Čikagoje paminėta Laisvės Gynėjų diena

Loreta Timukienė

Sausio 13 d. Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje Brighton Park buvo aukojamos šv. Mišios už žuvusius Lietuvos Laisvės gynėjus. Jų garbei buvo uždegta 14 trispalvių žvakučių, pamokslą sakė parapijos kunigas Jaunius Kelpšas. Po šv. Mišių parapijos salėje vyko minėjimas, kurį organizavo JAV LB Brighton Park apylinkės valdyba. Eilėmis apie Lietuvą renginį pradėjo Apolonija Steponavičienė. Tylos minute buvo pagerbti žuvusieji Sausio 13 d. įvykių dalyviai. Kalbėjo Ernestas Lukoševičius, tų dienų dalyvis, Parlamento gynėjas. Jis papasakojo, kokios taktikos laikėsi priešo kariuomenė, siekdama užgrobti strategiškai svarbius mūsų valstybės objektus.  

E. Lukoševičius prisiminė, kokios nuotaikos buvo apėmusios visus, kuriems buvo svarbi Lietuvos laisvė. Tomis dienomis ir naktimis prie Parlamento, Televizijos bokšto, Lietuvos radijo ir televizijos komiteto budėjo iš visos Lietuvos suvažiavę žmonės. Taip buvo ir lemtingąją 1991-ųjų sausio 13-osios naktį, kai sovietiniai tankai traiškė beginklius Televizijos bokšto gynėjus, jėga užgrobė televiziją ir radiją. Tuo tarpu Aukščiausiąją Tarybą saugojo minios žmonių, buvo statomos barikados, aukojamos šv. Mišios. Per palydovines televizijas ir kitais kanalais pasaulis sužinojo apie tragiškus įvykius Vilniuje.

Prisiminimais pasidalijo ir Ligija Tautkuvienė, Sausio 13 d. žuvusio Tito Masiulio teta. Ji papasakojo apie Tito gyvenimą ir apie lemtingąją sausio 13-ąją, kada jis, būdamas  jaunas vaikinas, kartu su artimaisiais stojo ginti Lietuvos laisvės. L. Tautkuvienė sakė, jog Tito mama po sūnaus žūties prašė: ,,Tik nedarykit Tito didvyriu, jis buvo be galo paprastas.” Deja, jis buvo vienas iš tų, kuriuos prie Televizijos bokšto pakirto priešo kulka.  Kalbėjo ir kiti tų įsimintinų dienų liudininkai ir čia, JAV, tuo metu gyvenę lietuviai.  Salomėja Daulienė (buvusi JAV LB Brighton Park apylinkės pirmininkė) ir Marija Remienė (DF Tarybos pirmininkė) prisiminė, kaip neramiai laukė žinių iš Lietuvos apie ten prasidėjusius neramumus. Visi renginio dalyviai sugiedojo Maironio ,,Lietuva brangi”.

Minėjimo metu buvo galima pasižiūrėti filmuotą medžiagą apie Sausio 13 d. įvykius Lietuvoje. Ant sienos buvo pakabinta sausio 13 d. žuvusiųjų nuotraukos ir  jų gyvenimo aprašymai. Ne vienas renginio dalyvis apgailestavo, kad Lietuvai ir jos piliečiams svarbios datos paminėjimas, kurį organizavo JAV LB Brighton Park apylinkės valdyba, buvo vienintelis tokio pobūdžio renginys Čikagoje ir jos apylinkėse.