Kur mūsų knygos ir bibliotekos JAV?

Dalė Lukienė

JAV LB Kultūros tarybospirmininkė

Skaičiau komentarus dėl bibliotekų (B. Juodelis ,,Kur išeivijos lietuvių bibliotekos?”, ,,Draugas”, 2008 m. vasario 27 d.; V. Kamantas ,,Viena gera biblioteka”, ,,Draugas”, 2008 m. kovo 7 d; K. Lapienytė ,,Bibliotekos Lituanistikos tyrimų ir studijų centre”, ,,Draugas”, 2008 m. kovo 5 d.; A. Paužuolis, ,,Ar tai nėra JAV LB Švietimo ar Kultūros tarybų darbas?”, ,,Draugas”, 2008 m. kovo 14 d.) ir džiaugiausi, kad kas nors susirūpino ir atkreipė į tai dėmesį, nes aš kaip tik jau keletą metų tuo rūpinuosi. Rūpinuosi, kad būtų sutvarkytos, sukataloguotos tos mūsų sukauptos ir išlikusios bibliotekos, kurios daugelyje atvejų skursta.  Lietuvių išlaikomoms bibliotekoms reikia pagalbos sukauptas knygas bei jose esančius labai svarbius archyvus tvarkant ir išlaikant. Todėl ieškau pagalbininkų ir lėšų, kurios leistų bibliotekas ir archyvus kaip reikiant sutvarkyti ir paremti jų veiklą. Jau pernai vasarą buvo padaryta studija siekiant sužinoti, kur laikomos lietuviškos knygos ir archyvai. Studija paskelbta internete adresu www. JAVLB.org po pavadinimu ,,Lietuviški archyvai JAV”. Prašau pasidomėti ir peržiūrėti ne tik pateiktą sąrašą, bet ir pasiskaityti aprašus, kuriuos rasite paspaudę sąrašo šone esančią nuorodą ,,Žinynas su aprašymais”. Tame sąraše surašyti bibliotekos, archyvai, ir net muziejai, turintys lietuviškų rinkinių. Tą 82 rinkinių sąrašą sudariau su dr. Lee Burchinal pagalba. Esu tikra, kad yra bibliotekų, turinčių su lietuviškų knygų rinkinius ir kurios nepateko į sąrašą internete. Būtų malonu apie jums žinomus neįtrauktus rinkinius išgirsti. Bibliotekos, archyvai ir net muziejai daugeliu atvejų veikia tos pačios įstaigos ribose. 

Čia trumpai suminėsiu tik kelias bibliotekas, kuriose yra bent 3,000 lietuviškų knygų. Neminėsiu Lituanistinių mokyklų ribose esančių bibliotekų, nors jų yra keletas.

Lituanistikos tyrimo ir studijų centre, Chicago, IL, Jaunimo centre, yra šios bibliotekos: Pasaulio lietuvių archyvas – 113,000 knygų, 2,300 periodikos leidinių nuo (1889 m. iki dabar). J. Dainausko biblioteka ir archyvas – 18,000 knygų. Pedagoginio instituto biblioteka – apie 10,000 knygų.

ALKA, Amerikos lietuvių kultūros archyvas, Putnam CT – 80,000 knygų.
Balzekas Museum of Lithuanian Culture, Chicago IL – 75,000 knygų.
Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo vienuolyno biblioteka, Putnam CT – 15,000 knygų.
Amerikos lietuvių klubo biblioteka, St. Petersburg FL – 5,000 knygų.
Šv. Kazimiero seselių vienuolyno biblioteka ir muziejus, Chicago IL – daugiau nei 4,100 knygų.
Lietuviškas Tautiškas knygynas, Baltimore, MD – daugiau nei 4,000 knygų.
Lietuvių kultūros centras, 2715 Allegheny Ave., Philadelphia PA – 3,000 knygų.

Amerikos universitetų bibliotekos ir viešos bibliotekos:

Library of Congress, European Division – Washington, DC – daugiau nei 24,000 knygų.
University of Wisconsin, Madison Libraries, Madison, WI 53706 – 10,000 knygų.
University of Connecticut Libraries, Archives and Special Collections, Thomas J. Dodd Research Center, Storrs CT – 10,000 knygų.
New York Public Library, Slavic and Baltic Division, Fifth Avenue & 42nd St., New York NY – 9,542 knygų.
Kent State University Libraries and Media Services – Kent OH – 7,000 knygų ir 600 įrištų vienetų periodikos.
Stanford University Libraries, Green Library, Stanford University, Stanford, CA – 4,712 knygų.
University of Pennsylvania Libraries, 3420 Walnut Street, Philadelphia PA – 4,500 knygų.
Harvard University Libraries – Widener Library, Cambridge MA – 4,228 knygų ir 261 periodikos (šiuo metu prenumeruoja 71).
University of Washington Libraries, Suzzallo Allen Library, Seattle, WA – apie 4,000 knygų.
University of Chicago Library, Joseph Regenstein Library, 1100 E 57th Street, Chicago IL – 3,700 knygų.
Cleveland Public Library, (Centre), Cleveland, OH – 3,300 knygų.
Columbia University, Lehman Library, – New York, NY – 3,337 knygų ir periodikos.
University of California, Berkeley, Libraries, Doe Library, Berkeley, CA – daugiau nei 2,786 knygų
University of Illinois at Chicago Library, Chicago, IL – apie 2,000 knygų
University of Pittsburgh Libraries, Hillman Library – Pittsburgh, PA – apie 1,851 knygų.