Šiųmetinis LF suvažiavimas: modernus, profesionalus ir operatyvus

Dalia Cidzikaitė

Balandžio 21 d. Pasaulio lietuvių centre, Lemont, IL įvykęs 44-asis metinis LF narių suvažiavimas pateisino ne vieno fondo nario lūkesčius — buvo informatyvus, detalus ir gerai organizuotas.

Suvažiavimą atidaręs LF tarybos pirmininkas Arvydas Tamulis pasveikino visus susirinkusius, svečius: Lietuvos Respublikos generalinį konsulą Arvydą Daunoravičių, JAV LB krašto valdybos pirmininką Vytą Maciūną ir ypač fondo narius, nes šis suvažiavimas yra sukaktuvinis — šiais metais fondas pradėjo 45uosius gyvavimo metus. Tamulio teigimu, yra kuo pasidžiaugti ir pasididžiuoti, nes LF toliau auga ir aktyviai puoselėja fondo steigėjų tikslus, kurių svarbiausias yra remti lietuvišką veiklą.

Invokaciją perskaitė kun. Valdas Aušra. LF mirusių narių pagerbimui skirtas žvakes uždegė dr. Kazys Ambrozaitis. Žvakių uždegimo metu smuikais griežė jaunieji smuikininkai Žara ir Mantas Kisieliai.

LF narius pasveikino A. Daunoravičius. Jis pasidžiaugė, jog prieš 45-erius metus gimusi idėja šiandien jau yra pavirtusi į solidžią finansinę instituciją, be kurios jau neįsivaizduojame jokios lietuviškos veiklos. Jis taip pat padėkojo LF nariams, jog ir sunkiais metais sugebėjo išsaugoti dailininko Domšaičio paveikslus, kurie neseniai sugrįžo atgal į Lietuvą.

JAV LB krašto valdybos pirmininkas V. Maciūnas padėkojo visiems fondo nariams, kurie įsipareigojo fondą išlaikyti ir tvirtinti. Pirmininkas tvirtino, jog LF reikia ne tik išeivijai, bet ir, kaip istorija liudija, pačiai Lietuvos valstybei. Jis taip pat pabrėžė būtinybę ir toliau stiprinti tarpusavio ryšius tarp LF ir JAV LB.

Pasveikinimo žodį taręs LF garbės pirmininkas dr. Antano Razma, kuris fondo veikloje vadovavo, dalyvavo,  ir talkino nuo 1960 m. gruodžio mėnesio, t.y. fondo įsikūrimo pradžios. Pasak Razmos, jo idėja, iškelta prieš 45erius metus, įsteigti LF daug kam atrodė fantazija. Nepaisant to, fondas tapo realybe, užsitarnavo rėmėjų pasitikėjimą ir sugebėjo užauginti daugiau nei 15 mln. dol. kapitalą, iš jo lietuviškai veiklai remti buvo paskirta 12 mln. dol. Razma atkreipė ypatingą dėmesį į palikimus, jie sudarė kelis milijonus dolerių.

Trumpus pasveikinimo žodžius tarė ALT’o pirmininkas Saulius Kuprys, kuris palinkėjo fondui ir toliau nešti gražius vaisius, taip kaip jis darė per visus šiuos 45-erius metus, LR garbės konsulas Michigan Saulius Anužis bei buvęs Lietuvos garbės konsulas Čikagoje Vaclovass Kleiza. Taip pat buvo perskaityti atsiųsti PLB pirmininkės Reginos Narušienės, Tautos fondo pirmininkės dr. Giedrės Kumpikaitės ir LR Seimo ir JAV LB atstovų komisijos pirmininkės Dalios Puškorienės sveikinimai.

Praėjusių 2006 metų LF suvažiavimo protokolą perskaitė LF suvažiavimo protokolo sekretorė Aldona Šmulkštienė. Jį perskaičius, jam visi vienbalsiai pritarė. Suvažiavimą vedęs Vytautas Kamantas priminė fondo nariams, jog kiekvienas narys išsamius visų buvusių suvažiavimų protokolus gali pasiskaityti LF raštinėje.

Po komisijų (registracijos, nominacijų ir balsų skaičiavimo) sudėties pristatymo bei suvažiavime dyvavusių narių išrinkimo į balsų skaičiavimo komisiją buvo skaitomi LF komitetų pranešimai. Čia pateiksime tik svarbiausius pranešimų punktus.

Tarybos pranešimas

Pranešimą skaitęs tarybos pirmininkas A. Tamulis trumpai prisiminė jau 45-uosius metus pradėjusio fondo įsteigimo aplinkybes, daugiau dėmesio skirdamas dabartiniams ir ateities fondo tikslams. Pasak jo, fondas lieka ištikimas pirmųjų jo įkūrėjų nustatytiems tikslams, tačiau tuo pačiu jaučia būtinybę prisitaikyti prie besikeičiančio laiko ir aplinkos, kuri yra marga ir daugialypė. Todėl, pirmininko įsitikinimu, fondas užsibrėžė tikslą į LF suburti visų bangų ir visų kartų atstovus, besirūpinančius lietuviška veikla. Kaip vieną iš būdų tai pasiekti, Tamulis nurodė būtinybę plėsti fondo įgaliotinių tinklą (jie vienas su kitu turėjo progos susipažinti dieną prieš, balandžio 20 d., įvykusiame susipažinimo vakare PLC).

Valdybos pranešimas

Valdybos pirmininkas Ramūnas Astrauskas supažindino su valdybos nariais ir fondo raštinės darbuotojais ir pasidžiaugė, jog šiuo metu fondas apjungia daugiau nei 8,5 tūkst. narių. Savo pranešime jis taip pat didesnį dėmesį telkė į ateities iššūkius, sakydamas, jog fondo valdyba bando suprasti šiandienines nuotaikas ir būti praktiška. Valdybos pirmininko nuomone, būsima fondo veikla turi būti aktyvi, lanksti ir pragmatiška. Jis pabrėžė būtinybę ieškoti naujo žodyno, tradicinių ir netradicinių būdų, verbuojant naujus fondo narius. Svarbu ne tik augti, bet ir žengti koja kojon su moderniomis technologijomis, todėl, tęsė Astrauskas, fondo valdyba vis dažniau pasikliauna kompiuteriais ir kitomis moderniomis priemonėmis, pavyzdžiui, įnašus galima siųsti jau internetu, pereita prie kompiuterizuotos buhalterijos. Šiuo metu kaip tik yra kuriama nauja narių kompiuterinė duomenų bazė, kuri padės tiksliau ir operatyviau tvarkyti turimą informaciją. Beje, visą pranešimų medžiagą galima buvo perskaityti ekrane. Tuo pasirūpino LF valdybos narys Tadas Kubilius.

Plėtros komiteto pranešimas

Šio komiteto pirmininkas dr. Robertas Vitas trumpai supažindino su komiteto paskirtimi, išskirdamas tokias veiklos sritis kaip strategijos, siekiant padidinti fondo narių skaičių bei lėšas, kūrimą bei vystymą; palikimų skatinimą bei planuotą aukojimą; darbą su LF taryba ir valdyba, kuriant specifinius plėtros ir informacijos projektus. Vitas pabrėžė, jog ypatingas dėmesys yra ir bus skiriamas informacijos skleidimui, pasirenkant įvairias lietuvių visuomenės grupes, taip pat remiant konkrečią veiklą ar renginį, pavyzdžiui, švietimą, planuotą aukojimą, Motinos dieną ir panašiai. Plėtros komitetas jau gali pasigirti įgyvendintais ir dar tik planuojamais įgyvendinti projektais: dar Sigitos Balzekienės iniciatyva — žiniaraščio ,,Liepsna” leidimu, kuriame skelbiamos fondo naujienos, nariai supažindinami su nuveiktais darbais bei veikla; reklama Amerikos lietuvių televizijoje; informacinio 7 min. DVD kūrimu; Krepšinio taurės pristatymu ŠALFASS turnyre, kuris šiais metais įvyks New York birželio mėnesį ir kitais. Plėtros komiteto pirmininkas priminė, jog jau yra surinkti pirmosios aukotojų apklausos duomenys. Netrukus su jais bus supažindinti visi fondo nariai.

Finansų komiteto pranešimas

Šiam komitetui pirmininkaujantis Rimas Griškelis supažindino su komiteto sudėtimi bei veikla, ypatingą dėmesį skirdamas prieš maždaug 20 metų nupirktam ūkiui (140 akrų) prie New Salem, Wisconsin. Pirmininkas pats ten lankėsi žiemą, susitiko su dviem ten žemę nuomojančiomis ir ūkininkaujančiomis šeimomis: Rogers šeima dirba 130 a. žemę, o Reilly šeima likusiuose 10 a. laiko arklius. 2006 m. šio ūkio nuomos pajamos buvo 21,000 dol., mokesčių tais metais sumokėta 4,600 dol. Pasak Griškelio New Salem apylinkė auga, pamažu aplinkui statomi gyvenamieji namai, visai neseniai garsi kompanija ,,Abbott Laboratories” nupirko daug žemės toje apylinkėje. Fondas jau susilaukė vieno pasiūlymo minėtą ūkį parduoti. Apžvelgęs fondo aktyvų bei pajamų ir išlaidų situaciją, komiteto pirmininkas apgailestavo, jog, kiekvienais metais besikeičiant komiteto narių sudėčiai, ypač šiam komitetui trūksta tokio reikalingo tęstinumo, nes, pasak, Griškelio, žmonės keičiasi, bet investicijos pasilieka. Jis taip pat užsiminė apie tinkamo investicijų eksperto ar patarėjo trūkumą.

Įstatų komiteto pranešimas

Šiam komitetui pirmininkaujantis Saulius Kuprys, susirinkusiems nariams pranešęs, jog įstatai nepakeisti, supažindino su naujomis balsų pervedimo ir pomirtinio pervedimo formomis. Pasak jo, egzistuoja du būdai balsavimo privilegiją perleisti kitam asmeniui. Pirmasis — balso pervedimas nariui esant gyvam. Nuo šiol tai bus galima padaryti formaliai, t.y. užpildžius tam tikrą specialią formą. Ją pildant reikalingas dviejų asmenų (parašų) paliudijimas, vėliau pasirašytą formą turės patvirtinti fondo taryba. Kuprys pabrėžė, jog tai padarius, balso perleidimas negali būti atšauktas. Norint balsą pervesti, nariui mirus, taip pat yra sukurta forma. Ją pildant nereikalaujama mirties pažymėjimo, reikia tik pateikti mirties vietą ir datą. Taip pat nereikia ir visų šeimos narių parašų, užtenka kelių. Kaip ir pirmuoju atveju tokią formą turi patvirtinti fondo taryba. Pomirtinį pervedimą galima atlikti dviejų metų laikotarpyje — trumpai naujoves pristatė įstatų komiteto pirmininkas Kuprys.

Meno globos komiteto pranešimas

Vietoj suvažiavime nedalyvavusio komiteto pirmininko Mariaus Kasniūno komiteto pranešimą perskaitė dr. R. Vitas. Meno globos komitetas globoja dailininkų Mstislavo Dobužinskio, Prano Domšaičio ir Viktoro Petravičiaus paliktus dailės meno kūrinius. Po ilgų pasitarimų su LF taryba, Lietuvos kultūros ministerija buvo nuspręsta didesniąją dailininko M. Domšaičio darbų dalį pasiųti į Lietuvą. Susitarus su Lietuvos dailės muziejumi ir jo direktoriumi dr. Romualdu Budriu, dailininko Domšaičio paveikslai buvo išvežti į Lietuvą. Supakavimo ir pervežimo išlaidas padengė Lietuvos kultūros ministerija. Prie šio projekto ypač daug prisidėjo Kęstutis Ječius ir Algirdas Saulis, paveikslus padėjo atrinkti Dalia Šlenienė ir Marytė Ambrozaitienė. Paveikslai jau nusiųsti į Klaipėdos nuolatinę Prano Domšaičio galeriją. Kita reprezentacinė  dailininko paveikslų dalis buvo palikta Amerikoje. Su organizacijomis, kurios gavo Domšaičio paveikslus, buvo pasirašyta sutartis, jog dailininko darbus galima eksponuoti muziejuose arba kitose viešose parodose.

Pelno skirstymo komiteto pranešimas

Pelno skirstymo komiteto pirmininkė Ramona SteponavičiūtėŽemaitienė susirinkusius supažindino su prašymų statistika: 2006 m. gautas 181 prašymas iš 103 prašiusiųjų paramai gauti 4,946,243.72 dol. sumai. Stipendijų prašė 103 asmenys 451,569 dol. sumai. Iš viso 2006 m. buvo paskirstyta 500,000 dol.: bendrai paramai — 380,164 dol., stipendijoms — 119,836 dol. LF bendra parama pagal šalį pasiskirstė taip: JAV teko 73 proc. paramos, Lietuvai — 16 proc., kitoms šalims — 11 proc. LF stipendijos Lietuvai buvo paskirtos 44 proc., JAV — 31 proc., kitose šalyse gyvenantiems studentams — 25 proc. Įdomi pasirodė ir statistika apie LF paramą pagal kategorijas bei veiklos sritis. Pavyzdžiui, pagal kategorijas praėjusiais metais daugiausiai pinigų buvo skirta JAV LB (26 proc.), prašymams iš JAV ir stipendijoms (24 proc.), PLB (11 proc.), žiniasklaidai (6 proc.), prašymams iš Lietuvos (6 proc.) bei prašymams iš kitų šalių (2 proc.).

Garbės komiteto pranešimas

Pranešimą skaitęs dr. Kazys Ambrozaitis pastebėjo, jog per visus šiuos 44 metus, jis nepraleido nė vieno fondo suvažiavimo. Pristatydamas tiek pačios komisijos tikslus, jos veiklą bei sudėtį, dr. Ambrozaitis pajuokavo, jog LF augant ir bręstant, atsiranda ir tokių titulų, kaip garbės titulas. Tačiau nors šio komiteto funkcija fonde ir yra daugiau simbolinė, vis dėlto garbės komisijos nariai įsipareigojo susitikti bent tris kartus per metus. Komitetas taip pat stebi LF veiklą, ją vertina bei stebi, kaip ją vertina visuomenė, o iškilus problemoms, pataria LF valdybai ir tarybai.

Kontrolės komisijos pranešimas

Pirmininkas Vytas Vaitkus supažindino su komisijos veikla. Vienas iš svarbiausių komisijos pareigų yra patikrinti 2006 m. fondo suvažiavime naudotus įgaliojimus. Patikrinus paaiškėjo, jog nusižengimų praėjusių metų suvažiavime, naudojant įgaliojimus, nebuvo. Toliau Vaitkus papasakojo apie komisijos projektus, iš kurių svarbiausias — tai ,,Knutte & Associates” kompanijos pasamdymas. Minėta kompanija patikrino LF veiklą ir įvertino ją teigiamai, kaip atitinkančią JAV finansinius principus.

Rinkimai ir diskusijos

Kandidatus į fondo tarybą ir kontrolės komisiją pristatęs A. Saulis priminė, jog šiais metais į LF tarybą kandidatuoja 7 asmenys: Danutė Bindokienė, Saulius Čyvas, Marius Kasniūnas, Vytautas Kamantas, Arvydas Tamulis, Laurynas Misevičius ir Vytas Narutis. Kadangi į kontrolės komisiją kandidatavo tik trys komisijai reikalingi asmenys: Kazimieras Laukaitis, Dalia Povilaitienė ir Vytas Vaitkus, ir naujų kandidatų suvažiavimo metu neatsiradus, narių pritarimu ir sutikimu į šią komisiją ir buvo išrinkti tie trys kandidatai.

Tol, kol vyko balsų skaičiavimas, susirinkusieji turėjo progą klausti pranešimus skaičiusių komisijų pirmininkų. Atsakius į rūpimus klausimus, pranešimai vienbalsiai buvo priimti. Toliau suvažiavimo dalyviai turėjo galimybę klausti bendresnio pobūdžio klausimus, vyko diskusijos. Buvo teiraujamasi dėl administracijos išlaidų, studentų stipendijų, 1998 m. įkurtos Įstatų keitimo komisijos, naujos įgaliojimų tvarkos, santykių su LB.

Po pietų buvo paskelbti balsavimo į fondo tarybą rezultatai. Į tarybą buvo išrinkti (abėcėlės tvarka): Danutė Bindokienė, Saulius Čyvas, Vytautas Kamantas, Marius Kasniūnas, Laurynas Misevičius ir Vytas Narutis.

44-asis LF suvažiavimas buvo baigtas, sugiedojus Lietuvos himną.