Los Angeles Šv. Kazimiero parapijos tarybos pranešimas

Per paskutines keletą savaičių matėme, skaitėme ir girdėjome daug neteisingų, iškreiptų faktų apie klebono kunigo Stanislovo Anužio ir Šv. Kazimiero parapijos reikalus. Daug žmonių, nežinodami faktų ir remdamiesi vien emocijomis, skleidė įvairias nuomones ir netiesą. Šv. Kazimiero parapijos taryba šiuo klausimu norėtų išdėstyti neiškreiptus ir teisingus faktus. Prieš tai padarant, norime pabrėžti, jog kun. S. Anužis buvo Los Angeles arkivyskupijos darbuotojas, atlyginimą už jo darbą mokėjo Šv. Kazimiero parapija.

Šių metų sausio mėn. pradžioje Kariui Petruliui, Šv. Kazimiero parapijos tarybos pirmininkui, paskambino moteris vardu „Mary” ir pareiškė įvairius kaltinimus klebonui kun. S. Anužiui. Jai buvo pasiūlyta susitikti ir tiesiogiai pasikalbėti su parapijos tarybos atstovu, tačiau ji nesutiko. „Mary” sakė, jog savo skundą pateiks Los Angeles arkivyskupijai. Po šio telefoninio skambučio du parapijos tarybos nariai susitiko su kleb. S. Anužiu ir pranešė jam apie kaltinimus. Kun. S. Anužis pareiškė, kad nereikia dėl šio skundo rūpintis. K. Petrulis siūlė kun. S. Anužiui susisiekti su vyskupija ir pasiteirauti, į ką kreiptis dėl šių įtarimų ar kaltinimų. Po šio susitikimo su kun. S. Anužiu parapijos taryba nesėkmingai bandė sužinoti „Mary” tapatybę.

Netrukus po minėto skambučio Los Angeles arkivyskupijos kardinolui Roger Mahony buvo atsiųstas anoniminis laiškas, pasirašytas „Mary”. Los Angeles arkivyskupija pareiškė, jog jie tokio pobūdžio informacijos gauna daug, todėl be liudininkų ar įrodymų tokių laiškų nepripažįsta ir skiria jiems mažai dėmesio.

Vasario mėn. pradžioje Los Angeles arkivyskupijos atstovas msgr. Gonzales susisiekė su K. Petruliu ir pranešė, jog yra pakankamai priežasčių kaltinimus, pareikštus kun. S. Anužiui, tirti ir kad specialus tyrėjas („Special Investigator”) pradės vykdyti apklausas. Msgr. Gonzales pranešė K. Petruliui, kad jis susisieks su klebonu S. Anužiu, bandys jam padėti išsaugoti sveikatą, patars jam kreiptis gydytis dėl alkoholio ligos.

Vasario mėn. 29 d., penktadienį, msgr. Gonzales dar kartą paskambino K. Petruliui ir pranešė, kad prašys klebono S. Anužio vienai savaitei persikelti į „retreat house” rekolekcijoms, kol bus baigtas skundo tyrimas. K. Petruliui buvo įsakyta apie klebono išsiuntimą į rekolekcijas su niekuo nekalbėti. Arkivyskupijos atstovai msgr. Meyers ir msgr. Gonzales K. Petruliui tvirtino, kad kun. S. Anužiui, kol jis dalyvauja rekolekcijose, buvo įsakyta neturėti jokių ryšių su draugais ir parapijiečiais. K. Petruliui arkivyskupijos atstovai liepė, kad jeigu kas klaustų, pranešti, jog klebonas S. Anužis dalyvauja rekolekcijose. Jie paaiškino, kad tai yra įprasta arkivyskupijos procedūra, siekiant tyrimo metu išsaugoti privatumą.

Kovo 1 d., šeštadienį, kun. S. Anužis po susitikimo arkivyskupijoje, nepaisydamas jos atstovų įsakymo bei aplenkdamas Šv. Kazimiero parapijos tarybą, susisiekė su Los Angeles Lietuvių Bendruomenės pirmininku dr. Rimtautu Marcinkevičiumi. Tą dr. R. Marcinkevičius K. Petruliui patvirtino. K. Petrulis R. Marcinkevičiui pareiškė, kad tiek kunigo, tiek ir jo elgesys yra labai žalingas, jis prieštarauja arkivyskupijos įsakymui tyrimo metu nepalaikyti jokių ryšių. Arkivyskupijos atstovas įspėjo K. Petrulį, kad tokį kun. S. Anužio elgesį jie vertina kaip „witness tampering”.

Per kovo 8 d., šeštadienio, Vigilijos šv. Mišias 6 val. vakaro ir kovo 9 d., sekmadienį, per visas keturias Mišias Šv. Kazimiero bažnyčioje msgr. Myers iš Los Angeles arkivyskupijos viešai pranešė, kas su kun. S. Anužiu vyksta, pabrėždamas, jog sprendimo išsiųsti kleb. kun. S. Anužį rekolekcijoms priežastis buvo ne anoniminis laiškas, o tyrimo metu paaiškėję faktai.

Kovo 11 d. Los Angeles arkivyskupijos kvietimu atvyko prelatas, Lietuvos Vyskupų Konferencijos delegatas išeivijai Edmundas Putrimas. Tą pačią dieną prelatas privačiai susitiko su kun. S. Anužiu ir kitą dieną jie drauge nuvyko į Los Angeles arkivyskupiją.

Kovo 12 d. parapijos tarybos nariai buvo pakviesti į susirinkimą su Los Angeles arkivyskupijos atstovu msgr. Meyers bei prelatu E. Putrimu. Šiame susirinkime taip pat dalyvavo Lietuvos Respublikos Garbės generalinis konsulas Vytautas Čekanauskas, pakviestas atstovauti kun. S. Anužį kaip Lietuvos Respublikos pilietį. Posėdžio metu parapijos kieme susirinko apie 35 asmenis protestuoti prieš vykdomą tyrimą, ginti kun. S. Anužį. Posėdžio metu kun. S. Anužis pareiškė apsisprendęs atsistatydinti ir grįžti į Lietuvą.

Kun. S. Anužiui atsistatydinus, arkivyskupija sustabdė tyrimą ir uždarė bylą. Msgr. Meyers pareiškė, jog atsižvelgiant į klebono S. Anužio prašymą, bylos detalės nebus viešinamos. Kardinolas Mahony priėmė kun. S. Anužio atsistatydinimą su sąlyga, jei šiuo klausimu bus keliamos bylos JAV teismuose, jis atvyks į Ameriką dalyvauti teismo procesuose. Šio susirinkimo metu parapijos tarybos nariai nutarė atsisveikinti su klebonu kun. S. Anužiu Šv. Kazimiero bažnyčioje po lietuviškų pamaldų. Tariantis dėl atsisveikinimo programos dalyvavo ir dr. R. Marcinkevičius, sutikęs būsimame renginyje dalyvauti. Buvo planuota pagerbti kun. S. Anužį jo 25-ių metų kunigystės jubiliejaus proga, įteikti įvairių dovanų.

Parapijos tarybos vardu atsisveikino Linas Udrys, parapijiečių – kunigas Tomas Karanauskas. Atsisveikinimas įvyko, tačiau nei kun. S. Anužis, nei R. Marcinkevičius į jį neatvyko.

Los Angeles Šv. Kazimiero parapijos taryba norėtų pabrėžti šiuos faktus:

Los Angeles Šv. Kazimiero parapijos taryba neturi įgaliojimų nei priimti, nei atleisti kleboną iš pareigų. Remiantis bažnytiniais įstatais, tai – Los Angeles arkivyskupijos, Vyskupo Jono Borutos, SJ ir prelato E. Putrimo jurisdikcijos sfera.

Tyrimo ir visų jo pasekmių priežastis buvo ne vien tik į vyskupiją atsiųstas anoniminis laiškas. Msgr. Meyers parapijos tarybai teigė, jog tyrimas šiuo klausimu vyko ne tik Los Angeles, bet ir kitose JAV vietovėse.

Suprantant, jog kaltinimai kun. S. Anužiui sukuria labai rimtą padėtį ir turi juridinį potencialą, o ši problema buvo darbdavio–darbuotojo santykių problema, parapijos taryba neturėjo teisės kištis ir trukdyti tyrimo eigos. Yra žmonių, kurie nusuprato, kad kun. S. Anužis neatsiliepė į parapijos komiteto siūlymus jį gelbėti. Vietoj to jis kreipėsi į dr. R. Marcinkevičių.

Parapijos taryba, įspėta arkivyskupijos, laikėsi nuostatos neviešinti informacijos ir netrukdyti bylos eigai.

Mums visiems skaudu, jog praradome parapijos kleboną, tačiau Šv. Kazimiero parapija gyvuoja ir, tikime, gyvuos su visų parapijiečių vieninga talka.

LA Šv. Kazimiero lietuvių parapijos taryba