laisvės 20-metį— Europos baltarusiškame patvoryje ar modernioje valstybėje?

Politinių studijų savaitgalio metu buvo paskelbti du šių metų Laisvės premijos lauretai. Premijos įsteigėjas, LA LFB pirmininkas dr. R. Marcinkevičius 1,000 JAV dolerių premiją įteikė Ramutei Žukaitei, New York lietuvių bendruomenės apygardos pirmininkei – už nenuilstamą kovą, ginant lietuvių tautines ir dvasines vertybes ir Valdui Vasiliauskui, ,,Lietuvos žinių” vyr. redaktoriui – už publicistiką, ginančią Lietuvos laisvę ir demokratiją. Ankstesni Laisvės premijos laureatai buvo per Sausio 13–osios įvykius žuvusi Loreta Asanavičiutė ir Baltarusijoje žuvęs saugumo karininkas ir diplomatas Vytautas Pociūnas.
zukaite
Laisvės premijos laureatė NY LB pirmininkė Ramutė Žukaitė pasidalino savo patirtimi kovojant dėl vienintelės lietuviškos bažnyčios New York – Aušros Vartų šventovės išsaugojimo. Amerikos lietuvė, pasauliui išgarsinusi niekingą bažnyčios uždarymo istoriją, sambūrio svečiams pasakojo apie lietuvių tautos paveldo išlikimą išeivijoje, kovos priemones ir būdus. Laikraštis ,,Amerikos lietuvis” 2007–ųjų gruodį išrinko Ramutę labiausiai nusipelniusiu JAV lietuvių bendruomenei Metų žmogumi.
Jaunimo simpoziumo dalyvės, antros kartos lietuvaitės Aušra Venckutė ir Vėjūnė Baltrušaitytė kalbėjo apie vertybių svarbą išlaikant lietuvybę. Dr. Vytautas Vyšniauskas pasakojo apie savo šeimos pastangas perduodant lietuviškas vertybes vaikams. Los Angeles parapijos klebonas Stanislovas Anužis pabrėžė bažnyčios vaidmenį Lietuvos tęstinumo išlaikyme. Politinių studijų savaitgalio diskusijose dalyvavo ir aktyviai besidarbuojantys Los Angeles frontininkai: Žibutė Brinkienė, Antanas Mažeika, Algimantas Žemaitaitis, Juozas Pupius, Violeta Gedgaudienė ir kt.
 
Politinių studijų savaitgalio svečiai dalyvavo dokumentinio filmo ,,Red Terror on Amber Coast” peržiūroje. Lietuvius įkvėpė filmo režisieriaus amerikiečio kun. David O’Rourke pastangos įamžinti sovietinę Lietuvos okupaciją ir partizanų rezistenciją.  (23)