A † A ANELĖ ŽUKAUSKIENĖ-REPŠYTĖ. Mirė 2007 m. gruodžio 31 d. 12 val. popiet, sulaukusi 91 metų. Gimė 1916 m. lapkričio 4 d. Lietuvoje, Užpaliuose, Abramikių kaime. Gyveno Riverside, IL. Nuliūdę liko: sūnus Vladas Žukauskas su žmona Julyte; sūnus Bronius Žukauskas su žmona Virginija, mirusio sūnaus a. a. Jono Žukausko žmona Irena; 8 anūkai, 6 proanūkiai bei kiti giminės ir artimieji Amerikoje ir Lietuvoje. A. a. Anelė buvo žmona a. a. Klemenso. Velionė pašarvota ketvirtadienį, sausio 3 d. nuo 3 v. p.p. iki 8 val. vak. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont. Laidotuvės įvyks penktadienį, sausio 4 d. 9:30 val. Iš Petkus Lemont laidojimo namų a. a. Anelė bus palydėta į Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Vietoje gėlių prašom aukoti „Lituanicos” futbolo klubui. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba ww.petkusfuneralhomes.com

A † A ALFONSAS JAKUBĖNAS. Mirė 2007 m. gruodžio 31 d., sulaukęs 93 metų. Gimė N. Strunaityje Vilniaus krašte. 1937 metais baigė Varšuvos Juozo Pilsudskio universiteto Teisių mokslus ir gavo diplomą. Nuliūdę liko: žmona Juzefa  Šidlauskaitė, dukra Diana, anūkai Alexas ir Melissa, daug giminių Lietuvoje. Po gedulingų pamaldų Šv. Kazimiero bažnyčioje Los Angeles,  CA 2008 m. sausio 4 d. palaidotas Forest Lawn kapinėse Glendale, CA.

 A † A REGINA VASYS CINKUS Mirė 2007 m. gruodžio 29 d. Gyveno Downers Grove, IL. Gimė 1923 m. gegužės 26 d. Lietuvoje. Nuliūdę liko: vyras Jonas Cinkus; sūnus Arūnas Vasys su žmona Patricia; anūkai Valarie Montaque su vyru Jim; Lydia Johnson su vyru Paul; Alisa Connelly su vyru Coley; proanūkiai Vasy, Noah, Cade, Luke ir Brady. A. a. Regina buvo žmona a.a. Broniaus Vasio. Velionė pašarvota ketvirtadienį, sausio 3 d. nuo 8:30 val. ryto iki 11:30 val. ryto Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont. Religinės apeigos 11:30 val. ryto laidojimo namuose. Po religinių apeigų laidotuvės privačios. Nuliūdę artimieji. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.  

 A † A IRENA DONNA GENČIENĖ ŠNEKUTYTĖ Po sunkios ir ilgos ligos mirė 2008 m. sausio 1 d. 12:05 val. popiet, sulaukusi 57 metų. Gimė 1950 m. vasario 24 d. Čikagoje. Gyveno Orland Park, IL, anksčiau Čikagoje Marquette Park apylinkėje. Nuliūdę liko: vyras Albinas; motina Eugenija Šnekutienė; uošvis Kazimieras Genčius; švogeris Valentinas su žmona Kristina ir jų vaikai Donna, Paulius ir Jonas. A. a. Irena buvo duktė a. a. Jono, sesuo a.a. Mariuko. Priklausė: LST Korp NeoLithuania. Velionė bus pašarvota penktadienį, sausio 4 d. nuo 3 v. p.p. iki 9 val. vak. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont. Laidotuvės įvyks šeštadienį, sausio 5 d. 9:30 val. ryto iš Petkus Lemont laidojimo namų a.a. Irena bus palydėta į Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Vietoj gėlių šeima prašo aukas siųsti Lithuanian Mercy Lift arba „Vaiko Vartai į mokslą” organizacijoms. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Nuliūdę artimieji. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

A † A JUOZAS SABAS. Mirė 2007 m. gruodžio 19 d., sulaukęs 71 metų. Gyveno Burbank, IL. Paskutiniu metu sirgo ir buvo Veteranų ligoninėje, ten ir mirė. Amerikoje išgyveno 56 metus. Nuliūdę liko: dukra Audra su vyru Wayne Zuschlag, anūkai Ava, Lukas, Liah; Jurgita Sabienė ir uošvė Halina Molejus, giminės Amerikoje, Kanadoje ir Lietuvoje. A. a. Juozas palaidotas Lietuvių tautinėse kapinėse šalia savo a. a. sūnaus Edvardo. Velionis buvo brolis a. a. Joanos Freeman.

 
A † A LAWRENCE KĘSTUTIS KAVECKAS Mirė 2007 m. gruodžio 19 d., sulaukęs 57 metų. Gimė 1950 m. birželio 13 d. Toronto, Kanadoje. Gyveno West Hollywood, CA, anksčiau Čikagoje Marquette Park apylinkėje. Nuliūdę liko: motina Nijolė Statkevičiūtė-Kaveckienė; sesuo Ramona Grigorio-Šlevys su vyru Antonio; brolis Edvardas; teta ir krikšto mama Elena Čižinauskienė bei kiti giminės. A † a Lawrence buvo sūnus a † a Vytauto. Velionis pašarvotas penktadienį, gruodžio 28 d. nuo 2 v. p.p. iki 8 v.v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL. Laidotuvės įvyks šeštadienį, gruodžio 29 d. Iš laidojimo namų 9:30 val. ryto a.a. Kęstutis bus atlydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Nuliūdusi šeima. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com  

A † A ONA „HANE” ŽOLYNIENĖ SMILGEVIČIŪTĖ Mirė 2007 m. gruodžio 24 d., Louisville, Colorado, sulaukusi 92 metų. Gimė birželio 24 d. Palangoje, duktė Jono Smilgevičiaus (Lietuvos Nepriklausomybės akto signataro). Po Antrojo pasaulinio karo, Hane gyveno Austrijoje, Vokietijoje, Australijoje, Čikagoje, Floridoje ir Colorado. Visą savo gyvenimą Hane sunkiai dirbo, gražiai ir širdingai augino ir auklėjo savo du vaikus ir prižiūrėjo savo mylimą vyrą Kostą. Hane kartu su vyru ilgą laiką buvo Lietuvos nepriklausomybės ir kultūros veikėja. Nuliūdę liko: seserys Janina ,,Nine” Petrušienė ir Elena „Liuse” Miknienė; sūnus Algis Žolynas ir jo žmona Arlie; duktė Rūta Žolynaitė-Ratajczyk ir jos šeima (vyras Richard, sūnus Brian Žolynas su žmona Juliana ir jų sūnus Ian) ir sūnus Nicholas; daug giminių ir draugų. Vietoje gėlių šeima prašo aukas siųsti: Alzheimer’s Association, 225 N. Michigan Ave.,  Fl. 17, Chicago, IL 60601–7633. Nuliūdę artimieji.


A † A SESUO M. FRANCITA TUMONIS, SSC Mūsų mylima seselė mirė 2007 m. gruodžio 25 d. Šv. Kazimiero seselių motiniškame name, 2601 W. Marquette Rd., Chicago, IL, sulaukusi 91 metų. Į vienuolyną įstojo iš Visų Šventų parapijos (Roseland), Chicago. Vienuolyne įžaduose išgyveno 62 metus. Nuliūdę liko: Šv. Kazimiero seserys, sūnėnai ir dukterėčios bei kiti giminės. Velionė pašarvota penktadienį, gruodžio 28 d. nuo 3 v. p. p. iki 7 v. v.  Šv. Kazimiero vienuolyne, 2601 W. Marquette Rd., Chicago, IL. Mišparai mirusiems penktadienį, 7 v.v. Laidotuvių šv. Mišios šeštadienį, gruodžio 29 d. 10 v. r. Šv. Kazimiero seserų vienuolyno koplyčioje. Po šv. Mišių sesuo Francita bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame dalyvauti šv. Mišiose ir laidotuvėse bei pasimelsti už seselės sielą. Šv. Kazimiero seserys. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.


A † A BRONĖ MARKIENĖ PAUKŠTYTĖ Mirė 2007 m. gruodžio 27 d., sulaukusi 90 metų. Gyveno Melrose Park, IL. Gimė Bagotos kaime, Pilviškių valsč., Vilkaviškio apskr., Lietuvoje. Amerikoje išgyveno daugiau nei 50 metų. Nuliūdę liko: vyras Kazys, duktė Danguolė Bielskienė su vyru Pijumi, anūkės Kristina BielskutėBarone ir Audra Bielskutė; sesuo Aga Kubilienė Lietuvoje, daug sūnėnų ir dukterėčių Amerikoje ir Lietuvoje. Velionė bus pašarvota pirmadienį, gruodžio 31 d. nuo 9 val. ryto iki 10 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, Lemont. Šv. Mišios už a.a. Bronę bus aukojamos 10 v. ryto. Laidotuvės privačios. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime ir šv. Mišiose. Nuliūdusi šeima. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.


A † A ANTHONY ALEXANDER PLIENIS Mirė 2007 m. gruodžio 24 d. Palos Comm. Hosp. Palos Hts., IL, sulaukęs 91 metų. Gimė Chicago, IL. Gyveno Orland Park, IL. Nuliūdę liko: vaikai Philip (Ann), Diane Plienis, Jerome (Kathleen Rose) ir Anthony J.; anūkai Kevin ir William (Erin); sesuo Eleanor Chap; daug sūnėnų, dukterėčių, giminių ir draugų. A. a. Anthony buvo vyras a.a. Viola Rose Globis, tėvas a.a. Bernice Lange. Velionis įkūrė ir buvo savininkas AJ Meats, Evergreen Park, IL; Charter 4th Degree member of Knights of Columbus – Cardinal Mundelein Council 3024, Lithuanian Chamber of Commerce and Knights of Lithuania – Council 112. Velionis bus pašarvotas trečiadienį, sausio 2 d. nuo 3 v. p.p. iki 9 v. v. PalosGaidas laidojimo namuose, 11028  S. Southwest Hwy (7700 W.) Palos Hills, IL. Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, sausio 3 d. Iš laidojimo namų 9:30 val. ryto a.a. Anthony bus atlydėtas į Most Holy  Redeemer bažnyčią, Evergreen Park, kurioje 10:30 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Vietoje gėlių aukoti American Cancer Society, 17060 S. Oak Park Ave., Tinley Park, IL 60477. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Nuliūdę artimieji. Laidot. direkt. David Gaidas, tel. 708-974-4410 arba www.palosgaidasfh.com.


A † A POVILAS PEŠKAITIS Mirė 2007 m. gruodžio 14 d., 9 val. vakare, sulaukęs 92 metų. Gimė 1915 m. kovo 9 d. Lietuvoje, Zarasų apskrityje, Antalieptės valsčiuje, Zokasių kaime. Gyveno Lemont, anksčiau Čikagoje Marquette Park apylinkėje. Nuliūdę liko: duktė Vanda Rauckinienė su vyru Alfonsu; sūnus Stasys su žmona Patricia; anūkai Rasa Kelpšienė su vyru Raimiu, Audrė Pocienė su vyru Tomo; Paulius su žmona Lisa; Pamela Perino su vyru Tony; Steve Peskaitis; proanūkiai Anthony, Nicholas ir Christopher Perino, Daina ir Kristina Kelpšiai, Stefutė, Alyssa ir Sofija Pociai bei kiti giminės Lietuvoje. A.a. Povilas buvo vyras a.a. Stefanijos Simanavičiūtės. Priklausė Zarasiškių klubui ir Lemont Lietuvių Bendruomenei. Velionis bus pašarvotas antradienį, gruodžio 18 d., nuo 9 val. r. iki 11 val. r. Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčioje, 14911 127th St., Lemont. Šv. Mišios bus aukojamos 11 val. ryto. Po šv. Mišių a. a. Povilas bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdusi šeima. Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.


A † A KLEMAS SKIRIUS Mirė 2007 m. gruodžio 15 d., sulaukęs 84 metų. Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 50 metų. Nuliūdę liko: žmona Regina Zinkevičiūtė, duktė Irena ir vyras Stasys Jurjonas, sūnus Ričardas, anūkai Vytas ir Birutė; sesuo Bronė ir vyras Oskaras Kremeris bei kiti giminės Lietuvoje, Kostas, Fausta, Gintarė su šeimomis. Velionis bus pašarvotas penktadienį, gruodžio 21 d. nuo 3 v. p.p. iki 8 v.v. Gaidas-Daimid laidojimo namuose, 4330 S. California Ave., Chicago, IL. Laidotuvės įvyks šeštadienį, gruodžio 22 d. Iš laidojimo namų 9:15 val. ryto velionis bus atlydėtas į Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių a.a. Klemas bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Nuliūdę artimieji. Laidot. direkt. Gerald F. Daimid. Tel. 773-523-0440.


A † A ADELĖ ZENKEVIČIŪTĖ BARTIENĖ Mirė 2007 m. gruodžio 12 d., prieš porą savaičių atšventusi 99 metų sukaktį. Adelė gimė Motejūnuose, Ignalinos rajone, 10 vaikų šeimoje. Gyveno Panemunėje ir Kuršėnuose. Susituokė su Kaziu Barčiu 1930 m. Susilaukė šeimos, trijų dukrų ir sūnaus. Išvengti trėmimo į Sibirą, su šeima išvyko į Vokietiją. Augsburg’o DP stovykloje susilaukė ketvirtos dukters. Atvyko į Ameriką prieš pat Kūčias 1949 m. ir apsigyveno Elizabeth, NJ, Čia išgyveno 47 metus. Pragyveno savo brolius ir seseris likusius Lietuvoje, ir savo vyrą a. a. Kazį, kuris mirė 1990 m. 1996 m. persikraustė į Sun City, AZ. Savo vaikų globoje džiaugėsi dar 11 m. saulėtoje Arizonoje. Savo laiku a.a. Adelė buvo aktyvi Šaulių sąjungoje, Katalikų Moterų sąjungoje, Lietuvių Bendruomenėje, NJ Šv. Petro ir Povilo parapijos pensininkų klube. Ypač pasireiškė veikla NJ Skautų/čių tėvų komitete. Lietuvių Skautų sąjungos už nuopelnus apdovanota ordinu su rėmėjo kaspinu. Ilgametė „Draugo” skaitytoja ir rėmėja. Liūdinti šeima: Milda Kvedarienė su vyru Algiu, Ramutė Česnavičienė su vyru Algiu, Vitolis Bartys su žmona Audrone, Gilanda Matonienė su vyru Kazimieru ir Audronė Bartytė. Anūkai: dr. Vita Dičpinigaitienė ir vyras dr. Petras, Astra Kvedaraitė, Rūta Kvedaraitė, a.a. Alė Dirsienė, Tomas Lora su žmona Vivi, Viktoras Lora, Aras Bartys su žmona Loreta, Jūratė Blume su vyru Matthias, Antanas Matonis su žmona Dawn, Vydas Matonis su žmona Jill. Proanūkiai: Tomas ir Alis Dičpinigaičiai, Aras, Gintas, Rytas ir Aidas Dirsės, Lukas ir Erikas Lora, Lukas Blume. Vietoje gėlių aukas galima siųsti „Lietuvos Vaikų viltis” (Lithuanian Children’s Hope) organizacijai. Laidotuvės įvyks Elizabeth, NJ. Šv. Mišios bus aukojamos Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje gruodžio 22 d. 10 val. r. Liūdinti šeima. Laidotuvių įstaiga: Brazinski Funeral Home, tel. 908-352-3187.


A † A ELENA KOJELIENĖ TRUMPAITĖ Mirė 2007 m. gruodžio 9 d. Kaune, sulaukusi 87 metų, kuri 2005 m. su vyru Juozu iš Amerikos nuolatiniam apsigyvenimui buvo grįžusi į Lietuvą. Elena buvo gimusi Paliepiuose, Ariogalos valsčiuje, Kėdainių apskrityje. Trumpų šeimoje užaugo 11 vaikų, iš kurių keli ėjo mokslus ir įgijo įvairias profesijas. Elena 1939 metais baigė gimnaziją Kėdainiuose ir tų pačių metų rudenį įstojo į Vytauto Didžiojo uto Matematikos–Gamtos fakultetą, o sovietams okupavus Lietuvą, 1940 metų rudenį persikėlė į Žemės ūkio akademiją Kėdainiuose. Į Vakarus pasitraukė aukštųjų mokslų nebaigusi.Vokietijoje ir vėliau Amerikoje mokytojavo išeivijos lituanistinėse mokyklose. 1952 m. ištekėjusi už Juozo Kojelio augino trijų vaikų šeimą ir talkino vyrui visuomeninėje veikloje. Kojeliai Amerikoje išaugino ir išmokslino dvi dukras. Dainą ir Rasą, sūnų Liną ir susilaukė dviejų dukraičių – Aleksos ir Linos. A.a. Elenos laidotuvės – privačios. Giminėms, draugams ir vienminčiams, norintiems a.a. Elenos kelionę į Anapus gėlėmis ar kaip kitaip pagerbti, Kojelių šeima siūlo geriau paaukoti Kojelių šeimos fondui prie US–Baltic Foundation (nepelno siekianti organizacija, atleista nuo federalinių mokesčių), kuris mokslinėmis studijomis siekia okupacijose kentėjusiai Tėvynei parodyti lietuvių išeivijos tikrąjį veidą. Aukas Lietuvoje priima adv. Jonas Kairevičius, A. Mickevičius 47–3, 44243 Kaunas (tel. 370-223-371, elektroninis paštas: kairevicius@takas.lt); Amerikoje – adv. Žibutė Brinkienė, 2347 Hillhurst Ave., Los Angeles, CA 90027, USA (tel. 213-664-4433, elektroninis paštas: zibute28@aol.com). Kojelių šeima: vyras Juozas, vaikai – Daina, Rasa su vyru Robertu, Linas ir dukraitės – Aleksa ir Lina.


Su dideliu liūdesiu pranešame, kad A † A MARIJA ŽIDŽIŪNIENĖ MARKAUSKAITĖ Sulaukusi brandaus 99 metų amžiaus, mirė 2007 m. gruodžio 7 d. Gimė ir dirbo Lietuvoje. Karo audrų 1949 metais atblokšta į Ameriką. Anksčiau gyveno Cape Cod, MA, o paskutinius dvejus metus gyveno Bethlehem, PA, sūnaus Rimo ir marčios Natalijos globoje. Gruodžio 11 d. po šv. Mišių Assumption bažnyčioje a.a. Marija buvo palydėta į amžino poilsio vietą Holy Saviour kapinėse, Bethlehem, PA. Nuliūdime liko: vyras Vladas, sūnus Rimas su žmona Natalija, anūkai Audronė ir Vincas su šeimomis, Amerikoje gyvenanti sesuo Ona Matusaitienė su dukra Vida ir sūnumi Vidmu su šeima, seserys Lietuvoje ir kiti giminės bei pažįstami. Prašome gimines ir draugus pasimelsti už a.a. Marijos sielą. Liūdinti šeima.

 

A † A VANDA FRANKIENĖ VAITKEVIČIENĖ TAMAŠAUSKAITĖ pedagogė rašytoja. Mirė 2007 m. gruodžio 3 d. St. Petersburg, FL, sulaukusi 98 metų. Liūdinti liko: duktė Vida Meiluvienė, 2 anūkai Linas ir Alius Meilai su šeimomis, 6 proanūkiai, podukra Birutė Šepskienė su šeima, Lietuvoje liko pusbrolis prof. Evaldas Palšaitis su šeima. A. a. Vanda priklausė Šv. Kazimiero misijai, JAV Lietuvių Bendruomenei, Lietuvių klubui, Lietuvos Dukterų draugijai ir Rašytojų draugijai Čikagoje. Atsisveikinimas vyks penktadienį, gruodžio 7 d. Petkus laidojimo namų koplyčioje Lemont, nuo 5 val. p. p. iki 8 val. v. Šeštadienį, gruodžio 8 d. a.a. Vanda bus palydėta į Pal. Jurgio Matulaičio misiją. Po 11 val. šv. Mišių velionė bus laidojama Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame dalyvauti šiose laidotuvėse. Liūdinti šeima.

 

A † A JONAS BUTVILA Mirė 2007 m. gruodžio 1 d., sulaukęs 87 metų amžiaus. Gyveno La Grange, IL, prieš tai ilgus metus gyveno Marquette Park, Chicago, IL. Nuliūdę liko: sūnus Jonas Butvila su žmona Deive; dukra Marija Vaičaitis su vyru Ramūnu ir dukra Eglė Gabel su vyru Todd; anūkai Alexandra, Nicholas ir Natalie; sesuo Lietuvoje Elena Kupčinskienė bei kiti giminės ir artimieji. A. a. Jonas buvo ilgametis Pasaulio lietuvių centro, Pal. Jurgio Matulaičio misijos zakristijonas. Velionis buvo pašarvotas pirmadienį, gruodžio 3 d. nuo 4 val. p.p. iki 8 val. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (Derby Rd. kampas), Lemont, IL. Laidotuvės įvyko antradienį, gruodžio 4 d. 9:30 val. r. Petkus Lemont laidojimo namuose, iš kur a.a. Jonas buvo palydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 10 val. ryto buvo aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionis buvo palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Vietoj gėlių prašome aukoti Pasaulio lietuvių centrui. Liūdinti šeima. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 8009947600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

A † A PRANAS VITOLDAS PETRAUSKAS Mirė 2007 m. lapkričio 2 d. Union Pier, Michigan. Nuliūdę liko: dukra Birutė, sūnus Kęstas, duktė Marija, anūkai Ariana ir Sebastian. Gyvenimo minėjimas įvyks pirmadienį, 2008 m. sausio 7 d., 5:30 v. p. p. Fourth Presbyterian Church of Chicago, 126 West Chestnut, Chicago, Illinois. Automobilių pastatymas 900 N. Michigan Avenue, privažiavimas iš Walton Street prie Michigan Avenue. Pastatymo kaina sumažinama po 5 val. p. p. vakaro. Vietoje gėlių, prašome aukoti Chicago Lights Tutoring and Scholarship Program. Artimieji.  

A † A ALFONS „AL” ANDRULIS Mirė 2007 m. lapkričio 14 d. savo namuose, sulaukęs 84 metų. Nuliūdę liko: sūnūs Michael „Mykolas” ir John „Jonas”. A. a. Al buvo jaunesnis brolis Adolfo ir Artūro (Lietuvos 1939 m. Krepšinio Europos čempionato narys), sūnus Emilijos ir Mykolo Andrulių, garsaus kepėjo Elizabeth, New Jersey, Lietuvoje ir Latvijoje. Dirbo Barnes & Rowe, New York ir Public Service Electric & Gas iki 1988 m., kol išėjo į pensiją, 20 metų išdirbęs PSE & G. Newark, NJ. Al buvo teniso kortų „karalius” su jo „Martini Twist” Belle Mead, NJ. 1991 m. Al laimėjo aukso medalį Lietuvoje tarp 60-čių ir vyresnių. Jis daug kartų lankėsi Lietuvoje ir labai mylėjo savo gimtą šalį. Al pasižymėjo krepšinio aikštelėje pokario Europoje „Šarūno” ir Lietuvos visų žvaigždžių komandose. JAV jis žaidė Brooklyn, New York klube, LAK. Išėjęs į pensiją Ormond Beach, FL, jis subūrė ir vadovavo „Nothing To Worry Club”. Vietoje gėlių a.a. Al Andrulis atminimui aukoti: Aldona Augylienė, Lithuanian Athletic Club, 521 Greeley Ave., Staten Island, NY 10306. Draugai Joe Baltrus ir Napoleon Martinka.

 

A † A BRIGITA I. PERREY TAMOŠIŪNAS-RASALEVIČIŪTĖ Sulaukusi gilios senatvės mirė 2007 m. lapkričio 23 d. Gimė Lietuvoje, Lankeliškių kaime, Vilkaviškio apskrityje. Nuliūdę liko: Algis, Audronė ir Matas Tamošiūnai; dukterėčia Marija Toliušis su dviem dukterim Ellen ir Loretta su šeimomis; sūnėnas Bruno Slivinskas su žmona Melva ir kiti giminės, draugai bei pažįstami Kanadoje, Amerikoje ir Lietuvoje. A.a. Brigita priklausė Lietuvos Dukterų draugijai ir Šaulių sąjungai bei buvo aktyvi „Draugo” rėmėja. Velionė buvo pašarvota antradienį, lapkričio 27 d. nuo 8:30 v. r. iki 10:30 val. r. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (Derby Rd. kampas), iš kur a.a. Brigita buvo palydėta į Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 11 val. r. buvo aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionė buvo palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Nuoširdžiai dėkojame už aukas, skirtas Lietuvos našlaičių draugijoms. Liūdinti šeima. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

 

A † A JADVYGA TAMULAITYTĖ PENČYLIENĖ Mūsų mylima Mama, Močiutė ir Promočiutė mirė 2007 m. lapkričio 22 d., 7:10 val. vakare, apsupta šeimos ir sulaukusi garbaus 103 metų amžiaus. A.a. Jadvyga buvo mokytoja, tautinio meno puoselėtoja, ypač pasižymėjo margučių skutinėjimu ir paveikslų iš džiovintų gėlių kūrimu. Nuliūdę liko: sūnus Rimantas su žmona Rita, jų vaikai; sūnus Romas su žmona Jenni ir dukrytėmis Isabel ir Emily; duktė Danutė su vyru Tom Udovich; sūnus Giedrius su žmona Giedre, jų sūnus Nemura su žmona Michelle ir dukryte Lauren. Taip pat jos liūdi mirusio brolio a.a. Vytauto Tamulaičio žmona Marija ir jų vaikai su šeimomis Kanadoje, Vida ir Arūnas Dailydės, Vytautas ir Nijolė Tamulaičiai. Jos netektį giliai išgyvena giminės Lietuvoje bei daug draugų, buvusių mokinių ir jos meno gerbėjų. Šermenys įvyko spalio 26 d. Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje, Lemont, IL. Po šv. Mišių velionė buvo palydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines, kur palaidota šalia savo vyro a.a. Stasio Penčylos. Kviečiame visus gimines ir draugus pasimelsti už a.a. Jadvygos sielą. Liūdinti šeima.

 

A † A ALGIRD L. „JACK” PIVARONAS Gyveno Downers Grove, IL. Nuliūdę liko: žmona Lilija (Indriūnas); vaikai Algird Jr. Pivaronas, Lisa Pack, Norbert (Lisa) Pivaronas, Sheavoun (Charlie) Lambillotte ir Joy James; 10 anūkų; 6 proanūkiai. A.a. Algird buvo II pasaulinio karo armijos veteranas. Velionis buvo uošvis a.a. Laurie; brolis a.a. Stella Johnson ir a.a. Leonard Pivaronas. A.a. Algird pašarvotas antradienį, lapkričio 27 d. nuo 3 v. p.p. iki 9 v.v. Hallowell & James laidojimo namuose, 301 75th St., Downers Grove, IL. Laidotuvės įvyks trečiadienį, lapkričio 28 d. Iš laidojimo namų 9:15 val. ryto velionis bus atlydėtas į Our Lady of Peace bažnyčią, Darien, IL, kurioje 10 val ryto vyks maldų apeigos. Po apeigų a.a. Algird bus palaidotas Tautinėse lietuvių kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Nuliūdę artimieji. Laidot. direkt. Hallowell & James. Tel. 630-964-6500.

  

A † A NIJOLĖ MARIJA BANIENĖ ADOMĖNAITĖ Mirė 2007 m. lapkričio 18 d. 4 val. ryto, sulaukusi 73 metų. Gyveno Burr Ridge, Illinois. Gimė Lietuvoje, Kaune. Nuliūdę liko: vyras Rimas; dukterys Felicija ir Ingrida Braze su vyru Michael; pusbroliai Gediminas Dubauskas su žmona Genovaite Lietuvoje, Antanas Adomėnas Lietuvoje, kun. Kęstutis Trimakas gyv. Westchester, IL, Dennis Trimakas gyv. West Lake, Ohio bei kiti giminės. A.a. Nijolė buvo aktyvi bendradarbė Lietuvių Moterų Menininkių klube, taip pat priklausė LaGrange Art League. Velionė pašarvota antradienį, lapkričio 20 d. nuo 3 v. p.p. iki 8 val. vak. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (Derby Rd. kampas), Lemont, IL. Laidotuvės įvyks trečiadienį, lapkričio 21 d. 9:30 val. ryto Petkus Lemont laidojimo namuose. Šv. Mišios bus aukojamos 10 val. ryto. Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčioje. Po šv. Mišių a.a. Nijolė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Vietoj gėlių prašome aukoti „Saulutei”. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Liūdinti šeima. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-9947-600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

 

A † A KAZIMIERAS GRICIUS 1915—2007 Mirė 2007 m. spalio 17 d. Santa Monica, California. Nepriklausomos Lietuvos metais dirbo pasienio policijoje Klaipėdos krašte. Baigiantis karui pasitraukė į Vakarus. Gyveno ir dirbo Kanadoje, vėliau — Kalifornijoje. Palaidotas Šv. Kryžiaus kapinėse, Culver City. Nuliūdę liko žmona Stasė, dukra Babušienė ir sūnus Rimvydas su šeimomis. Liūdintys artimieji.

 

A † A VITOLDAS PRANAS PETRAUSKAS Mirė 2007 m. lapkričio 2 d. Union Pier, MI. Gimė Dabravoje (Panevėžys). Nuliūdę liko: dukros Birutė ir Marytė; anūkai Ariana, Sebastian; sūnus Kęstutis su žmona Julija bei kiti artimi geriausi draugai ir pažįstami. Šv. Mišios už a. a. Vitoldą Praną bus aukojamos sekmadienį, lapkričio 18 d., 10:30 v. r. Tėvų Jėzuitų koplyčioje. Nuliūdę artimieji.

 

A † A SESUO M. LUCIDA BARTUS, SSC Mūsų mylima seselė mirė 2007 m. lapkričio 13 d., Šv. Kazimiero seselių Motiniškame name, 2601 W. Marquette Rd., Chicago, IL, sulaukusi 94 metų. Į vienuolyną įstojo iš Švč. Mergelės Marijos parapijos, Chicago, IL. Vienuolyne įžaduose išgyveno 76 metus. Nuliūdę liko: Šv. Kazimiero seserys, sesuo Bernice Balt, gyvenanti Aurora, IL; daug sūnėnų ir dukterėčių su šeimomis. Velionė bus pašarvota penktadienį, lapkričio 16 d. nuo 3 v. p .p. iki 7 v. v. Šv. Kazimiero vienuolyne, 2601 W. Marquette Rd., Chicago, IL. Mišparai mirusiems penktadienį 7 v. v. Laidotuvių šv. Mišios vyks šeštadienį, lapkričio 17 d. 10 v. r. Šv. Kazimiero seserų vienuolyno koplyčioje. Po šv. Mišių sesuo M. Lucida bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame dalyvauti šv. Mišiose ir laidotuvėse bei pasimelsti už seselės sielą. Šv. Kazimiero seserys ir artimieji. Laidotuvių direkt. Gerald Daimid.

 

A † A EUGENIJA RAČKAUSKAITĖ Po sunkios ligos išėjo amžinybėn MacNeal ligoninėje. Gimė Žemaitijoje, tėvams sugrįžus tėvynėn iš Amerikos. Augo Klaipėdos krašte, baigė Klaipėdos Spartesniąją gimnaziją ir Dauguviečio dramos studiją, vaidino įvairiose Klaipėdos valstybinio teatro statytose dramose, taip pat latvių ,,But Vejini” ir estų ,,Vilkaitėje”. Karo metu prie Karaliaučiaus per stebuklą išlikusi gyva, gyveno Vienoje, Austrijoje ir Kemptene, Bavarijoje. Čikagoje gyveno Bridgeport ir Marquette Park. Giliame liūdesyje liko: brolis Balys su žmona Diana; seserėčios: Aldona, dr. Indrė, Dangė; brolėnas Arūnas ir jų šeimos; giminės Kanadoje, Amerikoje ir Lietuvoje. Šventos Mišios už a. a. Eugeniją bus aukojamos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje šeštadienį, lapkričio 17 d. 11 v. r. Po šv. Mišių laidotuvės Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdę artimieji.

 

A † A IRENA NEIMANTIENĖ RUZGIENĖ ALEKSANDRAVIČIŪTĖ Mirė 2007 m. lapkričio 13 d. 10:53 val. ryto, sulaukusi 84 metų. Gyveno Evergreen Park, IL, anksčiau Brighton Park apylinkėje. Gimė Lietuvoje, Kaune. Nuliūdę liko: duktė Valytė Bucina su vyru Thomas; sūnus Vladas Neimantas su žmona Zita; sūnus Algis Neimantas su žmona Karen; 4 anūkai; 1 proanūkis; sesuo Ona Valkevičienė bei kiti giminės. A. a. Irena bus pašarvota penktadienį, lapkričio 16 d., nuo 5 v. p. p. iki 9 v. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave., (Derby Rd. kampas), Lemont, IL. Laidotuvės įvyks šeštadienį, lapkričio 17 d., 9:30 v. ryte Petkus Lemont laidojimo namuose. Šv. Mišios bus aukojamos 10 v. ryte Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčioje. Po šv. Mišių a. a. Irena bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Liūdinti šeima. Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus, tel.: 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

 

A † A PETRONĖLĖ TAMOŠIŪNIENĖ ŠARAUSKAITĖ. Mirė 2007 m. lapkričio 10 d., sulaukusi 80 metų amžiaus. Gyveno Palos Hills, IL, anksčiau Cicero, IL.Gimė Lietuvoje, Panevėžio apskrityje. Dideliame liūdesyje liko: vyras Alfonsas, sūnų Ričardo, Viktoro, Sauliaus ir dukters Rūtos šeimos. Liūdi seserys Genovaitė Grinciūnienė, gyvenanti Lietuvoje, Regina Di Frozo, gyvenanti Italijoje, Ona Linčiauskienė – velionės dvynė, gyvenanti Kanadoje, Alfonsa Laniauskienė, gyvenanti Palos Hills, IL, brolis Justas Šarauskas, gyvenantis Woodridge, IL. A.a. Petronėlė keturis dešimtmečius išgyveno Cicero, IL, priklausė Lietuvių Bendruomenei, BALFui, Šv. Kazimiero seserų rėmėjams, Tėvų Marijonų bendradarbių draugijai ir ateitininkams. Velionė pašarvota antradienį, lapkričio 13 d. nuo 3 v. p. p. iki 9 v. v. Lack & Sons laidojimo namuose, 9236 S. Roberts Rd., Hickory Hills, IL. Laidotuvės įvyks trečiadienį, lapkričio 14 d. Iš laidojimo namų 10 val. ryto velionė bus atlydėta į Pal. Jurgio Matulaičio bažnyčią, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių a. a. Petronėlė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Nuliūdę artimieji. Laidotuvių direkt. Lack & Sons. Tel. 708-430-5700.

 

A † A SOFIJA BEIGIENĖ MAŽIONYTĖ Mirė 2007 m. lapkričio 5 d. 12:02 val. ryto, sulaukusi 86 metų. Sofija gimė 1921 m. balandžio 21 d. Lietuvoje. Gyveno Lemont, IL. Nuliūdę liko: sūnus Vytenis Beiga su žmona Lisa; sesuo Elena Janušauskienė; dukterėčios Dana Jennings; Danutė Kelpšienė su šeimomis; sūnėnai Vytas, Algis,  Paulius Janušauskai; Evaldas Latvys; Romanas, Antanas, Juozas ir Rimas Stropai su šeimomis bei kiti giminės. A. a. Sofija buvo žmona a.a. Kazimiero, sesuo a.a. Anicetos Stropienės, Onutės Mažionytės, Stasės Latvienės, Edvardo ir Alberto Mažionių, teta a. a. Vlado Stropaus. Velionė pašarvota antradienį, lapkričio 6 d. nuo 2 val. p.p. iki 8 val. vak. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer  Ave. (ant kampo Derby Rd.), Lemont. Laidotuvės įvyks trečiadienį, lapkričio 7 d. 9:30 val. ryto Petkus Lemont laidojimo namuose. Šv. Mišios bus aukojamos 10 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčioje. Po šv. Mišių a.a. Sofija bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir artimuosius dalyvauti šiose laidotuvėse. Liūdinti šeima. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

 

Po sunkios ir ilgos ligos 2007 m. spalio 26 d. amžinybėn iškeliavo A † A JONĖ (JEANNIE) LINKUS LAPINSKAITĖ Gimusi Čikagoje ir turėjusi laimės 20 metų gyventi Lietuvoje. Palaidota Lietuvių Tautinėse kapinėse šalia savo vyro a.a. Petro Linkaus. Ilsėkitės ramybėje. Sesuo Pranutė Šošienė su šeima.

 

A † A FELIKSAS KONTAUTAS Po ilgos ligos mirė 2007 m. spalio 30 d., sulaukęs 82 metų. Nuliūdę liko: mylima žmona Laima (Valičkaitė) Kontautienė, su kuria tik prieš keletą dienų atšventė 51 metų vedybinę sukaktį; duktė Lidija Rudienė su vyru Romu; sūnūs Aidas Kontautas ir Audrius Kontautas; anūkas Aidas R. Rudis, kuris labai mylėjo savo Tėvuką; taip pat liūdi jo sesuo Ada Monkus su sūnumis Dariumi ir Alvydu. Felikso brolis a.a. Petras Kontautas, žuvo 1938 m. Lietuvoje. Feliksas gimė 1925 m. rugsėjo 9 d., gyveno Klaipėdos mieste, kovojo prieš vokiečius ir sovietus per pasaulinį karą. Po karo jis atvyko į JAV su šeima, kur sutiko savo būsimą žmoną Laimą. Jie apsivedė 1956 metais ir gyveno S. Boston, MA. Jis baigė gimnaziją ir studijavo „Electro Mechanical Design”, „Industrial Technical Institute”, Boston. Kai baigė mokslus, 1960 metais dirbo „Honeywell Eletronic Data Processing” grupėje Newtone. Daug pasiekė tarnyboje ir buvo perkeltas iš „Mechanical Design Checker” į „Drafting Supervisor” ir į „Senior Engineer Support Specialist”. Jis didžiavosi savo darbu ir jam patiko mokyti jaunus „brezininkus” iki kol išėjo į pensiją po 30 metų. Feliksui patiko jūra ir jis mėgo vaikščioti prie Castle Island netoli namų su savo šunimi. Jis mėgo vaidinti, plaukti ir praleisti laiką su šeima ir draugais. Buvo labai dėkingas giminėms ir draugams, kurie dalyvavo jo 75 metų jubiliejuje prieš keletą metų. Taip pat jam patiko bendrauti Lietuvių klube S. Boston. A. a. Feliksas buvo pašarvotas sekmadienį, lapkričio 4 d. nuo 3 val. p.p. iki 7 v. v. Casper laidojimo namuose, 187 Dorchester St., Boston, MA. Šventos Mišios buvo aukojamos jo pusbrolio kunigo Albert Contons, Švento Petro bažnyčioje, 75 Flaherty Way, S. Boston pirmadienį, 10 val. ryto. Po šventų Mišių velionis palaidotas New Calvary kapinėse. A. a. Feliksas buvo aktyvus lietuvis Boston, dalyvaudamas ir filmuodamas demonstracijas ir įvykius. Jo darbai apima dvi video juostas „Kruvinas sekmadienis” ir „Juodasis kaspinas”, kurios apibūdina Lietuvos nepriklausomybės įsteigimo vargus 1991 metais. Šios video buvo rodomos Šv. Petro bažnyčios kavinėje ir galima įsigyti iš žento Romo Rudžio (rrudis@yahoo.com). Aukas prašom siųsti: Lithuanian Foundation, Inc. (Lietuvių fondas), 14911 127th St., Lemont, IL 60439. Nuliūdę artimieji.

 A † A GRAŽINA MAKAUSKAITĖ mirė 2007 m. spalio 18 d. McNeal ligoninėje Berwyn, IL. Gražina daug metų yra dirbusi ,,Drauge” rinkėja, maždaug prieš metus išėjusi į pensiją. A.a. Gražina Makauskaitė laidojama pirmadienį, spalio 22 d., 9 val. ryte. Trumpas atsisveikinimas Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje, Brighton Park; 10 val. r. šv. Mišios. Po šv. Mišių Gražina bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Laidotuvėmis rūpinasi Lietuvos Dukterys. Laidotuvių direktorius – Donald Petkus Funeral Home. Pažinojusieji Gražiną Makauskaitę kviečiami dalyvauti atsisveikinime ir laidotuvių Mišiose. Negalintys atvykti, kviečiami pasimelsti už a. a. Gražinos sielą.

A † A ALDONA BARCUS-DAUKUS Mirė 2007 m. spalio 21 d. Nuliūdę liko sūnūs Terry J. Engle ir Michael E. Engle, duktė Sofija Apolonija Daukus. Velionė buvo dukra a.a. Sophie Barcus, žmona a.a. Willard Engle. A.a. Aldona buvo redaktorė Sophie Barcus radijo programos „Lietuvos aidai”, kurioje išdirbo 55 metus; buvo Čikagos lietuvių moterų klubo narė; priklausė BALFui bei daugeliui kitų organizacijų. Velionė pašarvota antradienį, spalio 23 d. nuo 4 v. p.p. iki 8 v.v. BradyGill laidojimo namuose, 2929 W. 87th St., Evergreen Park, IL. Atsisveikinimas įvyks trečiadienį, spalio 24 d. 10 val. ryto Brady Gill laidojimo namuose. Po atsisveikinimo a.a. Aldona bus palaidota Tautinėse lietuvių kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Nuliūdę artimieji. Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

 

A † A BALYS BUDRAITIS Mirė 2007 m. spalio 25 d., sulaukęs 83 metų. Gyveno Oak Lawn, IL. Gimė Lietuvoje. Nuliūdę liko: žmona Angelė Shapkauski, dukterėčios Danutė Dzidolikas ir Irena Donelienė su šeimomis daug draugų, sesuo Stefa ir kiti giminės Lietuvoje. A. a. Balys priklausė Šaulių organizacijai. Velionis pašarvotas penktadienį, spalio 26 d. nuo 3 v. p.p. iki 9 v.v. PalosGaidas laidojimo namuose, 11028 S. Southwest Hwy. (7700 W.), Palos Hills, IL. Laidotuvės įvyks šeštadienį, spalio 27 d. Iš laidojimo namų velionis bus atlydėtas į Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių a. a. Balys bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Nuliūdę artimieji. Laidot. direkt. David Gaidas, Jr. Tel. 708-974-4410 arba www.palosgaidasfh.com.

 

A † A PETRONĖLĖ LAUKAITIENĖ BRINKAITYTĖ Mirė 2007 m. spalio 16 d. 1 val. ryto, sulaukusi 93 metų. Gimė 1914 m. birželio 1 d. Lietuvoje. Gyveno Mountain Home, Arkansas, anksčiau Čikagoje, West Lawn ir Gage Park apylinkėse. Nuliūdę liko: duktė Regina McAuliffe su vyru Thomas, anūkai  Christopher Christerson su žmona  Anita ir Paul Christerson su žmona Michelle; proanūkiai Katie, Michelle, Sara ir Keith Christerson; dukterėčia  Akvilė Cosomo su vyru Franco bei kiti giminės. A. a. Petronėlė bus pašarvota ketvirtadienį, spalio 18 d. nuo 3 v. p.p. iki 8 val. vakaro Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (kampas Derby  Rd.), Lemont, IL. Laidotuvės įvyks penktadienį, spalio 19 d. 10:30 val. ryto Petkus Lemont laidojimo namuose. Po religinių apeigų velionė bus palaidota Lietuvių Tautinėse kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame draugus, gimines ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Liūdinti šeima. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

 

A † A ANNA KIZLAUSKAS (BACINSKAS) Mirė 2007 m. spalio 15 d., sulaukusi 100 metų. Gyveno LaGrange Park, anksčiau Broadview ir Cicero. Nuliūdę liko: duktė Regina (Gene) Ivanauskas, anūkės Da-nielle (Kevin) Bronkema ir Julie (Richard) Cichon, proanūkis Thomas Cichon. A. a. Anna buvo žmona a. a. Leon. Velionė pašarvota trečiadienį, spalio 17 d. nuo 6 v. p.p. iki 8 v.v. Laidojimo apeigos ketvirtadienį, spalio 18 d. Kuratko-Nosek laidojimo namuose, 2447 S. Des Plaines Ave., North Riverside, IL. Po apeigų a.a. Anna bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse, 4401 W. 111 St.,  Chicago, IL. Velionės atminimui aukas prašome siųsti Alzheimer’s Association 4709 Golf Rd., Suite 1015,  Skokie, IL 60076. Nuliūdę artimieji. Laidot. direkt.  Frank Nosek, Jr. Tel. 708-447-2500 arba www.kuratkofuneralhome.com

 

A † A YOLANDA LASS BUDELSKYTĖ Mirė 2007 m. spalio 12 d., sulaukusi 51 metų. Gimė 1956 m. sausio 9 d. Melrose Park, Illinois. Gyveno Čikagoje, Marquette Park apylinkėje. Nuliūdę liko: vyras Michael A. Lass; duktė Teresa Wiese su vyru Christopher; duktė Julie Shuman su vyru Alan; duktė Elizabeth Elder, anūkė Mikaelynn Shuman; motina Eugenia Budelskienė; švogeris dr. Douglas Rhone bei kiti giminės. A. a Yolanda buvo motina a.a. Timothy, duktė a. a. Zigmo Budelskio, sesuo a. a. Leta Rhone. Priklausė Lietuvių skautams, „Dainavos” chorui ir Chicago Firefighters Union Local #2. Velionė bus pašarvota ketvirtadienį ir penktadienį, spalio 17 d. ir 18 d. nuo 3 v. p.p. iki 8 v. v. Brady Gill laidojimo namuose, 2929 W. 87 St. (kampas 87th ir Richmond), Evergreen Park, IL. Laidotuvės įvyks šeštadienį, spalio 20 d. 9 val. ryto iš Brady Gill laidojimo namų a.a. Yolanda bus palydėta į Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią, kurioje 9:30 v. r. bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Liūdinti šeima. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com
 

 A † A CHARLES KĘSTUTIS STRAUKAS Mirė 2007 m. spalio 15 d., sulaukęs 73 metų. Gimė Lietuvoje. Gyveno Woodridge, IL. Amerikoje išgyveno 58 metus. Nuliūdę liko: žmona Nijolė, duktė Sandra su vyru Mathew, anūkas Jude; sūnus Anthony, anūkas Erik; dukterys Ernesta ir Monika, taip pat liūdi seserys Birutė Navickienė ir vyras Ignas, Modesta Umbrasienė, Zita Dapkienė, Aldona Kasparienė ir vyras Aleksas, Irena Sakalauskienė, kiti giminės ir draugai Amerikoje ir Lietuvoje. A. a. Kęstutis bus pašarvotas trečiadienį, spalio 17 d. nuo 3 v. p. p. iki 8 v.v. Petkus Lemonto laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave., (arti Derby Rd.), Lemont, IL. Religinės apeigos ir atsisveikinimas įvyks ketvirtadienį, spalio 18 d. 11 v.r. vietoje gėlių prašome aukoti organizacijoms „Vaiko vartai į mokslą”, „Saulutė”, Veterans of Foreign Wars Foundation. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime ir laidotuvėse. Liūdinti šeima. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

  

A † A ALGIMENT PIECZULIS Mirė 2007 m. spalio 12 d., sulaukęs 64 metų. Gimė 1943 m. rugpjūčio 13 d., Lenkijoje. Gyveno Manhattan, Illinois. Nuliūdę liko: žmona Barbara Garstka Pieczulienė; duktė Dorothy Enriquez su vyru Frank; duktė Eva Balderamma su vyru David, anūkai Andrew ir David Balderamma; sūnėnas Antanas Pečiulis; brolis ir seserys su šeimomis Lenkijoje. Šv. Mišios už a.a. Algiment bus aukojamos 10 val. ryto, šeštadienį spalio 20 d. Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčioje, 14911 W. 127th St., Lemont, IL. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

 

A † A Inž. BRONIUS GAIŽUTIS Mirė 2007 m. spalio 12 d., sulaukęs 70 metų. Gimė 1936 m. rugsėjo 19 d. Lietuvoje. Gyveno Čikagoje, Marquette Park apylinkėje, anksčiau Cicero, IL. Nuliūdę liko: duktė dr. Vida Gaižutytė su vyru Edward Simokaitis; brolis Algis su šeima; sesuo Dana su šeima bei kiti giminės. A. a. Bronius buvo tėvas a.a. Tauro ir a. a. Rimo. Vietoj gėlių prašom aukoti Holy Family Village Development Fund. Velionis bus pašarvotas ketvirtadienį, spalio 18 d. nuo 2 val. p.p. iki 8 val. vak. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont ir penktadienį, spalio 19 d. nuo 9 val. ryto iki 10 val. ryto Holy Family Village, 12220 S. Will Cook Rd., Lemont. Šv. Mišios bus aukojamos 10 val. ryto. Po šv. Mišių a.a. Bronius bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdusi šeima. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

 

A † A ZUZANA ALEKSANDRAVIČIŪTĖ PUPIENĖAmžinybėn iškeliavo 2007 m. spalio 13 d., sulaukusi 102 metų. Amerikoje išgyveno 58 metus. Buvo žmona a.a. Petro. Velionė priklausė Lietuvos Dukterų draugijai, Lietuvių Bendruomenei, Lietuvių fondui, Ateitininkų Šalpos fondui, buvo aktyvi Putnamo Seselių vienuolijos rėmėja, Draugo fondo garbės narė, veikli ir kitose šalpos organizacijose. Nuliūdę liko velionės dukters Aldonos ir Juozo Brizgių šeima, jų sūnaus Raimundo ir Audros šeima, sūnaus Mariaus ir Lucy šeima; dukters Marytės ir Kazio Ambrozaičių šeima, jų dukters Ramunės ir Jono Fry šeima ir Audronė Ambrozaitytė; sūnaus Antano ir Nijolės šeima, jų dukters Nerytės ir Andriaus Palūnų šeima; sūnaus Juozo ir Nijolės šeima su sūnum Andrium. Močiutės liūdi ir šeši provaikaičiai. Amerikoje liko velionės jauniausia sesuo Pranutė Skruodienė su dukters Dainos ir Aloyzo Pakalniškio šeima ir sūnus Aidas. Liko ir keletas giminių Lietuvoje ir a.a. sesers Marcelės sūnus Kęstutis Vaičius Kalifornijoje. Velionė bus pašarvota trečiadienį, spalio 17 d., nuo 3 v. p.p. iki 8 v.v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave., Lemont, IL. Laidotuvės įvyks spalio 18 d., ketvirtadienį. Iš laidojimo namų 9:30 val. ryto bus palydėta į Pal. Jurgio Matulaičio bažnyčią, kur 10 v. r. bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po to a.a. Zuzana bus palydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. Kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Liūdinti šeima. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

 

Pranešame, kad 2007 m. rugsėjo 24 d., sulaukusi 70 metų mirė mūsų mylima duktė, sesuo ir teta A † A DANUTĖ MIKULSKYTĖ HATZITHEODOROU. Gimė Lietuvoje, Vilkaviškio rajone, viena iš trijų seserų ir brolio. Karo metu pasitraukė į Vakarus ir vėliau emigravo į Ameriką. Čia studijavo ir gavo slaugės mokslo laipsnį. Gyveno Woodhavene, New York beveik 40 metų. Danutė dirbo Šv. Vincento ligoninėj New York ir 1973 m. gavo anestezuotojos mokslo laipsnį iš Roosevelt ligoninės New York. Ji taip pat ilgus metus dirbo Brookdale ligoninėje, Brooklyne. Velionė priklausė Apreiškimo parapijai ir daugeliui lietuviškų organizacijų New York. Rėmė įvairias organizacijas. Tie, kurie ją pažino, pajautė jos gerumą. Prieš 20 metų, tik praėjus porai mėnesių po jos vedybų su Jurgiu Hatzitheodorou, Danutei įvyko sunkus smegenų insultas. Ligos metai, senatvė ir kitos sunkios ligos atėmė mūsų mylimą Danutę rugsėjo 24 d. Ypatingai gražią rudens dieną po Mišių Matulaičio slaugos namų koplyčioje, velionė buvo pervežta į New York ir palaidota Cypress Hills kapinėse Brooklyn, šalia savo mylimo vyro Jurgio, Mikulskių šeimos plote. Giliame liūdesyje liko jos mylima mama Stefanija Mikulskienė, brolis Algis Mikulskis su žmona; šeši sūnėnai ir dukterėčios: Šarūnas Zikaras, Rasa Starkey, Marius Mikulskis, Linas Eitmanas, Rasa Serpe ir Eglė ZikaraitėCalabrese su šeimomis, kiti giminaičiai Amerikoje ir Lietuvoje. Tegul Viešpats priima jos sielą į savo globą. Liūdintys artimieji.

 

A † A SESUO NOREEN GARB, SSC Mūsų mylima seselė mirė 2007 m. spalio 12 d. Šv. Kazimiero seselių motiniškame name, 2601 W. Marquette Rd., Chicago, IL, sulaukusi 76 metų. Į vienuolyną įstojo iš Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos, Marquette Park, Chicago, IL. Vienuolyne įžaduose išgyveno 48 metus. Nuliūdę liko: Šv. Kazimiero seserys, teta Ann Petronis, gyvenanti Mokena, IL; dukterėčios Jan Skoff, gyvenanti Mokena, IL ir Lottie Schwartz, gyvenanti Kalifornijoie. Velionė bus pašarvota antradienį, spalio 16 d. nuo 3 v. p. p. iki 7 v. v. Šv. Kazimiero vienuolyne, 2601 W. Marquette Rd., Chicago, IL. Mišparai mirusiems 7 v.v. Laidotuvių šv. Mišios vyks trečiadienį, spalio 17 d. 10 v. ryto Šv. Kazimiero seserų vienuolyno koplyčioje. Po šv. Mišių sesuo Noreen bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame dalyvauti šv. Mišiose ir laidotuvėse bei pasimelsti už seselės sielą. Šv. Kazimiero seserys. Laidot. direkt. Lack & Sons FH, tel. 708-430-5700.

 

A † A REGINA PETRAUSKAS Mirė 2007 m. spalio 11 d., sulaukusi 79 metų amžiaus. Gimė Lietuvoje, Amerikoje išgyveno 25 metus, didelę dalį iš jų Brighton Park. Nuliūdę liko: duktė Jūratė, anūkas Linas, sesuo Janina su šeima, seserys ir broliai su šeimomis Lietuvoje. A.a. Regina buvo aktyvi dalyvė daugelio Čikagos lietuvių organizacijų: Šiaulių sąjungos, Šakių klubo, Venezuelos draugijos, Pensininkų sąjungos, Suvalkiečių draugijos, Tauragės klubo, Brighton Park namų savininkų, Anglijos Lietuvių klubo ir kitų. Lankymas sekmadienį, spalio 14 d. nuo 3 v. v. iki 8 v. p.p. Gaidas-Daimid laidojimo namuose, 4330 S. California Ave., Chicago, IL, tel. 773-523-0440. Atsisveikinimas pirmadienį 9:30 val. ryto. Šv. Mišios 10 val. ryto Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje, laidotuvės Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Nuliūdę artimieji.

 

A † A ALEKSAS ZIGMANTAS Mirė 2007 m. spalio 9 d. Daug metų visiems gerai žinomas Miami, FL, Amerikos lietuvių klubo virėjas. Linksmo būdo, visų mėgiamas, gyvenimu nesiskundė. Sakydavo: „Kaip Dievas duos, taip ir bus.” Nuliūdę liko sūnūs Jonas ir Andrius su šeimomis bei giminės Lietuvoje.

 

A † A JULIUS LEVANAS Mirė 2007 m. spalio 8 d. Lemont Center, sulaukęs 82 metų. Gyveno Plainfield, anksčiau Brighton Park, IL. Gimė Pasvalyje, Lietuvoje. 1950 m. atvyko į JAV, tarnavo Amerikos armijoje, dalyvavo Korėjos kare, Amerikos legionierių Don Varno poste # 986. Nuliūdę liko: žmona Valė Tekorytė, su kuria išgyveno 55 metus; vaikai Laima su Paul Radous, Irene su Shane Boyle ir Bruno su žmona Kristy; anūkai Phillip, Laura, Sean, Eric, Danielle ir Emilee; sesuo Genutė Pečiulienė Lietuvoje, dukterėčia Margarita su vyru Romu Lietuvoje. Velionis pašarvotas ketvirtadienį, spalio 11 d. nuo 3 v. p.p. iki 9 v.v. PalosGaidas laidojimo namuose, 11028 S. Southwest Hwy. (7700 W.), Palos Hills, IL. Laidotuvės įvyks penktadienį, spalio 12 d. Iš laidojimo namų 8:45 val. ryto velionis bus atlydėtas į Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčią, 44th & California Ave., Chicago, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių a.a. Julius bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Nuliūdę artimieji. Laidot. direkt. David Gaidas, Jr. Tel. 708-974-4410 arba www.palosgaidasfh.com.

 

A † A JADVYGA JONUŠIENĖ Mirė 2007 m. rugsėjo 28 d. St. Ann’s Home, Grand Rapids, MI. Gimė 1921 m. kovo 22 d. Jegorjevsk, Rusijoje, o 1951 m. balandžio mėn. atvyko į Grand Rapids su vyru ir dukrele. Nuliūdę liko: duktė Danguolė su vyru Steven Mazurek, gyvenantys Lake Barrington, IL. Velionė buvo S. S. Peter & Paul katalikų bažnyčios ir Amerikos Lietuvių Romos katalikių moterų susivienijimo narė bei aktyvi Grand Rapids Lietuvių Bendruomenės narė. A.a. Jadvyga buvo žmona a.a. Petro, mirusio 1956 m. birželio 15 d. Šv. Mišios už velionę buvo aukojamos spalio 3 d. S. S. Peter & Paul katalikų bažnyčioje. A.a. Jadvyga buvo palaidota S. S. Peter & Paul kapinėse, Grand Rapids, MI. Nuliūdę artimieji.

 

A † A VLADA PARGAUSKAS STANKAITYTĖ Mirė 2007 m. spalio 4 d., sulaukusi 83 metų. Gimė Lietuvoje, Byvainių kaime, Joniškio valsčiuje. Nuliūdę liko: vyras Alfonsas; dukros Dana Murray su vyru Kevin ir vaikais Shawn ir Macy; Vida Burklow ir vaikai Amber su vyru Dan ir Ryan; sesuo Ona Baužys su vyru Juozu; sesuo Dana Stankaitytė; brolis Liudas su žmona Dalia ir sūnumis Liudu su žmona Juli ir Aliu su žmona Deana ir vaikais Grant ir Aleana; kiti giminės ir draugai Amerikoje ir Lietuvoje. Velionė bus pašarvota sekmadienį, spalio 7 d. nuo 2 v. p.p. iki 8 v.v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL. Laidotuvės įvyks pirmadienį, spalio 8 d. Iš laidojimo namų 9:30 val. ryto velionė bus atlydėta į Pal. Jurgio Matulaičio bažnyčią, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių a.a. Vlada bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Nuliūdusi šeima. Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

 

A † A JOANA RUDĖNAS Mirė 2007 m. spalio 2 d., sulaukusi 80 metų. Nuliūdę liko: vyras Petras Rudėnas, sesuo Ona Rimkus, duktė Lina Rudėnas, anūkai Laurana ir Erik, dukterėčia, sūnėnai, kiti giminės ir draugai. A.a. Joana buvo gera žmona, mama ir draugė. Jos pasiilgs daugelis. Nuliūdę artimieji

 

A † A JUOZAS SUDEIKIS Mirė 2007 m. spalio 2 d. Bridgeview Healthcare, sulaukęs 92 metų. Gyveno Brighton Park. Į JAV atvyko 1949 m. Gimė Lietuvoje. Nuliūdę liko vaikai: Vaclovas su Denise, Maria Sudeikis, Dana Bedalow ir Rūta su Andy Dowiarz; 8 anūkai; sesuo Aldona ir Erikas Sakauskai, gyvenantys Lietuvoje. Velionis ilgą laiką buvo Šaulių namų narys. A.a. Juozas buvo vyras a.a. Filomenos Rekašiūtės. Velionis pašarvotas ketvirtadienį, spalio 4 d. nuo 4 v. p.p. iki 9 v.v. PalosGaidas laidojimo namuose, 11028 S. Southwest Hwy. (7700 W.), Palos Hills, IL. Laidotuvės įvyks penktadienį, spalio 5 d. Iš laidojimo namų 10 val. ryto a.a. Juozas bus atlydėtas į St. Alphonsus bažnyčią Lemont, IL, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių velionis bus palaidotas  Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Nuliūdę artimieji. Laidot. direkt. David Gaidas, Jr. Tel. 708-974-4410.

 

A † A Dailininkė sesuo M. MERCEDES MICKEVIČIUS, SSC Mūsų mylima seselė mirė 2007 m. spalio 1 d. Šv. Kazimiero seselių motiniškame name, 2601 W. Marquette Rd.,  Chicago, IL, sulaukusi 92 metų. Į vienuolyną įstojo iš Aušros Vartų (Our Lady of Vilna), Chicago, IL. Vienuolyne įžaduose išgyveno 72 metus. Nuliūdę liko: Šv. Kazimiero seserys; dukterėčios Carol Sauder, Bernice Matis, Colette Parzygnat, Denise Szott-Casoti ir jų šeimos; sūnėnai  Daniel Matis, Ronald Matis, Larry Szott ir jų šeimos. Velionė bus pašarvota ketvirtadienį, spalio 4 d. nuo 3 v. p.p. iki 7 v.v.  Šv. Kazimiero vienuolyne, 2601 W. Marquette  Rd., Chicago, IL. Mišparai mirusiems 7 v.v. Laidotuvių šv. Mišios vyks penktadienį, spalio 5 d. 10 val. ryto Šv. Kazimiero seserų vienuolyno koplyčioje. Po šv. Mišių sesuo Mercedes bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame dalyvauti šv. Mišiose ir laidotuvėse bei pasimelsti už seselės sielą. Šv. Kazimiero seserys.

 

A † A AUGUSTĖ ŠILGALIENĖ DRAVININKAITĖ Mirė 2007 m. rugsėjo 29 d., sulaukusi 98 metų. Gimė Lietuvoje, Balčių kaime. Gyveno Čikagos apylinkėje, Burbank priemiestyje. Amerikoje išgyveno 57 metus. A. a. Augustė buvo žmona a.a. Aleksandro Šilgalio, su kuriuo išgyveno 59 metus. Nuliūdę liko: vyriausio sūnaus, a.a. Jono žmona Madelon ir dukros Heidi ir Tiffany, sūnus Emilis su žmona Erika ir vaikais — Mark su žmona Jessica ir Andrea su vyru David Stodola, sūnus Aleksandras Šilgalis su žmona Živile ir sūnūs Aleksandras ir Vytenis; duktė Olga su vyru Phillip Connor ir vaikai (Keith su žmona Debbie Nelson ir Augustės proanūkiai Tara ir Jake; Kaari ir Bill Roberts su proanūkiais Liam ir Meilė); duktė Erika ir Mike Gehle su dukrom (Meredith ir Bret Morrison ir proanūkiai Braden ir Gavin, ir Allison Knight). Nuliūdę liko ir brolis Augustas Dravininkas su žmona Alina, seserėčia Lydia Dravininkienė bei kiti giminės ir draugai čia ir Lietuvoje. Velionė bus pašarvota trečiadienį, spalio 3 d. nuo 3 v. p.p. iki 9 v. v. Kosary laidojimo namuose, 9837 S. Kedzie Ave., Evergreen Park. Religinės apeigos 7 val. vakare. Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, spalio 4 d., 10 val. ryto Ziono Evangelikų Liuteronų bažnyčioje, 9000 S. Menard, Oak Lawn. A.a. Augustė bus palaidota Bethania kapinėse. Vietoje gėlių prašome aukoti Ziono parapijai arba Naumiesčio bažnyčiai Augustės vardu. Nuoširdžiai kviečiame visus draugus ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime. Nuliūdusi Šilagalių šeima.

 

A † A STEFANIA „STELA” ŽOSTAUTAITĖ-ABRAITIENĖ Po trumpos ligos mirė 2007 m. birželio 28 d. Palm Coast, Florida, sulaukusi 93 metų. Gimė Brooklyn, New York. Tarp karų užaugo Kaune. Pasitraukus nuo okupacijos, sugrįžo gyventi į New York. „Stela” bus palaidota 2007 m. spalio 1 d. prie savo mylimo vyro Vytauto, Marijampolės kapinėse. Nuliūdę artimieji Beverly ir Arūnas Gasparaičiai.

 

A † A LEONARDA MASALSKYTĖ KILIKONIS Po ilgos ir sunkios ligos mirė 2007 m. rugsėjo 20 d., ankstų rytą savo namuose Jupiter, FL, sulaukusi 85 metų. Gimė 1922 m. Kaune, Lietuvoje. Studijavo Vokietijoje ir tapo med. sesele. Munich, Vokietijoje ištekėjo už dr. Vytauto Kilikonio ir 1949 m. emigravo į Adelaide, Australia, kur 1953 m. gimė sūnus Edvardas. 1955 m. visa šeima emigravo į JAV ir gyveno Elgin ir Des Plaines, netoli Čikagos. Gavusi „certification as a registered optician” dirbo „office manager” vyro „ophthalmologist” įstaigoje Des Plaines. Nuo širdies smūgio, 1976 metais, sulaukęs 52 metų, mirė vyras ir Leonarda 1977 m. persikėlė į Floridą. Leonarda mylėjo šeimą ir draugus, dažnai keliavo aplankyti gimines Lietuvoje ir sūnų, kuris dirbo Pietų Afrikoje. Mėgo gamtą ir gyvūnus. Gyvendama Čikagoje buvo aktyvi Lietuvių Bendruomenės ir Lietuvos gydytojų Moterų klubo narė, rūpinosi Lietuvos išlaisvinimo reikalais, o persikėlusi į Floridą, priklausė „Christian Mothers”. A. a. Leonarda buvo žmona a.a. Vytauto, sesuo a.a. Petro, a.a. Antano, a.a. Veronikos ir a.a. Antaninos. Nuliūdę liko: sūnus Edvardas su žmona Vilija, broliai Jurgis ir Romas, gyvenantys Kaune, Lietuvoje, giminės ir artimieji Lietuvoje ir Amerikoje. Atsisveikinimas vyks šeštadienį, rugsėjo 29 d. nuo 9 v. r. iki 11:30 v.r. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.) Lemont, IL 60439. A.a. Leonarda bus palaidota šalia vyro a.a. Vytauto, Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame dalyvauti šiose laidotuvėse. Vietoje gėlių šeima kviečia kartu papietauti ir maloniai pabendrauti. Nuliūdę Edis ir Vilija Kilikonis. Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

 

A † A ANTANAS JURATIS RUMŠA Mirė 2007 m. rugsėjo 24 d., sulaukęs 77 metų. Gimė Kaune, Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 57 metus. Nuliūdę liko: žmona Bronė, sūnus Arūnas su žmona Michelle, sūnus Šarūnas su žmona Joanne, 5 anūkai: Alex, Erik, Mary Evelyn, Nicholas, Lucas. Velionis bus pašarvotas ketvirtadienį, rugsėjo 27 d. PIKE Funeral Home, 9191 Red Arrow Higway, Bridgman, MI, tel. 269-465-3239. Laidotuvės įvyks penktadienį, rugsėjo 28 d. 9 v. r. EST iš PIKE Funeral Home į St. Joseph Catholic Church, 211 Church Street, St. Joseph, MI. Po šventų Mišių a.a. Antanas Juratis bus palaidotas Riverview kapinėse, 2925 Niles Road, St. Joseph, MI. Nuoširdžiai kviečiame dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

 

A † A IRENA REGIENĖPranešame dideliame liūdesyje, kad 2007 m. rugsėjo 15 d. po sunkios ligos amžinybės namuosna iškeliavo Irena Regienė-Truškauskaitė. Buvo gimusi 1925 m. vasario 7 d. Sasnavos valsč., Marijampolės apskr. Laimingą jaunystę praleidusi Šventojoje ir Klaipėdoje, karo pasekmėje 1944 m. pasitraukė Vokietijon, o 1949 m. sausio pabaigoje emigravo į JAV. 1952 m. apsigyvenusi Čikagoje, plačiai reiškėsi lietuviškame gyvenime. Ypač labai aktyviai darbavosi Skautų sąjungos atsakingose pareigose. 1980 m. įsijungė į „Draugo” redakcijos Skautų ir Sporto skyrių. Apdovanota visais LSS garbės žymenimis. Priklausė Mažosios Lietuvos Rezistenciniam sąjūdžiui, BALFui, Lietuvių Bendruomenei ir Lietuvių Respublikonų lygai. 1952 m. sukūrusi šeimą su visuomenininku Algiu Regiu, užaugino sūnus Algį, Liną ir Audrių, šiuo metu gyvenančius tolimuose miestuose. Velionė bus pašarvota trečiadienį, rugsėjo 19 dieną nuo 4 v. p.p. iki 8 v.v. BradyGill/Evergreen laidojimo namuose, 2929 W. 87 St. Evergreen Park. Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, rugsėjo 20 d. 9:30 val. r. Brady Gill laidojimo namuose. Šv. Mišios bus aukojamos 10:30 val. r. Jėzuitų koplyčioje prie Jaunimo centro, 5620 S. Claremont  Ave., Čikagoje. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Maloniai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse.Liūdinti šeima. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.