A † A Agron. JUOZAS NAVAKAS. Mirė 2008 m. gruodžio 5 d., Tarpon Springs, Florida, sulaukęs 102 metų amžiaus. Gimė 1906 m. rugpjūčio 31 d. Lietuvoje. A. a. Juozas baigė Dotnuvos Žemės Ūkio Akademiją ir dirbo rajono agronomu Linkuvoje ir apskrities agronomu Kretingoje. 1944 m. persikėlė į Vokietiją. Gyveno Bavarijoje ir Hanau lietuvių pabėgėlių stovykloje. 1949 m. su šeima persikėlė į Ameriką. Gyveno Omaha, Nebraska ir Gulfport, Florida. Priklausė St. Petersburg apylinkės Lietuvių Bendruomenei, Lietuvių klubui ir lietuvių Šv. Kazimiero misijai, reiškėsi lietuvių visuomeninėje veikloje ir spaudoje. Nuliūdę liko: žmona Julija, duktė Julija Stork su vyru Denis, sūnus Jonas su žmona Barbara, 3 anūkai ir 4 proanūkiai. Laidotuvės įvyko Tarpon Springs, Florida, 2008 m. gruodžio11 d.

A † A SOFIA VĖBRIENĖ BILOTAITĖ. Mirė 2008 m. gruodžio 26 d., sulaukusi 99 metų amžiaus. Gimė 1909 m. rugsėjo 11 d. Lietuvoje, Kretingoje. Gyveno Holy Family Villa slaugos namuose, Lemont, IL, anksčiau Oak Lawn, IL. Amerikoje išgyveno 53 metus. Nuliūdę liko: dukra Elona Haskell ir žentas Charles bei anūkas Christopher Bye. A. a. Sofia buvo a. a. Jono Vėbros žmona. Laidotuvių rytą, gruodžio 30 d., prašome visus, kas nori pagerbti a. a. Sofia, susirinkti į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Prašome visus gimines, draugus bei pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-9947600 arba www.petkusfuneralhomes.com

A † A SESUO MARIA ALEKSANDRA GUSTAITYTĖ, SSC. Mūsų mylima seselė mirė 2008 m. gruodžio 17 d., Šv. Kazimiero seselių motiniškame name, 2601 W. Marquette Rd., Chicago, IL, sulaukusi 93 metų. Į vienuolyną įstojo iš Vilkijos parapijos, Lietuvoje. Vienuolyne įžaduose išgyveno 68 metus. Nuliūdę liko: Šv. Kazimiero seserys, dukterėčios ir giminės bei jų šeimos, gyvenantys Lietuvoje. Velionė buvo dukra a. a. Antano ir a. a. Petronėlės Gustaičių, sesuo a. a. 3 seserų ir a. a. 2 brolių, mirusių Lietuvoje. A. a. sesuo Maria Aleksandra pašarvota penktadienį, gruodžio 19 d. nuo 3 val. p. p. iki 7 v. v. Šv. Kazimiero vienuolyne, 2601 W. Marquette Rd.,  Chicago, IL. Mišparai mirusiems 7 v. v. 

A † A Inž. ANTANAS BRAZDŽIŪNAS. 2008 m. rugsėjo 27 d. mus paliko Antanas Brazdžiūnas. Jis buvo pašarvotas Petkus Lemont, IL, laidojimo namuose, kur rugsėjo 30 d. su juo atsisveikino Jo šeima ir nemažai draugų ir pažįstamų. Atsisveikinimo metu tėvas A. Saulaitis, SJ, sukalbėjo atitinkamas maldas, o inžinierių vardu žodį tarė inžinierius Aleksas Vitkus, abi dukrelės šeimos vardu. Spalio 1 d. per iškilmingas šv. Mišias smuikininkė Linda Veleckytė labai įspūdingai praturtino savo nuostabiu grojimu. Antanas gimė 1922 m. gražioje šiaurės rytų lygumoje,  Šiaulių apskrityje, Pakruojo valsčiuje, Kvedarų kaime. Jis lankė Linkuvos gimnaziją, po to pradėjo studijas VDU Kaune, ruošdamasis tapti inžinieriumi. Kaip ir daugelis mūsų, dėl artėjančio fronto, jis 1944 m. pasitraukė į Vokietiją. Karui pasibaigus atsirado mažame Pinnebergo miestelyje, netoli Hamburgo. Jaunam, energingam vyrui parūpo mokslas. Susirado Goettingen universitetą Hann. Muenden apylinkėje, kur po keturių metų baigė jo mėgstamą miškininkystės fakultetą. Jau Vokietijoje susipažino su savo būsima žmona Vanda, ten ir vedė. 1949 m. emigravo į Ameriką. Pradžioje apsistojo Worchester, MA, bet neradęs ten darbo, laikinai paliko šeimą ir atsikėlė į Čikagą. Pradžioje sunkiai dirbo skerdyklose, kol abu jaunvedžiai vėl suėjo Čikagoje. Antanas pradėjo vakarais lankyti Illinois Technologijos Institutą (IIT), ir jį sėkmingai užbaigė 1965 metais, mechanikos inžinieriaus laipsniu, taip tapdamas savininku net dviejų diplomų: miškininkystės ir inžinerijos. Ilgus metus dirbo Parisian Novelty Comp. gamyklos vedėju. Išaugino gražią trijų vaikų šeimą: sūnų Antaną, dukras Danutę ir Kristiną. Antanas buvo Amerikos lietuvių inžinierių ir architektų sąjungos (ALIAS) narys ir daug metų padėjo leisti „Technikos žodį”, būdamas labai rūpestingu administratoriumi. 1997 m. išėjo užtarnauton pensijon. Antano asmenyje šeima prarado rūpestingą vyrą ir tėvą, o Lietuvių Bendruomenė – taurų lietuvį. Ilsėkis ramybėje – mielas kolega.

— L. Stonikas

A † A JONAS ZAKSAS. Mirė 2008 m. gruodžio 8 d. Christ ligoninėje, Oak Lawn. IL. Gyveno Bridgeview, anksčiau Chicago. Gimė Lietuvoje. 1954 m. atvyko į JAV. Nuliūdę liko: žmona Birutė, sūnus Vytautas, duktė Birutė su vyru Edward Zurawski, 3 anūkai, vienas proanūkis; posūniai Victor Martinkus, Julius Martinkus, Paul Martinkus, podukros Rita Prapuolenis ir Loretta Gaidas; septyni mylintys „Papa John”. Jonas buvo aktyvus Liths Soccer Club Lituanica narys. Velionis buvo vyras a. a. Onos. A. a. Jonas pašarvotas ketvirtadienį, gruodžio 11 d. nuo 3 v. p. p. iki 9 v. v. Palos-Gaidas laidojimo namuose, 11028 S. Southwest Hwy. (7700 W.), Palos Hills, IL. Laidotuvės įvyks penktadienį, gruodžio 12 d. Iš laidojimo namų 10 val. ryto velionis bus išlydėtas ir palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Laidot. direkt. David Gaidas. Tel. 708-974-4410. www.palosgaidasfh.com

A † A AGOTA ANDRIUŠYTĖ DOMARKIENĖ. Mirė 2008 m. lapkričio 27 d., sulaukusi 90 metų. Agota buvo a. a. Kazimiero Domarko, mirusio birželio mėnesį, mylima žmona. Dideliame nuliūdime liko: dukros Rūta  Grigienė su vyru Algiu, Rasa Šilkaitienė su vyru Raimundu, anūkai Rimas Šilkaitis su žmona Myia ir Danius Šilkaitis su sužadėtine  Elizabeth. Agota gimė Veiveriuose, Lietuvoje, 1918 m. liepos 11 d. Amerikoje išgyveno 62 metus. Lietuvoje liko gausus būrys giminių. Lankymas įvyks penktadienį, gruodžio 5 d. nuo 10 val. r. iki 11:30 val. ryto Kuiper laidojimo namuose, 9039 Kleinman Rd., Highland, Indiana, iš kur velionė bus išlydėta į Saint  James bažnyčią.  A. a.  Agota bus palaidota šalia vyro Kazimiero, Memory Lane kapinėse  Scherreville, Indiana. Vietoj gėlių prašom aukoti šv. Mišioms.


A † A BRONIUS SILIŪNAS.
Mirė 2008 m. lapkričio 29 d. Nuliūdę liko: žmona Vladė, duktė Danutė; sūnūs Algimantas, Vytas, Mindaugas, Rimas,  Darius, Donatas su šeimomis ir anūkai. A. a. Bronius bus pašarvotas trečiadienį, gruodžio 3 d. nuo 3 v. p. p. iki 9 val. vak. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL. Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, gruodžio 4 d. 9:30 val. ryto Petkus Lemont laidojimo namuose, iš kur velionis bus palydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Bronius bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Vietoj gėlių prašom aukoti Margutis II arba Kauno jėzuitų gimnazijai.Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

A † A RITA GARLIAUSKAITĖ-GARAS SAKKAB. Mirė 2008 m. lapkričio 24 d.,  Botsford ligoninėje, Farmington Hills, MI. Velionė gimė Blomberg, Vokietijoje 1945 m. birželio 7 d. 1949 metais su tėveliais, Stasiu ir Ema Garliauskais, atvyko į Ameriką. Užaugo Detroite. Baigus Marygrove kolegiją, vėliau įsigijo magistro laipsnį Universite de Strasbourg. Buvo dovanota stipendija, vasarą toliau gilinti mokslus Sorbonne, Paryžiuje. Velionė 30 metų mokytojavo Cass Tech. gimnazijoje Detroite, dėstydama prancūzų kalbą. Nuliūdę liko: vyras Joseph Sakkab, dukrelės Annette su vyru Pedro Tan ir Christine su vyru Michael Morabito. Sesutės: vienuolė Michele Garas, OSF, Regina su vyru Richard Goebel ir Lucija su vyru Kęstučiu Chesoniu, broliai Stasys su žmona Nadia ir Jonas su žmona Sandra su šeimomis bei daug kitų giminių Amerikoje ir Lietuvoje. Velionė buvo pašarvota R. G. & G.  R. Harris laidojimo namuose, Livonia, MI, kur penktadienį, lapkričio 28 d. rožiniui pasibaigus, įvyko viešas atsisveikinimas su velione. Šeštadienį, po religinių apeigų St. Mary’s Antiochian Orthodox bažnyčioje, Livonia, MI, a. a. Rita buvo palaidota Holy Sepulchre kapinėse, Southfield, MI. Laidot. direkt. Yolanda M. Zaparackienė. Tel. 313-554-1275

A † A RAMOJUS PETRAITIS. Mirė 2008 m. lapkričio 21 d. Palos Park, Illinois.Nuliūdę liko: žmona  Regina, sūnus Ričardas su žmona Jennifer, vaikai Aleksandra ir Nicholas, duktė Rubia Jasinevičienė su vyru Vytautu, vaikai Ričardas ir Renata. Velionio lankymas lapkričio 23 d., sekmadienį, nuo 5 v. v. iki 8 v.v. Petkaus laidojimo namuose, Lemont, IL. Išlydėjimas lapkričio 24 d., pirmadienį, 9:30 val. ryto. Mišios bus aukojamos 10 val. ryto Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje, Lemonte. Velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

A † A GINTAUTAS BERNARDAS KAZLAUSKAS, PE. Staiga iškeliavo į Amžinuosius Namus 2008 m. lapkričio 16 d., sulaukęs 53 metų. Gyveno Lowell, IN. 1962 m. dar vaiką atvežė į Čikagą. Gimė  Sibire, Nikilej kaime, Irkutsko rajone. Nuliūdę liko: žmona Kazė Brazdžionytė, sūnus Algirdas ir duktė Alena; tėvai Ona ir Leonas Kazlauskai; brolis Alvydas Stasys su žmona Matilda; brolis Romualdas su žmona Carol, mylimi vaikai Aleksas, Cassandra ir Persephone. A. a. Bernardas baigė inžinerijos mokslus Illinois Institute of Technology; priklausė Lietuvių Inžinierių ir Architektų sąjungai; Korp! NeoLituania; buvo veiklus VLIKo narys ir savininkas Čikagos, „Talman Delikatesas” (1990–1997). Laidotuvės įvyks šeštadienį, lapkričio 22 d. 11 val. ryto  Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Visus kviečiame susitikti 10:30 val. ryto prie koplyčios, prieš vykstant į kapavietę. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse ir prisiminti Bernardą savo mintyse ir maldose.

A † A NATALIJA NAVICKAITĖ AUKŠTUOLIENĖ. Mirė 2008 m. lapkričio 15 d., sulaukusi 85 metų amžiaus. Gimė Radviliškyje ir gyveno Westmont, IL. Nuliūdę liko: dukra Aušra Butikienė su vyru Vytu, vaikais Karina ir Renata; dukra Dalia Connena su vyru Tomasso, vaikais Christine ir Nina; sūnus Gintaras su žmona Daina, vaikais Nyka ir Andrium bei kiti giminės ir artimieji JAV, Lietuvoje ir Kanadoje. Natalija buvo žmona a. a. Vytauto, kuris mirė prieš metus. Priklausė Čiurlionio ansambliui, Čikagos Lietuvių Operos chorui ir Lietuvių Fondui. Velionė bus pašarvota trečiadienį, lapkričio 19 d. nuo 3 v. p. p. iki 9 val. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave., Lemont, IL. Laidojimo diena, ketvirtadienį, lapkričio 20 d., 9:30 v. r. atsisveikinimas šeimai ir artimiesiems. Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje 10 v. r. bus aukojamos šv. Mišios už a. a. Nataliją. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Vietoj gėlių prašome aukoti Lietuvos vaikų globos būreliui „Saulutė”, arba „CNS Hospice”  Carol Streem, IL. Nuoširdžiai kviečiame dalyvauti laidotuvėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600, www.petkusfuneralhomes.com

A † A ANELĖ ŠULAITIENĖ RENTELYTĖ. Mirė 2008 m. lapkričio 15 d. Gyveno Lemont, IL, anksčiau Cicero, IL. Gimė 1916 m. liepos 4 d. Lietuvoje baigė gimnaziją. Nuliūdę liko: sūnus Richard Kisielius su žmona Renata, anūkės Sherry, proanūkas Danny, Kimberly su vyru Brian Land; proanūkas Matthew; mirusio sūnaus Henry Kisielius vaikai Dalia Kisielius Keenan ir Lisa Kisielius Fleming; dukros Ramunė su vyru Joe Noble, anūkės Vanessa ir Lindsey, proanūkė Sareja; Loretta su vyru John Wallon, anūkai Kristin, Steven ir Robert. A. a. Anelė buvo žmona Alfonso Šulaičio. Priklausė Cicero Lietuvių Bendruomenei. A. a. Anelė pašarvota antradienį, lapkričio 18 d. nuo 3 v. p. p. iki 9 val. vak. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL. Laidotuvės įvyks trečiadienį, lapkričio 19 d. 9:30 val. ryto Petkus Lemont laidojimo namuose, iš kur velionė bus palydėta į Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Anelė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Vietoj gėlių prašom aukoti Alzheimers Association arba American Cancer Society. Nuoširdžiai kviečiame dalyvauti laidotuvėse. Laidot. direkt.  Donald M. Petkkus. Tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

A † A JULIUS H. KELERTAS, MD. Iškeliavo į amžinybę po ilgos ligos 2008 m. lapkričio 11 d., Seattle, Washington. Dr. Kelertas buvo prof. Violetos Kelertienės mylimas vyras, Rimos Kelertaitės Zydel, MBA, ir Kristinos Kelertaitės Boving, Ph.D., tėvas. Dr. Kelertas medicinos studijas baigė Wuerzburg universitete Vokietijoje (1951 m.), chirurgijos rezidentūrą baigė Henry Ford ligoninėje Detroite, pagal specialybę dirbo Toronte, Abilene, TX, Chippewa Falls, WI, Lansing, MI, galiausiai Richland Center, WI, kur išdirbo klinikoje nuo 1965 iki 1991 m. Dr. Kelertas tikėjosi ramiai užbaigti dienas Šiaurės Vakarų pakrantės gamtoje, tačiau taip nebuvo lemta. Laidotuvės įvyks Betanijos kapinėse Čikagoje gruodžio 3 d. Liūdesy paliko žmoną ir dukras, jų vyrus Andrew Zydel, MA, ir prof. Thomas Boving, Ph.D., vaikaičius Indrą Boving, Aleksą ir Aidą Boving, Aldą ir Aliną Zydel bei brolį dr. Algimantą Kelertą (Brookfield, IL) ir kitus gimines bei draugus. Vietoje gėlių prašome aukoti PLB Fondui arba Doctors without Borders.

A † A Inž. ALGIS AUGŪNAS. Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, jog 2008 m. spalio 31 d., penktadienį, Palm Beach Gardens ligoninėje, Floridoj, po sunkios ligos Algis išėjo Amžinybėn. Algis gimė 1923 m. vasario 16 d. Kaune. Tais pačiais metais Tėvai persikėlė į Klaipėdą ir Algis savo vaikystę ir jaunystę praleido Klaipėdoj, mieste, kuris jam buvo pats gražiausias iš visų Lietuvos miestų. 1938 m. Tėveliui sunkiai susirgus ir Hitleriui užėmus Klaipėdą, Algis sugrįžo į Kauną, tačiau jo širdis amžiams liko Klaipėdoj, Nidoj, Lietuvos pajūryje. Kaune mirė Algio Tėvelis. 1941 m. Algis baigė „Aušros” gimnaziją ir dirbo Raudonajame Kryžiuje vertėju. 1944 m. su kitais lietuviais pasitraukė į Vokietiją, studijavo Tuebingeno universitete. 1949 m. atvyko į Jungtines Amerikos Valstijas pas gimines į Detroitą, Michigan. Nuo 1951 m. dirbo General Motors kompanijoje, kur pasiekė Senior Designer laipsnį, sukūrė daug patobulinimų automobiliams, ir gavo daug patentų. Vakarais University of  Detroit studijavo inžineriją. 1985 m. išėjo į pensiją ir su žmona Dalia persikėlė gyventi į pietų Floridą, į Jupiter miestą. Čia tuojau įsitraukė į lietuvių apylinkės visuomeninį gyvenimą ir buvo išrinktas JAV Lietuvių Bendruomenės Palm Beach apylinkės pirmininku. Apylinkei vadovavo kaip tik tuo metu, kai Lietuva pradėjo siekti Nepriklausomybės atstatymo, kai lietuviai ruošė demonstracijas prieš sovietų okupaciją, rašė protesto laiškus ir pareiškimus JAV valdžiai. Algis buvo apdovanotas skambiu tenoro balsu, tad įsikūrus „Dainos” chorui jis įstojo į chorą ir dainavo jame iki choro užsidarymo. Buvo BALFo valdybos narys, JAV Lietuvių Bendruomenės Tarybos narys. Priklausė Skautų Akademikų organizacijai „Vytis”. Nuo pat vaikystės Algis domėjosi ir statė lėktuvų modelius, automobiliukus. Algis mėgo keliauti ir apkeliavo daug žemynų, paskutiniu metu dažnai lankydavosi Lietuvoje, mėgo fotografuoti. Labiausiai Algis mylėjo savo jaunystės miestą Klaipėdą, Nidą, Baltijos jūrą. Jis vis prisimindavo, kai dar vaikas būdamas pėsčias su mokyklos ekskursijomis keliaudavo iš Klaipėdos į Nidą. Prisiminkime Algį, besijuokiantį, linksmą, mėgstantį žmones, besidžiaugiantį gyvenimu.

A † A WALTER ,,WALLY” P. BALCHAS. Mirė 2008 m. lapkričio 1 d., apsuptas šeimos, savo namuose Cerritos, California, sulaukęs 80 metų. Nuliūdę liko: žmona Danutė, sūnus Povilas su žmona Sharon ir anūkė Amy, sūnus Antanas su žmona Laima ir anūkėm Karina, Viktute ir Lina, sūnus Tomas ir sesuo Ana Jackūnas su šeima. Laidotuvės privačios.

A † A  ALBINAS GURKLIS, MIC. Mirė š. m. spalio 31 d., Thompson, Connecticut. Tėvas Gurklis gimė 1918 m. kovo 16 d. Waterbury, CT, Dominic ir Barbara (Griedis) Gurklis šeimoje. Abu tėvai buvo  iš Šv. Juozapo parapijos, Waterbury, CT. Po vidurinės mokyklos jis įstojo ir baigė Marianapolio koledžą (Marianapolis College), Thompson, CT. Baigęs novicijaus kursus tėvas Gurklis įstojo į marijonų kongregaciją. Savo pirmuosius įžadus davė 1940 m. liepos 16 d. Po trejų teologijos studijų metų 1943 m. liepos 16 d. tėvas Gurklis davė paskutiniuosius savo įžadus. O 1943 m. rugpjūčio 8 d. Marianapolis koledže jis buvo įšventintas į kunigus. Po įšventinimo tėvas Gurklis studijavo Marquette University, Milwaukee, IL, kur 1950 m. gavo  magistro laipsnį matematikos srityje. Po to jis sugrįžo į Marianapolį ir buvo paskirtas mokyti matematiką Marianapolis Preparatory School. Tolesnius 58-erius savo gyvenimo metus jis pašventė matematikai mokyti. Nuo 1950–ųjų rugsėjo iki 2008–ųjų sausio tėvas Gurklis dėstė algebrą, geometriją, aritmetiką, vadovavo Matematikos fakultetui. Kaip marijonas jis ėjo įvairias pareigas.
Savaitgaliais tėvas Gurklis aptarnaudavo Amerikos lietuvių bendruomenes Connectitut valstijoje. Nuo 1943 m. jis atnašavo šv. Mišias ir skaitė pamokslus, ypač daug pasitarnavo Šv. Trejybės lietuviškoje parapijoje Hartford. Daugelį metų jis padėjo Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo vargdienių seselių vienuolynui Putname, CT. Tėvo Gurklio laidotuvės įvyks lapkričio 4 d. 10:30 val. ryte Palaimintojo Jurgio Matulaičio koplyčioje, Marianapolis Prep School. Bus palaidotas marijonų kapinėse Stockbridge, MA. Liūdesy liko tėvo Gurklio brolis John Gurklis, gyvenantis Columbus, OH, sūnėnas dr. John Gurklis, MD, gyvenantis Pittsburgh, PA, ir dukterėčia Jean Gurklis, gyvenanti Columbus, OH. Tėvai marijonai kviečia visus prisijungti savo malda už tėvo Gurklio sielą.

A † A ANTANINA GALINAITIENĖ. mirė 2008 m. spalio 29 d., trečiadienį, 5 val. p. p. Laidotuvės įvyks antradienį, lapkričio 4 d. Memorial Park Cemetery, Floridoje. Liūdi: sūnus Alfredas, marti Rūta Galinaitis, duktė Elena ir žentas Zigmantas Radvilos, anūkai Aras, Saulius, Andrius ir Audra.

A † A VYTAUTAS S. SEMIOTAS. Mirė 2008 m. spalio 30 d. Hines veteranų ligoninėje. Gimė 1931 m. rugpjūčio 21 d. Lietuvoje. Nuliūdę liko: dr. Rūta Kyras Haggert ir dr. Laura Kyras Colona su šeimomis, draugai Rimas ir Pranutė Laučkaitė Domanskiai su šeima. A. a. Vytautas buvo brolis a. a. dr. Irenos Kyrienės, kuri mirė 1988 m. Atsisveikinimas ir šv. Mišios įvyks šeštadienį, lapkričio 8 d. 11 v. r. Šv. Kazimiero kapinių koplyčioje. Po Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Daugiau informacijos tel. 312-399-6619, Rimas Domanskis

A † A JANINA BANIUKAITYTĖ. 2008 m. spalio 15 d. iškeliavo Amžinybėn. Gimė Lietuvoje, Kėdainių apylinkėje. Amerikoje išgyveno 59 metus. Gyveno Hickory Hills, IL. Palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Laidotuvės buvo privačios.

A † A MARTA ORENTIENĖ ČĖSNYTĖ. Mirė 2008 m. spalio 18 d., sulaukusi 93 metų amžiaus. Gimė Lietuvoje, Juodpetriuose, Tauragės apskrityje, 1915 m. liepos 22 d. Marta ištekėjo už dabar jau mirusio su a. a. Augusto Orento 1933 m. liepos 4 d., su kuriuo kartu išgyveno 54 metus. Atvyko į Ameriką 1949 m. rugpjūčio, pas gimines Naujokus, kurie gyveno Bethalro, IL. Po to gyveno Staunton, IL, kur vyras dirbo anglių kasyklose. Čikagoje apsigyveno 1952 metais. Nuliūdę liko: dukra Zenta Berghofer su vyru  Robert, sūnus  Alfredas su žmona Daiva ir dukra Ingrida Orentaitė, kuri gyveno su mama ir ją mielai prižiūrėjo daugelį metų; anūkai Sigrid Wright su vyru Brad, dr. Rimas J. Orentas, dr. Diana M. Orentas-Lein su vyru Ed ir dr. Ingrid M. Lulich su vyru Larry; proanūkiai nuo 17 iki 2 metų: Joseph ir Paul Orentas, Jack ir Benjamin Lulich ir Christopher Lien. Paliko daug giminių Čikagoje, Amerikoje, Lietuvoje ir kituose kraštuose. Buvo veikli Ziono Liuteronų parapijos narė, iš kurios kun. Valdas Aušra laikė laidotuvių pamaldas Kosary Funeral Home ir atliko pamaldas Bethania kapinėse.

A † A KAREN LYNN MICKUS. Mirė 2008 m. spalio 20 d., sulaukusi 43 metų. Nuliūdę liko: vyras Vytautas, dukros Emilija ir Janina, gyvenantys Hampton, PA; mama Patricia Couson Beneddetti ir patėvis William Benedetti, gyvenantys Floridoje. A. a. Karen Lynn buvo dukra a. a. Edward B. Eisenhauer. Velionė pašarvota ketvirtadienį, spalio 23 d. nuo 6 v. v. iki 8 v. v. ir penktadienį, spalio 24 d. nuo 2 v. p.p. iki 4 v. p.p. ir nuo 6 v. v. iki 8 v.v. Kyper laidojimo namuose, 2702 Mt. Royal Blvd. Glenshaw, PA. Laidotuvės įvyks šeštadienį, spalio 25 d. Iš laidojimo namų velionė bus atlydėta į St. Mary of the Assumption bažnyčią, kurioje 11:30 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Lewisburg kapinėse, Lewisburg, PA. Laidot. direkt. Kyper FH. Tel. 412-486-9086

A † A Dailininkas JURGIS DAUGVILA. Mirė 2008 m. spalio 17 d., sulaukęs 85 metų. Šv. Mišios už velionio sielą bus aukojamos šeštadienį, spalio 25 d. 10:30 v. r. Šventos Onos bažnyčioje, Beverly Shores, IN. Laidotuvės privačios.

A † A JUOZAS VIKTORAS BACEVIČIUS PETKŪNAS. Atsiskyrė su šiuo pasauliu 2008 m. spalio 19 d., sulaukęs 92 m. Gyveno Union Pier, MI. Gimė Lietuvoje, Šakių apskrityje, Lukšių valsčiuje. Lietuvoje 1941 m. baigė Aukštesniąją Technikos mokyklos susisiekimo klasę. 1944 m. grįžtant raudonajam tvanui, pasitraukė į Vakarus. Gyveno Vokietijoje, Dillingen DP stovykloje. Amerikoj išgyveno 59 metus, nuo 1949 m. Pradžia gyvenimo, kaip ir daugeliui, buvo sunki. Vėliau pradėjo dirbti pagal savo specialybę Messner Eng., tada  Bartkus & Assoc., kol išėjo į pensiją 1989 m. Persikėlė gyventi į Union Pier, MI ir ramiai leido savo gyvenimo paskutines dienas. Nuliūdę liko: žmona Dana BacevičiūtėPetkūnienė, dukterys Virginija Eigelienė ir Danutė Petkūnaitė; Lietuvoje sesuo Regina Reneckienė, vyras Bronius ir šeima; Amerikoje pusbrolis Viktoras Karašauskas su šeima, giminaitis Jonas Bacevičius su šeima bei kiti giminės Lietuvoje ir Amerikoje. Velionis pašarvotas Petkaus Lemont laidojimo namuose 12401 S. Archer Ave., ketvirtadienį, spalio 23 d. nuo 2 v. p.p. iki 8 v. v. Penktadienį Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos bažnyčioje 10 val. ryte bus aukojamos šv. Mišios už a. a. Juozą Viktorą. Po Mišių velionis bus palaidotas  Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse.

A † A ZINAIDA POCIUS KLOVISKYTĖ. Mirė 2008 spalio 18 d., sulaukusi 71 metų amžiaus. Gimė Lietuvoje, Kaune. Gyveno Omaha, Nebraska, vėliau persikėlė į  Chicago, IL. Nuliūdę liko: sūnūs Edvardas su žmona Margaret, Tomas su žmona Audre; anūkai  Aleksandra, Matas, Stephanija, Alissa ir Sophia. Velionė buvo a.a. Alekso Pociaus žmona. A. a. Zinaida buvo aktyvi „Aušros Vartų” tunto Lietuvių Skautų sąjungos ir Lietuvos Dukterų draugijos narė, taip pat buvo aktyvi Bingo žaidimo, organizuojamo Lietuvių pasaulio centre, pagalbininkė. Lankymas įvyks, trečiadienį, spalio 22 d., nuo 2 v. p. p. iki 9 val. vakaro Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401  S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL. Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, spalio 23 d., 9:30 val. ryto Petkus Lemont laidojimo namuose, iš kur a. a. Zinaida bus palydėta į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Vietoj gėlių šeima nuoširdžiai prašo aukoti Susan G. Komen Foundation ir visus gimines, draugus bei pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel.: 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

A. † A Inž. PRANAS NARIS. Staiga mirė 2008 m. spalio 16 d., ketvirtadienį, sulaukęs 81-erių metų. Nuliūdę liko: žmona Gintra; dukra Daina Rudaitis, anūkė Taiyda Chiapetta su vyru Ričardu ir dukromis Maya, Ariana, anūkė Milda Johansonienė su vyru Linu; sūnus Aldas su žmona Maria ir Christopher; sūnus Marius su žmona Dalia ir vaikais Mantu, Vaida; dukra Laura Lapinskienė su vyru Linu ir vaikais Aliuku, Sigute; ir sesuo  Aldona su šeima Lietuvoje. Velionio lankymas spalio 19 d., sekmadienį, nuo 1 v. p.p. iki 8 v.v. Petkaus laidojimo namuose, Lemonte. Išlydėjimas spalio 20 d., pirmadienį, 9:30 val. ryto. Mišios aukojamos 10 val. ryto Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje, Lemonte. Velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

A † A ONA ŠIAUDIKIENĖ. Mirė 2008 m. spalio 13 d. Los Angeles, Kalifornijoje. Atsisveikinimas įvyks šeštadienį, spalio 18 d., Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos bažnyčioje, Lemont, Illinois, kur 10 val. ryte bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po šv. Mišių a. a. Onutė bus palaidota  Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Prašome prisiminti tetą Onutę jūsų mintyse ir maldose.

A † A dr. RITA MINIOTAITĖ BAKANAUSKIENĖ. Studijavo, dirbo ir gyveno Lietuvoje, Kaune, paskutinius 15 metų gyveno Kalifornijoje, mirė 2008 m. spalio 8 d. Lietuvoje. Nuliūdę liko: Kauno Medicinos Akademijos kurso draugės: Alma Žardinskaitė-Morkuvienė, Roma Abraitytė-Milušauskienė, Jūratė Nesavaitė-Barsky, Romualda Laurinaitytė-Johnson.

A † A PHILOMENE M. VILUTIS (ADOMAITIS). Mirė 2008 m. spalio 13 d. savo namuose, apsupta artimųjų, sulaukusi 86 metų. Nuliūdę liko: vaikai James (JoAnn), gyvenantys Frankfort, Anne (Bill) Fleming, gyvenantys Fresno, CA, John (Norma), gyvenantys Frankfort ir Marilyn (Theodore) Bellos, gyvenantys Crest Hill; anūkai Gint, Art, Matt ir Luke Vilutis, Steven ir Jonathon Fleming, Mary; Emily ir Anthony Bellos, daug sūnėnų ir dukterėčių. A. a. Philomene buvo žmona a. a. Matt, mirusio 2002 m., sesuo a. a. Vincenta Matul ir a.a. Aldona Janulis, duktė a. a. Elizabeth ir a. a. John Adomaitis. Velionė pašarvota ketvirtadienį, spalio 16 d. nuo 3 v. p. p. iki 9 v. v. Brady-Gill laidojimo namuose, 16600 S. Oak Park Ave.,  Tinley Park, IL. Laidotuvės įvyks penktadienį, spalio 17 d. Iš laidojimo namų 9:15 val. ryto velionė bus atlydėta į St. Anthony bažnyčią, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių a.a. Philomene bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Šeima nuoširdžiai dėkoja visiems artimiesiems, draugams, jų šeimoms, Joliet Area Community Hospice, kurie daug metų padėjo jų mamytei. Vietoj gėlių prašome aukoti Mercy Home for Boys & Girls (1140 W. Jackson Blvd., Chicago, IL 60607 arba Lithuanian Children’s Relief Fund (1145 Hancock St. Unit C, Quincy, MA 02169. Laidot. direkt.  Brady-Gill FH. Tel. 708-614-9900

A † A ONA OVERLINGIENĖ. Mirė 2008 m. spalio 13 d. Nuliūdę liko: duktė Donna ir vyras Petras Babarskis, duktė Monica ir vyras Saulius B. Balsys; anūkai Kęstutis su žmona Erin Babarskis, Algis Babarskis,  Andrius ir Tomas Balsys. A. a. Ona buvo žmona a. a. Vlado Overlingo. Velionė bus pašarvota penktadienį, spalio 17 d. nuo 3 v. p. p. iki 9 v. v. Lack & Sons laidojimo namuose, 9236 S. Roberts Rd. (8000 W.), Hickory Hills, IL. Laidotuvės įvyks šeštadienį, spalio 18 d. Iš laidojimo namų 10 val. ryto velionė bus atlydėta į Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių a. a. Ona bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Laidot. direkt. Lack & Sons FH.  Tel. 708-430-5700

A † A LORETTA I. STUKAS-KASSEL. Mirė 2008 m. spalio 4 d. Holy Family Villa, Palos Park, sulaukusi 75 metų. Gyveno Watchung, New Jersey. Gimė Čikagoje. Nuliūdę liko: brolis Paul ir Dianelle Kassel, svainė  Anne Marie Kassel, daug sūnėnų, dukterėčių, giminių ir draugų. Loretta dalyvavo LB gyvenime visą savo gyvenimą. 2000 m. būdama Lietuvoje, susitiko su prezidentu Valdu Adamkumi, kuris ją apdovanojo už nuopelnus lietuvybei. Dirbo programuotoja elektronikos srityje. A. a. Loretta buvo žmona a.a. dr. Jack Stukas ir sesuo a. a. Albert. Velionė pašarvota antradienį, spalio 7 d. nuo 9 v. r. iki 10 v.. r. Holy Family Villa, 12220 S. Will-Cook Rd., Palos Park, IL. Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, spalio 9 d.. A. a. Loretta bus palaidota Holy Cross kapinėse, North Arlington, New Jersey. Laidot. direkt. David  Gaidas. Tel. 708-974-4410 arba www.palosgaidasfh.com

A † A EUGENIJA KATKEVIČIŪTĖ BAČINSKIENĖ. Mirė 2008 m. spalio 1 d., sulaukusi 91 metų. Anksčiau gyveno Marquette Park, o dabar Oak Park, IL. Gimė Lietuvoje, Slabadų kaime, Šakių apskrityje. Amerikoje išgyveno 59 metus. Nuliūdę liko: dukros Laima su vyru Jonu Šalčiai, Viktorija su vyru Kaziu Tauginai; anūkai Paulius, Ingrida, Teresė Šalčiai ir Kazimieras Tauginas; proanūkiai Jonas ir Aleksa; sesuo Marytė ir giminės Lietuvoje, žento Kazio Taugino mama Elena. A. a. Eugenija buvo žmona a. a. Viktoro. Velionė buvo Šv. Kazimiero seserų rėmėja. A. a. Eugenija bus pašarvota pirmadienį, spalio 6 d. nuo 5 v. p.p. iki 7 v.v. GaidasDaimid laidojimo namuose, 4330 S. California Ave., Chicago, IL. Laidotuvės įvyks antradienį, spalio 7 d. Iš laidojimo namų velionė bus atlydėta į Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių a. a. Eugenija bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Laidot. direkt. Gerald F. Daimid. Tel. 773-523-0440

A † A BOLESLOVAS NOVICKIS. į amžiną gyvenimą iškeliavo 2008 m. rugsėjo 26 d., penktadienį, sulaukęs beveik 97-ių metų. Gimė 1911 m. lapkričio 13 d. Palendrių valsčiuje, Raseinių apskrityje, Lietuvoje. Velionis buvo ilgametis Cicero Lietuvių Bendruomenės narys, vėliau 18 metų gyveno Westmont ir prižiūrėjo savo anūkus su savo žmona a. a. Elena. Nuliūdę liko vaikai: Rimas su žmona Egle ir Daina su vyru Donald Goliszewski; anūkai Stefa Goliszewski, Andrius Goliszewski ir Matas Novickis; daug sūnėnų ir dukterėčių Lietuvoje ir Amerikoje. A. a. Boleslovas pašarvotas antradienį, rugsėjo 30 d. Modell  Funeral Home, 7710 S. Cass Avenue, Darien IL, Cass ir Plainfield kampas, nuo 3 val. p. p. iki 9 val. vakaro. Mišios aukojamos trečiadienį, spalio 1 d. 9 val. ryte, Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje, Lemont, IL. Velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

A † A Inž. ANTANAS BRAZDŽIŪNAS. Mirė 2008 m. rugsėjo 27 d., sulaukęs 86 metų amžiaus. Gimė Lietuvoje. Gyveno Palos Park, IL, anksčiau Čikagoje. Nuliūdę liko: žmona Vanda Kabliauskaitė-Brazdžiūnienė; sūnus Antanas su žmona Bonita, dukterys Dana su vyru Tom Andresek ir Kristina su sužiedėtiniu Dan Dunning; 2 anūkai; 3 proanūkiai; sesuo Adelė Tamoševičienė su šeima Lietuvoje.  A. a. Antanas priklausė Liet. inž. sąjungai. Velionis bus pašarvotas antradienį, rugsėjo 30 d. nuo 4 v. p.p. iki 9 val. vak. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL. Laidotuvės įvyks trečiadienį, spalio 1 d. 10 val. ryto Petkus Lemont laidojimo namuose, iš kur a. a. Antanas bus palydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 10:30 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas  Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Vietoj gėlių prašom aukoti Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčiai. Laidot. direkt. Donald. M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

A † A KRISTINA ZUBRICKIENĖ. Mirė 2008 m. rugsėjo 22 d., sulaukusi 47 metų, Dideliame nuliūdime liko: vyras Vitas Zubrickas, dukra Daria, sūnus Juozas, tėvai Andrius ir Alė Butkūnai, brolis Andrius, brolis Paulius su žmona Alma ir šeima, dvynukė sesuo Regina ir jos vyras Gintaras Puškoriai su šeima.

A † A BENAS DUNDA. Mirė 2008 m. rugsėjo 21 d., sulaukęs 94 metų amžiaus. Gimė Meškuičiuose, Lietuvoje. Amerikoje, Cicero mieste, išgyveno 59 metus. Nuliūdę liko: podukros Nijolė Baronienė ir jos šeima; Jūratė Maurukienė su šeima, taip pat giminės Lietuvoje. Velionis bus pašarvotas ketvirtadienį, rugsėjo 25 d. nuo 4 val. p.p. iki 9 v. v. Suburban Family laidojimo namuose, 5940 W. 35th St. (kampas 35th ir Austin Blvd.), Cicero, IL. Laidotuvės įvyks penktadienį, rugsėjo 26 d. Iš laidojimo namų 9:30 val. ryto a. a. Benas bus atlydėtas į Šv. Antano parapijos bažnyčią, 1500 S. 50th  Ave., Cicero, IL, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos gedulingos Mišios. Po šv. Mišių velionis bus palydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines ir palaidotas šalia anksčiau mirusios žmonos Stefanijos. Laid. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

A † A PAUL SIMON. Mirė 2008 m. rugsėjo 16 d., sulaukęs 93 metų. Gyveno La Grange, anksčiau Brighton Park. Nuliūdę liko: vaikai Carl (Bobbi Low) ir Dennis (Kathleen Kaap-Simon); anūkai David (Heather Gerken), Kristie, Cheryl, Jeffrey; proanūkiai Anna ir Benjamin; svainės Stephanie  Simonaitis ir Jean (Frank) Bargaila. Velionis buvo vyras a. a. Josephine, senelis a. a. Ann Veronica, brolis a. a. Walter Simonaitis ir Emily (a. a. George) Klenn. A. a. Paul pašarvotas penktadienį, rugsėjo 19 d. nuo 3 val. p. p. iki 9 v. v. Hallowell & James laidojimo namuose, 1025 W. 55  St., Countryside, IL. Laidotuvės įvyks šeštadienį, rugsėjo 20 d. Iš laidojimo namų 9:30 val. ryto velionis bus atlydėtas į St. Cletus bažnyčią, 600 W. 55 St., La Grange, IL, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių a. a. Paul bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Vietoje gėlių prašom aukoti Ann Simon Memorial Award/WSG; Louisiana  State University, 3838 W. Lakeshore Dr. Baton Rouge, LA 70808. Laidot. direkt. Hallowell & James FH, tel. 708-352-6500

A † A EGIDIJUS ŽILIONIS. Mirė 2008 m. rugsėjo 13 d., Baltimore, MD, sulaukęs 71 m. Didžiam nuliūdime liko: žmona Roma; dukterys Elenutė ir vyras Mike, Renata ir vyras Doug; anūkas Lukas; motina Anna Žilionienė; sesuo Violeta Leger. Visus, kurie pažinojo a. a. Gidą, nuoširdžiai kviečiame jį prisiminti savo maldose.

A † A DANUTĖ GENOVAITĖ ŠALKAUSKAITĖ-ORENTIENĖ. Amžinybėn iškeliavo 2008 m. rugsėjo 11 d., Virginia valstijoje. Gimė 1935 m. sausio 5 d. Šiauliuose, a.a. Apolonijos ir Kazimiero Šalkauskų šeimoje. Ištekėjo už a. a.  Romo Orento. Amerikon atvyko 1949 m., kur 1953 m. baigė Marijos gimnaziją Čikagoje; studijavo biochemiją ir 1957 m. įsigijo bakalauro laipsnį Illinois universitete. 1959 m. buvo apdovanota magistro laipsniu Mičigano valstybiniame universitete, Lansing. Po aukštųjų mokslų visą gyvenimą pašventė žmonių apsaugai, dirbdama mokslinį darbą Federalinėje maisto ir vaistų administracijoje. Danutė paliko du sūnus: Liną Orentą ir jo žmoną Sonją, anūkus Kyle ir Erin; Paulių Orentą ir jo žmoną Andrea ir anūkus Megen bei Erik. Netektyje liūdi ir platesnė Danutės šeima: sesuo dr. Nijolė A. Šalkauskaitė-Remeikienė ir jos vyras dr. Tomas Remeikis, jų vaikai dr. Ginta Remeikytė ir vyras dr. Paul  Gedo, jų mergaitės Vilija ir Gabrielė; Audrius Remeikis ir Petras Remeikis su žmona Renata; posūnis Radutis Orentas ir jo žmona Julie. Lietuvoje paliko pusseseres ir pusbrolius bei jų šeimas. Laidotuvės privačios, Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse, Čikagoje.

A † A EDUARDAS JOKUBAUSKAS. Staiga mirė 2008 m. rugsėjo 13 d. Gimė 1924 m. spalio 10 d. Puškoriškyje, Kelmės apskrityje. A. a. Eduardas buvo ilgametis Čikagos Lietuvių operos narys. Nuliūdę liko: žmona Aldona, sūnus Ričardas su žmona Vanda, anūkai Janina ir Petras; sūnus Leonas su žmona Jude, anūkai Micole, Michael; sūnus Robertas su žmona Rima ir anūkai Jonas, Liana ir Vitas; dukterėčia Jūra Slivinskienė, sūnėnas Vytas Jokubauskas; dukterėčia Dana Levickis; svainė Irena Jokubauskienė, svainis Vytas Baltramonas, pusseserė Kristina Žūtautienė. Velionis bus pašarvotas trečiadienį, rugsėjo 17 d. nuo 3 v. p.p. iki 9 val. vakaro. Palos-Gaidas laidojimo namuose, 11028 S. Southwest Hwy., Palos Hills, IL. Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, rugsėjo 18 d. Iš laidojimo namų 9 val. ryto velionis bus atlydėtas į Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią, kurioje 10:30 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių a. a. Eduardas bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Laidot. direkt. David Gaidas Jr. Tel. 708-974-4410

A † A VERONIKA PAOVIENĖ PIVORIŪNAITĖ. Mirė 2008 m. rugsėjo 2 d., sulaukusi 91 metų. Gyveno Grand Rapids, Michigan. Giliai nuliūdę liko: seserėnai Lietuvoje  Alfredas Lukšėnas su žmona  Aldona, Zenonas Lukšėnas su žmona Kristina ir kiti giminės. Velionė gimė 1916 m. gruodžio 22 d. Navikų km., Švenčionių apskr. Amerikoje išgyveno 58 m. Jos vyras Jonas mirė 1994 m. A. a. Veronika buvo veikli LB GR apylinkės narė. Priklausė Lietuvių RK Moterų sąjungai ir Šv. Petro ir Povilo parapijos chorui. Ji yra Lietuvių Fondo ir Draugo Fondo garbės narė. Velionė buvo pašarvota ketvirtadienį ir penktadienį, rugsėjo 4 d. ir 5 d. Barto and Son laidojimo namuose, 1401 Quarry  Ave., N.W. Grand Rapids, MI. Laidotuvės ir šv. Mišios už velionės sielą įvyko šeštadienį, rugsėjo 6 d., 10 val. ryto, Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje. Nuoširdžiai kviečiame pasimelsti už a. a. Veronikos sielą.

A † A PAJAUTA STAŠYTĖ GAIŽUTIENĖ. Mirė rugpjūčio 31 d., Rochester Hills, MI, sulaukusi 88 m.Velionė gyveno Rochester, Michigan, anksčiau Detroite. JAV išgyveno 59 metus. Gimė Kaune, Lietuvoje. Nuliūdę liko: dukra dr. Dalia ir žentas Robert Rodens; sūnus Rimas ir marti dr. Eglė Gaižučiai, gyvenantys Kanadoj e. Velionė buvo žmona visuomenininko, diplomuoto inžinieriaus a. a. Jono Gaižučio.A. a. Pajauta Gaižutienė buvo pašarvota R. G. & G. R. Harris laidojimo namuose, Livonia, MI, kur trečiadienį, rugsėjo 3 d. po rožinio įvyko viešas atsisveikinimas su velione. Gedulingos šv. Mišios buvo atnašautos rugsėjo 4 d. Dievo Apvaizdos bažnyčioje. Laidot. direkt. Yolanda M. Zaparackienė. Tel. 313-554-1275

A † A SOPHIE JESUNAS-AMBROSE. Mirė 2008 m. rugsėjo 2 d. Gimė 1915 m. vasario 2 d. Čikagoje, IL. Gyveno Lemont, IL. Anksčiau Čikagoje, Marquette Park apylinkėje. Nuliūdę liko: sūnus dr. Kenneth, MD su žmona Carolyn; anūkai Jocelyn ir Jason bei daug dukterėčių ir sūnėnų. Velionė buvo sesuo a. a. Albert Ambrose. Priklausė: Sisters of St. Casimir Auxiliary, St. Theresa Society, Joliet Catholic Womens League, Holy Cross Hospital Auxiliary ir Provena St. Joseph Hospital Auxiliary. A. a. Sophie bus pašarvota ketvirtadienį, rugsėjo 4 d. nuo 2 v. p. p. iki 8 val. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL. Laidotuvės įvyks penktadienį, rugsėjo 5 d., 9:30 val. ryto Petkus Lemont laidojimo namuose, iš kur velionė bus palydėta į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Sofija bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Vietoje gėlių prašome aukoti Franciscan Village, 1290 Franciscan Dr., Lemont, IL 60439. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel.: 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

A † A PRANAS RAZGAITIS. 2008 m. rugpjūčio 11 d. staigiai ir netikėtai vėžys sustabė Prano širdį.
Gimė 1920 m. Lietuvoje, netoli Mosėdžio, Žemaitijoje. Baigė Pranciškonų gimnaziją Kretingoje, lankė Kauno universitetą ir po karo baigė inžinerijos mokslus Šveicarijoje. 1950 m. išvyko į Kanadą su jauna šeima, gyveno Sudbury ir Toronte. 1957 m. persikraustė į Clevelandą. Profesiniame gyvenime jis konsultavo tarptautiniuose geležies krosnių statybos projektuose. Su kolegomis išrado naują modelį aukštakrosnėms, kuris buvo užpatentuotas. Taip pat skyrė laiko padėti Šv. Jono Krikštytojo ir Prisikėlimo lietuvių parapijų Toronte inžinerijos ruošos darbams.

Visą savo gyvenimą uoliai dalyvavo įvairių lietuviškų parapijų darbuose, nuo pareigų Tarybose iki giedojimo parapijos chore. Didelį įkvėpimą jam teikė vienas pirmųjų ateitininkų bei Krikščionių demokratų sąjūdžių kūrėjų – prel. Mykolas Krupavičius. Pranas Razgaitis buvo aktyvus Krikščionių demokratų veikloje, dirbo žurnalo „Tėvynės sargas” ir Popiežiaus Leono XIII Fondo administravime. Taip pat buvo aktyvus ateitininkas, kuopos globėjas. Visi vaikai ateitininkų organizacijos nariai. Giliame nuliūdime liko žmona Aleksandra, su kuria buvo vedęs 63 metus, sūnūs: Antanas, Kazys, Andrius, dukra Elenutė, žentas, trys marčios ir 8 anūkai.

Nuoširdaus ir ilgamečio Clevelando lietuviškojo gyvenimo puoselėtojo ir darbuotojo netektis jautriai palietė ne tik jo šeimą ir artimuosius, bet ir visus, kurie ilgus metus bendradarbiavo trokštant, kad lietuviškoji veikla ne tik dabar, bet ir ateityje sėkmingai žengtų pirmyn. Suvažiavę visi vaikai, anūkai ir daug artimųjų iš Amerikos miestų, šeštadienį, rugpjūčio 23 d., 10 val. r. rinkosi į Clevelando Dievo Motinos šventovę susikaupimui ir šv. Mišioms, kurias atnašavo parapijos klebonas kun. Gediminas Kijauskas, SJ. Mišių skaitinius gražia lietuvių kalba skaitė velionio sūnaus Kazio sūnūs Paulius ir Vaidas. Giedojo parapijos choro „Exultate” nariai, solistė Virginija Muliolienė, vargonais grojo Rita Čyvaitė-Kliorienė.

Savo atsisveikinimo pamoksle klebonas priminė Prano gyvenimo kelią, jo meilę šeimai, darbuotę ateitininkuose, Krikščionių demokratų partijoje ir visuomeniniame lietuvių gyvenime. Visi, dalyvavę pamaldose, buvo pakviesti į Lietuvių namus pabendravimo pusryčiams, kurių metu padėkos žodį šeimų vardu tarė Kazys Razgaitis. Palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse Čikagoje. (Vacys  Rociūnas)


A † A TEODORAS PETRAITIS.Norime pranešti draugams ir pažįstamiems, kad šių metų rugpjūčio 27 d. mirė a. a. Teodoras Petraitis.Gimė Lietuvoje, gyveno Čikagoje.Nuliūdę liko: sūnus Paulius, duktė Lisa, sesuo Olga Pikūža, svainės Vida Murray, Andrea Valinevičius bei kiti giminės ir draugai. A. a. Teodoras buvo vyras a. a. Ritos Valinevičiūtės. Velionis buvo pašarvotas antradienį, rugsėjo 2 d., Szykowny laidojimo namuose, 4901 S. Archer Ave. Trečiadienį, rugsėjo 3 d., po šv. Mišių Šv. Pankracijaus bažnyčioje a. a. Teodoras buvo palaidotas Švento Kazimiero lietuvių kapinėse, Block 13, lot 18, section 36.

A † A IRENA KAZAKAUSKAITĖ ŠIMKIENĖ. Mirė 2008 m. rugpjūčio 18 d., sulaukusi 76 metų amžiaus. Palaidota Trinity Memorial Gardens in New Port Richey, FL. Prašome draugus ir pažįstamus prisiminti ją savo maldose.

A † A STEVEN P. BALTA. Mirė 2008 m. rugpjūčio 23 d., sulaukęs 63 metų amžiaus. Gimė Čikagoje. Gyveno Orland Park, IL. Nuliūdę liko: žmona Donna Mackevičiūtė; sūnus Anthony su žmona Gloria, sūnus Nikolas su žmona Kristy, anūkai Hanna, Leia ir Anie; brolis Robert Balta su žmona Linda. Velionis buvo sūnus a. a. Peter ir a. a. Joanne Balta, brolis a. a. Connie Balta ir a. a. Tony Balta. A. a. Steven bus pašarvotas antradienį, rugpjūčio 26 d. nuo 3 v. p. p. iki 9 val. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont IL. Laidotuvės įvyks trečiadienį, rugpjūčio 27 d. 8:45 val. ryto Petkus Lemont laidojimo namuose, iš kur velionis bus palydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčią, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos  šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Steven bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

A † A MILDA MEMĖNAITĖ AGUILAR. Gimė 1938 m. gegužės 12 d. Lietuvoje, Kaune. Gyveno ir mirė Ispanijoj, Barcelonoj. Su religinėmis apeigomis laidotuvės įvyko 2008 m. liepos 19 d. Palaidota Barcelonos kapinėse. Netekę brangaus žmogaus liūdesyje liko: vyras Jorge Aguilar, MD ir duktė Irena Simonė Texidor – abu Ispanijoje. Čikagoje ir Detroite giliai nuliūdę liko: sesuo Gražina Vitienė, sūnėnas dr. Robertas Vitas su žmona Gaile, dukterėčia Alida Vitaitė-Dow su vyru Scott; pusseserės Milda Memėnaitė, Dalia Memėnaitė-Rackienė su vyru Antanu; pusbroliai kun. Vytas Memėnas, Viktoras Memėnas su žmona Vita bei didelis būrys giminių Lietuvoje. Karo metu, 1944 m. tėvų išvežta iš Lietuvos Milda gyveno Wies-baden ir Schwaebish Gmuend DP stovyklose. 1949 m. visa šeima emigravo į JAV, Detroito miestą. Baigė Šv. Antano pradinę mokyklą ir Western gimnaziją, tuo pačiu laiku lankė Rygos operos baletmeisterio Osvalds Lėmanis baleto studiją. Persikėlus į New York įgijo prancūzų kalbos bakalauro laipsnį ir toliau tobulino baleto meną. Vėliau, perskridus Atlantą, įsikūrė Paryžiuje ir gilino prancūzų kalbą Sorbon universitete. Jos ir draugo vestuves palaimino kun. Petrošius, tuo laiku, gyvenusių lietuvių Paryžiuje – dvasinė atrama ir draugas. Dar gyveno Morocco, Kasablankoj ir ten gimė Jos dukrytė Irena. Po to kurį laiką gyveno Balearų salyno Ibizos saloj ir iki mirties išgyveno nuostabiai gražioj Barcelonoj. Kada galėjo, lankė savo gimtą kraštą Lietuvą ir gimines. Savo mylimą dukterį išmokė laisvai kalbėti lietuviškai ir angliškai. Namuose, t. y.  Barcelonoj, sėkmingai vedė baleto šokio ir yogos mankštos studiją. Norėdama pagerbti a.a. sesutę Mildą, pravėriau kiek plačiau Jos gyvenimo duris. Mirties angelas jau Ją nusinešė į amžinuosius Dievo Namus. Prašome gimines, buvusius draugus, jaunystės drauges ir pažįstamus prisiminti Ją mintyse ir maldoje. Ilsėkis ramybėje aukštai virš žvaigždynų.

A † A BARBARA DAINIENĖ ASTRIENĖ-PIPINS. Mirė 2008 m. rugpjūčio 15 d. Gyveno St. Pete Beach, FL, anksčiau Burbank, IL. Gimė 1923 m. gegužės 16 d. Latvijoje, Daugpilyje. Nuliūdę liko: duktė Nijolė Astraitė-Valaitienė su vyru Juozu; duktė Kristina Menezes, sūnus James Astra, anūkai Stephen Valaitis su žmona Rachel; Elizabeth ir Laura Valaitis, ir Matthew Menezes; proanūkiai Kasey ir Kaitlyn; švogeris Bronius Dainis; dukterėčios ir sūnėnai Genutė Šeškauskienė, Linda Bremer, Stepas Dainis, Kanadoje Michael, Angela, Peter, Annie, Inta ir John bei kiti giminės. A. a. Barbara buvo žmona a. a. Jono  Dainio ir a. a. Kazimiero  Astros. Velionė bus pašarvota šeštadienį, rugpjūčio 23 d. nuo 9 v. r. iki 10 val. ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, 2700 W. 69th St. Čikagoje. Šv. Mišios bus aukojamos 10 val. ryto. Po šv. Mišių a. a. Barbara bus palaidota  Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel.: 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com


A † A JANINA MIKUTAITIENĖ. Mirė 2008 m. rugpjūčio 19 d., 11 val. vakaro, sulaukusi 79 metų. Gyveno Brighton Park apylinkėje, Čikagoje. Gimė Kaune, Lietuvoje. Giliai nuliūdę liko: vyras Mečys, sūnus Mindaugas ir jo duktė Megan; duktė Vilija ir jos sūnus Povilas, duktė Sigutė su vyru Danny Miller ir jų duktė Lana; duktė Aušrinė su vyru Richard Rowell ir jų sūnus Tomukas bei giminės Lietuvoje. Janina buvo duktė a. a. Onos ir a. a. Jono Arlauskų ir  mama  a. a.  Algimanto. Priklausė Lietuvių Skautų seserijai, Dukterų draugijai, Moterų sąjungai ir Brighton Park Lietuvių Bendruomenei. Velionė pašarvota penktadienį, rugpjūčio 22 d. nuo 3 v. p.p. iki 8 v. v. Gaidas Daimid laidojimo namuose, 4330 So. California Ave. Laidotuvės įvyks šeštadienį, rugpjūčio 23 d. Iš laidojimo namų 9:30 v. r. a. a. Janina bus atlydėta į Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčią, kurioje 10 v. r. bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Laidot. direkt. Gerald F. Damid, tel. 773-523-0440

A † A VIKTORAS KIZLAITIS. Mirė 2008 m. rugpjūčio 12 d. Gyveno Oak Lawn, IL. Gimė Deltuvoje, Lietuvoje. Į JAV atvyko 1949 m. Dirbo inžinieriumimechaniku. Nuliūdę liko: žmona Lilija, dukros Dana Kizlaitis, Audra Akai su šeima, sūnus Tomas su šeima. Lietuvoje seserys Ona Dudzevičienė, Laimutė Podzeckienė ir čia gyvenančios pusseserės Faustina Pasquesi ir Aldona Heyduk. Lankymas įvyks šeštadienį, rugpjūčio 23 d. nuo 9 val. r. iki 12 val. Palos-Gaidas laidojimo namuose, 11028 SW Highway, Palos Hills, IL. Atsisveikinimas 12 val. Vietoje gėlių prašom aukoti „Vaiko Vartai į mokslą” arba „Saulutei”. Laidot. direkt. David-Gaidas Jr., tel. 708-974-4410


A † A  VIDA LORETTA BEDER BEDRŽICKAITĖ. mirė 2008 m. liepos 28 d. Dideliame skausme liūdi ją karštai mylėję tėvai Regina ir Rostislav Beder iš Westwood, MA ir netektyje liūdintis brolis Mark Beder su šeima, Corona del Mar, CA. A a. Vida, rugpjūčio 1 d. – dieną prieš jos 47-ąjį gimtadienį – po šv. Mišių Šv. Petro lietuvių bažnyčioje, palaidota Forest Hills kapinėse, Boston, MA.

A † A LIUDAS KĘSTUTIS VOLODKA. Mirė 2008 m. rugpjūčio 14 d., sulaukęs 66 metų amžiaus. Gimė Tauragėje, Lietuvoje. Gyveno Westmont, IL. Anksčiau Downers Grove, IL. Nuliūdę liko: vaikai Alina Davies su vyru Thomas; Karina Pflanz su vyru Christopher; Daina su sužadėtiniu Jeremiah Staggs ir Aras Volodka; anūkai Džiugas, Liudas, Jūratė, Lilija ir Linas; brolis Algirdas su žmona Kristina; uošvė Viktorija Pikelienė; svainės Sylvia Pikelytė ir Aldona Sikora su vyru Ted bei kiti giminės. A. a. Liudas buvo vyras a. a. Mildos Pikelytės ir brolis a. a. Rėtos Volodkos. Velionis bus pašarvotas sekmadienį, rugpjūčio 17 d. nuo 2 v. p.p. iki 9 val. vak. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL. Laidotuvės įvyks pirmadienį, rugpjūčio 18 d. 9:30 val. ryto Petkus Lemont laidojimo namuose, iš kur velionis bus palydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Liudas bus palaidotas Lietuvių Tautinėse kapinėse. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Laidot. direkt.  Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com


A † A JURA SAYUS (JŪRATĖ SAJAUSKIENĖ) Su šiuo pasauliu atsiskyrė 2008 m. rugpjūčio 10 d.St. John’s Macomb ligoninėje, Warren, MI, sulaukusi 81 metų amžiaus. Gimė prie Darbėnų, Žemaitijoj. Į Ameriką atvyko 1962 m., gyveno Warren, MI.Jura Sayus-Sajauskienė buvo a. a. Marijaus Sajausko mylima žmona. V  elionė paliko giminių Amerikoje ir Lietuvoje. Laidotuvėmis rūpinasi Teresė Vaitkūnaitė. Velionė buvo  pašarvota Harris laidojimo namuose, Livonijoj, MI, kur trečiadienį, rugpjūčio 13 d. po rožinio įvyko viešas atsisveikinimas su a. a. Jura. Po gedulingų šv. Mišių  Dievo Apvaizdos bažnyčioje, Southfield, MI, rugpjūčio 14 d., velionė buvo palydėta ir palaidota Holy Sepulchre kapinėse šalia vyro a. a. Marijaus Sayaus-Sajausko. Laidot. direkt. Yolanda M.Zaparackienė, tel. 313-554-1275


A † A JADVYGA ČIŽIKAITĖ GRUODIENĖ Gyveno Čikagoje, Brighton Park apylinkėje,   anksčiau Bostone. Gimė Lietuvoje, Rokiškio apskrityje. Begaliniame skausme ir liūdesyje liko: sesuo Eleonora, mirusio brolio a. a. Stasio žmona  Zinaida ir jos vaikai – sūnus dr. Osvaldas su žmona Nancy, duktė Deivė su vyru Jonu Butvilu; pusbrolis Vladas Adamonis su šeima; pusseserė Stasė Jarašiūnienė su šeima; pusseserė GenovaitėSaladžiuvienė su šeima.Velionė rėmė Lietuvių  Bendruomenę, Lietuvių Fondą, Tautos fondą, BALFą ir kitas organizacijas. A. a. Jadvyga buvo pašarvota ketvirtadienį, rugpjūčio 7 d. nuo 3 v. p. p. iki 8 val. v. Gaidas-Daimid laidojimo namuose, 4330 S. California Ave., Chicago, IL.Laidotuvės įvyko penktadienį, rugpjūčio 8 d. 9:30 val. r. velionė buvo palydėta į Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčią, kurioje 10 v. r. vyko šv. Mišios. Po Mišių a. a.  buvo palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Vietoje gėlių prašome aukoti Almos fondui. Laidot. direkt. Gerald F. Daimid, tel. 773-523-0440


A † A KAZYS MARKUS. Mirė 2008 m. rugpjūčio 2 d.sulaukęs 96 metų. Giliai nuliūdę liko: duktė Danguolė ir žentas Pijus Bielskus, anūkės Kristina Barone, Audra Bielskutė, Lietuvoje seserys Stasė Mikoliūnienė ir Vera Laučienė. Žmona Bronė Paukštytė-Markienė mirė 2007 m. gruodžio 27 d. Velionis gimė 1912 m. Rėksnių kaime, Šešuolių vlsč., Ukmergės apskrityje. Lietuvoje baigė Marijampolės mokytojų seminariją ir mokytojavo Utenos apskrityje. Karo mokyklą baigė 1936 m. ir buvo paskirtas ulonu pulko eskadrono vadu. Tose pareigose jis pasižymė jo jojimo varžybose ir buvo apdovanotas pasižymėjimo ženklais. Vėliau perėjo į karo aviaciją ir tarnavo lakūnu žvalgu Šiauliuose. Dėl karinės tarnybos buvo okupantų suimtas ir įkalintas. Jam pavyko pabėgti. Slapstėsi, kol su šeima pasitraukė į Vokietiją. 1949 m. kartu su šeima emigravo į Ameriką ir gyveno Melrose Park, IL. Ten dirbo ir įsijungė į lietuvišką veiklą. A. a. Kazys Markus bus pašarvotas šeštadienį, rugpjūčio 16 d. Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos bažnyčioe nuo 9 val. r. iki 10 val. r. Tuojau po to bus atnašaujamos šv. Mišios. Nuoširdžiai kviečiame dalyvauti atsisveikinime ir šv. Mišiose. Laidotuvės bus privačios.


A † A Dr. FERDINANDAS KAUNAS. Mirė 2008 m. rugpjūčio 6 d., sulaukęs 87 metų. Gimė 1921 m. gegužės 9 d. Kivyliuose. Ilgus metus gyveno Cicero, vėliau persikėlė į Westchester, IL. Giliam liūdesyje ir maldoje liko: žmona Vanda Galminaitė, sūnus dr. Romanas su žmona Gražina, duktė Regina Aldhurst su vyru Trevor, duktė Ramona Duff su vyru Glenn; anūkai Rolandas PhD su žmona Christine, Christina Johnson su vyru Kent, Michael ir Peter Aldhurst, Christopher ir Nicholes Duff; proanūkiai  Rustam Kaunas ir Cody Johnson. A. a. dr. Ferdinandas buvo Lietuvių Fondo pradininkas, tarnavo USA Army Medical Corps majoro laipsnyje, priklausė ir vadovavo daugeliui kitų lietuviškų organizacijų. Velionis buvo pašarvotas penktadienį, rugpjūčio 8 d. nuo 3 v. p. p. iki 9 val. vakaro Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave., Lemont, IL (arti Derby Rd.). Laidotuvės įvyko šeštadienį, rugpjūčio 9 d. 10:30 val. ryto iš Petkus Lemont laidojimo namų velionis buvo palydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 11 val. ryto buvo aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. dr. Ferdinandas buvo palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Vietoj gėlių šeima prašo aukoti Lietuvių Fondui arba Mercy Lift. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com


A † A ALGIS BARAKAUSKAS. Mirė 2008 m. rugpjūčio 5 d., sulaukęs 76 metų amžiaus. Gimė Lietuvoje. Gyveno Detroit, MI, vėliau persikėlė į Marquette Park, Chicago, IL, o savo kelionę užbaigė Orland Park, IL. Nuliūdę liko: žmona Bronė, dukros Onutė Savickienė su vyru Jonu, Bronutė D’Agostino su vyru Tony ir Kristina  Barakauskaitė; anūkai Andrytė, Britutė, Jonukas,  Anthony, Tomukas, Matthew, Maya bei kiti giminės ir artimieji. Lankymas įvyko penktadienį, rugpjūčio 8 d. nuo 3 v. p. p. iki 9 val. vak. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave., Lemont, IL (Derby ir Archer Ave. kampas). Laidotuvių rytą šeštadienį, rugpjūčio 9 d., 9 val. ryto Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje 2700 W. 69th  St., Chicago, IL, 10 val. ryto aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionio palaikai palaidoti Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Vietoj gėlių šeima prašo aukoti šv. Mišioms. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com


A † A VYTAUTAS ANDRIULIS. Mirė 2008 m. liepos 22 d. po ilgos ligos. Gyveno St. Pete Beach, Floridoje, anksčiau Čikagoje, IL. Visus, kurie pažinojo a. a. Vytautą nuoširdžiai kviečiame jį prisiminti savo maldose. Šv. Mišios už a. a. Vytautą aukojamos šeštadienį, 2008 m. rugpjūčio 9 d. 10 v. r. Pal. Jurgio Matulaičio misijoje Lemont, IL. Laidotuvės privačios. Velionis bus palaidotas Čikagos Tautinėse kapinėse.


A † A ALDONA KIRSTUK. Mirė 2008 m. liepos 21 d. sulaukusi 93 metų.
Gimė Čikagoje ir ten mokėsi. Ji buvo apdovanota gražiu balsu ir jaunystėje dainavo radijuje. Dirbo buhaltere Montgomery Wards ir Railroad Retirement Board bei kitur. Aldona buvo Lietuvos Vyčių narė daugelį metų. Prieš 30 metų išėjo į pensiją ir gyveno St. Pete Beach bei priklausė St. John Vianney katalikų bažnyčiai ir giedojo jos chore. Nuliūdę liko: krikšto sūnus Richard Schlaustas, gyvenantis Čikagoje; geri draugai Bill ir Tom Wentland, gyvenantys Largo; Trudie Riordan iš St. Petersburg; Grace Zachary ir Nancy Shannon iš St. Pete Beach; kun. Tėvas Colman Cooke iš Clearwater ir Adele Miksis iš Sun City West, AZ; Sherri Nixon ir Rhonda Randolph iš St. Petersburg bei daugelis kitų artimų ir gerų draugų. A. a. Aldona bus pašarvota antradienį, rugpjūčio 5 d., nuo 5 val. p.p. iki 8 v. v. Palos laidojimo namuose.Laidotuvės įvyks trečiadienį, rugpjūčio 6 d. Iš laidojimo namų velionė bus atlydėta į Nativity of the Blessed Virgin, Čikagoje, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių a.a. Aldona bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Vietoj gėlių prašome aukoti pasirinktai labdaros organizacijai. Laidotuvių direkt. Beach Memorial Chapel, tel. 727-360-5577


A † A SIMON MANKUS. Nuliūdę liko: vaikai Denise (Hector) Barrera; Danny (Michelie); Frances (James) Borskie; Kenneth (Carol) ir Dennis (Kari) Mankus; anūkai James, Michael Borskie; Rebecca, Andrea, Cheynenne Mankus; daug sūnėnų ir dukterėčių bei kiti giminės Lietuvoje. A. a. Simon buvo vyras a. a. Luise Mankus (Schneider) ir senelis a. a. Dakota Mankus. Velionis buvo pašarvotas ketvirtadienį, liepos 31 d. nuo 3 v. p. p. iki 9 v. v. Andrew J. McGann & Son laidojimo namuose, 10727 S. Pulaski Rd., Chicago, IL. Laidotuvės penktadienį, rugpjūčio 1 d. Iš laidojimo namų 9:15 val. ryto velionis atlydėtas į St. Gerald bažnyčią, kurioje 10 val. ryto aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių a. a. Simon palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Tel. 773-783-7700.
 

A † A LEOKADIJA (ŠIMKUS) PAČKAUSKAS. Mirė 2008 m. liepos 19 d. North Carolina, sulaukusi 102 metų. Buvo ištekėjusi už Stasio Pačkausko, kuris mirė prieš 13 metų. Nuliūdę liko: sūnus Vytautas, gyvenantis FL, sūnus Richard, gy­ve­nantis KS, ir duktė Danutė, gyvenanti NC; 10 anūkų, 11 proanū­kių ir 6 proproanūkiai. A.a. Leokadija buvo žmona a. a. Stasio, mama a. a. Mildos ir a. a. Ričardo (Lietuvoje) ir a. a. Algio (IL). Velionė gimė 1905 m. Lietuvoje, netoli Vilniaus. 1920 m. Vilniaus universitete įgijo lituanistės išsilavinimą. Vilniaus kraštą okupavus lenkams, lietuvių kalbos dėstymas čia buvo uždraustas iki 1939 m. Leokadija slaptai mokė lietuvių kalbos įvairiuose miesteliuose. 1939 m. bolševikams įžengus į Vilnių ir surengus rinkimus, Leokadija buvo paskirta balsavimų apylinkės vyresniąja. Prasidėjus balsavimui, ant jos stalo stovėjo dvi dėžės (viena „už”, kita – „prieš”). Leokadijai buvo įsakyta užsirašyti kiekvieno, balsavusio „prieš” pavardes. Nė vienas žmogus nebalsavo ,,už”. Tą naktį Leokadija išėjo namo neužrašiusi nė vienos pavardės. Grįžusi pasakė vyrui, jog laikas išvykti, nes labai tikėtina, jog kitą rytą ji būtų buvusi nušauta. Šeima slapstėsi įvairiose vietose iki 1941 m., kol Lietuvą okupavo vokiečiai. Tuomet ji vėl pradėjo mokytojauti. 1944 m. vokiečiai visą šeimą išvežė į koncentracijos stovyklą Bomberg, Vokietijoje. Amerikiečiams išlaisvinus, šeima buvo perkelta į DP stovyklą Hanau, Vokietijoje, iš kur emigravo į JAV, Čikagą (Roseland). Čia ji bai­gė kursus ir tapo medicinos seserimi. Dirbo pagyvenusiųjų Holland Home namuose ir dėstė lietuvių kalbą šeštadieniais Visų Šventųjų bažnyčioje. Išėjusi į pensiją 30 metų gyveno Union Pier, MI. 1996 m. persikėlė gyventi pas dukrą į Leland, North Carolina.


A † A VIKTORAS KUČAS. Mirė 2008 m. liepos 17 d. Niuliūdę liko: žmona Regina (Parulytė); sūnus Linas su žmona Renata ir sūnum Aleksandru; duktė  Viktorija  Siliūnienė su vyru Darium ir vaikais Darija, Luku ir Monika; svainė Irena Kriaučeliūnienė, duktė Jolita Arzbaecher; Viktoro sesuo Stasė Ulozienė su šeima Kanadoje. Lankymas įvyks antradienį, liepos 29 d. nuo 9 v. r. iki 10 val. r. Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje, kur 10 val. r. bus aukojamos šv. Mišios už a. a. Viktoro sielą. Po šv. Mišių velionio palaikai bus palaidoti Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Vietoj gėlių šeima prašo aukoti „Vaiko vartai į mokslą” arba  Tėvams Jėzuitams. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse.Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com


A † A GRAŽINA MAŠIOTAITĖ VITKAUSKIENĖ. Mirė 2008 m. liepos 11 d. Čikagoje. Liūdi vaikai: Vytautas, dukterys Vida su šeima, Natalija su šeima, keturios anūkės ir penki proanūkiai. Liūdi sesuo Baniutė Kronienė su šeima ir kiti giminės. Gražina buvo motina Sauliaus, mirusio 2007 metais. Laidotuvės privačios. Ilsėkis ramybėje.


A † A VILŪNĖ MALIORYTĖ KIRVELAITIENĖ.  Mirė 2008 m. liepos 17 d., sulaukusi 66 metų amžiaus. Gimė 1942 m. balandžio 13 d. Kaune, Lietuvoje. Antrojo pasaulinio karo laiku pasitraukė į Vokietiją ir gyveno Schwabisch Gmund DP stovykloje. 1949 metais atvyko į Čikagą per Bostoną. Pirmiausia apsigyveno Town of Lake, vėliau Bridgeporte, kur užaugo. Baigė Šv. Jurgio pradinę mokyklą. Buvusios Chicago Lietuvių Auditorijos savininkų Jono ir Genovaitės Maliorių dukra. Baigė Maria gimnaziją, St. Elizabeth ligoninėje radiologijos techniką ir vėliau įgijo biologijos bakalauro laipsnį Roosevelt universitete Čikagoje. Ilgų metų radiologijos darbuotoja Central Community ir Šv. Kryžiaus ligoninėse. Išdirbo daugiau negu 26 metus Šv. Kryžiaus ligoninėje ir vienu laiku vadovavo radiologijos skyriui. Ištekėjo už detroitiškio Justino Kirvelaičio 1961 metais ir susilaukė dviejų sūnų: Vytenio ir Audriaus. Skyrė didžiausią savo gyvenimo jėgą užauginti šiuos sūnelius lietuvišku keliu. Mylėjo gamtą, architektūrą, meną, operą ir muziką. Nors tik buvo paukštytė Vokietijos stovykloje, aktyviai įsijungė į skautų darbus ilgus metus padėdama su Čikagos Kaziuko muge ir praleisdama kiekvieną vasarą Rako stovyklos Lituanicos tunto virtuvėje. Ilgą laiką išgyveno Čikagoje, o vėliau persikėlė su vyru Justinu į Lemonto apylinkę. Nuliūdę liko: vyras Justinas Kirvelaitis, sūnūs Vytenis Kirvelaitis ir Audrius Kirvelaitis su žmona Vilija ir jų vaikais Indrija ir Kovu, brolis Jonas Malioris su žmona Sharon ir jų vaikais Megan ir Johnnie, seserys Vida ir Živilė Maliorytės, teta Pranė Pakalkienė, pusseserė dr. Audronė Meškauskienė ir daugelis kitų giminių Amerikoje ir Lietuvoje.A. a. Vilūnė Kirvelaitienė priklausė Korp! Neo-Lithuania ir Lietuvių Fondui.A. a. Vilūnė bus pašarvota antradienį, liepos 22 d. nuo 3 val. p. p. iki 8 val. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL. Laidotuvės įvyks trečiadienį, liepos 23 d., 9:30 val. r. Petkus Lemont laidojimo namuose, iš kur velionė bus palydėta į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 10 val. r. bus aukojamos šv. Mišios. Visos kitos laidotuvių apeigos bus privačios. Vietoj gėlių šeima prašo aukoti St. Jude Children’s Research Hospital arba Lietuvių Skautų sąjungos Rako stovyklai. Nuoširdžiai kviečiame dalyvauti atsisveikinime ir šv. Mišiose. Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com


A † A Inž. JONAS A. MAČIŪNAS. Mirė 2008 m. liepos 15 d., sulaukęs 70 metų. Gyveno W. Virginia. Gimė 1938 m. liepos 17 d. Kaune. Giliai nuliūdę liko: žmona Margie, sūnūs Drąsutis, Vytas, Vincas ir duktė dr. Kristina su šeimomis, sesuo Guoda Mačiūnaitė-Bobelienė, jos vyras Sigitas Bobelis, dukterėčios Rūta Puškorienė su šeima ir dr. Daiva Bobelytė, giminės Amerikoje ir Lietuvoje. Laidotuvės įvyks šeštadienį, liepos 26 d. 10 val. ryto, Šv. Alfonso bažnyčioje, Baltimore, Maryland.


A † A Sesuo M. NICOLA SOKAS, SSC. Mūsų mylima seselė mirė 2008 m. liepos 16 d. Šv. Kazimiero seselių motiniškame name, 2601 W. Marquette Rd., Chicago, IL, sulaukusi 90 m. Į vienuolyną įstojo iš Philadelphia, PA. Sesuo Nicola buvo matematikos ir kitų tiksliųjų mokslų mokytoja Čikagoje ir Pennsylvania. Maria High School mokytoja išdirbo 10 metų. Nuliūdę liko: Šv. Kazimiero seserys, sūnėnas Timothy Sokas, gyvenantis Colorado, dukterėčios Rosemary Sokas iš Čikagos ir Regina Sokas, gyvenanti Woodbine, MD. Velionė bus pašarvota trečiadienį, liepos 23 d. nuo 3 v. p. p. iki 7 v. v. Šv. Kazimiero vienuolyne, 2601 W. Marquette Rd., Chicago, IL. Mišparai mirusiems – 7 v. v. Laidotuvių šv. Mišios vyks ketvirtadienį, liepos 24 d. 9:30 v. r. Šv. Kazimiero seserų vienuolyno koplyčioje. Po šv. Mišių sesuo Nicola bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Vietoje gėlių prašome aukoti Sisters of St. Casimir Retirement Fund. Laidot. direkt. Lack Brothers, tel. 773-776-1324


A † A BERNICE VENCKUS R.N. KINDER. Mirė 2008 m. liepos 14 d. Houston, TX. Gyveno Houston, TX, anksčiau Čikagoje, Marquette Park apylinkėje. Gimė 1921 m. gruodžio 19 d. Čikagoje, IL. Nuliūdę liko: duktė Margaret Butler su vyru Richard; duktė Diane Plewa; duktė Anne Marie Becket su vyru Scott; sūnus Charles; 6 anūkai; 4 proanūkiai bei kiti giminės. Priklausė: St. Bernard Nursing School. A. a. Bernice bus pašarvota penktadienį, liepos 18 d., nuo 2 val. p. p. iki 9 val. vakaro Brady Gill laidojimo namuose, 2929 W. 87th St., Evergreen Park. Laidotuvės įvyks šeštadienį, liepos 19 d., 9 val. ryte. Iš Brady Gill laidojimo namų velionė bus palydėta į Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčią Čikagoje, kurioje 9:30 val. r. bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po šv. Mišių a. a. Bernice bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Vietoje gėlių šeima siūlo aukoti Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčiai. Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com


A † A DR. INŽ. KAZIMIERAS JAKŠTAS. Mirė 2008 m. liepos 10 d. sulaukęs 77 metų amžiaus. Gimė Salantuose, Lietuvoje. Į Ameriką atvykęs 1951 m. ilgą laiką išgyveno Brighton Park, vėliau persikėlė į Lemont ir savo kelią baigė Lockport, IL.Nuliūdę liko: žmona Irena Mackonytė, sūnūs Tomas Jakštas ir Paulius Jakštas su žmona Laurie ir jų dukrytėmis Clarissa ir Nicole, duktė Laura Worthington su vyru Paul. Liūdi sesutės Aldona Jovarauskienė su vyru Jonu, Aušra O’Boyle ir Audrey Sagenbrecht su vyru Thomas ir jų šeimos bei brolis Bronius Jakštas su šeima. 1959 m. po studijų Illinojaus universitete a. a. Kazimieras įgijo elektros inžinieriaus bakalauro laipsnį, 1962 m. po studijų IIT – elektros inžinieriaus magistrą, o jau 1972 m. po studijų ten pat, IIT, apsigynė daktaro inžinieriaus vardą elektros inžinerijos srityje. A. a. Kazimieras priklausė Illinojaus valstijos šachmatų asociacijai ir Jungtinių Amerikos Valstijų šachmatų federacijai, ilgus metus buvo Pal. Jurgio Matulaičio misijos narys ir porą metų šios misijos komiteto iždininkas. Velionis bus pašarvotas antradienį, liepos 15 d. nuo 3 val. p. p. iki 8 val. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave., (arti Derby Rd.), Lemont. Laidotuvės įvyks trečiadienį, liepos 16 d. 9:30 val. r. Petkus Lemont laidojimo namuose, iš kur velionis bus palydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Kazimieras bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Vietoje gėlių šeima prašo aukoti American Cancer Society arba ,,Vaiko vartai į mokslą” organizacijai. Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com


A † A MARY P. RUDIENĖ JUOZAITYTĖ. Mirė 2008 m. liepos 8 d. Olympia  Fields, IL. Gyveno Monee, IL. Gimė 1914 m. birželio 29 d. Westville, IL. Nuliūdę liko: vyras Anthony J. Rudis, Sr.; duktė Margarita Krupa; duktė Rosemary Jurjonas su vyru Edmundu; sūnus Anthony J. Rudis, Jr.; sūnus Mark Rudis; anūkai Lilija, Gintaras, Anthony J. Rudis III; Christina, John, Michael, Marissa, Matthew ir Andrew; 4 proanūkiai; dukterėčia Emily Jatis ir Sr. M. Jayne Francis, SSC; sūnėnai Fred Pauksta su žmona Mary, Perry Pauksta ir Raymond Pauksta su šeimomis bei kiti giminės. Velionė priklausė: BALFui, Šv. Teresės sąjungai; Don Varnas A. L. Post 986, Lietuvos Vyčių C-112, Lietuvių Moterų sąjungai ir kitoms lietuvių organizacijoms. A. a. Mary pašarvota penktadienį, liepos 11 d. nuo 3 v. p. p. iki 9 v. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL. Ir pašarvota bus šeštadienį, liepos 12 d. nuo 8 v. r. iki 9:30 val. ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje Čikagoje. Šv. Mišios bus aukojamos 9:30 val. ryto. Po šv. Mišių velionė bus palaidota  Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Laidot. direkt.  Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com


A † A OLGA NUMGAUDIENĖ BUDRYTĖ. Mirė 2008 m. liepos 8 d. La Grange, IL. Gyveno La Grange, IL, anksčiau Čikagos Marquette Park ir Harbert, MI. Gimė 1916 m. liepos 24 d. Maskvoje, Rusijoje. Nuliūdę liko: duktė  Živilė Šilgalienė su vyru Aleksu; duktė Maggie Gydienė su vyru Jonu; anūkai Aleksas ir Vytenis Šilgaliai, Monika Young su vyru Rob; proanūkis Tomukas bei kiti giminės Lietuvoje, Anglijoje ir Vokietijoje. A. a. Olga pašarvota penktadienį, liepos 11 d. nuo 4 val. p. p. iki 9 val. vak. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti  Derby Rd.), Lemont, IL. Laidotuvės įvyks šeštadienį, liepos 12 d. 9:30 val. ryto Petkus Lemont laidojimo namuose. Šv. Mišios bus aukojamos 10 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčioje. Po šv. Mišių laidotuvės bus privačios. Vietoj gėlių, šeima siūlo aukoti jaunimo švietimo programoms Jėzuitų gimnazijoms Kaune ir Vilniuje. Nuoširdžiai kviečiame dalyvauti šv. Mišiose. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com


A † A EDMUNDAS J. KAZRAGIS. Mūsų brolis mirė 2008 m. liepos 3 d. Gimė 1935 m. vasario 12 d. Lietuvoje. Gyveno Oak Lawn, IL. Nuliūdę liko: sesuo Adelė Krugler su vyru Al; sesuo Danė Adomaitienė; brolis Vytautas su žmona Dalia; daug dukterėčių ir sūnėnų bei kiti giminės Lietuvoje. A. a. Edmundas buvo sūnus a. a. Leono ir a. a. Domicelės. Velionis buvo pašarvotas pirmadienį, liepos 7 d. nuo 9 v. r. iki 11 val. ryto Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL. Religinės apeigos įvyko 11 val. ryto. Po apeigų a. a. Edmundas buvo palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com


A † A ELENA DOVILIENĖ GRIGALAUSKAITĖ. Mirė 2008 m. liepos 3 d. Wheaton, IL. Gyveno Hillside, IL. Nuliūdę liko: sūnus Brunonas su žmona Jūrate; anūkai Rasa ir Linas bei kiti giminės. Velionė priklausė daugeliui organizacijų. A. a. Elena pašarvota pirmadienį, liepos 7 d. nuo 3 v. p. p. iki 8 val. vakaro Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL. Laidotuvės įvyks antradienį, liepos 8 d. Petkus Lemont laidojimo namuose. Šv. Mišios aukojamos 10 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčioje. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Vietoje gėlių prašom aukoti Lietuvos Dukterų draugijai. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com


A † A EVE STANEVICH. Mirė 2008 m. liepos 3 d. Lemont, IL. Gimė 1915 m. gruodžio 24 d. Čikagoje. Nuliūdę liko: sesuo Sophie Stanevich, pusseserės Jean ir Mary Beth Slakis. A. a. Eve buvo duktė a. a. Joseph ir Marcella Blažytė-Stanevich, sesuo a. a. Joseph Stanevich ir a.a. Sr. M. Stella Stanevich, S.S.C. A. a Eve bus pašarvota antradienį, liepos 8 d. nuo 9 val. r. iki 10 val. ryto Holy Family Villa, 12220 S. Will Cook Rd., Lemont. Šv. Mišios bus aukojamos 10 val. ryto Holy Family Villa. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Vietoj gėlių prašom aukoti Holy Family Villa arba Šv. Kazimiero seserims. Nuoširdžiai kviečiame dalyvauti laidotuvėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com


A † A VALERIJA VALEIKIENĖ ŽALIMAITĖ, mirė 2008 m. birželio 23 d., sulaukusi 86 metų po sunkios ligos, . Gyveno Munster, IN. Gimė Sedoje, Lietuvoje. Liūdėti liko: sūnus Algis su šeima, sūnus Saulius su šeima ir mirusio sūnaus Juliaus vaikai Antanas, Natalija, Laima ir Jonas bei kiti giminės, draugai ir pažįstami  Amerikoje ir Lietuvoje. Šv. Mišios bus aukojamos Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčioje (14915 127th Street, Lemont, IL 60439) pirmadienį, liepos 7 d. 10 val. ryto. Po šv. Mišių a. a. Valerija bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.


A † A DR. JONAS BILĖNAS. Mirė po ilgos ir sunkios Alzheimer’s ligos, sulaukęs 79 metų, 2008 m. birželio 25 d. savo namuose Melville, NY, žmonos Danos prieglobstyje. Dideliame liūdesyje liko: žmona Dana, sūnus Jonas su žmona, sūnus Andrius su žmona, dukra Laura su vyru, trys anūkai ir kiti giminės.


A † A PETRAS PELECKAS. Mirė 2008 m. birželio 23 d. po sunkios ligos, žmonos Birutės ir sūnaus Romo prieglobstyje. Gimė 1923 m. birželio 29 d. Šilagalio kaime, Panevėžio apskrityje. Buvo aktyvus Vytauto Didžiojo Šaulių rinktinės, Panevėžiečių klubo, Namų savininkų ir bendruomenės narys. Mylimo vyro, tėvo, senelio, brolio, dėdės nuoširdžiai liūdi: žmona Birutė, sūnus Romas su žmona Kelly, anūkai Emilija ir Tomas, sesuo Ona su šeima, a. a. brolio Stanislovo šeima, giminaičiai ir draugai. Velionis bus pašarvotas ketvirtadienį, birželio 26 d. nuo 3 v. p. p. iki 9 val. vakaro Gaidas-Daimid laidojimo namuose, 4330 So. California Ave., Chicago, IL. Laidotuvės įvyks penktadienį, birželio 27 d. Iš laidojimo namų 9:30 val. ryto a. a. Petras bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčią, kurioje 10:30 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Laidot. direkt. Gerald F. Daimid, tel. 773-523-0440


A † A SESUO M. STELLA STANEVICH, SSC. Mūsų mylima seselė mirė 2008 m. birželio 23 d., Šv. Kazimiero seselių motiniškame name, 2601 W. Marquette Rd., Chicago, IL, sulaukusi 87 metų. Į vienuolyną įstojo iš Šv. Jurgio parapijos, Bridgeport apylinkėje, Chicago, IL. Vienuolyne įžaduose išgyveno 64 metus. Nuliūdę liko Šv. Kazimiero seserys; seserys Eve Stanevich ir Sophie Stanevich bei kiti giminės. Velionė bus pašarvota trečiadienį, birželio 25 d. nuo 3 v. p. p. iki 7 val. vakaro Šv. Kazimiero vienuolyne, 2601 W. Marquette Rd.,  Chicago, IL. Mišparai mirusiems trečiadienį, 7 val. v. Laidotuvių šv. Mišios vyks ketvirtadienį, birželio 26 d. 9:30 val. ryto Šv. Kazimiero seserų vienuolyno koplyčioje. Po šv. Mišių sesuo Stella bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Laidot. direkt. Gerald F. Daimid, tel. 773-523-0440


A † A STASĖ ESTKIENĖ RAGAUSKAITĖ . mirė, po sunkios ir ilgos ligos 2008 m. birželio 14 d., sulaukusi 91 metų Gimė Lietuvoje, Palangoje. Amerikoje išgyveno 58 metus. Nuliūdę liko: duktė Dalė, sūnus Edmundas su žmona Anna, anūkai Laura, Eric, Selena, Michael; proanūkiai Sean, Nicholas, Dylan, Tyler ir Annabella; sesuo Valė Zubavičienė; pusbrolis Vytautas Šliupas su žmona Vanda ir jų šeima bei kiti giminės, draugai ir pažįstami Amerikoje ir Lietuvoje. Laidotuvės įvyko pirmadienį, birželio 23 d. A. a Stasė buvo atlydėta į Šv. Teresės bažnyčią, kurioje 10 val. ryto buvo aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė buvo palaidota Kalvary kapinėse, Sunny Hills, FL.


A † A JONAS BACEVIČIUS IV. Mūsų mylimas tėvelis ir senelis mirė 2008 m. birželio 22 d., sulaukęs 89 metų. Gyveno Lake Bluff, IL. Gimė Vaitiekupiuose, Lietuvoje. Nuliūdę liko: sūnus Jonas Bacevičius V su žmona Irena; anūkas Jonas Bacevičius VI su žmona Angela; svainė Dana Petkūnienė su šeima bei kiti giminės. A. a. Jonas buvo vyras a. a. Marytės Šliažaitės-Bacevičienės, švogeris a. a. Petronelės Augustaitienės ir Elenos Burlienės. A. a. Jonas bus pašarvotas ketvirtadienį, birželio 26 d. nuo 4 v. p. p. iki 8 val. vak. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL. Laidotuvės įvyks penktadienį, birželio 27 d. 9:30 val. ryto iš Petkus Lemont laidojimo namų velionis bus atlydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Jonas bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Vietoj gėlių prašom aukoti John A. Bacevičius IV Memorial, Northeast Illinois Council, Boy Scouts of America, 2745  Skokie Valley Rd., Hichland Park, IL 60035. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com


A † A JUZEFA ŠAULYTĖ STIRBIENĖ. Mirė 2008 m. birželio 18 d. Gimė 1923 m. birželio 27 d. Stemplių km., Tauragės apsk. Gyveno New Lenox, IL. Anksčiau New Buffalo, MI, Marquette Park ir Naujojoje Zelandijoje. A. a. Juzefa buvo žmona a. a. Kazimiero. Dideliame nuliūdime liko duktė Jadvyga Biskienė su vyru Edvardu, duktė Zita Stirbytė, sūnus Jonas Stirbys su Neringa ir duktė Stefanija Vaznelienė su vyru Algimantu. Močiutės liūdi anūkai Lina Šliažaitė, Jeremy Johnson, Kristina, Viktorija ir Algis Vazneliai; broliai dr. Vaclovas Šaulys su žmona dr. Augusta ir šeima, Antanas Šaulys su šeima ir sesuo Aleksandra Sabaliauskienė su šeima Lietuvoje; pusseserės Lilija Jasaitė ir Birutė Jasaitė bei kiti giminės Amerikoje ir Lietuvoje. A. a. Juzefa bus pašarvota penktadienį, birželio 20 d., nuo 3 v. p. p. iki 8 v. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave., Lemont, IL. Laidotuvės įvyks šeštadienį, birželio 21 d. 9:30 v. r. Petkus Lemont laidojimo namuose, iš kur velionė bus palydėta į Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčią, kur 10 v. r. bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Juzefa bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600. www.petkusfuneralhomes.com


A † A skautininkas AUGUSTINAS ORENTAS. Mirė 2008 m. birželio 18 d. savo namuose Palos Heights, žmonos Dalios ir sūnaus Mato prieglobstyje. Gimė 1921 m. spalio 2 d. Suvalkijoje. Liko dideliame nuliūdime: žmona Dalia, sūnus Matas, krikšto dukra dr. Vilija Kerelytė, pusseserė Jolanda Kerelienė, jos vyras Alfonsas ir dukra Svajonė; pusseserė Rimgailė Zotovienė, jos dukros Rūta ir dr. Andrea; pusseserė Rasa Pukštienė, jos vyras Romas, jų sūnūs dr. Andrius, Edvardas ir Tomas su žmona; mirusio pusbrolio Vytenio Jonyno žmona Irena ir jų dukros: dr. Lina su vyru, dr. Karilė; pusbrolis Kęstutis Kriaučiūnas, jo žmona Aurelija, jų vaikai Laura ir Marius su šeima; pusbrolis Algirdas Kriaučiūnas; pusseserė Irena Polikaitienė, jos vyras Juozas ir jų vaikai: Darius, dr. Audrius, Rima ir Marius su šeimomis; pusbrolis Rimas Valaitis, jo žmona Irena, jų vaikai: Tomas, Andrius ir Julija su šeimomis; pusseserė Regina Žvinakienė su šeima; Zuzana Dzikienė su šeima; giminaičiai Filomena Černienė ir jos sūnus Rimas Černius. Velionis pašarvotas ketvirtadienį ir penktadienį, birželio 20 d., nuo 3 v. p. p. iki 8 v. vakaro Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.) Laidotuvės įvyks šeštadienį, birželio 21 d. Iš laidojimo namų 9:30 val. ryto a. a. Augustinas bus atlydėtas į Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią, kurioje 10:30 val. r. bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600. www.petkusfuneralhomes.com


A † A KAZIMIERAS VYTAUTAS DOMARKAS. mirė. 2008 m. birželio 16 d. Gimė 1918 m. rugpjūčio 7 d. Kaune. Gyveno Highland Indiana. Amerikoje išgyveno 58 metus. Nuliūdę liko: žmona Agota, dukterys Rūta Grigienė ir Rasa Šilkaitienė su šeimomis, pusbrolis Adolfas Ruibys su šeima ir giminės Lietuvoje. Velionis bus pašarvotas trečiadienį, birželio 18 d. nuo 6 v. v. iki 8 val. v. Kuiper laidojimo namuose 9039 Kleinman Ave., Highland, Indiana. Atsisveikinimas įvyks ketvirtadienį 9:30 val. ryto laidojimo namuose. A. a. Kazimieras bus išlydėtas į St. James bažnyčią, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Memory Lane Mausoleum, Schererville, Indiana. Vietoje gėlių prašome aukoti: „Lithuanian Jesuit Fathers Baltic Project”, 12690 Archer Ave., Lemont, IL 60439. Laidot. direkt. Kuiper Funeral Home, tel. 1-219-923-7800


A † A ELENA NOVICKIS (JANUTIS). Mirė 2008 m. birželio 14 d. Nuliūdę liko: vyras Boleslovas, sūnus Rimas ir žmona Eglė; dukra Daina ir Donald Goliszewski; anūkai  Stefanie ir Andrew Goliszewski, ir Matas Novickis. Velionė buvo pašarvota antradienį, birželio 17 d. nuo 3 v. p. p. iki 9 v. v. Modell laidojimo namuose, 7710 S. Cass Ave., Darien, IL. Laidotuvės trečiadienį, birželio 18 d. Iš laidojimo namų 9:15 val. ryto velionė atlydėta į Lady of Peace bažnyčią, kurioje 10 val. ryto aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių a. a. Elena palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Laidot. direkt. Modell FH. Tel. 630-852-3595 arba www.modellfuneralhomes.com


A † A Rašytojas ANATOLIJUS KAIRYS. Mirė 2008 m. birželio 9 d., sulaukęs 93 metų. Gyveno Čikagoje, Marquette Park apylinkėje. Gimė 1914 m. rugpjūčio 28 d. Petrapilyje, Rusijoje. Amerikoje išgyveno 61 metus. A. a. Anatolijus buvo palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse, Čikagoje. Laidotuvės privačios. Lack & Sons FH. Tel. 708-430-5700


A † A MARIJA ABROMAITIENĖ DUNDZILAITĖ. Eidama 89 metus mirė 2008 m. birželio 9 d. Palos Heights, IL. Liūdi duktė Jūratė ir žentas Bronius Šakaliai, anūkė Danutė Strepman su vyru Stuart, proanūkiai Alexander ir Benjamin; brolis  Antanas Dundzila, jo sūnūs Vilius ir Tomas bei kiti giminės Amerikoje ir Lietuvoje. A. a. Marija palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse, dalyvaujant šeimos artimiesiems. Laidotuvėmis rūpinosi Petkus Lemont Funeral Home.


A † A SESUO M. GEMMA KASULIS, SSC. Mūsų mylima seselė mirė 2008 m. birželio 12 d., Šv. Kazimiero seselių motiniškame name, 2601 W. Marquette Rd., Chicago, IL, sulaukusi 89 metų. Į vienuolyną įstojo iš Šv. Pranciškaus parapijos, Minersville, Pennsylvania. Vienuolyne įžaduose išgyveno 70 metų. Nuliūdę liko: Šv. Kazimiero seserys, dukterėčia  Anna Drabelis, daug dukterėčių ir sūnėnų anūkų ir proanūkių. Velionė bus pašarvota sekmadienį, birželio 15 d. nuo 3 v. p. p. iki 7 v. vakaro Šv. Kazimiero vienuolyne, 2601 W. Marquette Rd., Chicago, IL. Mišparai mirusiems sekmadienį, 7 v.v. Laidotuvių šv. Mišios vyks pirmadienį, birželio 16 d. 9:30 val. ryto Šv. Kazimiero seserų vienuolyno koplyčioje. Po šv. Mišių sesuo Gemma bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame dalyvauti šv. Mišiose ir laidotuvėse bei pasimelsti už seselės sielą. Laidot. direkt. Lack & Sons FH, tel. 708-430-5700


A † A SALOMĖJA JANUŠKIENĖ. Mirė 2008 m. birželio 12 d. LaGrange, IL. Gimė 1912 m. birželio 17 d. Lietuvoje,  Vilkaviškyje. Amerikoje išgyveno 58 metus. Nuliūdę liko: sūnus Edvardas Dambrauskas su žmona Sabina; anūkai Nikolas, Danisa ir Ivas; sūnėnas Petras Dambrauskas su žmona Mary Jane su šeima; kiti giminės Lietuvoje. A. a. Salomėja buvo žmona a. a. Kosto. Velionė bus pašarvota šeštadienį, birželio 14 d. nuo 3 v. p.p. iki 6 val. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont ir antradienį, birželio 17 d. nuo 8 v. r. iki 9:30 val. ryto. Šv. Mišios bus aukojamos 10 val. ryto. Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčioje. Po šv. Mišių a. a. Salomėja bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com


A † A  ALEXANDER OSTEIKA. Mirė 2008 m. birželio 3 d. Winter Haven, FL, sulaukęs 87 metų. Gimė 1921 m. sausio 15 d. Mažeikiuose, Lietuvoje. 1949 m. iš Vokietijos emigravo į Michigan valstiją. 2004 m. iš Livonia, MI, persikėlė į Winter Haven, MI.  Dirbo Ford Motor Com-pany. Buvo aktyvus sportininkas ir žaidė Lietuvių nacionalinėje futbolo rinktinėje. Prieš išvykdamas į Vokietiją, Lietuvoje lankė Vete-rinarijos kolegiją. Nuliūdę liko: žmona Emilia, dukterys  Rita Kushlak, gyvenanti Livonia, MI; Loretta Sanders, gyvenanti Winter Haven, FL; Chris-tine Haskin, gyvenanti Rochester, MI; brolis Anthony Osteika, gy-venantis Warren, MI; 4 anūkai ir vienas proanūkis. Velionis buvo pašarvotas ir šv. Mišios buvo aukojamos Winter Haven, FL. A. a. Alexander bus atlydėtas į Devine Providence bažnyčią Southfield, MI, kurioje šv. Mišios bus aukojamos pirmadienį, birželio 9 d. 11 val. ryto. Velionis bus palaidotas Holy Sepulchre kapinėse, Southfield, MI. Vietoj gėlių šeima prašo aukoti Cornerstone Hospice, 2590 Havendale Blvd. NW, Winter Haven, FL 33881 arba Matthew Catholic Church, 1991 Overlook Dr., Winter Haven, FL 33884.


A † A STASYS LIEPAS, 1917–2008. Po ilgos ir sunkios ligos 2008 m. birželio 1 d. atsiskyrė su šiuo pasauliu. Nuliūdę liko sūnus Algirdas M. Liepas su žmona Asta.  A. a. Stasys bus laidojamas birželio 14 d. 10 val. ryto Lietuvių Tautinėse kapinėse,  Chicago, IL.


A † A DALIA REGINA BULGARIS BULGARAUSKAITĖ. Mirė mylima sesutė, teta ir pusseserė bei mokytoja, 2008 m. gegužės 3 d. New York.  Velionė gimė 1937 m. gegužės 30 d. Kaune, JAV išgyveno 59 metus. Baigė Detroit Marygrove kolegiją, Magna Cum Laude, įsigijo magistro laipsnį Fordham universitete New York ir ten Stuyvesant gimnazijoje chemijos mokytoja išdirbo 28 metus. Didžiam nuliūdime liko sesutė Rūta Faja su vyru Robert Chekaluk, sūnėnai Gregory Faja ir Adam Faja su žmona Susan, pusseserės Eugenija Taft su vyru Bill ir Gražina Čėsnaitė Blekaitienė, teta Nijolė Žalnieraitienė ir giminės Lietuvoje. Laidotuvių Mišios už Dalios vėlę bus atnašaujamos Southfield, MI, Dievo Apvaizdos bažnyčioje š. m. birželio 7 d., 11 val. ryto. Po šv. Mišių velionės palaikai bus nulydėti ir palaidoti Holy Sepulchre kapinėse netoli tėvelių a. a. Leono ir Stasės Bulgarauskų. Laidot. direkt. Yolanda M. Zaparackienė.  Tel. 313-554-1275


A † A ALFONSAS LUKAS. Lietuvos Šaulys, mirė  2008 m. gegužės 23 d., sulaukęs 89 metų amžiaus. Velionis JAV išgyveno 59 metus. Priklausė Švyturio Jūros Šaulių kuopai, BALFo 76-tam skyriui, Dariaus ir Girėno klubui ir Tautos fondui. A. a.  Alfonsas buvo pašarvotas Val  S. Bauža laidojimo namuose, 1930 25th St., Detroit, MI, kur gegužės 26 d. įvyko viešas atsisveikinimas su velioniu. Po gedulingų šv. Mišių Šv. Antano bažnyčioje Detroit, MI, gegužės 27 d., buvo palydėtas ir palaidotas Holy Sepulchre kapinėse šalia žmonos a. a. Ingeborg Lukas. Laidot. direkt. Yolanda M. Zaparackienė. Tel. 313-554-1275


A † A FRANK J. GAYES GAJAUSKAS. Mūsų mylimas vyras, tėvelis ir senelis mirė 2008 m. gegužės 25 d., sulaukęs 86 metų. Gyveno Čikagoje. Gimė Queens, NY. Nuliūdę liko: žmona dr. Gražina Stulpinaitė Gayes; sūnus Richard su žmona Janet Prior: sūnus Steven; anūkai Scott, Gregory, Ann, David, Laurie ir Stephanie; sesuo Tess Bernota; brolis George Gayes su žmona Carol Baer; švogeris George Stulpin su žmona Joann. A. a. Frank J. Gayes buvo U.S. Army veteranas W.W. II ir BS, Electrical Engineering ITT, 1964. Velionis buvo brolis a. a. John Gayes, a. a.William Gayes, svainis a. a. Vincent. A. a. Frank bus pašarvotas penktadienį, gegužės 30 d. nuo 5 v. p.p. iki 9 val. vakaro Brady Gill laidojimo namuose, 2929 W. 87th St.,  Evergreen Park, IL (kampas 87th & Richmond Ave.). Laidotuvės įvyks šeštadienį, gegužės 31 d. 10 val. ryto iš Brady Gill laidojimo namų velionis bus palydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčią, kurioje 10:30 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a.a. Frank bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Vietoj gėlių prašom aukoti Lietuvos Dukterų draugijai, 2735 W. 71st St.,  Chicago, IL 60629. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

A † A JOSEPHINE DENNIS DANIEL (STANAITIS). Mirė sulaukusi 94 metų. Gyveno Sierra Vista, AZ. Nuliūdę liko: vyras Paul Daniel, daug gerų draugų. Velionė 38 metus dirbo mokytoja Chicago Board of Education. A. a. Josephine buvo dukra a. a. Joseph ir a. a. Pauline Stanaitis, sesuo a. a. Rolando. Velionė pašarvota šeštadienį, gegužės 24 d. nuo 8 val. r. iki 10 v. r. Hills laidojimo namuose, 10201 S. Roberts Rd. (8000 W.), Palos Hills, IL. Laidotuvės įvyks šeštadienį 10 v. r. po atsisveikinimo. A. a. Josephine bus palaidota Tautinėse lietuvių kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Laidot. direkt. Hills FH. Tel. 708-598-5880.


A † A VALERIJĄ MASILIONIENĘ JAŠKAUSKAITĘ. Mirė po sunkios ligos 2008 m. gegužės 19 d. Kalifornijoje. A. a. Valerija gimė 1921 m. liepos 7 d. ir buvo a. a. dr. Juozo Masilionio našlė. Nuliūdę liko dukros:  Aldona su vyru Vaidžiu Valaičiu, Danutė su vyru John Lawrence, Birutė su vyru Martin Bella, anūkai: Damian, Aleksas ir Vanessa, kiti artimieji Amerikoje ir Lietuvoje. Velionė priklausė ateitininkams sendraugiams, Lietuvių dantų gydytojų draugijai ir kitoms organizacijoms. Atsisveikinimas su a. a. Valerija įvyks penktadienį, gegužės 23 d. nuo 4 v. p. p. iki 8 v. v. Westbrock laidojimo namuose 1712 Wayne Ave.,  Dayton, OH, 45410. Laidotuvės įvyks šeštadienį, gegužės 24 d. Po 10 v. r. gedulingų šv. Mišių Holy Cross bažnyčioje, a. a.  Valerija bus laidojama Calvary kapinėse. Maloniai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Laidot. direkt. Greg Westbrock. Tel. 937-434-6161.


A † A JUDITA LAPINSKIENĖ PRANINSKAITĖ. Mirė 2008 m. gegužės 14 d. Joliet, IL. Gyveno Lemont, IL. Gimė 1944 m. rugpjūčio 23 d. Lietuvoje. Nuliūdę liko: duktė Kristina Vacha, sūnus Antanas su žmona Tara; anūkai  Robert ir Olivia; brolis Edmundas su žmona Milda; sūnėnai ir dukterėčios – Peter, Audrė, John ir Andrew bei kiti giminės ir draugai. Velionė buvo žmona a. a. Juozo. Už a. a Juditą šv. Mišios buvo aukojamos šeštadienį, gegužės 17 d. 10 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčioje. Po šv. Mišių laidotuvės buvo privačios. Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com


A † A SESUO M. DANIEL RAČKAUSKAS, SSC. Mūsų mylima seselė mirė 2008 m. gegužės 12 d., Šv. Kazimiero seselių motiniškame name, 2601 W. Marquette Rd., Chicago, IL, sulaukusi 84 metų.Į vienuolyną įstojo iš  Šv. Kryžiaus parapijos, Mount Carmel, Pennsylvania. Vienuolyne įžaduose išgyveno 63 metus. Nuliūdę liko: Šv. Kazimiero seserys Victoria Aloi, Toms River, New Jersey; Gertrude (Robert) O’Reilly, Hillsborough, New Jersey, Bernice (Robert) Jeronowitz, South Plainfield, New Jersey; Agnes (Patrick) Plunkett; St. Mary’s, Georgia; Regina (Michael) Kelly, Elizabeth City, North Carolina; brolis Joseph (Lois) Oshman, Baltimore, Maryland ir jų visų šeimos bei artimieji. Velionė bus pašarvota penktadienį, gegužės 16 d. nuo 1 v. p.p. iki 7 v. v. Šv. Kazimiero vienuolyne, 2601 W. Marquette Rd., Chicago, IL. Mišparai mirusiems penktadienį, 7 v.v. Laidotuvių šv. Mišios vyks šeštadienį, gegužės 17 d. 9:30 val. ryto Šv. Kazimiero seserų vienuolyno koplyčioje. Po šv. Mišių sesuo  Daniel bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Laidot. direkt. David Gaidas


A † A dr. MILDA BUDRIENĖ. Gydytoja ir visuomenininkė, mirė Sarasota, Floridoje, 2008 m. balandžio 29 d., sulaukusi 92 metų, Dr. Milda Budrienė (Kuršaitė, Budrys) gimė 1916 m. sausio 12 d. Lawrence, MA. Gydytojo, visuomenės veikėjo S. Budrio žmona. 1923 m. su tėvais išvyko į Lietuvą. Čia 1935 m. baigė Kauno Aušros gimnaziją, 1940 m. Vytauto Didžiojo universiteto Medicinos fakultetą. Nuo 1929 m. priklausė skautų organizacijai, 1935–1938 m. buvo VDU studenčių skaučių draugovės pirmininkė. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją. Į JAV grįžo 1946 m. 1950 m. įgijo Illinois, 1975 m. Florida ir Indiana valstijų medicinos praktikos teises. 1958 m. pradėjo dirbti University of Illinois Allergy and Immunology Clinic; nuo 1960 m. klinikinė instruktorė; 1971–1984 m. klinikinė asistentė profesorė. 1974 m. išlaikė alergijos ir klinikinės imunologijos specialybės egzaminus. 1982 m. iš aktyvios medicinos praktikos pasitraukė. Aktyvi Amerikos lietuvių gydytojų sąjungos narė. 1965–1970 m. Lietuvių gydytojų biuletenio redaktorė. Vadovavo Akademikų skautų sąjūdžiui. Nuo 1985 m. S. Budrio lietuvių fotoarchyvo valdybos pirmininkė, rėmė kultūrinius renginius, fotografijų parodas. Nuo 1988 m. dar ir Lituanistikos tyrimo ir studijų centro Lietuvių med. muziejaus Čikagoje, IL, įkurto jos pastangomis, direktorė. Viena žymiausiųjų lietuvių med. istorijos tyrinėtojų. Išleido keletą knygų apie gydytojus išeivijoje. Paskelbė straipsnių JAV medicinos žurnaluose. Velionė palaidota 2008 m. gegužės 5 d. Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse Čikagoje, IL. Vietoj gėlių prašom aukoti Macular Degeneration Foundation, P. O. Box 531313, Henderson, NV 89053 arba University of Illinois, Department of Ophthalmology Eye and Ear Infirmary, 1855 W.  Taylor St., Chicago, IL 60612, arba jūsų pasirinktai labdaros organizacijai.


A † A dr. PETRAS KISIELIUS. mirė 2008 m. gegužės 4 d. Elmhurst ligoninėje. Giliam liūdesyje liko žmona Stefa, duktė Jolita su vyru Vytu ir sūnumi Aru Naručiai, sūnus Petras V. su žmona Daiva ir vaikai:  Žara, Siga, Mantas, Zigmas ir Žiba. Čikagoje liko sesers sūnūs Antanas ir Edis Razmos su šeimomis, brolio anūkas Nerijus  Šmerauskas ir pusseserės sūnus Arnoldas Čerkevičius. Lietuvoje liko sesers ir brolio vaikai Rasutė Šmerauskienė, Danutė Abugelienė ir Albinas Kazakevičius su šeimomis. Baigė VDU Medicinos fakultetą Kaune. Taip pat Tuebingeno univ. (Vokietijoje) apgynęs daktaro disertaciją, gavo daktaro laipsnį (PhD). Atvykęs į JAV ir išlaikęs Illinois valstijoje (medicinos) egzaminus, ilgus metus dirbo gydytoju Cicero, IL. Ateitininkas nuo pat mažens. Buvo Ateitininkų Federacijos vadas, Studentų Ateitininkų sąjungos Centro valdybos pirmininkas, steigėjas ir ilgametis Ateitininkų Šalpos fondo pirmininkas, vienas iš Ateitininkų Namų steigėjas. Dirbo labai aktyviai su Cicero jaunučiais ir moksleiviais, būdamas ilgametis Cicero kuopos globėjas. Nuo 1958 m. ilgametis JAV LB tarybos narys; LB 50 m. Jubiliejaus komiteto pirmininkas; Pasaulio LB vicepirmininkas; Pasaulio LB seimo pirmininkas. Vienas iš Lietuvių Fondo steigėjų, ilgametis Lietuvių Fondo Tarybos narys; Pasaulio Lietuvių Šokių šventės Rengimo komiteto pirmininkas; Pasaulio Lietuvių Dainų šventės Lėšų telkimo pirmininkas; Ilgametis dienraščio „Draugas” leidėjų Tarybos pirmininkas ir Draugo fondo pirmininkas; Liet. Katalikų spaudos draugijos pirmininkas; Lietuvių Fronto bičiulių centro valdybos ir tarybos pirmininkas. Vienas iš „Į Laisvę” fondo steigėjų;  Cicero Šv. Antano parapijos Lietuvių klubo steigėjas; Jaunimo centro tarybos narys ir stambus rėmėjas. Popiežiaus Jono Pauliaus II apdovanotas Šv. Silvestro riterio ordinu. Lietuva, įvertinusi jo įnašą lietuvybei, apdovanojo Gedimino ordinu. Gavęs daug įvairių kitų atžymėjimų. Velionis bus pašarvotas penktadienį, gegužės 9 d. nuo 2 v. p.p. iki 9 v. v. Linhart  Funeral Home, 6820 W. Cermak Rd., Berwyn, IL 60402. Atsisveikinimas 7 v. v. Laidotuvės įvyks šeštadienį, gegužės 10 d. 10 val. ryto a.a. dr. Petras bus išlydėtas į Šv. Antano bažnyčią (15th Ave. ir 50 Ave. kampas), kurioje 11 v. r. bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Vietoje gėlių prašome aukoti šv. Mišioms, Ateitininkų Šalpos fondui (Ateitis Relief  Fund, Inc.) arba Lietuvių Katalikų  Religinei šalpai (Lithuanian Catholic Religious Aid) paremti Marijampolėje Marijonų vidurinę mokyklą, kurioje dr. Petras Kisielius mokėsi. Linhart FH. Tel. 708-749-2255


A † A Inž. JERONIMAS ŠVABAS. Sulaukęs gilios senatvės iškeliavo amžinybėn 2008 m. gegužės 4 d. Nuliūdę liko: žmona  Veronika, duktė Regina su vyru Dean, duktė Laima Petrulienė su vyru Vytu, sūnus Andrius su žmona Vida, anūkai Dean, Dominykas, Kajus ir Darius, sesuo Julija Švabaitė-Gylienė, sesuo Anelė Brazauskienė Lietuvoje ir kiti giminės Amerikoje bei Lietuvoje. A. a. Jeronimas bus pašarvotas trečiadienį, gegužės 7 d. nuo 3 v. p.p. iki 9 val. vak. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401  S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL. Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, gegužės 8 d. 9:30 val. ryto Petkus Lemont laidojimo namuose, iš kur a. a. Jeronimas bus palydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 10 val. r. bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Vietoj gėlių prašome aukoti „Vaiko Vartai į mokslą” organizacijai. Laidot. direkt.  Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com


A † A JUOZAS UŽUPIS. Mirė 2008 m. balandžio 30 d. Nuliūdusi liko žmona Sigutė. Velionis bus pašarvotas pirmadienį, gegužės 5 d. nuo 4 v. p. p. iki 8 v. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL. Laidotuvės įvyks antradienį, gegužės 6 d. Iš laidojimo namų 9:30 val. ryto velionis bus atlydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių a. a. Juozas bus palaidotas Tautinėse lietuvių kapinėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com


A † A LORETTA GRYBAUSKAITĖ GVAZDINSKIENĖ. Po sunkios ligos mirė 2008 m. balandžio 29 d. Dideliame  skausme liko: vyras Povilas, sūnus  Aleksiukas, duktė Ingrida, tėvas. Velionė bus pašarvota antradienį, gegužės 6 d. nuo 4 v. p. p. iki 8 v. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401  S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL. Laidotuvės įvyks trečiadienį, gegužės 7 d.  Iš laidojimo namų 9:30 val. ryto velionė bus atlydėta į Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių a. a. Loretta bus palaidota  Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse, šalia savo mamos. Laidot. direkt.  Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com


A † A MYKOLAS MASKALIŪNS.  Mirė 2008 m. balandžio 25 d. Gyveno Palos Heights, IL. Anksčiau ilgus metus išgyveno Marquette Park apylinkėje. Gimė 1912 m. liepos 23 d. Lietuvoje, Čeikiniuose. Amerikoje išgyveno 53 metus. Likau pati viena Tėvelio liūdėti. Raminuosi žinodama, kad  Tėveliui žengiant į Dangaus Karalystę, laukė Jo pasitikti a. a. žmona Antanina, a. a. tėveliai Motiejus ir Petronėlė ir a. a. broliai ir seserys Simonas,  Stasys, Ignas, Marytė ir Petrytė. Velionis bus pašarvotas sekmadienį, balandžio  27 d. nuo 3 v. p.p. iki 9 v.v. PalosGaidas laidojimo namuose, 11028  Southwest Highway, Palos Hills, IL. Laidotuvės įvyks pirmadienį, balandžio 28 d. Iš laidojimo namų 9 v. r. velionis bus atlydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 10 v. r. bus aukojamos šv. Mišios. Po Mišių a. a. Mykolas bus palaidotas savo amžino poilsio vietoje Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Laidot. direkt.  David Gaidas. Tel. 708-974-4410


A † A ALGIMANTAS DULKSNYS. Mirė 2008 m. balandžio 18 d., sulaukęs 79 metų. Pulkininko Kosto Dulksnio ir Adelės Dulksnienės vienintelis sūnus gimė 1929 m. Kaune. Pabaigė gimnaziją Vokietijoj. 1949 metais imigravo į JAV ir gyveno Čikagoje daugelį metų, vėliau persikėlė į Detroit priemiesčius. Tarnavo kariuomenėj dvejus metus Korėjos karo laiku. Pabaigė Roosevelt universitetą su MBA laipsniu. Ilgiausiai dirbo agentu Internal Revenue Service, tikrindamas draudimo kompanijas. Nuliūdę liko: žmona Danutė, dukterys  Daina su vyru ir Audra su vyru ir vaikais. Vietoj gėlių aukoti Colorado Mountain Club www.cmc.org arba 710 10th  Street, Suite 200,  Golden, CO 80401.


A † A JADVYGA AUKSCIUNAS. Mirė 2008 m. balandžio 19 d., sulaukusi 91 metų. Gyveno  Brighton Park, IL. Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 48 metus. Nuliūdę liko: sūnėnai Tony (Rose) Matulevičius, Saulius Matulevičius, Gary Sellick; dukterėčios Nina Rudelis, Belinda Tulk; sesuo Albina Sellick, gyvenanti Anglijoje bei kiti giminės. A. a. Jadvyga buvo žmona a. a. Jono, sesuo a. a. Leokadijos Matulevičienės. Priklausė Lietuvių-Anglijos klubui bei kitoms organizacijoms. Velionė bus pašarvota ketvirtadienį, balandžio 24 d. nuo 3 v. p.p. iki 8 v. v. Gaidas-Daimid laidojimo namuose, 4330 S. California Ave., Chicago, IL. Laidotuvės įvyks penktadienį, balandžio 25 d. Iš laidojimo namų 9:45 val. ryto velionė bus atlydėta į Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčią, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių a. a. Jadvyga bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Laidot. direkt. Gerald F. Daimid. Tel. 773-523-0440.


A † A JADVYGA AUKSCIUNAS. Mirė 2008 m. balandžio 19 d., sulaukusi 91 metų.
Gyveno  Brighton Park, IL. Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 48 metus. Nuliūdę liko: sūnėnai Tony (Rose) Matulevičius, Saulius Matulevičius, Gary Sellick; dukterėčios Nina Rudelis, Belinda Tulk; sesuo Albina Sellick, gyvenanti Anglijoje bei kiti giminės. A. a. Jadvyga buvo žmona a. a. Jono, sesuo a. a. Leokadijos Matulevičienės. Priklausė Lietuvių-Anglijos klubui bei kitoms organizacijoms. Velionė bus pašarvota ketvirtadienį, balandžio 24 d. nuo 3 v. p.p. iki 8 v. v. Gaidas-Daimid laidojimo namuose, 4330 S. California Ave., Chicago, IL. Laidotuvės įvyks penktadienį, balandžio 25 d. Iš laidojimo namų 9:45 val. ryto velionė bus atlydėta į Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčią, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių a. a. Jadvyga bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Laidot. direkt. Gerald F. Daimid. Tel. 773-523-0440


A † A BRUNO GURĖNAS. Mirė 2008 m. balandžio 19 d. Tampa, FL, sulaukęs 90 metų. Gyveno Palos Hills, IL. Gimė Lietuvoje. Nuliūdę liko: pusbroliai Julius Blazys,  Raymond Blazys, Michael Blazys, Romas Blazys; pusseserės Regina Blazys, Lora Mikuzis. A. a. Bruno buvo vyras a.a. Maria. Velionis bus pašarvotas šeštadienį, balandžio 26 d. nuo 8 v. r. iki 9:30 v. r. Lack & Sons laidojimo namuose, 9236 S. Roberts Rd. (8000 W.), Hickory Hills, IL. Iš laidojimo namų velionis bus atlydėtas į Sacred Heart bažnyčią, 8200 W. 111 St., kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių a.a. Bruno bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.Laidot. direkt. Lack & Sons. Tel. 708-430-5700


A † A SOFIJA KANISAUSKAITĖ STATKIENĖ. Mirė 2008 m. balandžio 17 d., sulaukusi 96 metų. Sofija 63 metus buvo ištekėjusi už  Vytenio Statkaus. Gimė Velžio kaime, netoli Panevėžio. Ekonomikos mokslus baigė Vytauto Didžiojo universitete Vil niuje ir vėliau gyveno Kaune, Vokietijoje, Australijoje ir Čikagoje. Visą gyvenimą atidavė savo šeimai ir Lietuvos Skautijai. Su Vyteniu įsteigė skautų tuntus Uchtėje, Vokietijoje ir vėliau Adelaidėje, Australijoje. Nuo studijų laikų buvo aktvyi ASD ir vėliau Skautų Filisterių organizacijų narė. Nuliūdę liko: sūnus Narimantas (su Lee), duktė Giedrė Mereckienė, anūkai Rimas (su Liz) ir Arūnas Statkai, Tomas Mereckis (su Liz), Kristina Vardaman (su Steve), 6 proanūkiai. Velionė pašarvota antradienį, balandžio 22 d. nuo 4 v. p.p. iki 8 val. vakaro Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave., Lemont, IL. Iš laidojimo namų trečiadienį, balandžio 23 d. 9:30 v. r. a. a. Sofija bus atlydėta į Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 10 v. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po Mišių velionė bus palaidota Lietuvių Tautinėse kapinėse. Vietoje gėlių prašome aukoti Lietuvos Skautybės fondui (Lithuanian Scout Ass’n LSF), Vydūno Fondui (Vydunas Fund) arba Jėzuitų gimnazijai (Jesuit Fathers-Baltic Project). Laidot. direkt.  Donald M. Petkus, tel.: 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com


A † A JUOZAS ALIŠAUSKAS. Mirė 2008 m. balandžio 17 d. Gyveno Orland Park, IL. Gimė Lietuvoje, Meiliūnų kaime, Vištyčio valsčiuje, Kybartų apskrityje. Nuliūdę liko: žmona Marijona Ališauskienė su šeima; duktė Dalia Abromaitis su vyru Edvardu; sūnus Juozas Leonas Ališauskas; anūkai  Antanas ir Tomas Paulavičiai su šeimomis bei Jonas ir Rūta Ališauskai. Lietuvoje liūdi sesuo  Genovaitė Ališauskaitė ir a. a. sesers Birutės Stončienės šeima bei kiti giminės ir artimieji. Šv. Mišios už a. a. Juozą buvo aukotos pirmadienį, balandžio 21 d., Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, iš kur velionis buvo palydėtas į savo amžino poilsio vietą Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. A. Juozo atminimui prašome aukoti „Vaiko vartai į mokslą” fondui. Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel.: 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com


A † A KĘSTUTIS ČERKELIŪNAS. Mirė 2008 m. balandžio 14 d., sulaukęs 86 metų. Gimė Raseiniuose. 61 metus gyveno New York. Palaidotas St. Charles kapinėse, Long Island, New York.


A † A BIRUTĖ KASCUKAS. 2008 m. balandžio 16 d. netekome mylimos žmonos, mamos, sesers ir tetos. Nuliūdę liko: vyras John, sūnūs Darius ir John su žmona Lesli ir anūku John. Broliai: Vytas su žmona Irena, Bernardas su žmona Severina, sūnėnai ir dukterėčios su šeimomis. Velionė bus pašarvota sekmadienį, balandžio 20 d. nuo 3 v. p.p. iki 9 v. vak. Palos-Gaidas laidojimo namuose, 11028 S. Southwest Hwy, Palos Hills, IL. Šv. Mišios už a. a. Birutę bus aukojamos pirmadienį, balandžio 21 d. 10 v. r. Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, 6912 S. Washtenaw Ave. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus bei pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Vietoj gėlių aukoti Lietuvos Našlaičių globos komitetui, 2711 West 71 St., Chiciago, IL 60629. Laidot. direkt. David Gaidas, Jr. Tel. 708-974-4410


A † A MATILDA MARCINKIENĖ-ADOMAVIČIŪTĖ. Mirė 2008 m. balandžio 15 d. Gyveno Hometown, IL. Anksčiau Čikagos Marquette Park apylinkėje. Gimė Lietuvoje. Nuliūdę liko: duktė Ilona Mueller su vyru George, sūnus Arūnas; anūkė Daria ir dukterėčia Milda Trimakaitė. A. a. Matilda buvo žmona a. a. Prano; sesuo a. a. Zofijos, Emilijos, Vlado ir Vinco. Priklausė daugeliui lietuviškų organizacijų. Velionė pašarvota ketvirtadienį, balandžio 17 d. nuo 3 v. p.p. iki 9 val. vakaro Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL. Ir bus pašarvota penktadienį, balandžio 18 d. 9:30 val. ryto  Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje Marquette Park. Šv. Mišios už a. a. Matildą bus aukojamos 10:30 val. ryto. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.


A † A Dr. JUOZAS MIKELIONIS. Mirė 2008 m. vasario 19 d. savo namuose, sulaukęs 92 metų. Gimė 1915 m. kovo 10 d. Leipalingyje, Lietuvoje. 1940 m. Vilniaus universitete baigė mediciną. Okupacijos metais pasitraukė į Vokietiją. Medicinos srityje dirbo Berlyne, Dresdene ir kitose vietovėse. Pasibaigus karui Juozas dirbo Kempton, kur žmona Birutė pagimdė sūnų Raymond. Jis dirbo ir Heidelberg, ir Kneipianum. Ieškodamas geresnių sąlygų dirbti gydytoju, iš Vokietijos persikėlė į  Australiją, o vėliau į Argentiną, kur dirbo Avellaneda ir Maquinchao ligoninėse iki to laiko, kol jo neperkėlė į Rolon, kur gimė sūnus Pablo. 1958 m. su šeima emigravo į JAV. Gavo leidimą dirbti gydytoju Illinois, o vėliau Washington valstijose. Gyvendamas Washington valstijoje, 20 metų išdirbo  Boeing kompanijoje, vėliau užsiėmė šeimos praktika Seattle. Į pensiją išėjo 1982 m. Dr. Juozas dirbo ir Veterans Administration Hospital sistemoje, net išėjęs į pensiją dirbo University Student Health Center UW. Visoje medicinos praktikoje turėjo gausių ir nuostabių operacijų bei įvertinimų. 1997 m. kartu su žmona Birute persikėlė į Kaliforniją arčiau sūnų ir jų šeimų. Apsigyveno Auburn ir mėgavosi Capitola klimatu. Kai kuriuos savo įkvepiančios odisėjos įvykius ir įspūdžius jis įamžino dviejose knygose: „Benamiai” (lietuvių kalba) ir „Physician at the Crossroads” (1991 m., Carlton Press, Inc.). Juozas Mikelionis paskelbė nemažai medicinos straipsnių įvairiuose žurnaluose. Nesvarbu, su kokiais sunkumais ir kliūtimis jam teko susidurti, neišdildoma valia, stiprus tikėjimas ir atkaklus užsispyrimas rodė jo dvasios stiprybę. Jis mylėjo Dievo sukurtos gamtos didybę ir grožį, mėgo žygius, kopimą į kalnus, nesvarbu, ar išsileistų vienas, su šeima ar su amerikiečiais ir lietuviais draugais. Iš įkoptų viršukalnių pažymėtini keli pakilimai į Mt. Rainier, 20 valandų trukmės pasikėlimas ir nulipimas nuo Paradise (jam buvo 56 metai), vienas bandė įkopti į Mt. McKinley. Juozas buvo atsidavęs filantropas, parėmęs koplyčią Indijoje ir įkūręs Divine Savior Foundation Lietuvoje. Atsidavusio ir ryžtingo katalikų tikėjimo vedamas, jis pats vyko į kelias piligrimines keliones, įskaitant Lourdes,  Fatima, Vatikaną, Izraelį ir Medjugorje. Nuliūdę liko: žmona „B”, sūnūs Ray ir Paulo, 6 vaikaičiai ir 4 provaikaičiai. Jo dvasios stiprybė, širdies gailestingumas ir atsidavimas tikėjimui pasiliks širdyse tų, kurie jį pažinojo ir mylėjo. Norinčius aukoti dr. Juozo Mikelionio atminimui, aukas prašome skirti labdaros organizacijoms, kurios remia vaikus, vargšus ar benamius.


A † A JADVYGA AUKŠTUOLYTĖ KALNIETIENĖ. Mirė 2008 m. balandžio 7 d., netoli Baltimorės, MD. Gimė 1910 m. Vilniuje. A. a. Jadvyga bus laidojama Čikagoje, Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse, šalia savo vyro kapitono Jono Kalniečio, kuris mirė 2000 metais.


A † A MAGDALENA (MARGARET) BRIEDELIS. Po ilgos kovos su Alzhaimerio liga mirė 2008 m. balandžio 7 d. Nuliūdę liko: vyras Stanley, su kuriuo išgyveno 52 metus; sūnus Ray; duktė Donna ir Gilbert Kozlowski, anūkas Joseph, gyvenantys Advance, NC. A. a. Magdalena buvo dukra a. a. Magdalenos ir a. a. Anthony Kučinskų, sesuo ir svainė a. a. Ann ir a. a. Ed  Dunleavy. Velionė bus pašarvota šeštadienį, balandžio 12 d. nuo 8:30 v. r. iki 10:30 v. r. Gaidas Daimid laidojimo namuose, 4330 S. California  Ave., Chicago, IL. Iš laidojimo namų a.  a. Magdalena bus atlydėta į Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčią, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių a.a. Margaret bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.Laidot. direkt. Gerald F. Daimid. Tel. 773-523-0440


A † A STASYS GARLIAUSKAS. Žurnalistas, visuomenininkas, mirė 2008 m. balandžio 8 d., Utenos Šv. Klaros slaugos namuose, sulaukęs 94 metų. Balandžio 13 d. po gedulingų šv. Mišių iš Kristaus žengimo į dangų bažnyčios, a.a. Stasys bus palaidotas senosios Utenos kapinėse. Gimė 1913 m. gruodžio 18 d. Daugailių valsč., Daubių k. Mokėsi Utenos „Saulės” gimnazijoje. 1931–1935 m. dirbo Utenos miškų urėdijoje. 1937–1940 m. „Geležinio vilko” pulko bibliotekininku, švietimo vadovo padėjėju. 1941–1944 m. Utenos apskrities savivaldybės sekretoriumi, elektros stoties vedėju. 1954 m. apsigyvenęs JAV, įsitraukė į lietuvišką veiklą. Buvo Detroito „Draugo” žinių skyriaus vedėjas, lietuvių katalikų 265 kuopos vadovas, Detroito žurnalistų skyriaus pirmininkas, Amerikos Lietuvių Balso ir Lietuviškų Melodijų radijo valandėlių redaktorius ir pranešėjas, BALFo direktorius. Parengė organizacijų jubiliejinius leidinius, išleido eilėraščių rinkinį „Neramus poilsis” (1988 m., II leid. 1993 m.). Apdovanotas Gedimino ordinu. Nuliūdę liko: dukra seselė Michele – Aušrelė Garliauskaitė, sūnus Stasys ir marti Nadia, vaikaičiai Alana ir Daniel; dukra Rita ir žentas Joseph Sakkab, vaikaičiai Annette ir Christina; sūnus Jonas ir marti Sandy, vaikaičiai Michael ir Suzanna, pro-vaikaitis Riley; dukra  Regina ir žentas Richard Goebel; dukra Liucija Garliauskas ir žentas Kęstutis Česonis; dukterėčia Albina ir vyras Algis Talis bei kiti giminės Lietuvoje.


A † A IRENA GALA SINADSKYTĖ KROSNIŪNIENĖ. Mirė 2008 m. kovo 23 d., Sherwood, OR. Gimė 1920 m. birželio 9 d. Lietuvoje, Vilniuje. Užaugo Kaune, 1940 m. rugpjūčio 20 d. ištekėjo už dabar jau a.a. Stasio Krosniūno. 1950 m. imigravo iš Vokietijos į Čikagą. Gyveno Santa Barbara, CA ir 1977 m. persikraustė į Portland, OR. Ji ilgą laiką dirbo US Rail road ir būdama pensinin ke baigė Portland Community College. Džiaugėsi savo knygomis, gamtos grožiu, gyvuliukais ir augino daug gražių rožių darželyje. Nuliūdę liko: sūnus Algimantas su Pat; dukterys Jūratė,  Eglė ir Ramunė  Arlauskienė su vyru Povilu, jų sūnūs Darius ir Tadas, pro anūkiai Sierra ir Alec; Lietuvoje Kaune sesuo Eugenija Sinadskytė.


A † A MARIA PRANSKEVIČIUS. Mirė 2008 m. balandžio 2 d., sulaukusi 83 metų amžiaus. Paskutiniu metu gyveno Woodridge, IL, anksčiau Čikagos Marquette Park apylinkėje. Gimė Rumšiškėse, Lietuvoje. Liūdi artimieji Kanadoje, Amerikoje ir Lietuvoje. A. a. Maria bus pašarvota penktadienį, balandžio 4 d. nuo 3 v. p. p. iki 8 v. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave., Lemont, IL. Laidotuvės įvyks šeštadienį, balandžio 5 d. Iš laidojimo namų 9:30 val. ryto velionė bus atlydėta į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių a. a. Maria bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Vietoje gėlių prašome aukoti „Saulutei”, Lietuvių fondui ar šv. Mišioms. Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com


A † A VALERIJA BANYS. Mirė 2008 m. sausio 17 d. Giliai nuliūdę liko: duktė Neringa ir jos vyras Laurence, sūnus Gytis ir jo žmona Gloria, brolis Vytautas Ardickas ir jo žmona HeaJin, sesuo Eleonora Szwed. A a. Valerija buvo pašarvota Wollschlager laidojimo namuose, 3604 S. Hoyne Ave., Chicago, IL. Laidotuvės įvyko 2008 m. sausio 22 d. Velionė buvo palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.


A † A ONA DAŠKEVIČIENĖ. 2008 m. kovo 29 d. Čikagoje mirė Ona Kniburytė-Daškevičienė (Daskus), žmona a.a. Jono. Gimė 1910 m. Anykščiuose, mokėsi Utenos gimnazijoje. Kauno Vytauto Didžiojo universitete baigė ekonomiką. Po Antrojo pasaulinio karo apsigyveno Čikagoje. Priklausė Amerikos Lietuvių Tautininkų sąjungai ir buvo veikli jos narė daugelį metų, eidama įvairias pareigas valdyboje. A. a. Ona pašarvota pirmadienį, kovo 31 d. nuo 4 v. p.p. iki 8 v. v. Petkus Brady-Gill koplyčioje, 2929 W. 87  St. Evergreen Park, IL. Laidotuvės įvyks antradienį, balandžio 1 d. Iš Brady  Gill laidojimo namų 9 v. r. velionė bus nulydėta į Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčią, kurioje 9:30 v. r. bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a.a. Ona bus palaidota  Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Nuliūdę liko: duktė Stasė, žentas Adomas Valauskis, giminės Lietuvoje ir geri jos draugai.


A † A IRENA H. JAKSONAITĖ LAURIN. Mirė 2008 m. kovo 27 d., sulaukusi 81 metų. Gimė Kaune, 58 metus gyveno Lansing, MI. Nuliūdę liko: dukros Kristina-Nijolė, Rita ir jos vyras Povilas, anūkas Juozas Benavides ir brolis Eduardas Jaksonas. Irena bus palaidota Šv. Juozapo kapinėse Lansing, MI.


A † A Dr. ALGIRDAS MACIŪNAS. Mirė 2008 m. kovo 22 d., sulaukęs 95 metų amžiaus. Gimė 1913 m. sausio 10 d. Lietuvoje, Papilėje, sūnus Juozapo ir Juozapinos (Šiaučiūnaitė) Maciūnų. Užaugo Linkuvoj, Kaune baigė Vytauto Didžiojo universiteto Medicinos fakultetą, kur vėliau buvo direktorius Chirugijos skyriaus. 1939 m. vedė odontologę  Genovaitę Strikaitę. Karo metu pasitraukė į Vokietiją. Augsburge padėjo  Amerikos kariuomenei po karo įkurti ligoninę tremtiniams („Displaced persons”). Pasitraukė į Ameriką ir apsigyveno Čikagoje, kur dr. Maciūnas įsteigė ir daug metų vadovavo Central Community ligoninei. Persikėlęs į Jupiter, FL, dr. Algirdas Maciūnas įsteigė ir vadovavo Oak Tree Philanthropic Foundation, skyrė daug pinigų gerovei ir auklėjimui Lietuvoje gyvenantiems ir įvairioms Amerikos organizacijoms. Dr. Genovaitė Maciūnienė mirė 2007 m. Giliame liūdesyje liko: dukra dr. Danutė Mockienė su vyru dr. Vytautu ir anūkai dr. Danutė su vyru Michael, Rimas, Andrius; dukra dr. Gražina McClure su vyru dr. Michael; dukra dr. Jūratė Landwehr su vyru dr. Carl ir anūku Peter; sūnus dr. Robertas su žmona dr. Ann Failinger ir anūkai Nicholas ir Joseph; a.a. brolio dr. Vinco Maciūno žmona Genovaitė ir sūnūs Vytautas su žmona Ale ir Algis su žmona Liucija. Laidotuvės įvyks šeštadienį, kovo 29 d. Lemont, IL. Atsisveikinimas bus 9:30 val. ryto Petkus Lemont Funeral Home, o 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje. Po šv. Mišių, a. a. Algirdas bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse,  Chicago, IL. Vietoj gėlių šeima prašo aukoti lietuvių Jėzuitų gimnazijai Kaune (Lithuanian Jesuits Fathers – Baltic Project).


A † A KAZIMIERAS GENČIUS. Mirė 2008 m. kovo 24 d. Gimė 1918 m. lapkričio 23 d. Jakiškių kaime, Gražiškių parapijoje, iš kur persikėlė gyventi į Bartininkų parapiją. Ilgus metus išgyvenęs Chicago, IL, vėliau persikėlė į Semionole, FL. Priklausė Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijai. Nuliūdę liko: sūnūs Albinas ir Valentinas su žmona Kristina, liūdi anūkai Danutė, Paulius ir Jonas. Velionis buvo tėvas a.a. Rimanto Genčiaus, uošvis a.a. Irenos. A.a. Kazimieras bus pašarvotas ketvirtadienį, kovo 27 d. nuo 3 v. p.p. iki 9 val. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL. Laidotuvės įvyks penktadienį, kovo 28 d. 9:30 val. ryto iš Petkus Lemont laidojimo namų velionis bus palydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 10 val. r. bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a.a. Kazimieras bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Vietoj gėlių prašome aukoti Lietuvos našlaičiams. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com


A † A PRAURIMA MŪRINAS. Mirė 2008 m. kovo 22 d., sulaukusi 95 metų amžiaus. Gyveno Melrose Park, Illinois. Gimė Šiaulių mieste, Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 59 metus. Nuliūdę liko: sūnus Teisutis su žmona Elizabeth, sūnus Šarūnas su žmona Marcia; sesuo Laimutė Šmulkštienė, sesuo Jūratė Dabrovolskienė Lietuvoje ir jų šeimos; dukterėčia Giedrė su šeima Floridoje bei kiti giminės Amerikoje, Kanadoje ir Lietuvoje. A a. Praurima buvo dailininko a.a. Broniaus Mūrino žmona. Velionė pašarvota antradienį, kovo 25 d. nuo 3 v. p.p. iki 8 v. v. Bormann koplyčioje, 1600 W. Chicago Ave., Melrose Park, IL.  Laidotuvės įvyks trečiadienį, kovo 26 d. Iš koplyčios 10 val. ryto a. a. Praurima bus atlydėta į Sacred Heart parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už jos sielą. Po pamaldų velionė bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. Laidotuvių direktorius Bormann, tel. 708-344-0714


A † A ALBERTAS ADOMĖNAS. Po ilgos ligos mirė 2008 m. kovo 21 d., Bridgeview Healthcare Center, sulaukęs 93 metų amžiaus. Jo tėvai buvo a.a. Mykolojus ir Aguotė Adomėnai ir jis gimė Rygoje, Latvijoje. Nuliūdę liko: žmona Elena (Giedraitytė), svainė Kastulė Stumbrienė bei giminės, draugai ir pažįstami. Jį sutiko amžinybėje a.a. sesuo Marija ir a.a. brolis Teofilius. Po karo a. a. Albertas emigravo iš Vokietijos į JAV, apsivedė jo mylimą Elenutę ir gyveno daug metų  Bridgeport, Chicago, IL. Jis dirbo Beltone Electronics kompanijoje. Atsisveikinimas ketvirtadienį, kovo 27 d. nuo 4 val. p.p. iki 9 v. vak. GaidasDaimid laidojimo namuose, 4330 S. California Ave., Chicago, IL. Laidotuvės įvyks penktadienį, kovo 28 d. Iš laidojimo namų velionis bus atlydėtas į Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčią, kurioje 10 val. r. bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių a.a. Albertas bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com


A † A JOLANTA MIKŪNIENĖ-MUSTEIKYTĖ. Mirė 2008 m. kovo 18 d. New Orleans, LA. Gyveno Palos Heights, IL. Gimė Lietuvoje, Kaune. Nuliūdę liko: duktė  Daiva Repond su vyru Jose; anūkai  Aras ir Alma; pusseserė Aldona Juodvalkienė su šeima; kiti giminės Lietuvoje. A. a. Jolanta buvo žmona a. a. Vytauto Velionė pašarvota antradienį, kovo 25 d. nuo 4 v. p.p. iki 8 val. vak. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemonte, IL. Laidotuvės įvyks trečiadienį, kovo 26 d. 9:30 val. ryto Petkus Lemont laidojimo namuose. Šv. Mišios bus aukojamos 10 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčioje. Po šv. Mišių a.a. Jolanta bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Vietoje gėlių prašom aukoti „Vaiko vartai į mokslą” arba „Našlaičiams”. Nuoširdžiai kviečiame dalyvauti laidotuvėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com


A † A ČESLOVAS RAMANAUSKAS. Paliko šį pasaulį 2008 m. kovo 18 d. Dabar jis kartu su savo mylima žmona a. a. Erna. Česlovas gimė 1925 m. balandžio 11 d. Ukmergėje. Tėvas Jurgis Ramanauskas nematė savo jauniausio sūnaus, nes jau buvo miręs. Mama Apolonija (Paulavičiūtė) Ramanauskienė augino 6 vaikus: Jadvygą, Oną, Pauliną, Bronių ir Teklę. Česlovo sveikata nuo gimimo buvo silpna ir laikai buvo sunkūs, tai tik jo nepasiduodama dvasia stiprino jį. Vėliau dažnai prisimindavo kaip buvo nuostabu bėgti prie Šventosios upės. Vėliau tas pats stiprumas ir nusistatymas vedė jį saugiai per visus sunkius laikus. Po karo, 1947 m. vedė Erną Italijoje. Po to atsidūrė Buenos Aires, Argentinoje. Augino 2 sūnus: Ricardo ir Roberto. Dirbo metalo oro vamzdžių (sheetmetal duct work) statyboje – planavo ir statė fabrikuose. 1964 m. persikėlė į Chicago. Ilgus metus buvo Cook County School of Nursing Food Stores manager. Darbdaviai labai pasitikėjo ir vertino Česlovo darbštumą ir supratimą darbo reikaluose. 1995 m. užbaigė darbus ir persikėlė į Hot Springs, AR, gyventi prie sūnaus Roberto. Roberto žmonai Vilijai mirus, jie persikėlė gyventi į Kirkland, WA, Ricardo šeimą, nes jo sveikatai buvo reikalinga globa. Po Ernos 2008 m. sausio 14 d. mirties, sveikata silpnėjo ir širdis nebegalėjo išsilaikyti. Velionis buvo pašarvotas kovo 24 d. nuo 6 v.v. iki 8 v. v. Barton Family Funeral Services, Kirkland WA. Laidotuvės kovo 25 d. Šv. Mišios aukojamos Holy Family Church, Kirkland, WA, 10 v. r. Po Mišių a.a. Česlovas palaidotas Holy Rood Cemetery, Shoreline, WA. Nuliūdę liko: sūnus Roberto, sūnus Ricardo su Aušrele; anūkė Saulutė ir Matt Wright, proanūkiai  Gavin, Ephraim ir Felicity; anūkė Skaidrė ir Jody Brown, proanūkiai – Eion, Grace ir Christopher.


A † A GEDIMINAS LAPĖNAS. Mirė 2008 m. kovo 15 d., sulaukęs 95 metų. Gyveno Ormond Beach, FL. Anksčiau Čikagoje, Brighton Park apylinkėje. Gimė Lietuvoje. Nuliūdę liko: sūnus Antanas Kanadoje bei kiti draugai. A. a. Gediminas buvo vyras a. a. Janinos ir a. a. Vladės. Velionis priklausė Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažny-čios chorui, buvo Daytona Beach lietuvių klubo pirmininkas ir buvo kapitonas pirmo Lietuvių Tautinio futbolo klubo Lietuvoje, dirbo „Margutis” radijuje. Vietoj gėlių prašom aukoti „Tėvai Jėzuitai Baltic Project”, 12690 S. Archer Ave., Lemont, IL 60439. Religinės apeigos už a. a. Gediminą bus ketvirtadienį, kovo 20 d. 1 val. popiet Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com


A † A EUGENIJUS KUCINAS. Mūsų mylimas vyras, tėvelis ir senelis mirė 2008 m. kovo 13 d., sulaukęs 81 metų. Gyveno Downers  Grove, IL. Gimė Lietuvoje, Amerikoje išgyveno 59 m. Nuliūdę liko: žmona Marytė  Stankaitytė-Kucinienė; duktė Rita Gilbert su vyru Roger, jų vaikai Viktorija ir Darius; sūnus Marius su žmona Diana ir jų duktė Emilie bei kiti giminės Kanadoje, Lietuvoje ir Amerikoje. A. a. Eugenijus buvo pašarvotas pirmadienį, kovo 17 d. nuo 4 v. p.p. iki 8 val. vak. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S.  Archer  Ave. (arti Derby Rd.), Lemont.Laidotuvės įvyko antradienį, kovo 18 d. 9:30 val. ryto iš Petkus Lemont laidojimo namų a.a. Eugenijus buvo palydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 10 val. ryto buvo aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionis palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Laidot diretk. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com


A † A Inž. SIGITAS S. MIKNAITIS. Mirė 2008 m. kovo 15 d., sulaukęs 80 metų amžiaus. Gyveno Darien, IL. Gimė 1927 m. spalio 29 d. Lietuvoje, Sausininkų kaime, Bartininkų valsčiuje, Vilkaviškio apskrityje. Nuliūdę liko: žmona Janina (Deveikytė), sūnus Vytas su žmona Janet, jų vaikai Rimas ir Abby, Darius ir Kelly, Audra Allen ir Brian, Gaida bei Povas; duktė Rūta Ozers su vyru Guntis, jų dukros Julia ir Carina; proanūkiai Keenan ir Nathan; liūdi pusseserės Marytė Pileckienė su vyru Jonu ir jų šeima, Dalia Aleknienė su vyru Vitu ir jų šeima, Lietuvoje gyvenanti Sigita Galeckienė su vyru Vytu ir jų šeima; pusbrolis  Romas Miknaitis su žmona Vida ir vaikai; švogerkos Ona Narbutienė ir krikšto vaikai Paulius Narbutas su žmona Dalia, Linas Orentas su žmona  Vida ir šeima, Teresa Mroz su vyru Greg ir šeima, Robertas Pileckis su žmona Julie Ann ir Renata Borucki su vyru Clint bei Vida Maleiškienė su vyru Jonu ir jų šeima; švogeriai Mykolas Deveikis su žmona Zita ir jų šeima bei  Gediminas Deveikis su žmona Irma ir jų šeima; liūdi daug giminių Lietuvoje. A. a. Sigitas bus pašarvotas antradienį, kovo 18 d. nuo 4 v. p.p. iki 9 val. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave., Lemont, IL. Laidotuvės įvyks trečiadienį, kovo 19 d. 9:30 val. r. iš Petkus Lemont laidojimo namų, a. a. Sigitas bus palydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Šeima vietoj gėlių nuoširdžiai prašo aukoti lietuviškoms labdaringoms organizacijoms: LSS Skautų fondui bei Jėzuitų gimnazijai Lietuvoje. Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel.: 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com


A † AJUOZAS KVIKLYS. Nuliūdę liko: duktė Jovita su vyru Mike Goddard, sūnūs Romas su žmona Regina ir Al su žmona Lynn; trys anūkai; keturi proanūkiai, sesuo, gyvenanti Rusijoje, daug sūnėnų ir dukterėčių. A. a. Juozas buvo vyras a. a. Anneliese (Riechert). Velionis pašarvotas penktadienį, kovo 14 d. nuo 4 v. p.p. iki 9 v. v. Hills laidojimo namuose, 10201  S. Roberts Rd. (8000 W.) Palos Hills, IL. Laidotuvės įvyks šeštadienį, kovo 15 d. Iš laidojimo namų 9 val. ryto velionis bus atlydėtas į St. Patricia bažnyčią, kurioje 9:30 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių a. a. Juozas bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Laidot. direkt.  Frank Leonard-Bukauskas. Tel. 708-598-5880


A † A GRAŽINA LIPINYTĖ SCAGLIONE. Po ilgos ir sunkios ligos mirė 2008 m. kovo 9 d. Nuliūdę liko: vyras Frank, duktė Lisa, anūkas Nicholas, brolis Viktoras su šeima, kiti giminės, draugai ir pažįstami. Velionė pašarvota trečiadienį, kovo 12 d. nuo 3 v. p.p. iki 9 v.v. Colonial Chapel, 15525 S. 73 Ave.; Orland Park, IL. Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, kovo 13 d. 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių a. a. Gražina bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Laidot. direkt. Colonial Chapel. Tel. 708-532-5400.


A † A KARIN RASTIS-ZELLER. Mirė 2008 m. kovo 8 d., sulaukusi 66 metų.
Gyveno Hobart, IN. Nuliūdę liko: vyras Rick, uošvis Walter, svainiai Eric ir Vyto bei draugai. A. a. Karin buvo duktė a. a. Hans ir a. a. Anna Zeller, gyvenusių Hanau, Vokietijoje. 1973 m. Karin atvyko į JAV ir 1975 m. tapo Amerikos piliete. Su vyru Rick išgyveno 35 metus. 1999 m. išėjo į pensiją, Blue Cross Blue  Shield išdirbusi 25 metus. Iki 1993 m. su vyru gyveno Chicago, IL, po to persikėlė į Hobart, IN. Velionė pašarvota trečiadienį, kovo 12 d. nuo 3 v. p.p. iki 9 v. v. Gaidas-Daimid laidojimo namuose, 4330 S. California Ave., Chicago, IL. Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, kovo 13 d. Iš laidojimo namų velionė bus atlydėta į Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčią, kurioje 10:30 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių a.a. Karin bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.Laidot. direkt. Gerald F. Daimid. Tel. 773-523-0440 chicagotribuno.com/obituaries


A † A LLOYD J. KUSAK. Mirė 2008 m. kovo 8 d., sulaukęs 79 metų. Gyveno Burr Ridge, IL. Gimė Blenheim, Ontario, Kanadoje. Chemijos inžineriją baigė Queen’s universitete, Kanadoje. Doktoratą įsigijo Cornell universitete, Amerikoje. Buvo veiklus čekoslovakų ir amerikiečių organizacijose. Giliai nuliūdę liko: žmona Meilutė Tapulionytė-Kusak; sūnus Paul Kusak, jo žmona Lisa, anūkai Matthew, Thomas, William ir Lucy; brolis Fred, kiti giminės bei artimieji Kanadoje, Amerikoje ir Čekų Respublikoje.
A. a. Lloyd bus pašarvotas ketvirtadienį, kovo 13 d. nuo 3 val. p.p. iki 9 val. vak. Hallowell & James Funeral Home, 1025 West 55th  Street,̧ Countryside, IL. Laidotuvės


 A † A HELEN C. VILKELIS KUMSKAITĖ. Mirė 2008 m. kovo 3 d., sulaukusi 95 metų. Gyveno Evergreen Park, IL. Anksčiau Čikagos Marquette Park ir Bridgeport apylinkėse. Nuliūdę liko: duktė Victoria Girzadas; duktė Judith Vilkelis; sūnus Peter su žmona Cyndee Simmons Vilkelis; anūkai dr. Daniel Girzadas su žmona Anne, David Girzadas su žmona Kathleen;  Richard Girzadas su žmona Cyndy, Julie Biehl su vyru dr. William, Patricia Hynes, Jason Girzadas su žmona Virginia, John Girzadas su žmona Janine, Gary Girzadas su žmona Jill, dr. Mark Girzadas su žmona Patti, Jerry Kowalewicz su žmona Carol; 17 proanūkų; daug dukterėčių ir sūnėnų bei kiti giminės Lietuvoje ir Amerikoje. A. a. Helen buvo žmona a.a. Peter, duktė a.a. Joseph ir Cecelia Kumskų, sesuo a.a. Alexander ir Phyllis Kumskų, a.a. Daniel ir Olgos Kumskų. Priklausė: Šv. Theresa sąjungai, Meals on Wheels Šv. Kryžiaus ligoninei, buvo Cook County Judge if Election, Lithuanian Chamber of Commerce, L.A.A. ir kitoms organizacijoms. A. a. Helen bus pašarvota penktadienį, kovo 7 d. nuo 2 val. p.p. iki 9 val. vak. Kenny Brothers laidojimo namuose, 3600 W. 95th St., Evergreen Park, IL. Laidotuvės įvyks šeštadienį, kovo 8 d. 9:45 val. ryto Kenny  Brothers laidojimo namuose. Šv. Mišios bus aukojamos 10:30 val. ryto Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.. Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com


A † A  KAZYS DAULYS. Mirė 2008 m. kovo 3 d. 9:15 val. ryto. Gyveno Brighton Park.
Gimė Plungėje, Lietuvoje. Nuliūdę liko: žmona  Salomėja Daulienė, dukra Loreta, sūnus  Vitas, marti Audra, anūkai Gintarė, Daiva, Aras. Atsisveikinimas kovo 5 d., trečiadienį, nuo 3 val. p. p. iki 9 val. v. Gaidas-Daimid laidojimo namuose, 4330 S. California Ave., Chicago, IL. Laidotuvės ketvirtadienį, kovo 6 d. Iš laidojimo namų 9:30 val. ryto velionis bus atlydėtas į Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčią, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po šv. Mišių a.a. Kazys bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Vietoj gėlių šeima prašo aukoti dienraščiui „Draugas” arba „Margučiui II”. Laidot. direkt.Gerald F. Daimid.Tel. 773-523-0440


A † A ELLA VAIČAITIS-KOGELIS. Mirė 2008 m. kovo 1 d. Nuliūdę liko: mylimas vyras Juozas, sūnus Rimas, brolis Alfred ir Edie Kogelis, daug sūnėnų ir dukterėčių. Velionė pašarvota ketvirtadienį, kovo 6 d. nuo 4 v. p. p. iki 9 v. v. ir penktadienį, kovo 7 d. nuo 3 v. p.p. iki 9 v.v. Thompson & Kuenster laidojimo namuose, 5570 W. 95th St., Oak Lawn, IL. Laidotuvės įvyks šeštadienį, kovo 8 d. 10:30 v .r. A.a. Ella bus palaidota Bethania kapinėse. Laidot. direkt. Thompson & Kuenster FH.Tel. 708-425-0500


A † A SESUO M. BERTHA JODWALIS, SSC (M. ALOIZIA). Mūsų mylima seselė mirė 2008 m. kovo 1 d., Šv. Kazimiero seselių motiniškame name, 2601 W. Marquette Rd., Chicago, IL, sulaukusi 91 metų. Į vienuolyną įstojo iš Aušros Vartų parapijos, West Side, Chicago, IL. Vienuolyne įžaduose išgyveno 73 metus. Nuliūdę liko: Šv. Kazimiero seserys; sesutės Lucille Ferrante, Lorraine Vaičekauskas, Danutė Adomavičienė ir jų šeimos; broliai Edward Jodwalis, Hubert Jodwalis, Jonas Jodwalis ir jų šeimos; daug sūnėnų ir dukterėčių. Velionė bus pašarvota trečiadienį, kovo 5 d. nuo 3 v. p. p. iki 7 val. vakaro Šv. Kazimiero vienuolyne, 2601 W. Marquette Rd., Chicago, IL. Mišparai mirusiems trečiadienį, 7 v.v. Laidotuvių šv. Mišios vyks ketvirtadienį, kovo 6 d. 9:30 val. ryto Šv. Kazimiero seserų vienuolyno koplyčioje. Po šv. Mišių sesuo M. Bertha bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Laidot. direkt. David Gaidas


A † A JONAS PALUBECKAS. Po sunkios ligos mirė 2008 m. vasario 16 d., sulaukęs 86 metų amžiaus. Buvo mylimas vyras Reginos (Revuckaitės) Palubeckienės ir brangus trijų dukrų tėvelis. A. a. Jonas ir Regina atšventė 65 metų vedybinio gyvenimo sukaktį rugsėjo mėnesį. Jis gyveno su žmona Regina, Northborough, Massachusetts. Gimė 1921 m. spalio 28 d. Šimkaičiuose, Lietuvoje. Baigė Kauno Jėzuitų gimnaziją. Studijavo Kauno universitete mechanikos inžinerijos fakultete, bet karui užėjus turėjo mokslus nutraukti. Į JAV atvyko 1949 m. su žmona ir dviem dukrom ir gyveno Worcester, Massachusetts, kur gimė trečia duktė. 1960 metais persikėlė į Northborough, kur gyveno iki mirties. Dirbo projektus Raytheon Co. daugiau nei 30 metų. Nuliūdę liko: duktė Emily Holland, žentas Daniel, duktė dr. Aurelia Palubeckas, žentas Peter Stewart, duktė Dalia Zikienė, žentas Algirdas, 8 anūkai, 7 proanūkiai, giminės JAV ir Lietuvoje. Jis buvo dėdė JAV gyvenančio Daliaus Mažučio ir Lietuvoje gyvenančių Audronės Strėlienės ir Mindaugo Palubecko. A. a. Jonas buvo pašarvotas Hays laidojimo namuose, Northborough, Massachusetts. Laidotuvės įvyko antradienį, vasario 19 d., St. Rose of Lima bažnyčioje, Northborough. Jis palaidotas Howard Street kapinėse, Northborough. Po laidotuvių draugai ir giminės susirinko Maironio Parke, Shrewsbury, Massachusetts. Vienas jo draugas jį apibūdino šiais žodžiais: „Jis buvo garbingas žmogus”. Jo draugai ir giminės surinko gražią sumą Lietuvos vaikų globai a.a. Jono atminimui.


A † A JUOZAS ŽAKEVIČIUS (ZAKIS). Mirė eidamas 94 metus. Gimė Lietuvoje. Nuliūdę liko: brolis Feliksas ir Valė Žakevičiai, seserys Onutė Kažukauskienė ir Angelė Busilienė, daug sūnėnų ir dukterėčių Lietuvoje. A.a. Juozas buvo sūnus a. a. Marės ir Felikso  Žakevičių, brolis a. a. Marės Lukoševičienės ir a. a. Alfonso Žakevičiaus. Priklausė Šaulių organizacijai ir buvo Brighton Park Namų savininkų draugijos narys. Velionis bus pašarvotas penktadienį, vasario 29 d. nuo 3 v. p.p. iki 9 val. vak. Gaidas-Daimid laidojimo namuose, 4330 S. California Ave., Chicago, IL. Laidotuvės įvyks šeštadienį, kovo 1 d. Iš laidojimo namų a.a. Juozas bus atlydėtas į Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčią, kurioje 10 val. r. bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Laidot. direkt. Gerald F. Daimid. Tel. 773-523-0440


A † A ALEKSAS KUSINSKIS. 1919.01.16–2008.02.12Po trumpos ligos, Creedan Valley slaugos namuose, Creemore ON, 2008 m. vasario 12 d. mirė Aleksas Kusinskis. Nuliūdę liko: sūnus Algis (Madonna) ir dukterys Dana Kusinskytė ir Rita (Ralph) Dobilienė, anūkai Justin (Jennifer), Michael (Crystal), Alex, Trystan, Frank, Christina ir proanūkis John Gavin; pusseserė Daina Bura (Philadelphia, JAV) ir Alekso a.a. sesers Birutės vaikai Zina, Aleksas ir Edmundas, gyvenantys Lietuvoje. 1981 metais, Sudbury Ontario mirė jo mylima žmona Sofija (Nevedomskytė). Aleksas gimė Žemaitijoje, Lenkimuose, Skuodo rajone. Apsivedė Vokietijoje ir kai proga atsirado, išvažiavo į Noranda, Quebec pradėti kurti naują gyvenimą savo šeimai Kanadoje. Atvažiavęs į Norandą, Aleksas įsijungė į meno kolektyvą „Sietynas”. Atradome padėkos lapą rašytą Aleksui 1948 m. sausio mėn. „Būdamas Lietuvių meno kolektyvo ‘Sietynas’ nariu, savo dainomis garsino lietuvių dainos meną tarp svetimųjų, palaikė tremtinių dvasią, gaivino joje tauriuosius patriotinius ir humaniškuosius nusiteikimus”. Aleksas palaidotas 2008 m. vasario 16 d., šalia savo mylimos žmonos Sofijos.


A † A BIRUTĖ PRAPUOLENIENĖ. Mirė 2008 m. vasario 24 d. Liūdi sūnūs Šarūnas, Patrimpas ir Šviedrys bei jų šeimos.Ilsėkis ramybėje brangi mamute.


A † A STEFANIJA RAKAUSKAITĖ GORSKI. Po ilgos ir sunkios ligos mirė 2008 m. vasario 20 d. 2:15 val. ryto. Gyveno Dearborn, MI. Gimė 1939 m. kovo 4 d. Lietuvoje. Į JAV atvyko 1949 m. Nuliūdę liko: dukra Terry su šeima ir sūnus Mike su šeima; sesuo  Aldona Vasonienė su šeima bei giminės Lietuvoje. Velionė buvo a. a. Raimondo Gorskio žmona, sesuo a. a. Antano Rakausko. Laidotuvės privačios.


A † A LAIMĖ BILAIŠYTĖ-KOCH. Mirė 2008 m. vasario 7 d. Gimė 1928 m. Lietuvoje.  A. a. Laimė buvo pašarvota Palos-Gaidas laidojimo namuose. Po šv. Mišių Pal. Jurgio Matulaičio koplyčioje a.a. Laimė buvo palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse šalia savo Tėvelio.


A † A dr. REGINA VALIUKAITĖ VAITIEKAITIENĖ. Mirė 2008 m. vasario 6 d. Canton, MI, sulaukusi 89 metų. Nuliūdę liko: vyras Algirdas, duktė Audronė ir sūnus Arūnas su šeimomis. A. a. Regina gimė Kaune ir ten baigė odontologijos studijas. Šv. Mišios už velionę buvo aukojamos vasario 9 d. Dievo Apvaizdos katalikų bažnyčioje. Po religinių apeigų palaidota Holy Sepulchre kapinėse Southfield, MI.


A † A JADVYGA DIKINIENĖ.  Mūsų mylima „Vyga” mirė 2008 m. vasario 1 d., Sonoma, CA, sulaukusi 82 metų.Nuliūdę liko: vyras Daumantas, dukra Virgilija, sūnūs Saulius, Dovidas ir Leonidas, anūkai Jeffrey, Timothy ir Caleb; proanūkė Sasita; seserys Irutė ir Elytė; giminės  Amerikoje ir Lietuvoje. Pamaldos už velionę vyks sekmadienį, kovo 9 d., 1 v. p.p. Duggans Mission Chapel, 525 W. Napa St., Sonoma, CA. A. a. Vyga bus palaidota katalikų kapinėse Ukmergėje, Lietuvoje, šalia savo mamytės ir šeimos. Norinčius aukoti Jadvygos atminimui, aukas prašome siųsti „Boys and Girls Club”, Sonoma, CA, arba Lithuanian Children Hope, 2711 W. 71st St., Chicago, IL 60629.


A † A BIRUTĖ VESELKA. Mirė 2008 m. sausio 31 d. Birutė gimė 1922 m. gegužės 30 d. Skuode. Dalį vaikystės praleido Mažeikiuose, kur tėvas buvo traukinio stoties viršininkas. Pradėjo odontologijos studijas Vilniuje ir giedojo Vilniaus operoj. Karui užėjus, su šeima pasitraukė į Vakarus. Vokietijos lageryje sutiko Viktorą Veselką ir 1946 m. jie apsivedė. Kartu emigravo į Ameriką. Išdirbus metus New Yorke, įsikūrė Detroite. Ten susilaukė keturių dukrelių, a. a. Karolės, Danutės, Kristinos ir Rasos. Nuo jaunystės priklausė ateitininkams, ilgus metus rėmė Dainavos stovyklavietę, Dievo Apvaizdos parapiją ir kitas lietuviškas organizacijas. Ją sutiko amžinybėje a. a. duktė Karolė, seserys: Stasė Liaugaudienė ir Aldona Paškienė, brolis Vladas Kulvelis. Nuliūdę liko: vyras Viktoras, a. a. Karolės vyras Romas Paulėnas su vaikais Andrium, Karina ir Luku, dukra Danutė, dukra Kristina su vyru Vytu Bandžiuliu ir dukromis Liana, Rūta ir Daina, dukra Rasa su vyru Eriku Vasiliausku ir sūnumis Vėju ir Petru bei daugybė giminių Detroite, Bostone, Kalifornijoj ir Floridoj.


A † A KAZIMIERA BIKNEVIČIENĖ JONUŠAITĖ. Mirė 2008 m. vasario 10 d., sulaukusi garbingo 91 metų amžiaus. A. a. Kazimiera buvo a. a. Liudo Biknevičiaus žmona. Priklausė Šauliams ir kitoms lietuviškoms organizacijoms. Velionė buvo palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse šalia vyro. Laidot. direkt. Donald M.Petkus. Tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com


A † A  ALDONA KAZAKEVIČIENĖ LIUTKUTĖ. Mirė 2008 m. vasario 8 d., sulaukusi 80 metų. Gyveno Braidwood, IL, anksčiau Čikagoje. Gimė Lietuvoje. Nuliūdę liko: sūnus Antanas su žmona Tina, duktė Angelė Merthens su vyru Bill; anūkai Antanas Jr. su šeima, Annika ir Alex Merthens, sesuo Monika Tautvaišienė Krikščiūnienė su vyru Gyčiu ir šeima. A. a. Aldona buvo žmona a. a. Antano. Velionė bus pašarvota trečiadienį, vasario 13 d. nuo 3 v.p.p. iki 8 val. vak. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL. Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, vasario 14 d. 10:30 val. ryto Petkus Lemont laidojimo namuose. Po religinių apeigų a.a. Aldona bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com


A † A URŠULĖ LUKOŠEVIČIŪTĖ ASTRIENĖ. Mirė 2008 m. sausio 28 d., sulaukusi 95 metų. Gyveno Grand Rapids, Michigan. Gimė 1912 m. spalio mėn. Lietuvoje, Sausininkų kaime, Bartininkų valsčiuje, Suvalkijoje. Į JAV atvyko 1949 m. ir savo kūryba tautodailėje, šiaudinukų bei margučių kūrime prisiminė Lietuvą kasdien. Nuliūdę liko: duktė Marytė Curier, žentas Patrikas, sūnus Antanas, marti Rita, sūnus  Donatas, marti Kathy, duktė Alberta, žentas Kuljit Singh, 15 anūkų ir 17 proanūkių, giminės JAV ir Lietuvoje. Priklausė Grand Rapids Lietuvių Bendruomenei, ALRK Moterų sąjungos 42-ąjai kuopai, Šv. Petro ir Povilo parapijos chorui, daugelį metų pravedė margučių kursus Balzeko Lietuvių kultūros muziejuje ir buvo to muziejaus tautodailės direktorė. Velionė buvo pašarvota Barto laidojimo namuose Grand Rapids, Michigan. Laidotuvės įvyko šeštadienį, vasario 2 d. Šv. Mišios už jos sielą buvo aukojamos 11 val. ryto, Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje, Grand Rapids. Po Mišių velionė buvo palaidota šalia savo mirusio vyro Stasio, Šv. Petro ir Povilo kapinėse. Prašome visus pažinusius a. a. Uršulę prisiminti ją maldoje bei mintyse.


A † A STASYS GIEDRIKIS.
Mirė 2008 m. sausio 25 d., sulaukęs 98 metų. Gimė Panevėžio krašte, Lietuvoje. Baigė inžinerijos mokslus Kaune. Dirbo inžinieriumi JAV. Bus palaidotas Putnam vienuolių kapinėse, Putnam (CT), šalia žmonos Irenos  Tallat-Kelpšaitės Giedrikienės. Dėl dėdės mirties liūdi Vitos ir Vidmanto Matusaičių šeima.


A † A IRENA AUGEVIČIŪTĖ-KAESTLI.
Mirė 2008 m. sausio 23 d.,  Berne, Šveicarijoj, sulaukusi 87 metų. Gimė 1920 m. kovo 3 d. Vilniuje. Jos tėvai buvo plk. dr. Jonas ir Lidija Augevičiai. 1937 m. baigė „Aušros” Mergaičių gimnaziją. Buvo skautė, studijavo Vytauto Didžiojo universitete Kaune ir Londone ekonomiją. Priklausė  Samogitia korporacijai. 1940 m. ištekėjo už Šveicarijos konsulo Lietuvai Frederick Kaestli, gyveno Šveicarijoj, Kroatijoj, Kanadoj. Būdama Šveicarijoj daug reiškėsi lietuvių visuomeninėj bei kultūrinėj veikloj. Šveicarijoj liko sūnus Vytis su žmona ir anksčiau mirusio brolio dr. Kosto Augevičiaus vaikaičiai, taip pat daug karo išblaškytų draugų bei pažįstamų, kurie patyrė jos dosnumą, svetingumą ir besąlyginį draugiškumą.


A † A LIUDAS VENCLOVAS. Mirė 2008 m. sausio 23 d., sulaukęs 73 metų. Gyveno Lemont, IL. Gimė Lietuvoje, Telšių apskrityje. Giliai nuliūdę liko; žmona Rita Žukauskaitė-Venclovienė; duktė Viktutė  Siliūnienė, jos vyras Rimas, anūkė Andrėja, Lija, Liucija; sūnus Liudas Wenzlow (Venclovas), jo žmona Kelly, anūkė Alice; duktė  Audra Wenzlow (Venclovaitė) ir jos vyras Dovydas; pusbroliai dr. Vytautas Černius, jo žmona Marija; Alis Černius ir jo žmona Rasele; pusseserės Marytė Černiūtė ir Danutė Gylienė bei kiti giminės ir artimieji.A. a. Liudas bus pašarvotas sekmadienį, sausio 27 d. nuo 2 v. p.p. iki 8 v. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S.  Archer, Lemont, IL. Atsisveikinimas – 6:30 v. v.Laidotuvės įvyks pirmadienį, sausio 28 d. Iš Petkaus Lemont laidojimo namų 9:30 v. r. velionis bus palydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 10 v. r. bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Liudas bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Vietoje gėlių, prašome aukoti labdaros org. „Vaiko vartai į mokslą”, arba Jesuit Fathers – Baltic Project (Kauno Jėzuitų gimnazijai).Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com


A † A IRENA KAIRYTĖ. Mirė 2008 m. sausio 23 d., sulaukusi 85 metų. Gyveno Lemont, IL, anksčiau Oak Lawn ir Čikagos Marquette Park apylinkėje. Gimė Eržvilke, Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 58 metus. Nuliūdę liko: sūnėnas Jonas su žmona Aušra, dukterėčia Irena ir giminės Lietuvoje, Amerikoje ir Australijoje. Velionė buvo duktė a. a. Vinco ir Lucijos (Jucytės) Kairių, sesuo a. a. Branguolės. A. a. Irena priklausė Akademikų Skautų sąjungai. Buvusi Vydūno fondo tarybos prezidiumo sekretorė. Taip pat velionė buvo ilgametė „Lietuvos Vaikų viltis” organizacijos savanorė. A. a. Irena 35 metus išdirbo University of Illinois Medical Center Čikagoje. Velionė bus pašarvota penktadienį, sausio 25 d. nuo 3 v. p.p. iki 8 v. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (Derby Rd. kampas), Lemont, IL. 6:30 v. v. vyks religinės apeigos. Atsisveikinimas 7 v.v. Laidotuvės įvyks šeštadienį, sausio 26 d. Iš laidojimo namų 10:30 val. ryto a. a. Irena bus atlydėta į Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota  Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba ww.petkusfuneralhomes.com


A † A KONSTANTINAS JABLONSKIS, M.D. Mirė 2008 m. sausio 20 d., sulaukęs 88 metų. Gyveno Westchester, IL. Gimė 1919 m. Skuode, Lietuvoje. Nuliūdę liko: žmona Mary Frances (Kale), sūnūs Arūnas su žmona Lori ir Linas; daug sūnėnų ir dukterėčių. A. a. Konstantinas buvo sūnus a. a. Leono ir a.a. Elenos, brolis a. a. Leono, a. a. Balio, a. a. Juozo, a. a. Mykolo, a. a. Antano ir a. a. Stasio. Mediciną studijavo Vytauto Didžiojo universitete Kaune, daktaro laipsnį gavo Dusseldorf, Vokietijoje. 1949 m. atvyko į JAV, tarnavo Amerikos armijoje, Medical Corps, pasiekė kapitono laipsnį ir 1957 m. išėjo iš armijos. Dr. Konstantinas ilgą laiką dirbo Westlake Community Hospital Melrose Park ir Chicago State Hospital (DMH); jis buvo Lietuvių fondo ir PLB narys, Lietuvos kultūros puoselėtojas ir globėjas, Lietuvių Gydytojų sąjungos narys. Velionis bus pašarvotas penktadienį, sausio 25 d. nuo 2 v. p.p. iki 9 v. v. Bormann laidojimo namuose, 1600 Chicago Ave., Melrose Park, IL. Laidotuvės įvyks šeštadienį, sausio 26 d. Iš laidojimo namų 9:15 val. ryto a.a. Konstantinas bus atlydėtas į Divine Infant bažnyčią, Westchester, IL, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Vietoj gėlių aukoti Lithuanian Orphan Care (LNGK) 2711 W. 71st St., Chicago, IL 60629. Laidot. direkt. Bormann FH. Tel. 708-344-0714 arba bormannfuneralhome.com


A † A ANDRIUS RACEVIČIUS. Mūsų mylimas sūnus, brolis, staiga mirė 2008 m. sausio 20 d., sulaukęs 43 metų. Gyveno New Lenox, IL, anksčiau Čikagos Marquette Park apylinkėje. Nuliūdę liko: motina Janina  Racevičienė; sesuo Irena Kazėnienė su vyru Kęstučiu; teta Irena Flavin; dėdė dr. Jonas Račkauskas; pusseserės Rita Bieliauskienė ir Julia Facklis su šeimomis; pusbroliai Kurt Paul Weston ir Jonas Račkauskas Jr. Lietuvoje; dėdė Jurgis Racevičius ir teta Adzė Kairienė. Velionis buvo sūnus a. a. Broniaus Racevičiaus. A. a. Andrius bus pašarvotas penktadienį, sausio 25 d. nuo 3 v. p.p. iki 9 val. vakaro Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer  Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL. Laidotuvės įvyks šeštadienį, sausio 26 d. 9:30 val. ryto iš Petkus Lemont laidojimo namų velionis bus atlydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a.a. Andrius bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Vietoje gėlių prašom aukoti „Saulutei”. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.


A † A BRONĖ NAINIENĖ-VILCINAITĖ. Mirė 2008 m. sausio 20 d. vėlyvą naktį. Gimė Lietuvoje, Lygumų miestelyje. Liūdėti liko vyras Bronius, gyv. Lemont, IL; duktė Laima ir jos vyras Vacys Garbonkai, gyv. Burr Ridge, IL; duktė Rūta, jos vyras Kęstutis Sušinskai bei jų dukterys Viktorija ir Aurelija, gyv. Lemont, IL; sesuo Jūra ir jos vyras Aleksandras  Švedai, gyv. Homer Glen, IL; sesuo Adelė Bingelienė, sesers duktė Violeta ir Antanas Kašelioniai, gyv.  Tustin, CA; Kašelionių vaikai – Vanesa, gyv. Lemont, IL, Tomas ir Paulius, gyv. CA su šeimomis, sesers Liusės ir Aleksandro Milvydų (mirusių Australijoje) vaikai Algis ir Rasa su šeimomis, gyv. Australijoje; sesuo Aleksandra Žąsytienė bei kiti giminės Lietuvoje. A. a. Bronė Nainienė buvo veikli visuomenininkė. Darbavosi lietuviškų mokyklų tėvų komitetuose, dirbo ir vėliau vadovavo ALIAS pagalbiniam moterų komitetui, priklausė skaučių draugovei „Sietuva” ir 15 metų vadovavo Pasaulio lietuvių centro kultūrinių renginių komitetui. Lankymas ketvirtadienį, sausio 24 d. nuo 2 val. p.p. iki 8 val. vakaro Petkus Lemont laidojimo namuose 12401 So. Archer Ave. (Derby Rd. kampas), Lemont, IL. Atsisveikinimas – 6:30 val. vakaro. Laidotuvės penktadienį, sausio 25 d. A. a. Bronė 9:30 val. ryto bus išlydėta iš laidojimo namų į Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčią, kur 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios, o po šv. Mišių bus palydėta ir palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Vietoje gėlių prašome aukoti Mišioms už a.a. Bronės Nainienės sielą, „Saulutei” arba asocialiai skriaudžiamų vaikų globos ugdymo organizacijai „Vaiko vartai į mokslą”. Laid. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com


A † A Dr. JONAS ŠALNA. Mirė 2008 m. sausio 18 d. 11:51 val. ryte, sulaukęs 86 metų. Gimė 1921 m. kovo 29 d. Lietuvoje, Vilniaus rajone. Gyveno Lemont, IL ir Juno Beach, FL. Nuliūdę liko: žmona Janina  Domeikaitė, sūnus Vytautas su žmona Barbara; sūnus Jonas su žmona Kathryn; anūkai Jennifer Collins su vyru Wynn, Elytė, Jonas ir Janina Šalnai; seserys Valė Valienė ir Bronė Dambrauskienė su šeimomis. A.a. dr. Jonas bus pašarvotas trečiadienį, sausio 23 d. nuo 2 v. p.p. iki 8 val. vak. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401  S. Archer Ave. (arti  Derby Rd.), Lemont, IL. Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, sausio 24 d. Iš Petkaus Lemonto laidojimo namų 9:30 v. r. velionis bus palydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a.a. Jonas bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Vietoje gėlių, prašome per Tautos fondą (Lithuanian National Foundation, Inc.) 307 W. 30th St. New York, N.Y. 10001, paremti lietuviškąsias Vilniaus krašto mokyklas. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com


A † A ERNA RAMANAUSKIENĖ. Mirė 2008 m. sausio 14 d., sulaukusi 86 metų. Gimė 1921 m. spalio 11 d. Rygoje, Latvijoje. Tėvai  Andreas Zanderis, mama Anna Rosenstamps.  Augo keturios seserys ir vienas brolis. Karo metu atsidūrė Italijoje.  Ten susipažino ir 1947 m. kovo 28 d. Neapolio mieste ištekėjo už Česlovo Ramanausko. Nuo 1948 m. liepos mėn. gyveno Buenos Aires, Argentinoje, kur augino 2 sūnus Roberto ir Ricardo. 1964 m. persikėlė į Chicago, IL ir dirbo Cook County Hospital Instrument Sterilization department. 1995 m. užbaigę darbus, persikėlė į Hot Springs,  AR, gyventi prie sūnaus Roberto. Roberto žmonai Vilijai mirus, persikėlė gyventi į Kirkland, WA pas sūnų Ricardo ir marčią Aušrelę, nes Česlovas turėjo daug sveikatos negalavimų. Dažnai susitikdavo su anūkėm Saulute ir Skaidre ir džiaugėsi jų augančiom šeimom. Džiaugėsi gamtos grožiu ir augino daug gražių gėlių darželyje. Erna ir Česlovas būtų šventę savo 60 metų vedybinio gyvenimo jubiliejų. Šv. Mišios už a.a. Erną buvo aukojamos Holy Family Catholic bažnyčioje Kirkland, WA ir palaidota Holy Rood Cemetery, Shore-line, WA 2008 m. sausio 18 d. Nuliūdę liko: vyras Česlovas, sūnūs Roberto ir Ricardo su žmo-na Aušrele, anūkė Saulutė ir Matt Wright, proanūkiai Gavin, Ephraim ir Felicity, anūkė  Skaidrė ir Jody Brown, proanūkiai Eion, Grace ir Christopher. Esam dėkingi mūsų Lietuvių Bendruomenės draugams ir pažįstamiems, kurie kartu palydėjo mielą Erną į Amžino poilsio vietą.


A † A ALICE KENT-BUBLAUSKAS. Mirė 2008 m. sausio 14 d., sulaukusi 94 metų. Nuliūdę liko: sesuo  Sr.  Emma, SSC; broliai Joseph, John ir Alexander; draugė Cindy Powers; Powers šeima ir Sheri King. A. a.  Alice buvo žmona a.a. Matthew, duktė a.a. Alexander ir Anna, sesuo a.a. Sr. Apollonia, SSC. Velionė buvo labai patenkinta St. Joseph Home for the Elderly priežiūra. A.a. Alice atminimui galite aukoti „The Little Sisters of the Poor”, c/o St. Joseph’s Home for the Elderly, 80 W. Northwest Hwy, Palatine, IL 60067.
 
A † A VITA BALEIŠYTĖ. Mirė 2008 m. sausio 13 d., sulaukusi 84 metų. Gyveno Oak Lawn, Illinois. Gimė Lietuvoje. Nuliūdę liko: brolis Alfonsas ir jo duktė Audra Baleišytė bei kiti giminės Lietuvoje. A † a Vita bus pašarvota ketvirtadienį, sausio 17 d. nuo 2 v. p.p. iki 8 val. vak. Brady Gill laidojimo namuose, 2929 W. 87th  St. (kampas Richmond gatvės), Evergreen Park, IL. Laidotuvės įvyks penktadienį, sausio 18 d. 9 val. ryto Brady Gill laidojimo namuose. Šv. Mišios bus aukojamos 9:30 val. ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.


A † A EMILIJA GOREN APANAVIČIŪTĖ. Mirė 2008 m. sausio 13 d. vakare, sulaukusi 97 metų amžiaus. Gimė Lietuvoje. Paskutiniu laiku gyveno Čikagoje, globojama Lietuvos Dukterų draugijos. A. a. Emilija buvo žmona a.a. Petro. Velionė studijavo VDU Kaune. Vėliau buvo mokytoja. Atsisveikinimas įvyks sausio 17 d., 9:30 v. r.  Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje. Po to 10:30 v. r. bus aukojamos šv. Mišios. Nuoširdžiai kviečiame draugus ir pažįstamus dalyvauti atsi sveikinime ir šv. Mišiose. Laidotuvės privačios.


A † A ALVINA ŠABANAS WELLS PIPINYTĖ, MD. Mirė 2008 m. sausio 12 d., Rochester, MN, sulaukusi 93 metų. Gimė 1914 m. liepos 30 d. Rygoje, Latvijoje. Nuliūdę liko: brolis Reinoldas Pipynė su žmona Ieva, sūnėnas Markus Pipynė su žmona Susan, sūnėnas Tomas Pipynė, marti Tunde Šabanas, anūkai Philipp, Benjamin, Patricia; ilgametė draugė  Barbara West su vyru Warren. A. a.  Alvina baigė medicinos studijas Lietuvoje ir praktikavo Kaune, Vienoje (Austrija) ir Čikagoje. Ortopedijos chirurgijos specialybę užsitarnavo Mayo klinikoje, Rochester, MN. Ji buvo pirma moteris, kuri pabaigė ortopedijos studijas Mayo klinikoje. Praktiką tęsė Čikagoje ir Sun City, Phoenix, AZ. Priklausė Amerikos lietuvių gydytojų draugijai, buvo Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios kuratorė. Velionė buvo našlė a. a. dr. Juozo Šabano ir a. a. teisėjo  Alfonso Wells, mamaa. a. Algimanto. Laidotuvės privačios. Apie paminėjimą Čikagoje bus pranešta vėliau.


A † A IGNAS BANDŽIULIS. Mirė 2008 m. sausio 6 d. Ignas gimė 1926 m. sausio 10 d. Krekenavoje, Panevėžio apskrityje. Pradinį mokslą baigė Krekenavoje, o vidurinį Kėdainiuose. 1942 m. įstojo į Vytauto  Didžiojo universitetą Kaune, Statybos fakultetą. 1944 m. pasitraukė į Vakarus ir  Vokietijoje Wurzburg universitete studijavo chemiją. Nebaigęs mokslų emigravo Amerikon, kur 1950 m. prasidėjus Korėjos karui, buvo paimtas kariuomenėn. 1952 m. išėjęs iš kariuomenės atvyko į Los Angeles ir vedė Eleną  Truškauskaitę. Tuoj pat įstojo į University of Southern California, chemijos fakultetą, kurį baigė cum laude. Dirbo chemiku Trusdale laboratorijoje iki pasitraukimo pensijon. Nuo dešimties metų amžiaus iki mirties priklausė Ateitininkų organizacijai, taip pat buvo ALTo, Lietuvių Bendruomenės, Pensininkų klubo ir parapijos tarybos narys. Nuliūdę liko: žmona Elena, su kuria išgyveno 55 metus; sūnus Vytas su žmona Kristina ir dukromis Liana, Daina ir Rūta; dukra  Elena su vyru Ken ir vaikais Regina, Debbie ir Matu; brolis Vytautas Bandžiulis su žmona Jean ir sūnumi  Raimundu su žmona Irena; pusseserė Ksava Jančienė su dukrom; mylimi giminės Lietuvoje ir daug nuoširdžių draugų Amerikoje. Laidotuvių šv. Mišios bus aukojamos Los Angeles Šv. Kazimiero parapijos bažnyčioje 2008 m., sausio 12 d., 10 val. ryto. Vietoje gėlių šeima prašo aukas siųsti Los Angeles „Lietuvos Vaikų viltis” organizacijai: Danguolė Navickas, 3020 E. Adirondack Ct., Westlake Village, CA 91361

2007