Vytas Maciūnas: Tikiuosi, jog šis politinį atspalvį turintis įvykis nesugadins šokių šventės

Loreta Timukienė

Dalia Cidzikaitė

Š. m. sausio 18 d., penktadienį, Pasaulio lietuvių centre, Lemonte, įvyko JAV LB Krašto valdybos pirmininko Vyto Maciūno susitikimas su žiniasklaidos atstovais. Atvažiavęs su tikslu pradėti rūpintis šį rudenį įvyksiančiu XIV Mokslo ir kūrybos simpoziumu, pirmininkas išreiškė norą pakalbėti ir apie neseniai spaudoje išplatintą Los Angeles LB pirmininko Dariaus Udrio atsistatydinimo laišką (laiškas kartu su JAV LB Krašto valdybos pirmininko atsakymu išspausdintas ,,Drauge” 2008 m. sausio 12 d.), žydų laikraštyje pasirodžiusį straipsnį apie šią vasarą liepos 6 d. Los Angeles įvyksiančią XIII Lietuvių tautinių šokių šventę bei išsakyti JAV LB Krašto valdybos nuomonę apie susidariusią situaciją.

Priešistorė

Praėjusiais metais, visai prieš Kalėdas, Los Angeles LB pirmininkas D. Udrys išplatino atsistatydinimo laišką, kuriame išdėstomi tokio jo apsisprendimo argumentai. Svarbiausias Los Angeles LB pirmininko argumentas, kodėl jis nenori ilgiau būti pirmininko pareigose, buvo jo pasiūlymo atmetimas į 2008 m. liepos 6 d. Los Angeles mieste vyksiančią tautinių šokių šventę pakviesti jidiš atlikėjų grupę. ,,Kas galėjo būti labai tinkamas ir dosnus draugystės gestas, siekiant įtraukti kitą Lietuvos emigrantų grupę, gyvenančią mūsų mieste, buvo atmestas” — rašoma Los Angeles LB pirmininko atsistatydinimo laiške. Matydamas, jog jo nuostatos šiuo klausimu nesutampa su Lietuvių tautinių šokių komiteto pažiūromis, D. Udrys nemato prasmės tęsti savo darbą vadovo pareigose.

Iškilusį konfliktą tarp LB Los Angeles skyriaus pirmininko ir JAV LB Krašto valdybos bei jam pavaldaus Lietuvių tautinių šokių šventės komiteto paaštrino ir naują bei netikėtą kryptį suteikė 2008 m. sausio 11 d. ,,Jewish Journal” pasirodęs Jane Ulman straipsnis ,,Lithuanian Festival Excludes Yiddish Dancers”. Jame pristatomas D. Udrio pasiūlymo dėl jidiš šokių grupės dalyvavimo būsimoje šokių šventėje atmetimas, išvardijami iki šiol Los Angeles Lietuvių Bendruomenės surengti renginiai, skatinantys lietuvių ir žydų bendruomenių suartėjimą. Antroje straipsnio dalyje bandyta apžvelgti lietuvių ir žydų bendruomenių santykius, prisimenant skaudžią praeitį ir vertinant dabartines abiejose bendruomenėse vyraujančias nuotaikas. Tuo tikslu straipsnio autorė kalbina keletą žydų ir lietuvių bendruomenių atstovų. Vienas jų, Simon Wiesenthal Center direktorius, dr. Efraim Zuroff jam įprastu stiliumi ir kategoriškumu teigia, jog emigracijoje gyvenantys lietuviai daugeliu atvejų yra nacių karo nusikaltėlių palikuonys.

Kodėl jidiš grupė nedalyvaus šokių šventėje?

Sausio 18 d. konferenciją sukvietusio JAV LB Krašto valdybos pirmininko V. Maciūno nuomone, susidariusi situacija yra dirbtinė, daugiau primenanti provokaciją nei rimtą problemą. Jis apgailestavo, jog oficialus JAV LB atstovas, lietuvių bendruomenės narys padarė tiek daug žalos. ,,Beveik reikėtų atsiprašyti žydų laikraščio, kad ne jie sukūrė tokią situaciją, o mūsų žmogus, vieno JAV LB skyriaus pirmininkas, sukėlė provokaciją”, — sakė V. Maciūnas. ,,Gaila, — toliau tęsė jis, — kad išnaudojamas itin skaudus laikotarpis žydų istorijoje, į kurį reikia eiti ne su dirbtiniais gestais, bet rimtai.” Todėl Lietuvių tautinių šokių komiteto atsakymas minėtam žydų laikraščiui buvo nepolitizuoti kultūrinio įvykio, kuris tik tai progai ir yra organizuojamas. ,,Į Lietuvių tautinių šokių šventę priimame visus, nežiūrint jų kilmės”, — sakė Krašto valdybos pirmininkas.
Krašto valdybos pirmininkas prisiminė, kad D. Udrys jau ne pirmą kartą bando spręsti problemas gana kategoriškai ir skubotai. Anot V. Maciūno, D. Udrys taip pasielgė sprendžiant New York Aušros vartų parapijos klausimą, taip pat pasisakydamas Vasario 16-osios gimnazijos klausimu. Prisimindamas būsimos XIII Lietuvių tautinės šventės organizavimo pradžią, JAV LB Krašto valdybos pirmininkas apgailestavo, jog prieš metus, vasario pabaigoje, jam nuvykus į Los Angeles ir planavus aptarti šventės organizavimą, D. Udrys, iš pradžių pažadėjęs suorganizuoti susitikimą su žmonėmis, kurie rūpinsis šokių šventės reikalais, vėliau tai daryti atsisakė. ,,Jis neatvyko nei į susitikimą, nei į Vasario 16-osios dienos minėjimą, kuriame kalbėjau”, — sakė V. Maciūnas.

Nerimtas V. Maciūnui pasirodė ir D. Udrio siūlymas į šokių šventę pakviesti jidiš grupę. ,,Aš net nežinau, ar tokia grupė iš viso egzistuoja”, — savo abejones išsakė Krašto valdybos pirmininkas. ,,Kai aš D. Udrio paklausiau, ar jis atstovauja kokiai nors konkrečiai žydų šokių grupei, jo atsakymas buvo ,Ne’. Tai, – įsitikinęs V. Maciūnas, – yra dar viena priežastis, kodėl ši situacija vadintina provokacija.”
,,Lietuvių tautinių šokių šventės komiteto nariai nėra prieš naujas idėjas, — sakė JAV LB Krašto valdybos pirmininkas, – bet tam reikia laiko, kurio D. Udrys tinkamai neišnaudojo.” Jo teigimu, pirmasis Los Angeles LB pirmininko pasiūlymas dėl jidiš grupės pakvietimo į šventę komisiją pasiekė net ne lietuvių, o anglų kalba. V. Maciūno nuomone, iš D. Udrio pusės nesimatė noro sušvelninti situaciją, nors Lietuvių tautinių šokių šventės komisija buvo linkusi diskutuoti – ji siūlė žmones, norinčius dalyvauti šventėje, išmokyti lietuviškų šokių. JAV LB Krašto valdybos pirmininkas ir šiandien yra įsitikinęs, jog buvo galima rasti išeitį ir išnaudoti atsiradusią progą suartinti žydų ir lietuvių bendruomenes. Jis pripažino, jog D. Udrio pasiūlymas apskritai buvo nebloga mintis.

Tad šią vasarą Los Angeles įvyksiančioje šokių šventėje nei jidiš, nei kokios nors kitos etninės grupės pasirodymo nebus. Bet V. Maciūnas sutinka, jog kada nors gali įvykti bendra lietuvių ir žydų šventė, ir apie tai galima pradėti galvoti. ,,Vis dėlto, — įsitikinęs jis, — tai yra ateities dalykas. Pradėkime galvoti, kas tai turėtų būti, kokios formos. Galbūt galima galvoti apie tokį dviejų bendruomenių dalyvavimą Los Angeles Lietuvių dienose ar simpoziume. Pats D. Udrys siūlė apie žydų ir lietuvių santykius kalbėti Los Angeles surengtame simpoziume, tačiau kol kas to neįvyko.” Los Angeles leidžiamo laikraščio „Jewish Journal” žurnalistės J. Ulman straipsnyje sakoma, kad patys žydai mano, jog abiejų bendruomenių nuotaikos viena kitos atžvilgiu yra pernelyg jautrios, todėl kol kas bet kokie bandymai tai padaryti yra nukelti neapibrėžtam laikui.
,,Mes nenorėdami tapome priešininkais. Tenka apgailestauti, kad jaunas žmogus, turintis tokią patirtį, savo neapgalvotu poelgiu padarė tiek daug žalos”, — sakė Krašto valdybos pirmininkas. Susirinkusius jis informavo, jog LB Los Angeles apylinkės pirmininko D. Udrio atsistatydinimui bus pritarta būsimame Krašto valdybos posėdyje ir kad kitam LB Los Angeles apylinkės suvažiavimui vadovaus jau kitas žmogus. JAV LB Krašto valdybos pirmininkas palinkėjo D. Udriui pamąstyti, palaukti ir sugrįžti į aktyvią visuomeninę veiklą.

V. Maciūnas išsakė viltį, jog visuomenė nepasiduos provokacijoms ir šis politinį atspalvį turintis įvykis nesugadins puikios šokių šventės Los Angeles. Šiuo metu joje dalyvauti jau užsiregistravo 1,035 šokėjai. Visai neseniai prisijungė dar viena šokių grupė iš New York lituanistinės mokyklos. Užsakytas viešbutis, kuriame jau nėra laisvų vietų. Vasario viduryje bus paskelbta, kaip galima bus nusipirkti bilietus. Planuojama, kad juos bus galima užsisakyti įvairiais būdais, taip pat ir LB apylinkėse.
Būsimi JAV LB renginiai

V. Maciūnas trumpai aptarė ir kitus JAV LB organizuojamus renginius. Spalio mėn. Čikagoje vyks Teatro festivalis. Tikimasi, kad į jį atvyks 5 grupės, o spektaklių vaizdo įrašus galės stebėti ir kitose vietovėse gyvenantys lietuviai. Padėkos dienos savaitgalį vyks Mokslo kūrybos simpoziumas. Jame žada dalyvauti apie 300 dalyvių iš Lietuvos ir kitų šalių. Tuo rūpinasi ir Lietuvos Vyriausybė, Švietimo ir mokslo ministerija, Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas. Simpoziumo metu bus sudaryta galimybė jauniems žmonėms tiesiogiai pabendrauti su mokslo pasaulio atstovais. V. Maciūnas pasidžiaugė, jog yra daug žmonių, kurie aktyviai dalyvauja Lietuvių Bendruomenės veikloje. Jo manymu, bendruomenė turi kuo dalintis, todėl reikia išnaudoti šiuolaikines informacines sistemas, kad dar daugiau JAV gyvenančių lietuvių dalyvautų aktyvioje visuomeninėje veikloje.

Dariaus Udrio atsakymas