A † A ALBINAS MICKUS. Mirė 2009 m. gruodžio 31 d., sulaukęs 86 metų. Gyveno Cicero, IL. Nuliūdę liko: sūnus Algimantas su žmona Susan, sūnus Vytautas, duktė Irena Mickus-Navratil su vyru Patrik, anūkai Janina, Aleksandras, Natalie; brolis Pranas, sesuo Anelė Azolinskienė. A. a. Albinas buvo vyras a. a. Antaninos Iešmantaitės, uošvis a. a. Karen, senelis a. a. Emilijos, brolis a. a. Jono Dobilo. Velionis bus pašarvotas penktadienį, sausio 8 d. nuo 2 v. p. p. iki 9 v. v. Linhart laidojimo namuose, 6820 W. Cermak Rd., Berwyn, IL. Laidotuvės įvyks šeštadienį, sausio 9 d. Iš laidojimo namų 8:15 val. ryto velionis bus atlydėtas į St. Anthony bažnyĊią, kurioje 9 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių a. a.  Albinas bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Vietoje gėlių prašom aukoti Lithuanian  Children’s Hope, 2711 W. 71st St., Chicago, IL, 60629 arba American Cancer Society. Laidot. direkt. Linhart FH. Tel. 708-749-2255 arba www.linhartfuneralhome.com


A † A KUN. DR. EUGENIUS GERULIS
. Mirė 2009 m. gruodžio 28 d., sulaukęs 87 metų amžiaus. Gimė Lietuvoje, gyveno ir augo Biržuose. Atvykęs į Ameriką gyveno Chicago, IL, vėliau persikėlė į St. Pete Beach, FL, o savo kelionę užbaigė Naperville, IL. Giliame liūdesyje liko: sūnus Rimas Gerulis su žmona Rita, dukra Laima Puzzo su vyru Edward ir sūnus Andrius Gerulis su drauge Louise Balachowicz, anūkai Christina ir Daniel Puzzo. A. a. Eugenius buvo vyras a.a. Valės MiseviĊiūtės. Velionis bus pašarvotas treĊiadienį, gruodžio 30 d., nuo 3 v. p. p. iki 9 val. vakaro Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemonte, IL. Atsisveikinimas 7 val. vakaro. Laidotuvių dieną, gruodžio 31 d., 10 val. ryto įvyks religinės apeigos Petkus Lemont laidojimo namų koplyĊioje, po kurių a. a. Eugenius bus palydėtas į Lietuvių Tautines kapines. Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel.: 800-0994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com


A † A JUOZAS ZUBRICKAS.
Mirė  2009 m. gruodžio 26 d., sulaukęs garbaus 88 metų amžiaus. Gimė Lietuvoje, Šakių apskrityje. Ilgus metus gyveno Čikagoje, IL, vėliau persikėlė į Grand Junction, MI. Giliame liūdesyje liko: žmona Elena Zubrickas, duktė Rita Zaczek, sūnus Edvardas Zubrickas su žmona Kim; liūdi anūkai Michael Zaczek, Aleksander ir Zackary Zubrickas; žentas Mike  Zaczek, brolis Pranas Zubrickas su šeima Australijoje, Lietuvoje liūdi sesutės Ona, Agutė ir Petrė su šeimomis bei kiti giminės ir artimieji. A. a. Juozas pašarvotas antradienį, gruodžio 29 d. nuo 3 v. p. p. iki 9 val. vakaro Brady-Gill laidojimo namuose, 2929 W. 87th St., Evergreen Park, IL. Laidotuvės įvyks treĊiadienį, gruodžio 30 d., 9 val. ryto Brady-Gill laidojimo namuose, iš kur a. a. Juozas bus palydėtas į ŠvĊ. Mergelės Marijos Gimimo bažnyĊią, kurioje 9:30 val. r. bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel.: 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com


A † A JADVYGA KONTRIMIENĖ.
Mirė 2009 m. lapkriĊio 13 d., sulaukusi 95 metų. Gyveno Mission Viejo, CA. Nuliūdę liko: sūnus RiĊardas su žmona Raimonda, anūkai Andrius su žmona Tamara, Paulius su žmona Corinne, Audra su vyru  Darium Tallat-Kelpša, Lina, Vilija su vyru Darren Marshall, proanūkiai Alexandra, Kristina, Anastasia, Casey, Nikolas, Darija, Violeta, Olivija, Ilona ir Dovas, Amerikoje, mirusio brolio dr. Edmundo Drukteinio sūnūs Albertas ir Edmundas su šeimomis, mirusios sesers Eugenijos Liaugaudienės sūnus Algimantas su šeima ir dukra Vyda, Lietuvoje, mirusios sesers Vandos Prialgauskienės dukra Leonida Novickienė ir sūnus Saulius ir mirusio brolio Vytauto Drukteinio dukros Margarita Urbonienė ir Genė Norkuvienė su šeimomis. Velionė buvo palaidota Dangaus Vartų Putnamo seselių kapinėse šalia vyro a. a. Simono, mirusio 1985 m.


A † A VYTAUTAS ČEKANAUSKAS. Lietuvos Respublikos Garbės Generalinis Konsulas Los Angeles, Kalifornija. Gimė 1929 m. kovo 7 d. Jono ir Marijos Bliuvaitės Čekanauskų šeimoje, Kaune. Iškeliavo į amžinybę 2009 m. lapkriĊio 30 d., Thousand Oaks, CA, apsuptas jo mylinĊios žmonos Janinos ir dukrų: Daivos, Ritos ir Vidos. Nuliūdę liko: žmona Janina Budriūnaitė-Čekanauskienė; dukra Daiva ir Carlos Navarette, anūkai: Isabella, Katarina ir Tomas; dukra Rita ir Julius Žukai, anūkės: Ariana, Sofija ir Melanija; dukra Vida ir Arūnas Bruožiai, anūkai: Remigijus, Aurelija ir Maximus; brolis Algis ir Adelė Sprindžiūnai, gyvenantys Kaune, dukra Kristina ir sūnus Aivaras; svainė Alfonsa Budriūnaitė-Pažiūrienė. A. a. Vytautas gruodžio 10 d. buvo atlydėtas į Šv. Kazimiero bažnyĊią Los Angeles. 7 val. v. buvo sukalbėtas Rožinis. Už velionio sielą gruodžio 11 d. 10 val. r. buvo aukojamos šv. Mišios ir atsisveikinimas su a. a. Vytautu. Šv. Mišias koncelebravo Los Angeles vysk. Alexander Salazar, prel. Edmundas Putrimas iš Kanados ir kun. Tomas Karanauskas iš Los Angeles. Po šv. Mišių a. a. Vytautas buvo palaidotas Forest Lawn kapinėse, Glendale, CA, dalyvaujant keliems šimtams velionio ir šeimos gerbėjų. Norintys pagerbti a. a. Vytauto atminimą, prašome aukoti: Lithuanian Assistance Foundation. Vytautas Čekanauskas Memorial Fund. 2802 Santa Monica Blvd. Santa Monica, CA 90404.


A † A PETRAS APOLINARAS BAGDONAS.
Mirė 2009 m. gruodžio 13 d., sulaukęs garbaus 100 metų amžiaus. Gyveno Marquette Park, Chicago, IL. Nuliūdę liko: giminės Lietuvoje bei draugai ir pažįstami Amerikoje. Velionis bus pašarvotas sekmadienį, gruodžio 20 d. nuo 3 v. p. p. iki 8 val. vakaro Brady-Gill laidojimo namuose, 2929 W. 87th Street, Evergreen Park, IL. Laidotuvės įvyks pirmadienį, gruodžio 21 d., 9 val. ryto Brady-Gill laidojimo namuose, iš kur velionis bus palydėtas į ŠvĊ. Mergelės Marijos Gimimo bažnyĊią, kurioje 9:30 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Petras Apolinaras bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Visus artimuosius, draugus ir pažįstamus kvieĊiame dalyvauti laidotuvėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel.: 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com


A † A Dr. VLADAS VAITKUS.
Mylimas vyras, tėvas ir senelis, mirė 2009 m. gruodžio 12 d. savo namuose, Juno Beach, Florida, po sunkios ligos, sulaukęs 89 metų. Vladas gimė 1920 m. balandžio 5 d. Donora, Pennsylvania, angliakasių miestelyje, lietuvių, išeivių šeimoje. Būdamas dvejų metukų, su mama, broliu ir dviem seserimis grįžo į Lietuvą. Jis užaugo ŽemaiĊių Naumiestyje, lankė Kretingos Pranciškonų gimnaziją, kur pasižymėjo kaip geras mokinys ir geras krepšininkas, ir per karą baigė gimnaziją Kretingoje. 1942 metais įstojo į Vytauto Didžiojo universiteto Medicinos fakultetą. 1944 metais, per Antrąjį pasaulinį karą, išbėgęs iš Lietuvos į Švediją prieš artėjantį sovietų frontą, jis atvyko į JAV. Kadangi buvo gimęs Amerikoje, jis buvo pašauktas į JAV kariuomenę ir tarnavo Vokietijoje. Ten jis susipažino su pabėgėliais lietuviais studentais, tarp jų ir su būsima žmona Ona Savickaite. Po ketverių metų tarnybos kariuomenėje, jis įstojo į Bazelio universitetą Šveicarijoje, kur baigė odontologijos mokslus ir įsigijo laipsnį, DMD. Šveicarijoj įsigytas diplomas nebuvo JAV pripažintas, tai Vladas dar tris metus studijavo odontologiją University of Minnesota, kur įsigijo antrą daktaro laipsnį, DDS. Su Ona, Vladas augino šeimą Worcester, Massachusetts, kur jis vertėsi bendra stomatologų praktika ir dantų implantacija. Jis savo žinias apie implantaciją pasidalino su Lietuvos stomatologais nuo 1974 metų. Po Nepriklausomybės atgavimo, Vladas savo lėšomis organizavo implantacijos kursus Lietuvos stomatologams. Lietuvos stomatologai 2002 metais įteikė Vladui Šv. Apolonijos statulą ir atžymėjimą, skirtą iškiliausiam lietuvių dantų gydytojui. Jis vienintelis ne Lietuvoje gyvenantis dantų gydytojas, gavęs tokį įvertinimą. Vladas priklausė ir dirbo JAV Lietuvių Bendruomenėje, BALFe, Ateitininkuose. Jis priklausė American Dental Association. Su Ona, augino tris vaikus katalikiškoje, lietuviškoje aplinkoje, skatino dalyvauti ateitininkų organizacijoje ir lankyti lietuviškas stovyklas Dainavoje, Neringoje, Putname ir Kennebunkporte. Vladas buvo paprastas, kuklus asmuo, nuoširdus visiems, išmintingas ir kupinas sąmojaus. Jis atsidavęs šeimai ir savo profesijai, mylėjo Lietuvą ir gerbė Ameriką. Atsisveikinimas įvyks šeštadienį, gruodžio 19 d. nuo 9 val. ryto iki 10 val. ryto,Gilman Funeral Home, 104 Church St., Putnam, CT. Šv. Mišios Nekalto Prasidėjimo Vienuolyno koplyĊioje, Putnam, CT, 10:30 val. ryto. Laidotuvės su JAV kariuomenės palyda po Mišių. Vietoje gėlių prašome paremti našlaiĊius Lietuvoje ir aukas siųsti Sisters of Immaculate Conception, MemoOrphanCare, 600 Liberty Highway, Putnam, CT 06260-2503.
Liūdinti šeima: žmona Ona Vaitkienė, dukra ir žentas dr. Onilė ir dr. Kęstutis Šeštokai, anūkė su vyru Lina ir Steve Scroggins, anūkės Laura ir Rima Šeštokaitės, sūnus ir marti dr. Linas ir dr. Živilė Vaitkai, anūkai Vytas, Linas ir Kristijonas Vaitkai, sūnus ir marti dr. Paulius ir Beverly Vaitkai


Pranešame, kad 2009 m. gruodžio 13 d., sulaukusi 83 metų amžiaus, namuose mirė mūsų mylima mama, moĊiutė, sesuo ir teta A † A ELEONORA VASILIAUSKAITĖ RADVILIENĖ. Gimė 1926 m. vasario 14 d., Lietuvoje. Gyveno Cicero, IL. Prieš dvejus metus persikraustė į Baltimore, MD pas dukrą. Giliame liūdesyje liko: dukterys Loreta Bradūnienė, Felicija Gudinskienė su vyru Marijumi, sūnus Viktoras, anūkai Lukas, Domas ir Vincas Gudinskai ir Rita, Vytas ir Gintas Bradūnai, broliai Justas Vasiliaukas su žmona Edita ir vaikais Povilu, Debbie ir Ellen su šeimomis ir Zigmas Vasiliauskas su žmona Anele (Lietuvoje) ir vaikais Alina ir Snieguole su šeimomis, dukterėĊia Marlies Stipek su šeima, vyro brolvaikiai Rimtautas ir Leonas Radvilai su šeimomis (Lietuvoje) bei daugelis kitų giminių ir draugų Amerikoje ir Lietuvoje. Velionė buvo žmona a. a. Jurgio, sesuo a. a. Igno Vasiliausko, brolienė a. a. Wilmos, uošvienė a. a. Jurgio Bradūno, teta a. a. Irenos. A. a. Eleonora bus pašarvota šeštadienį, gruodžio 19 d. 8:30 v. r. Šv.  Antano bažnyĊioje, Cicero, IL. Šv. Mišios už jos vėlę bus aukojamos 9:30 val. ryto. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse šalia savo vyro ir mamos. Vietoj gėlių prašom aukoti šv. Mišioms arba labdaros organizacijai „Pagalba Lietuvos vaikams”. Nuoširdžiai kvieĊiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šv. Mišiose. Laidot. direkt. Joseph Nosek and Sons, 708-484-7416


Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 2009 m. gruodžio 7 d. sulaukusi 89 metų amžiaus, savo namuose mirė mūsų mylima Mamytė, MoĊiutė, PromoĊiutė ir Uošvienė
A † A JANINA GAIGALIENĖ. Gimė Lietuvoje. Gyveno Oak Lawn, IL. Giliame liūdesyje liko: duktė Laima Irving su vyru Larry, anūkė Dalia su vyru Jonu; duktė Dalia Januškienė su vyru Vytu, anūkė  Vilija su vyru Viktoru, proanūkiai Sigutė ir Karis, anūkė Nida su vyru Brent, proanūkiai Kajus ir Julius, anūkas Vytas, Lietuvoje anūkė Roma su vyru Pranu, proanūkiai Mantas ir Vytautė, anūkas Darius, proanūkis Arnoldas. Atsisveikinimas su a. a. Janina įvyks penktadienį, gruodžio 11 d. nuo 9 val. r. iki 10 val. ryto Pasaulio lietuvių centre, Pal. Jurgio MatulaiĊio misijos koplyĊioje 14911127 St., Lemont, IL 60439. Šv. Mišios už velionę bus aukojamos 10 val. ryto. Po šv. Mišių a. a. Janina bus palaidota Tautinėse lietuvių kapinėse. Vietoje gėlių šeima pageidauja skirti auką Lietuvos Jėzuitų Baltic Project. Nuoširdžiai kvieĊiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime ir šv. Mišiose. Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com


A † A Dailininkas JUOZAS MIELIULIS.
Mirė 2009 m. gruodžio 3 d., sulaukęs 90 metų amžiaus. Gyveno Chicago, Gage Park apylinkėje. Gimė 1919 m. kovo 26 d. Lietuvoje, Batakiuose, Tauragės apylinkėje. Liūdesyje liko: broliai Frankas su žmona Dana ir šeima, Viktoras su žmona Rūta, Alfonsas su žmona Ingrida ir šeima, mirusio brolio muz. Povilo žmona Dagni su šeima bei kiti giminės ir artimieji. A. a. Juozas buvo brolis muziko a. a. Povilo ir a. a. Aleksandro. Laidotuvės privaĊios.

A † A ALDONA KATILIŪTĖ VALUKONIENĖ. Mylima Mama, Motulė, PromoĊiutė iškeliavo į amžinybę 2009 m. gruodžio 2 d., 92 metus bebaigiant. Gimė 1917 m. gruodžio 23 d. Voroneže, Rusijoje. Į Ameriką su vyru a. a. Jonu ir dukra Ramune atvyko 1949 m. Gyveno Detroite, o vėliau Los Angeles. Giliai nuliūdę liko: duktė Ramunė Žemaitaitienė su vyru Romu, anūkė Vilija, anūkas Vytas su žmona Živile, proanūkis Ignas, sesuo Saulė Jonynienė su šeima ir a. a. brolio Miko Katiliaus šeima Australijoje. Velionė palaidota Forest Lawn kapinėse, Los Angeles, po šv. Mišių Švento Kazimiero bažnyĊioje. Prašome prisiminti a. a. Aldoną maldose.


Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 2009 m. gruodžio 1 d. Dellwood, Minnesota, atsiskyrė su šiuo pasauliu mūsų mylima mamytė, moĊiutė, sesutė bei uošvienė
A † AGENUTĖ MILDA ALILIONYTĖ PALAIKIENĖ. Velionė gimė 1932 m. kovo 4 d. Panevėžyje, Lietuvoje. Visada labai mylėjo muziką, meną ir gamtą. Jos gyvenimas buvo pilnas grožio. Ji visada liks mūsų širdyse. Nuliūdę liko: dukrytė dr. Liana PalaikisSpevacek ir jos vyras dr. John Spevacek, sūnūs Robertas ir Renius Palaikiai, anūkas Eric Vytas Spevacek, brolis Henrikas Alilionis ir sesutė Elena Sirutienė su šeimomis


A † A SESUO M. TARCISICA STUGLIS, SSC.
Mūsų mylima seselė mirė 2009 m. lapkriĊio 23 d. Šv. Kazimiero seselių motiniškame name, 2601 W. Marquette Rd., Chicago, IL, sulaukusi 88 metų. Į vienuolyną įstojo iš ŠvenĊiausios Mergelės Marijos  Gimimo parapijos, Chicago (Marquette Park). Vienuolyne įžaduose išgyveno 66 metus. Nuliūdę liko: Šv. Kazimiero seserys; pusseserė Mary Zidonis, pusbrolis Steve Meskis su šeimomis. Velionė buvo pašarvota penktadienį, lapkriĊio 27 d. nuo 3 val. p. p. iki 7 val. vakaro Šv. Kazimiero vienuolyne, 2601 W. Marquette Rd., Chicago, IL. Mišparai už mirusius 7 val. v. Laidotuvių šv. Mišios įvyko šeštadienį, lapkriĊio 28 d. 9:30 val. ryto Šv. Kazimiero seserų vienuolyno koplyĊioje. Po šv. Mišių sesuo Tarcisica buvo palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.


A † A REGINA STEIKŪNAITĖ ČIUBERKIENĖ.
Mirė 2009 m. lapkriĊio 23 d., sulaukusi 81 metų amžiaus. Gyveno Cleveland, Ohio. Giliai liūdi: sūnus Arūnas; duktė Danutė Grigaliūnienė su vyru Jonu, anūkai Auksė ir Jonas; duktė Ilona Schmidt su vyru David, anūkai Paulius ir Kristina; sesuo Lilia Ramonienė su vyru Valentinu; seserėĊia Viktorija RamonisRafacz su vyru Edward ir sūnumis Leonardu ir Viktoru; pusseserė Brigita JakimĊienė su vyru Zigmu, dukra Irena ir sūnum Andrium su žmona Julie, dukrom Maryte ir Onute; pusbrolis RiĊardas Holiuša su žmona Ada. Lietuvoje pusbrolis RiĊardas Jamontas su šeima ir keletas tolimesnių giminių. Velionė buvo a. a. Jono Čiuberkio žmona. Laidotuvės įvyko šeštadienį, lapkriĊio 28 d. Po šv. Mišių Cleveland lietuvių Šv. Kazimiero bažnyĊioje, a. a. Regina buvo palaidota Šventų Sielų (Holy Souls) kapinėse.


A † A RITA DŪDIENĖ JEČIŪTĖ.
Mirė 2009 m. lapkriĊio 24 d., sulaukusi 79 metų amžiaus. Gimė Lietuvoje. Gyveno Oak Park, IL. Giliame liūdesyje liko sūnus Petras žu žmona Laura; sūnus Aldis, duktė Maria Duda-Smith su vyru Timothy; anūkai Daniel ir Andrew; brolis Kęstutis JeĊius su žmona Dalia; daug sūnėnų ir dukterėĊių bei kiti giminės. Velionė buvo žmona a.a. Petro, sesuo ir svainė a. a. Dalios ir a. a. Edvardo BeneviĊių. A. a. Rita buvo pašarvota antradienį, lapkriĊio 24 d. nuo 3 v. p. p. iki 8 val. vak.  Suburban Family laidojimo namuose, 5940 W. 35th St. (35th  St. ir Austin Blvd.),  Cicero, IL. Atsisveikinimas įvyko treĊiadienį, lapkriĊio 25 d. 9:30 val. ryto  Suburban Family laidojimo namuose, iš kur a. a. Rita buvo palydėta į Šv. Antano bažnyĊią, kurioje 10 val. r. buvo aukojamos šv. Mišios. Laidotuvės penktadienį, lapkriĊio 27 d. 11 val. ryto Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. KvieĊiame visus gimines, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel.: 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com


A † A SAULĖ AURELIJA SIDRYTĖ.
Mirė 2009 m. lapkriĊio 18 d. Wroclaw, Lenkijoje. Gimė 1986 m. birželio 24 d. Švento Kryžiaus ligoninėje, Čikagoje, IL. Giliausiame liūdesyje liko: tėvas dr. Linas, mama Rima, sesutė Lina su vyru Brian, brolis Rimas su žmona Sarah, sesutės Vija ir Gaja, broliai Vincas ir Gintas, sesutė Žiba. Taip pat liūdi seneliai: dr. Rimvydas Sidrys, Juozas ir Birutė  Briedžiai; daug tetų, dėdžių, pusseserių, pusbrolių ir daugybė draugų. Atsisveikinimas su a. a. Saule įvyks penktadienį, lapkriĊio 27 d. nuo 3 v. p. p. iki 9 v. v., Pasaulio lietuvių centre, Pal. Jurgio MatulaiĊio misijos koplyĊioje, 14911-127th St., Lemont, IL 60439. Laidotuvių šv. Mišios įvyks šeštadienį, lapkriĊio 28 d., 10 v. r Pal. Jurgio MatulaiĊio misijoje, Lemonte. Tuoj po šv. Mišių bus susitikimas su Sidrių šeima didžiojoje salėje. Šeima pageidauja vietoj gėlių aukas siųsti „Saulutei”, (Sunlight Orphan Aid), 414 Freehauf St., Lemont, IL 60439.


Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 2009 m. lapkriĊio 21 d., sulaukusi 91 metų amžiaus, savo namuose mirė mūsų mylima Mamytė, MoĊiutė, PromoĊiutė, teta, pusseserė ir uošvienė
A † A STASĖ ČEPŠYTĖ ZAPARACKIENĖ.
A. a. Stasė Zaparackienė JAV išgyveno 60 metų. Gyveno West Bloomfield, Michigan. Buvusi Detroito Lietuviškų Melodijų radijo valandėlės pranešėja. Nuliūdę liko: sūnus Algis ir marti Yolanda  Zaparackai, dukra dr. Žibutė, žentas dr. Paul Knepper, vaikaiĊiai Audra Bauža, Nikutė Peters, Liana Schlissel ir Kate Knepper, provaikaiĊiai Eric, Aidan, Alex, Sophia, Sadie ir Donavan, dukterėĊios Stasė Ragelienė ir Elytė Grigarienė; sūnėnai Raimundas ir Kęstutis Lapšiai, pusbrolis Aloyzas Eiva, kiti giminės JAV, Austrijoje ir Lietuvoje. Velionė pašarvota Harris laidojimo namuose, 15451 Farmington Road, Livonia MI, vienas blokas į šiaurę nuo Five Mile Road, pirmadienį, lapkriĊio 23 d. nuo 2 v. p. p. iki 9 val. v. Rožinis pirmadienį 7 val. vak. Laidotuvės įvyks antradienį, lapkriĊio 24 d. A. a. Stasė bus pašarvota Dievo Apvaizdos bažnyĊioje nuo 10 val. ryto iki 11 val., kada prasidės gedulingos šv. Mišios už jos vėlę. Po Mišių mašinų procesija palydės velionę į Holy Sepulchre kapines, kur ji bus palaidota šalia vyro a. a. Antano Zaparacko. Vietoje gėlių šeima pageidauja skirti auką Lietuvos Jėzuitų Baltic Project arba Lietuvių Fondui. Laidotuves tvarko Val S. Bauža laidojimo namai. Laidot. direkt. Yolanda M. Zaparackas. Tel. 313-554-1275


A † A PETRAS DŪDA.
Mirė 2009 m. lapkriĊio 18 d., sulaukęs 80 metų amžiaus. Gimė Lietuvoje. Gyveno Oak Park, IL. Giliame liūdesyje liko: žmona Rita JeĊiūtė; sūnus Petras su žmona Laura; sūnus Aldis, duktė Maria Duda-Smith su vyru Timothy; anūkai Daniel ir Andrew; sesuo Kazė Baumil, daug sūnėnų ir dukterėĊių bei kiti giminės ir artimieji. Velionis buvo svainis a. a. Antano. A. a. Petras bus pašarvotas antradienį, lapkriĊio 24 d. nuo 3 v. p. p. iki 8 val. vak.  Suburban Family laidojimo namuose, 5940 W. 35th St. (35th St. ir Austin Blvd.), Cicero, IL. Laidotuvės įvyks treĊiadienį, lapkriĊio 25 d., 9:30 val. ryto Suburban Family laidojimo namuose, iš kur a. a. Petras bus palydėtas į Šv. Antano bažnyĊią, kurioje 10 val. r. bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. KvieĊiame visus gimines, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotvėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com


Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 2009 m. lapkriĊio 10 d. 3:45 val. popiet iškeliavo į amžinybę A † A EDMUND RADAVIČIUS. Gimė 1936 m. birželio 1 d. Lietuvoje. Gyveno Orland Park, IL. Nuliūdę liko: žmona Aldona; posūniai Eugenijus su sūnum Aurimėliu ir Aurimas; sesuo Adelė su vyru Juozu Grina; dukterėĊios Viktoria su vyru Carlos ir dukra Arianna Leiva; krikšto dukra Kristina su vyru Chris ir dukra Taylor Felten, kiti giminės Lietuvoje ir Amerikoje. A. a.  Edmund pašarvotas penktadienį, lapkriĊio 13 d. nuo 3 v. p. p. iki 9 val. vak. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401  S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont. Laidotuvės įvyks šeštadienį, lapkriĊio 14 d. 9:30 val. ryto. Petkus Lemont laidojimo namuose, iš kur velionis bus palydėtas į Pal. Jurgio MatulaiĊio misijos bažnyĊią, kurioje 10  val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Edmund bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 8009947600 arba www.petkusfuneralhomes.com

A † A v. s. JUOZAS MASLAUSKAS. 2009 m. spalio 23 d. po sunkios ir ilgos ligos Amžinybėn iškeliavo Anglijoje gyvenęs ilgametis mūsų sąjungos darbuotojas brolis Juozas. Jis gimė 1924 m. Rokiškyje ir nuo 1947 m. gyveno Anglijoje, ilgus metus nešdamas Europos rajono įvairias pareigas ir dažnai pasireikšdamas plaĊioje spaudoje skautiškais reikalais. Visa skautija kartu liūdi ir giliai užjauĊia žmoną Jean bei vaikus Jeanine, John ir Peter. Ilsėkis Ramybėje, mielas broli Juozai. Lietuvių Skautų sąjunga


 A † A JOHN P. WAITKUS M.D.. Mirė 2009 m. lapkriĊio 2 d., Holy Cross ligoninėje, Chicago, IL, sulaukęs 91 metų. Gyveno Chicago, Morgan Park. Antrojo pasaulinio karo veteranas. Nuliūdę liko: žmona Shirley Underwood; vaikai Susan (Craig) Westcott, Teresa Waitkus ir John T. Waitkus; anūkė Serena Grace; dukterėĊia Dona; Tiffany, Amber Rose. 55 metus išdirbo Holy Cross ligoninėje. A.a. John pašarvotas ketvirtadienį, lapkriĊio 5 d. nuo 3 v. p.p. iki 9 val.v. Palos-Gaidas laidojimo namuose 11028 S. Southwest Hwy. (7700 W.) Palos Hills, IL. Laidotuvės įvyks penktadienį, lapkriĊio 6 d. Iš laidojimo namų 8:45 val. ryto velionis bus atlydėtas į St. Walter bažnyĊią, 118th & Western Ave., Chicago, IL, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Vietoje gėlių prašome aukoti šeimai, kuri aukas skirs Macular Degeneration Foundation ar kitoms labdaros organizacijoms. Laidot. direkt. David Gaidas, tel.: 708-974-4410. www.palosgaidasfh.com


A † A KOSTĖ ANCERAVIČIENĖ-MILTAKYTĖ
. Mirė 2009 m. lapkriĊio 2 d., 12:20 val. popiet. Gyveno Čikagoje, Marquette Park apylinkėje. Gimė 1914 m. rugsėjo 20 d. Lietuvoje. A.a. Kostė buvo žmona a.a. Vlado AnceraviĊiaus. Velionė bus pašarvota ketvirtadienį, lapkriĊio 5 d. nuo 9 val. r. iki 10 val. r. ŠvĊ. M. Marijos Gimimo bažnyĊioje, Marquette Park. Šv. Mišios bus aukojamos 10 val. ryto. Po Šv. Mišių a.a. Kostė bus plaidota Šv. Kazimero lietuvių kapinėse. Pažįstamus kvieĊiame dalyvauti šv. Mišiose. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com


A † A FELICIJA (FILI) KAPOČIENĖ. Mirė 2009 m. spalio 20 d., sulaukusi 101 metų. Gyveno Racine, Wisconsin. Velionė gimė 1907 m. gruodžio 10 d. Lietuvoje, Meldinių km., Rozalimo valsĊ. Augo tarp dvylikos brolių ir seserų ypatingai sunkiu Pirmojo pasaulinio karo metu ir vėliau atgimstanĊioje Lietuvoje. Brolio Martyno KasparaiĊio kvietimu 1934 metais atvyko į Racine miestą. Vėliau ištekėjo už Jurgio KapoĊiaus. Abi šeimos visą savo gyvenimą Racine skyrė lietuviškiems reikalams nuo Susivienijimo Lietuvių Amerikoje, Tėvynės Mylėtojų draugijos, Amerikos Lietuvių Tarybos ir kitoms lietuviškoms organizacijoms. Priklausė Šv. Kazimiero parapijai. 1976 m. Felicija ir sūnus Algis susitiko su giminėmis Vilniuje. KapoĊiai atsikvietė visą eilę tremtinių, tarp jų B. Railos šeimą, J. Genio šeimą. Jurgis KapoĊius mirė 1975 m. ir Felicija viena išgyveno daugiau nei trisdešimt metų globojama savo sūnų ir artimųjų. Paskutinius trejus metus ji praleido Franciscan Villa slaugos namuose. Nuliūdę liko: sūnūs Algis ir Vytautas su žmona Diana, vaikaiĊiai Mykolas (Katy), Timotiejus, Kara (Steve), Tomas (Leslie) ir Morkus (Kerry),vienuolika provaikaiĊių ir giminaitės Ona Budrys, Danutė Leonard, Milda Getspudas ir giminės  Lietuvoje. Šv. Mišios buvo aukojamos Šv. Liucijos bažnyĊioje Racine spalio 27 d. Jas aukojo kun. Jonas Puodžiūnas ir klebonas kun. Mark Jones. A.a. Felicija palaidota Šv. Kryžiaus kapinėse.


A † A JULIUS JAKUTIS
. Mirė 2009 m. spalio 24 d. 1:15 val. ryto. Gimė 1926 m. rugsėjo 11 d. Kupiškyje, Panevėžio apskr., Lietuvoje. Gyveno Cicero, IL. Nuliūdę liko: dukterėĊia Albina Širvinskienė ir kiti giminės Lietuvoje. A. a. Julius bus pašarvotas šeštadienį, palio 31 d. nuo 8:30 val. ryto iki 9 val. ryto Šv. Antano bažnyĊioje (15th ir 50th Ave., Cicero), kurioje 9 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Velionis bus laidojamas Lietuvoje. vieĊiame visus draugus, artimuosius  ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime ir šv. Mišiose.

A † A JONAS MASKOLIŪNAS . Mirė 2009 m. kovo 16 d. 8:50 v. r.
Gimė 1909 m. rug. 12 d. Lietuvoje. Likę jo draugai, mokytojai ir mokiniai teprisimena jį savo maldose.

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 2009 m. spalio 20 d. 10:20 val. ryto iškeliavo į Amžinybę  A † A STASYS BERNATAVIČIUS. Gimė 1920 m. sausio 1 d. Lietuvoje. Gyveno Berwyn, IL, anksĊiau Cicero, IL. Nuliūdę liko: žmona Audronė Baranauskaitė; duktė Nijolė Simokaitienė su vyru Raimondu; anūkai Edvardas Simokaitis su žmona Vida ir Tomas Simokaitis su žmona Magda; proanūkiai Jonathan ir Matas. Velionis buvo vyras a. a. Sofijos Stepolaitytės. A. a. Stasys pašarvotas ketvirtadienį, spalio 22 d. nuo 4 v. p. p. iki 8 val. vak. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont. Ir bus pašarvotas penktadienį, spalio 23 d. nuo 9 v. r. iki 10 val. ryto Šv. Antano bažnyĊioje, 15th ir 50th Ave., Cicero, IL, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a.a. Stasys bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com


A † A VIDA ŠIMĖNAITĖ GRAYSON
, PhD Mirė 2009 m. rugsėjo 20 d., Tenafly, N.J. Nuliūdime liko seserys: Ina Nenortienė; Renata Manomaitienė su šeima; giminės JAV ir Lietuvoje; vyras Robert Grayson, MD; sūnus Tomas, duktė Carla ir anūkai.


A † A SALOMĖJA JUŠKAITĖ NYERGES. Mirė 2009 m. rugpjūĊio 9 d.Daugelį metų gyveno  Santa Monica, Californija. Giliame liūdesyje pasiliko: sūnus dr. Antanas, seserys Genovaitė Geštautienė, Aldona Juškaitė (Vilniuje) ir kiti artimieji. Velionė buvo palaidota rugpjūĊio 14 d. Los Angeles Šv. Kryžiaus kapinėse, šalia prieš 11 metų mirusio vyro, a. a. Napoleono. Salomėja gimė Biržų krašte, baigė Biržų gimnaziją ir studijavo humanitarinius mokslus Kauno Vytauto Didžiojo universitete. Ji priklausė Studentų ateitininkų sąjungos „Giedros” studenĊių korporacijai. Savo korporacijos kepuraitę daugiau nei 70 metų išlaikė pas save ir, pagal jos norą, laidotuvių metu kepuraitė gulėjo ant rožėmis apkloto karsto. Prieš antrąją sovietų okupaciją Salomėja pasitraukė į Vokietiją, kurį laiką dėstė kalbas lietuviškoje progimnazijoje, vertėjavo Amerikos kariuomenės generolui L. Clay, vėliau dirbo UNRRA – Jungtinių tautų paramos ir atstatymo administracijoje – vertėjos pareigose. Salomėja Juškaitė žinojo ir laisvai valdė 5 kalbas. Šios pareigos Salomėją nuvedė iki pat Australijos ir ten gyveno nuo 1946 iki 1951 metų. Dar pokario metais Vokietijoje susipažino su Amerikos kariuomenėje pasižymėjusiu lakūnu Napoleonu Nyerges ir 1951 metais Melbourne sukūrė šeimą. Greit po to persikėlė gyventi į Kaliforniją. Atsikėlus gyventi į Santa Monica, nenutolo nuo Los Angeles mieste esanĊios lietuviškos Šv. Kazimiero parapijos, kurį laiką priklausė šeštadieninės lituanistinės mokyklos tėvų komitetui ir, kol sveikata leido, Los Angeles ateitininkų sendraugių skyriui. A. a. Salomėja buvo giliai religinga, savo gyvenimą įprasmino gyvendama ateitininkų šūkiu „Visa atnaujinti Kristuje”, domėjosi Lietuvos ir viso pasaulio naujienomis, buvo gerų darbų rėmėja. Labdaringa dvasia ji užaugino savo sūnų Antaną, kuris altruistiškai padėjo slaugant jau iškeliavusius į amžinybę prelatą Joną KuĊingį, poetą Bernardą Brazdžionį ir kitus parapijieĊius. Viešpats Dievas tesuteikia Salomėjai amžiną džiaugsmą savo prieglobstyje, o jos šeimai ir artimiesiems paguodos išsiskyrimo valandoje.


A † A JUZEFA APOLONIJA ŠIMAITIENĖ-PUŠINSKAITĖ. Mirė 2009 m. spalio 15 d. 6:55 val. vakaro. Gyveno Downers Grove, IL, anksĊiau Justice, IL. Gimė Čikagoje. Nuliūdę liko: duktė Irena Danutė Blinstrubienė su vyru Rimantu; anūkai RiĊardas Blinstrubas, Robertas Blinstrubas su žmona Gina; proanūkiai Gilius ir Gytis Blinstrubai; anūkė Diana Šimaitytė; buvusi marti Živilė Prapuolenienė; brolis Lietuvoje Antanas Pušinskas; dukterėĊios Sylvia Krumplienė, Audronė Elvikienė; sūnėnas Vytautas Šimaitis su šeimomis. Velionė buvo žmona a. a. Viktoro ŠimaiĊio ir mama a. a. RamuĊio Stasio ŠimaiĊio. A. a. Juzefa bus pašarvota pirmadienį, spalio 19 d. nuo 10 v. r. iki 11 val. ryto ŠvĊ. M. Marijos Gimimo bažnyĊioje, Marquette Park, IL. Šv. Mišios už jos vėlę bus aukojamos 11 val. ryto. Po šv. Mišių velionė bus palaidota  Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Nuoširdžiai kvieĊiame gimines, draugus ir artimuosius dalyvauti laidotuvėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel.: 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com


A † A MEČYS SUTKUS-SUTKEVIČIUS
(1920–2009). Su giliu liūdesiu pranešame, kad 2009 m. rugsėjo 25 d. Palm Springs mieste, Kalifornijoje, mirė lietuvių visuomenės narys MeĊys Sutkus-SutkeviĊius, sulaukęs 89-ių metų. Velionis buvo labai kūrybinga ir talentinga asmenybė. Nepriklausomoje Lietuvoje būdamas dar mokiniu, išplaukiojo visas Lietuvos upes ir ežerus. Domėjosi kalbomis, muzika ir istorija. Karo audros atblokštas į Vokietiją, mokėsi Muencheno universitete ekonomikos mokslus. Gyvendamas lietuvių lageryje, labai sunkiomis sąlygomis paruošė ir išleido anglų-lietuvių kalbų žodyną. Po karo atvykęs į Ameriką, dirbo pilotu Floridos fermeriams. Vėliau pabaigęs mokslus, dirbo nekilnojamo turto agentu, mokesĊių skaiĊiuotoju. Buvo aistringas keliautojas, apkeliavęs pasaulį keletą kartų. Ilgai dainavo ir giedojo Los  Angeles lietuvių choruose. Nuoširdžiai užjauĊiame žmoną Zitą, dukrą Auksę ir kitus gimines bei artimuosius.


Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 2009 m. spalio 13 d. 9:15 val. ryto iškeliavo į amžinybę A † A VYTAUTAS KASNIŪNAS, Sr. Gimė 1914 m. balandžio 10 d. Joniškyje, Lietuvoje. Gyveno Beverly Shores, IN. Nuliūdę liko: žmona Ieva AšmantaitėKasniūnienė; sūnus Vytautas Jr. su žmona Julyte Pleiryte ir anūkai Vytas III su žmona Tracy ir Nina; sūnus Marius su žmona Rasa Narutyte ir anūkai Julius, Algis ir Vija. Baigė Mokslo Akademiją, žurnalistiką Vilniaus universitete, skautininkas, plaĊiai reiškėsi vietos lietuvių visuomeninėje veikloje. A. a. Vytautas bus pašarvotas penktadienį, spalio 16 d. nuo 3 v. p. p. iki 9 val. vak. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer  Ave. (arti Derby Rd.), Lemont. Laidotuvės įvyks šeštadienį, spalio 17 d. 9:30 val. ryto Petkus Lemont laidojimo namuose, iš kur velionis bus palydėtas į Pal. Jurgio MatulaiĊio misijos bažnyĊią, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a.  Vytautas bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Vietoj gėlių, prašom aukoti šv. Mišioms arba Jėzuitų gimnazijoms Kaune ir Vilniuje. KvieĊiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-9947600 arba www.petkusfuneralhomes.com

A † A Agr. JONAS ČINGA. Mirė 2009 spalio 8 d., sulaukęs 94 metų amžiaus. Gimė Meškalaukio kaime, Joniškėlio valsĊiuje. Lankė Meškalaukio, Joniškėlio mokyklas, Linkuvos gimnaziją,  Dotnuvos žemės ūkio akademiją ir karo mokyklą. Paliko žmoną Aldoną; dukras Liną Daukienę, anūkus Marita,  David ir Darren ir jų šeimas; dukrą Daivą, jos vyrą Vytenį, anūkus Gintarą, Audrą, Arūną ir jų šeimas. Taip pat paliko septynis proanūkius ir gimines Lietuvoje. Jonas vis rūpinosi Tėvyne, dirbo įvairiose organizacijose, įkūrė Ateitininkų ir Vilniaus Krašto Fondus Aldonos ir Jono Čingos vardu, rėmė ateitininkų stovyklas ir jaunimą. Šv. Mišios aukojamos spalio 17 d. Šv. Kazimiero bažnyĊioje, Los Angeles, Kalifornijoje. Po to žemiški palaikai bus pervežti į Lietuvą ir velionis bus palaidotas Meškalaukio kapinėse. Prašome pasimelsti už a. a. Joną.

A † A VERONIKA VERUTĖ ŠERKŠNYS. Mirė 2009 m. rugsėjo 28 d., Manor Care, Pewauke, WI, sulaukusi 94 metų. Gyveno Chicago, IL. Gimė 1915 m. liepos 18 d. Juliaus ir Emelijos Jarų šeimoje. 1939 m. Kairiuose, Lietuvoje ištekėjo už dabar jau mirusio Antano Šerkšnio. Nuliūdę liko: sūnūs Tony ir Sheila Šerkšnys, gyvenantys Waukesha, WI ir Stan Šerkšnys, gyvenantis Bellingham, WA; žentas Peter Vaas iš Hoffman Estates, IL; anūkai David ir Eric Šerkšnys, Loretta su Phil Corrado, Richard Vaas ir Rebecca Michaels; proanūkis Jacob Vaas; brolis Liudas ir Irena Šerkšnys; sesuo Aldona Serienė, sesuo Emelija ir Antanas Šukiai; sūnėnai, dukterėĊios bei kiti giminės ir draugai. A. a. Veronika buvo sesuo a. a. Stasio, a. a. Vandos, a. a. Birutės, a. a. Stefanijos, a. a. Janinos, a. a. Valės, mama a. a. Lydia Vaas. Velionė pašarvota ketvirtadienį, spalio 1 d. nuo 10:30 val. ryto iki 12 val. p. p. kol bus aukojamos šv. Mišios ŠvĊ. Mergelės Marijos Gimimo bažnyĊioje, 6812 S. Washtenaw Ave., Chicago, IL. Po šv. Mišių a. a. Verutė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Nuoširdžiai kvieĊiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šv. Mišiose ir laidotuvėse. Laidot. direkt. Cesarz,  Charapata & Zinnecker FH; tel. 262-542-6609; www.waukeshafuneralhome.com

A † A EGLĖ MARIJA ŽEMGULYTĖ NARBUTIENĖ. Mirė 2009 m. spalio 6 d., sulaukusi 75 metų. Gimė Kaune a. a. dr. Juozo Žemgulio šeimoje. Su broliu, seserimis ir našle motina karo metu pasitraukė į Vakarus. Į Ameriką atvyko 1949 metais ir apsigyveno Čikagoje. Baigė Šv. Kazimiero akademiją, Loyola University Chicago ir ilgus metus dirbo įvairiose Čikagos ligoninėse. Jaunystėje buvo aktyvi studentų Korp! Neo-Lithuania narė. Nuliūdę liko: sūnus Darius su žmona Melanie, Andrius su žmona Janet ir vaikais Matu, Laura ir Carrie, duktė Julytė su vyru Liudu ir dukra Liusyte, brolis dr. Juozas Žemgulys su žmona Veronika ir jų sūnūs Juozas, Paulius, Vincas bei dukra Andrea, sesuo Živilė McPolin su dukra Nida ir sūnumi Jim. Atsisveikinimas su velione penktadienį, spalio 9 d., nuo 3 val. p. p. iki 8 val. v. Petkaus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL. Laidotuvės įvyks šeštadienį, spalio 10 d. Iš laidojimo namų velionė bus atlydėta į Pal. Jurgio MatulaiĊio misiją, kurioje 10 val. r. bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po šv. Mišių a. a. Eglė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.  Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel.: 800-994-7600

A † A Kun. PETER A. CIBULSKIS, MIC.
Mirė 2009 m. rugsėjo 28 d. Šv. Juozapo namuose, sulaukęs 85 metų. Gimė 1924 m. sausio 23 d. Čikagoje, Peter Matthew ir Stella (RadzeviĊius) Cibulskis šeimoje. Augo Čikagoje, baigė Our Lady of Vilna mokyklą ir Harrison Technical High School, tarnavo JAV armijoje Anglijoje. Baigęs tarnybą įstojo į tėvų Marijonų Nekalto Prasidėjimo Kongregaciją. Kunigystės pasiruošimą gavo Marijonų seminarijoje, Clarendon Hills, IL. Vienuoliškus įžadus davė 1947 m. liepos 16 d. Vyskupas McNamara suteikė jam kunigystės šventimus 1953 m. gegužės 30 d. Šv. Raymond bažnyĊioje, Joliet, IL. Kun. dirbo įvairiose srityse: Noviciato direktoriaus asistentas, viršininkas t. Marijonų seminarijoje Clarendon Hills, IL, savaitgaliais padėdavo Our Lady of Peace bažnyĊioje Darien, IL, administravo dienraštį „Draugas”, buvo t. Marijonų namo Čikagoje iždininkas ir viršininkas Marijonų namo Kenosha, WI. Nuo 1993 m. iki 2007 m. jis buvo klebono asistentas Šv. Petro katalikų parapijos Kenosha, WI. Labai mėgo botaniką ir ypaĊ domėjosi laukiniais augalais, sprendė kryžiažodžius ir fotografavo su savo fotoaparatu, kurį gavo 50-Ċio proga. Mylėjo artimuosius ir savo kunigišką pašaukimą, atlikdavo daug kunigiškų patarnavimų t. Marijonų apaštalavimo darbuose. Po 40 metų kunigystės pradėjo dirbti jam paskirtoje parapijoje. Buvo švelnus ir ypaĊ rūpinosi savo Šv. Petro bažnyĊios parapijieĊiais. Nuliūdę liko 5 šeimos nariai Frances (Edward) Jurzak, Helen (John) Pari, Catherine (Sam) DiVincenzo, Walter (Elizabeth) Cibulskis ir John (Carol) Cibulskis, daug dukterėĊių ir sūnėnų bei  Šv. Petro katalikų bažnyĊios tikintieji. A. a. kun. Peter buvo brolis a. a.  Genevieve Zicky. Velionis pašarvotas antradienį, rugsėjo 29 d. nuo 4 v. p. p. iki 7 v. v. Šv. Petro bažnyĊioje ir treĊiadienį nuo 10 v. r. iki šv. Mišių. Šv. Mišios bus aukojamos treĊiadienį, rugsėjo 30 d. Šv. Petro katalikų bažnyĊioje 11 v. r. 2224-30 Ave. Kenosha, WI. Velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse Chicago, IL. Kun. Peter buvo visų mylimas. Ilsėkis Ramybėje. Piasecki-Althaus FH, 3720 39th Ave. Kenosha, WI 53144, tel. 262-658-4101; ww w.piasecki-althaus.com


A † A HENRIKAS SOLYS M.D. Po ilgos ir sunkios ligos, savo namuose Juno Beach, FL, 2009 m. rugsėjo 28 d., 6:44 v. r. išėjo Amžinybėn. Dr. Henrikas Solys buvo moterų ligų specialistas. Medicinos studijas pradėjo Lietuvoje, Kaune. Studijas baigė Heidelbergo universitete Vokietijoje. Moterų ligų specialybę įgijo University of Chicago, LyingIn ligoninėje. Dr. Solys ilgą laiką gyveno ir dirbo savo specialybėje  Toledo, Ohio. Laisvalaikiu dr. Solys mėgo būti gamtoje ir ypatingai mėgo žvejoti. Nuliūdime liko: žmona Alicija; sūnus Stepas su žmona Julianne; anūkai Spencer Stepas ir Chase Frost; daug giminių Lietuvoje ir Amerikoje. Laidotuvės įvyks Juno Beach, FL.


A † A JADVYGA DIDŽIULIENĖ GADONAITĖ. Mirė 2009 m. rugsėjo 15 d., sulaukusi 91 m. Cashiers, N.C. Velionė gimė 1918 m. kovo 10 d. Lietuvoje. Į Kolumbiją, Pietų Amerikoje, atvyko su savo vyru Vytautu  Didžiuliu ir dukrele Vida. Mėgo žmones ir jų buvo labai mėgiama. Kolumbijoje gimė antra dukrelė Milda. 1972 m. atvyko į Ameriką. Visą gyvenimą širdyje buvo su gimtine. Daug kartų su vyru keliavo į Lietuvą. Džiaugėsi jai atgavus nepriklausomybę. Po prasmingo gyvenimo Jadvyga ilsisi amžinybėje su savo vyru Vytautu ir dukrele Vida. Pasiliko didžiame liūdesyje: dukra Milda, jos anūkai Darius su žmona Kristina ir Daiva su vyru Timu, proanūkiai Vytas, Andrius ir Erikas. Šv. Mišios buvo aukojamos N.C. Šv. Judo Kataliko bažnyĊioje rugsėjo 26 d. Palaikai bus pervežti į Ft. Lauderdale, FL. Atsisveikinimas įvyks šeštadienį, spalio 17 d. 11 val. ryto Assumption Catholic Church, Lauderdale by the Sea, Florida. Po šv. Mišių a. a. Jadvyga bus palaidota Our Quenn of Heaven, N. Lauderdale, FL. Nuoširdžiai kvieĊiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Norintys pagerbti a. a. Jadvygos atminimą, kvieĊiame aukoti: Insight for the  Blind, 1401 NE 4th  Avenue, Ft. Lauderdale, FL 33304//www.insightftb.org.A † A UOGUTĖ BALDIŠIŪTĖ LABANAUSKIENĖ. Mirė 2009 m. rugpjūĊio 26 d., sulaukusi 87 metų. Gimė Medėniuose, Lietuvoje. 1949 metais emigravo į Ameriką ir Čikagoje išgyveno 31 metus. Į pensiją išėjo 1980 m. ir persikėlė prie savo anūkų į North Cascades, Washington valstiją. Nuliūdę liko: sūnus Mindaugas su žmona Mona, anūkai Saulius su žmona Traci, Kris su žmona Tricia, Vitas ir Stasys; proanūkiai Katie, Nicole, Ryleigh ir Zachary; marti Regina; sūnėnai, dukterėĊios ir jų šeimos: Danutė arpavaĊius, Teresė Avižienis, Sophia Stukas, Ona Jurėnas-Polyak, Julytė Ruslys, Juozas Norkus, Algis Jurėnas; švogeris Petras Jurėnas; Lietuvoje seserys Ona Baldišiūtė, Genė Toliušienė, Danutė Liekienė ir jų šeimos. Šv. Mišios buvo aukojamos St. Genevieve bažnyĊioje Twisp, Washington. A. a. Regina palaidota Twisp kapinėse šalia vyro a. a. Vytauto Labanausko.


A † A STASĖ UŽUPYTĖ-BUBLIENĖ. Mirė 2009 m. rugsėjo 1 d. Detroite, JAV. Velionė gimė 1910 m. lapkriĊio 3 d., Švediškių kaime, Lukšių valsĊiuje, Šakių apskrityje, Lietuvoje, gausioje trylikos vaikų ūkininkų Onos Vailokaitytės ir Petro Užupio šeimoje. Ji paskutinioji iškeliavo į Amžinuosius Namus. Į Ameriką atvyko 1949 m. birželio 13 d. Viena iš Detroito Šv. Antano šeštadieninės lietuviškos mokyklos, kurioje mokytojavo pirmuosius 12 metų, pradininkių. Visą gyvenimą buvo ateitininkė. Paliko liūdesyje sūnūs Romualdas su žmona Ingrida ir Algimantas su žmona Birute, anūkės Vija Bell, Rama Kavaliauskienė, Aida O’Meara, Milda Bublytė, Gaja MileviĊienė, Lina Bublytė ir anūkas Tauras Bublys; keturios proanūkės ir šeši proanūkiai bei gausus būrys giminių Lietuvoje, Kanadoje ir Amerikoje. Velionė bus pašarvota Dievo Apvaizdos bažnyĊioje, Southfield, Michigan šeštadienį, rugsėjo 5 d., nuo 9:30 v. r. iki 11 val. ryto, kai prasidės laidotuvių Mišios. A. a. Stasė Bublienė bus palaidota Holy Sepulchre kapinėse šalia savo vyro a.a. Vlado Bublio. Šeima prašo vietoje gėlių aukoti Camp Dainava Foundation arba Religious Aid – Youth Ministry. Laidot. direkt. Yolanda M. Zaparackienė. Val  S. Bauža Funeral Home. Tel. 313-554-1276

A † A WANDA DEXNAITIS MATIUKIENĖ. Mirė ,92 metus bebaigianti, 2009 m. rugpjūĊio 20 d., 1:30 val. Giliame liūdesyje liko sūnus Petras su pusbroliais Dieter ir Peter Kroehnert iš motinos pusės (Vokietijoje) ir pusseserė Emily Drysa iš tėvo pusės (Australijoje). Atsisveikinimas įvyko sekmadienį, rugpjūĊio 23 d. nuo 3 v. p. p. iki 8 val. vakaro Gaidas-Daimid laidojimo namuose, 4330 S.  California Ave., Chicago, IL. Laidotuvių šv. Mišios buvo aukojamos pirmadienį, rugpjūĊio 24 d. 10 val. ryto ŠvĊ. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyĊioje. Nuoširdžiai kvieĊiame pasimelsti už a. a. Wandą.

A † A Dr. ALDONA F. VALIS. Iškeliavo į amžinybę 2009 m. rugpjūĊio 14 d. Gimė Lietuvoje, gyveno Chicago, o vėliau St. Petersburg, Florida. Nuliūdę liko: sesuo Dana Maciejauskienė, jos dukra Audronė su vyru Linu, vaikai Paulius ir Markus, dukra Ramunė su vyru Michael ir vaikai Jessica, Christopher ir Nicholas. A. a. Aldona priklausė BALFui, Lietuvos Dukterims, Lietuvių Respublikonų organizacijai. Aukodavo Vytauto Didžiojo universitetui, našlaiĊiams, Valdovų rūmų atstatymui, partizanams ir kiek galėdama padėdavo vargšams. Ne tik buvo daktarė, bet ir buvo menininkė. Baigusi Art Institute of Chicago, kur jos darbai buvo aukštai įvertinti parodose. Laidotuvės įvyks penktadienį, rugpjūĊio 28 d. 9:30 val. ryto ŠvĊ. Mergelės Marijos Gimimo bažnyĊioje, Marquette Park. Po Mišių velionę palydėsime į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. KvieĊiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse.

A † A VALDEMARA M. RAŠYTINIS (BAUBLYS). Mirė 2009 m. rugpjūĊio 24 d. savo namuose, sulaukusi 67 metų. Gyveno Oak Lawn, IL. Gimė Kaune. Į Ameriką atvyko 1968 m. 30 metų išdirbo Holy Cross, Lab Technician. Nuliūdę liko: vyras Vytautas, vaikai Vaiva Rašytinis ir  Aldis, mama Albina  Baublys, anūkas Richard, daug giminių ir draugų. A. a. Valdemara pašarvota treĊiadienį, rugpjūĊio 26 d. nuo 3 v. p. p. iki 9 v. v. Palos-Gaidas laidojimo namuose, 11028 S. Southwest Hwy. (7700 W.), Palos Hills, IL. Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, rugpjūĊio 27 d. Iš laidojimo namų 10:30 val. ryto velionė bus atlydėta į ŠvĊ. Mergelės Marijos Gimimo bažnyĊią, kurioje 11:30 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių a. a. Valdemara bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Nuoširdžiai kvieĊiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Laidot. direkt. David Gaidas. Tel. 708-974-4410

 2009 m. rugpjūĊio 16 d., sulaukusi 98 metų, mirė A † A ONA MOCKUTĖ-ŽILIONIENĖ. Nuliūdime liko: duktė Violeta Leger, anūkės Elenutė su vyru Mike Tuohey ir Renata su vyru Douglas McLaughlin, proanūkiai Lukas ir Ema McLaughlin, marti Roma Žilionienė, seserėĊia Irena Šėkienė su šeima, daug giminių Lietuvoje ir  Amerikoje. A. a. Ona palaidota rugpjūĊio 20 d. Visų Sielų kapinėse, Chardon, Ohio. Prašome gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti velionę maldose.


A†A ALGIS A. REGIS.
Mirė 2009 m. rugpjūĊio 20 d., eidamas 95-uosius metus. Gyveno Čikagoje, IL. Gimė 1914 m. gegužės 17d. Poderiškių kaime, Garliavos valsĊiuje, Kauno apskrityje. Mokėsi Kauno Pirmojoje vidurinėje mokykloje, Simono Daukanto mokytojų seminarijoje, „Aušros” ir „Pavasario” berniukų gimnazijose, studijavo Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakultete (1936-1939), buvo Korp! ,,Sudavia” senjoru. Aktyviai reiškėsi ateitininkų ir skautų organizacijose. Karinę tarnybą atliko Kauno Karo policijos mokykloje. Nuo 1935 m. dirbo kultūrinio žurnalo ,,Naujoji Romuva” administratoriumi. 1939 m. buvo komandiruotas į New York vykusią Pasaulinę parodą sustiprinti ,,Naujosios Romuvos” ryšius su Amerikos lietuviais. Kelionės metu kilus Antrajam Pasauliniam karui, nebegalėjo sugrįžti į Lietuvą. Studijas tęsė Marianapolio kolegijoje (CT.), ten dėstė lietuvių kalbą ir literatūrą, redagavo žurnalą ,,Lietuvių žodis”. Įgijęs Bachelor of Arts laipsnį, nuo 1940 m. tęsė verslo administravimo studijas Čikagos universitete. Buvo aktyvus Lithuanian University Club, apėmusio visos Čikagos akademinį jaunimą, narys. Dalyvavo Amerikos lietuvių jaunimo tautinių šokių sambūryje ,,Ateitis”. 1943 m. stojo savanoriu į JAV kariuomenę ir kariavo Normandijoje bei Vokietijoje. 1945 m. Shrivenham universitete Anglijoje studijavo geopolitiką ir tarptautinius santykius. 1946 m. apsigyveno Los Angeles, CA ir plaĊiai reiškėsi vietos lietuvių visuomeninėje veikloje. 1952 m. sukūrė šeimą su Irena Truškauskaite ir apsigyveno Čikagoje. Dirbo administratoriumi ,,Admiral” korporacijoje, o 1973-1993 m.m. Čikagos Cook County prokuratūroje. Algis A. Regis aktyviai dalyvavo įvairioje lietuviškoje visuomeninėje veikloje: VLIK’e, Lietuvių Vienybės sąjūdyje, Lietuvių Respublikonų Ilinojaus Lygoje, Lietuvos Šaulių sąjungoje, Mažosios Lietuvos Rezistenciniame sąjūdyje, dažnai šiose organizacijose eidamas atsakingas pirmininko pareigas. Algis A. Regis lietuvių tikinĊiųjų bendruomenės vardu ilgus metus dėjo pastangas pakeisti Čikagos diacezijos potvarkius, paniekinanĊius lietuvių tautinius-religinius paproĊius, laidojant savo artimuosius Šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse. Algis A. Regis yra apdovanotas Amerikos kariuomenės European African Middle Eastern Campaign medaliu, American Campaign medaliu, World War II Victory medaliu, Lietuvos Šaulių Sąjungos Tremtyje Šaulių Žvaigždės ordinu ir Lietuvių Bendruomenės Padėkos žymeniu. Nuliūdę lieka sūnūs: Algis, Linas su žmona Emily ir Audrius bei giminaiĊiai Lietuvoje ir JAV.
A † A ALGIS A. REGIS bus pašarvotas treĊiadienį, rugpjūĊio 26 d. Brady Gill (Petkus) Funeral Home, 2929 W. 87 St. Evergreen Park, IL, 60805. Atsisveikinimas nuo 3 v. p. p. iki 9 v. v. Ketvirtadienį, rugpjūĊio 27 d. 10 v. r. bus aukojamos šv. Mišios ŠvĊ. Mergelės Marijos Gimimo bažnyĊioje Marquette Park. Po šv. Mišių a.a. Algis A. Regis bus palaidotas Švento Kazimiero lietuvių kapinėse.
A † A JOANA KOŽICAITĖ MIKALAUSKIENĖ. Apleido šį pasaulį 2009 m. rugpjūĊio 17 d., palikusi brolio a. a. Vinco du sūnus Rimą ir dr. Aidį. Lietuvoje a. a. sesers Marytės du sūnus Joną ir Arvydą Šlapikus, a. a. sesers Kastulės dukterį Aldoną ir sūnų Algirdą GrineviĊių, brolienę Birutę Kožicienę. Prieš ją su šiuo pasauliu atsisveikino jos vyras a.a. Pranas Mikalauskas, broliai a.a. Viktoras ir a. a. dr.  Vincas, seserys a. a. Onutė, Kastulė ir Marytė. Atsisveikinimas ketvirtadienį, rugpjūĊio 20 d. nuo 9:30 val. ryto iki 11 val. ryto ŠvĊ. Mergelės Marijos Gimimo bažnyĊioje, Marquette Park. 11 val. ryto ten pat bus aukojamos šv. Mišios. Po Mišių velionę palydėsime į Šv. Kazimiero lietuvių kapines.
Prašome maldoje prisiminti a. a Joaną.


A † A ALGIRDAS DIDŽIULIS. Iškeliavo į amžinybę 2009 m. rugpjūĊio 16 d., sulaukęs 94 metų. Gimė 1915 m. liepos 31 d. Slovakijoje. Gyveno Cicero miestelyje. Nuliūdę liko: žmona Stanislava Urbanytė-Didžiulienė; sesuo dr. Irena JureviĊienė su dukromis Giedre Stukniene ir Rūta Marija UrbonaviĊiene Lietuvoje, pusbrolis Leonas Didžiulis su šeima Lietuvoje, dukterėĊia ir krikšto dukra Liuda Fernandez su šeima Brazilijoje; sūnėnas Jurgis Moskinskis su šeima; dukterėĊia Janina Skobeika su šeima; švogeris Pranas Urbanas ir žmona Raisa su vaikais Kristina ir Viktorija; brolienė Birutė Urbanienė ir jos vaikai Dana ir Kęstutis; krikšto sūnūs Petras Aglinskas ir Rimas Domanskis su šeima bei kiti giminės ir artimieji. A. a.  Algirdas bus pašarvotas penktadienį, rugpjūĊio 21 d. nuo 4 val. po pietų iki 9 val. vakaro Suburban Family Funeral Home, 5940 W. 35th Street, Cicero, IL (708-602-1116). Laidotuvės įvyks šeštadienį, rugpjūĊio 22 d. 8:30 val. ryto,  Suburban Family Funeral Home laidojimo namuose, iš kur a. a. Algirdas bus palydėtas į Šv. Antano parapijos bažnyĊią, 1515 South 50th Ave., Cicero, IL, kurioje 9:15 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a.a. Algirdas bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. KvieĊiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Laidot. direkt. David Gaidas, tel. 708-974-4410 www.palosgaidas.comA † A VERONIKA VERUTĖ ŠERKŠNYS.
Mirė 2009 m. rugsėjo 28 d., Manor Care, Pewauke, WI, sulaukusi 94 metų. Gyveno Chicago, IL. Gimė 1915 m. liepos 18 d. Juliaus ir Emelijos Jarų šeimoje. 1939 m. Kairiuose, Lietuvoje ištekėjo už dabar jau mirusio Antano Šerkšnio. Nuliūdę liko: sūnūs Tony ir Sheila Šerkšnys, gyvenantys Waukesha, WI ir Stan Šerkšnys, gyvenantis Bellingham, WA; žentas Peter Vaas iš Hoffman Estates, IL; anūkai David ir Eric Šerkšnys, Loretta su Phil Corrado, Richard Vaas ir Rebecca Michaels; proanūkis Jacob Vaas; brolis Liudas ir Irena Šerkšnys; sesuo Aldona Serienė, sesuo Emelija ir Antanas Šukiai; sūnėnai, dukterėĊios bei kiti giminės ir draugai. A. a. Veronika buvo sesuo a. a. Stasio, a. a. Vandos, a. a. Birutės, a. a. Stefanijos, a. a. Janinos, a. a. Valės, mama a. a. Lydia Vaas. Velionė pašarvota ketvirtadienį, spalio 1 d. nuo 10:30 val. ryto iki 12 val. p. p. kol bus aukojamos šv. Mišios ŠvĊ. Mergelės Marijos Gimimo bažnyĊioje, 6812 S. Washtenaw Ave., Chicago, IL. Po šv. Mišių a. a. Verutė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Nuoširdžiai kvieĊiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šv. Mišiose ir laidotuvėse. Laidot. direkt. Cesarz,  Charapata & Zinnecker FH; tel. 262-542-6609; www.waukeshafuneralhome.com

A † A Kun. PETER A. CIBULSKIS, MIC. Mirė 2009 m. rugsėjo 28 d. Šv. Juozapo namuose, sulaukęs 85 metų. Gimė 1924 m. sausio 23 d. Čikagoje, Peter Matthew ir Stella (RadzeviĊius) Cibulskis šeimoje. Augo Čikagoje, baigė Our Lady of Vilna mokyklą ir Harrison Technical High School, tarnavo JAV armijoje Anglijoje. Baigęs tarnybą įstojo į tėvų Marijonų Nekalto Prasidėjimo Kongregaciją. Kunigystės pasiruošimą gavo Marijonų seminarijoje, Clarendon Hills, IL. Vienuoliškus įžadus davė 1947 m. liepos 16 d. Vyskupas McNamara suteikė jam kunigystės šventimus 1953 m. gegužės 30 d. Šv. Raymond bažnyĊioje, Joliet, IL. Kun. dirbo įvairiose srityse: Noviciato direktoriaus asistentas, viršininkas t. Marijonų seminarijoje Clarendon Hills, IL, savaitgaliais padėdavo Our Lady of Peace bažnyĊioje Darien, IL, administravo dienraštį „Draugas”, buvo t. Marijonų namo Čikagoje iždininkas ir viršininkas Marijonų namo Kenosha, WI. Nuo 1993 m. iki 2007 m. jis buvo klebono asistentas Šv. Petro katalikų parapijos Kenosha, WI. Labai mėgo botaniką ir ypaĊ domėjosi laukiniais augalais, sprendė kryžiažodžius ir fotografavo su savo fotoaparatu, kurį gavo 50-Ċio proga. Mylėjo artimuosius ir savo kunigišką pašaukimą, atlikdavo daug kunigiškų patarnavimų t. Marijonų apaštalavimo darbuose. Po 40 metų kunigystės pradėjo dirbti jam paskirtoje parapijoje. Buvo švelnus ir ypaĊ rūpinosi savo Šv. Petro bažnyĊios parapijieĊiais. Nuliūdę liko 5 šeimos nariai Frances (Edward) Jurzak, Helen (John) Pari, Catherine (Sam) DiVincenzo, Walter (Elizabeth) Cibulskis ir John (Carol) Cibulskis, daug dukterėĊių ir sūnėnų bei  Šv. Petro katalikų bažnyĊios tikintieji. A. a. kun. Peter buvo brolis a. a.  Genevieve Zicky. Velionis pašarvotas antradienį, rugsėjo 29 d. nuo 4 v. p. p. iki 7 v. v. Šv. Petro bažnyĊioje ir treĊiadienį nuo 10 v. r. iki šv. Mišių. Šv. Mišios bus aukojamos treĊiadienį, rugsėjo 30 d. Šv. Petro katalikų bažnyĊioje 11 v. r. 2224-30 Ave. Kenosha, WI. Velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse Chicago, IL. Kun. Peter buvo visų mylimas. Ilsėkis Ramybėje. Piasecki-Althaus FH, 3720 39th Ave. Kenosha, WI 53144, tel. 262-658-4101; ww w.piasecki-althaus.com

A † A HENRIKAS SOLYS M.D. Po ilgos ir sunkios ligos, savo namuose Juno Beach, FL, 2009 m. rugsėjo 28 d., 6:44 v. r. išėjo Amžinybėn. Dr. Henrikas Solys buvo moterų ligų specialistas. Medicinos studijas pradėjo Lietuvoje, Kaune. Studijas baigė Heidelbergo universitete Vokietijoje. Moterų ligų specialybę įgijo University of Chicago, LyingIn ligoninėje. Dr. Solys ilgą laiką gyveno ir dirbo savo specialybėje  Toledo, Ohio. Laisvalaikiu dr. Solys mėgo būti gamtoje ir ypatingai mėgo žvejoti. Nuliūdime liko: žmona Alicija; sūnus Stepas su žmona Julianne; anūkai Spencer Stepas ir Chase Frost; daug giminių Lietuvoje ir Amerikoje. Laidotuvės įvyks Juno Beach, FL.

A † A JADVYGA DIDŽIULIENĖ GADONAITĖ.
Mirė 2009 m. rugsėjo 15 d., sulaukusi 91 m. Cashiers, N.C. Velionė gimė 1918 m. kovo 10 d. Lietuvoje. Į Kolumbiją, Pietų Amerikoje, atvyko su savo vyru Vytautu  Didžiuliu ir dukrele Vida. Mėgo žmones ir jų buvo labai mėgiama. Kolumbijoje gimė antra dukrelė Milda. 1972 m. atvyko į Ameriką. Visą gyvenimą širdyje buvo su gimtine. Daug kartų su vyru keliavo į Lietuvą. Džiaugėsi jai atgavus nepriklausomybę. Po prasmingo gyvenimo Jadvyga ilsisi amžinybėje su savo vyru Vytautu ir dukrele Vida. Pasiliko didžiame liūdesyje: dukra Milda, jos anūkai Darius su žmona Kristina ir Daiva su vyru Timu, proanūkiai Vytas, Andrius ir Erikas. Šv. Mišios buvo aukojamos N.C. Šv. Judo Kataliko bažnyĊioje rugsėjo 26 d. Palaikai bus pervežti į Ft. Lauderdale, FL. Atsisveikinimas įvyks šeštadienį, spalio 17 d. 11 val. ryto Assumption Catholic Church, Lauderdale by the Sea, Florida. Po šv. Mišių a. a. Jadvyga bus palaidota Our Quenn of Heaven, N. Lauderdale, FL. Nuoširdžiai kvieĊiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Norintys pagerbti a. a. Jadvygos atminimą, kvieĊiame aukoti: Insight for the  Blind, 1401 NE 4th  Avenue, Ft. Lauderdale, FL 33304//www.insightftb.org.

A † A UOGUTĖ BALDIŠIŪTĖ LABANAUSKIENĖ.
Mirė 2009 m. rugpjūĊio 26 d., sulaukusi 87 metų. Gimė Medėniuose, Lietuvoje. 1949 metais emigravo į Ameriką ir Čikagoje išgyveno 31 metus. Į pensiją išėjo 1980 m. ir persikėlė prie savo anūkų į North Cascades, Washington valstiją. Nuliūdę liko: sūnus Mindaugas su žmona Mona, anūkai Saulius su žmona Traci, Kris su žmona Tricia, Vitas ir Stasys; proanūkiai Katie, Nicole, Ryleigh ir Zachary; marti Regina; sūnėnai, dukterėĊios ir jų šeimos: Danutė arpavaĊius, Teresė Avižienis, Sophia Stukas, Ona Jurėnas-Polyak, Julytė Ruslys, Juozas Norkus, Algis Jurėnas; švogeris Petras Jurėnas; Lietuvoje seserys Ona Baldišiūtė, Genė Toliušienė, Danutė Liekienė ir jų šeimos. Šv. Mišios buvo aukojamos St. Genevieve bažnyĊioje Twisp, Washington. A. a. Regina palaidota Twisp kapinėse šalia vyro a. a. Vytauto Labanausko.


A † A STASĖ UŽUPYTĖ-BUBLIENĖ
. Mirė 2009 m. rugsėjo 1 d. Detroite, JAV. Velionė gimė 1910 m. lapkriĊio 3 d., Švediškių kaime, Lukšių valsĊiuje, Šakių apskrityje, Lietuvoje, gausioje trylikos vaikų ūkininkų Onos Vailokaitytės ir Petro Užupio šeimoje. Ji paskutinioji iškeliavo į Amžinuosius Namus. Į Ameriką atvyko 1949 m. birželio 13 d. Viena iš Detroito Šv. Antano šeštadieninės lietuviškos mokyklos, kurioje mokytojavo pirmuosius 12 metų, pradininkių. Visą gyvenimą buvo ateitininkė. Paliko liūdesyje sūnūs Romualdas su žmona Ingrida ir Algimantas su žmona Birute, anūkės Vija Bell, Rama Kavaliauskienė, Aida O’Meara, Milda Bublytė, Gaja MileviĊienė, Lina Bublytė ir anūkas Tauras Bublys; keturios proanūkės ir šeši proanūkiai bei gausus būrys giminių Lietuvoje, Kanadoje ir Amerikoje. Velionė bus pašarvota Dievo Apvaizdos bažnyĊioje, Southfield, Michigan šeštadienį, rugsėjo 5 d., nuo 9:30 v. r. iki 11 val. ryto, kai prasidės laidotuvių Mišios. A. a. Stasė Bublienė bus palaidota Holy Sepulchre kapinėse šalia savo vyro a.a. Vlado Bublio. Šeima prašo vietoje gėlių aukoti Camp Dainava Foundation arba Religious Aid – Youth Ministry. Laidot. direkt. Yolanda M. Zaparackienė. Val  S. Bauža Funeral Home. Tel. 313-554-1276

A † A STANLEY LABANAUSKAS
. Nuliūdę liko: žmona Leonarda Sedys; sūnus Steve, anūkai Dianne su vyru Ian Guindon, Chris su žmona Samantha ir Michael su sužadėtine Rhonda Labanauskas; 6 proanūkiai; brolis Mitch su žmona Aldona Labanauskas. A. a. Stanley buvo vyras a. a.  Bernice Chormanskas. Velionis pašarvotas antradienį, rugsėjo 1 d. nuo 2 v. p. p. iki 9 v. v. Robert J. Sheehy & Sons laidojimo namuose, 4950 W. 79th St., Burbank, IL. Laidotuvės treĊiadienį, rugsėjo 2 d. 10 val. ryto. A. a.  Stanley bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Laidot. direkt. Robert J. Sheehy & Sons FH. Tel. 708-857-7878 www.sheehyfh.com


A † A PETRAS NAUJOKAS.
Iškeliavo į amžinybę 2009 m. rugpjūĊio 29 d., sulaukęs 80 metų. Gimė 1929 m. kovo 3 d. Lietuvoje. Į Ameriką atvyko 1956 m. Gyveno Čikagoje.A. a. Petras buvo aktyvus BALFo narys. Nuliūdę liko: žmona Irmgard, duktė Ina su vyru Mathew, anūkė Alexa, anūkai Jacob ir Landon, sesuo Birutė Hall su šeima, žmonos sesuo Rita su šeima Vokietijoje, žmonos pusseserė Liucija su vyru. A. a. Petras bus pašarvotas treĊiadienį, rugsėjo 2 d. nuo 2 v. p.p. iki 9 val. vakaro Robert J. Sheehy & Sons laidojimo namuose, 9000 W. 151 Street, Orland Park, IL., tel. 7088577878. Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, rugsėjo 3 d. 10 val. ryto. Iš laidojimo namų Robert J. Sheehy & Sons a. a. Petras bus išlydėtas ir palaidotas Bethany kapinėse. KvieĊiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse.


A † A SESUO JAYNE FRANCES PAUKSTA, SSC. Mūsų mylima seselė mirė 2009 m. rugpjūĊio 27 d., Šv. Kazimiero seselių motiniškame name, 2601 W Marquette Rd., Chicago, IL, sulaukusi 79 metų. Į vienuolyną įstojo iš ŠvĊ. Mergelės Marijos Gimimo parapijos, Marquette Park, IL.  Vienuolyne išgyveno 41 metus. Nuliūdę liko: Šv. Kazimiero seserys, broliai Alphonse su Elisa Perry, gyvenantys Surfside, FL; Raymond Pauksta, gyvenantis Chicago, IL; Fred ir Mary Pauksta, gyvenantys Chicago, IL; sūnėnai ir dukterėĊios: dr. Roger ir Suzanne Perry iš Virginia Beach, Virginia; Daniel su Nicolette Pauksta iš Simpsonville, S. Carolina; dr. Rita ir John Bennett iš Mullica Hill, New Jersey; Christine (Scott, OLPD) Kirk iš Oak Lawn, IL; Jennifer Pauksta iš Chicago, IL bei jų vaikai ir anūkai. A. a. Jayne Frances buvo duktė a. a. John ir a. a. Anna Pauks ta, sesuo a. a. Lucy ir a. a. John. Velionė bus pašarvota antradienį, rugsėjo 1 d. nuo 1 v. p.p. iki 7 val. vakaro Šv. Kazimiero vienuolyne, 2601 W. Marquette Rd.,  Chicago, IL. Mišparai mirusiems antradienį, 7 v. v. Laidotuvių šv. Mišios vyks treĊiadienį, rugsėjo 2 d. 10 val. ryto Šv. Kazimiero seserų vienuolyno koplyĊioje. Po šv. Mišių sesuo Jayne Frances bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Nuoširdžiai kvieĊiame dalyvauti šv. Mišiose ir laidotuvėse bei pasimelsti už seselės sielą.


A † A WANDA DEXNAITIS MATIUKIENĖ.
Mirė ,92 metus bebaigianti, 2009 m. rugpjūĊio 20 d., 1:30 val. Giliame liūdesyje liko sūnus Petras su pusbroliais Dieter ir Peter Kroehnert iš motinos pusės (Vokietijoje) ir pusseserė Emily Drysa iš tėvo pusės (Australijoje). Atsisveikinimas įvyko sekmadienį, rugpjūĊio 23 d. nuo 3 v. p. p. iki 8 val. vakaro Gaidas-Daimid laidojimo namuose, 4330 S.  California Ave., Chicago, IL. Laidotuvių šv. Mišios buvo aukojamos pirmadienį, rugpjūĊio 24 d. 10 val. ryto ŠvĊ. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyĊioje. Nuoširdžiai kvieĊiame pasimelsti už a. a. Wandą.

A † A Dr. ALDONA F. VALIS. Iškeliavo į amžinybę 2009 m. rugpjūĊio 14 d. Gimė Lietuvoje, gyveno Chicago, o vėliau St. Petersburg, Florida. Nuliūdę liko: sesuo Dana Maciejauskienė, jos dukra Audronė su vyru Linu, vaikai Paulius ir Markus, dukra Ramunė su vyru Michael ir vaikai Jessica, Christopher ir Nicholas. A. a. Aldona priklausė BALFui, Lietuvos Dukterims, Lietuvių Respublikonų organizacijai. Aukodavo Vytauto Didžiojo universitetui, našlaiĊiams, Valdovų rūmų atstatymui, partizanams ir kiek galėdama padėdavo vargšams. Ne tik buvo daktarė, bet ir buvo menininkė. Baigusi Art Institute of Chicago, kur jos darbai buvo aukštai įvertinti parodose. Laidotuvės įvyks penktadienį, rugpjūĊio 28 d. 9:30 val. ryto ŠvĊ. Mergelės Marijos Gimimo bažnyĊioje, Marquette Park. Po Mišių velionę palydėsime į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. KvieĊiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse.

A † A VALDEMARA M. RAŠYTINIS (BAUBLYS). Mirė 2009 m. rugpjūĊio 24 d. savo namuose, sulaukusi 67 metų. Gyveno Oak Lawn, IL. Gimė Kaune. Į Ameriką atvyko 1968 m. 30 metų išdirbo Holy Cross, Lab Technician. Nuliūdę liko: vyras Vytautas, vaikai Vaiva Rašytinis ir  Aldis, mama Albina  Baublys, anūkas Richard, daug giminių ir draugų. A. a. Valdemara pašarvota treĊiadienį, rugpjūĊio 26 d. nuo 3 v. p. p. iki 9 v. v. Palos-Gaidas laidojimo namuose, 11028 S. Southwest Hwy. (7700 W.), Palos Hills, IL. Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, rugpjūĊio 27 d. Iš laidojimo namų 10:30 val. ryto velionė bus atlydėta į ŠvĊ. Mergelės Marijos Gimimo bažnyĊią, kurioje 11:30 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių a. a. Valdemara bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Nuoširdžiai kvieĊiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Laidot. direkt. David Gaidas. Tel. 708-974-4410.


2009 m. rugpjūĊio 16 d., sulaukusi 98 metų, mirė A † A ONA MOCKUTĖ-ŽILIONIENĖ. Nuliūdime liko: duktė Violeta Leger, anūkės Elenutė su vyru Mike Tuohey ir Renata su vyru Douglas McLaughlin, proanūkiai Lukas ir Ema McLaughlin, marti Roma Žilionienė, seserėĊia Irena Šėkienė su šeima, daug giminių Lietuvoje ir  Amerikoje. A. a. Ona palaidota rugpjūĊio 20 d. Visų Sielų kapinėse, Chardon, Ohio. Prašome gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti velionę maldose.A†A ALGIS A. REGIS.
Mirė 2009 m. rugpjūĊio 20 d., eidamas 95-uosius metus. Gyveno Čikagoje, IL. Gimė 1914 m. gegužės 17d. Poderiškių kaime, Garliavos valsĊiuje, Kauno apskrityje. Mokėsi Kauno Pirmojoje vidurinėje mokykloje, Simono Daukanto mokytojų seminarijoje, „Aušros” ir „Pavasario” berniukų gimnazijose, studijavo Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakultete (1936-1939), buvo Korp! ,,Sudavia” senjoru. Aktyviai reiškėsi ateitininkų ir skautų organizacijose. Karinę tarnybą atliko Kauno Karo policijos mokykloje. Nuo 1935 m. dirbo kultūrinio žurnalo ,,Naujoji Romuva” administratoriumi. 1939 m. buvo komandiruotas į New York vykusią Pasaulinę parodą sustiprinti ,,Naujosios Romuvos” ryšius su Amerikos lietuviais. Kelionės metu kilus Antrajam Pasauliniam karui, nebegalėjo sugrįžti į Lietuvą. Studijas tęsė Marianapolio kolegijoje (CT.), ten dėstė lietuvių kalbą ir literatūrą, redagavo žurnalą ,,Lietuvių žodis”. Įgijęs Bachelor of Arts laipsnį, nuo 1940 m. tęsė verslo administravimo studijas Čikagos universitete. Buvo aktyvus Lithuanian University Club, apėmusio visos Čikagos akademinį jaunimą, narys. Dalyvavo Amerikos lietuvių jaunimo tautinių šokių sambūryje ,,Ateitis”. 1943 m. stojo savanoriu į JAV kariuomenę ir kariavo Normandijoje bei Vokietijoje. 1945 m. Shrivenham universitete Anglijoje studijavo geopolitiką ir tarptautinius santykius. 1946 m. apsigyveno Los Angeles, CA ir plaĊiai reiškėsi vietos lietuvių visuomeninėje veikloje. 1952 m. sukūrė šeimą su Irena Truškauskaite ir apsigyveno Čikagoje. Dirbo administratoriumi ,,Admiral” korporacijoje, o 1973-1993 m.m. Čikagos Cook County prokuratūroje. Algis A. Regis aktyviai dalyvavo įvairioje lietuviškoje visuomeninėje veikloje: VLIK’e, Lietuvių Vienybės sąjūdyje, Lietuvių Respublikonų Ilinojaus Lygoje, Lietuvos Šaulių sąjungoje, Mažosios Lietuvos Rezistenciniame sąjūdyje, dažnai šiose organizacijose eidamas atsakingas pirmininko pareigas. Algis A. Regis lietuvių tikinĊiųjų bendruomenės vardu ilgus metus dėjo pastangas pakeisti Čikagos diacezijos potvarkius, paniekinanĊius lietuvių tautinius-religinius paproĊius, laidojant savo artimuosius Šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse. Algis A. Regis yra apdovanotas Amerikos kariuomenės European African Middle Eastern Campaign medaliu, American Campaign medaliu, World War II Victory medaliu, Lietuvos Šaulių Sąjungos Tremtyje Šaulių Žvaigždės ordinu ir Lietuvių Bendruomenės Padėkos žymeniu. Nuliūdę lieka sūnūs: Algis, Linas su žmona Emily ir Audrius bei giminaiĊiai Lietuvoje ir JAV.
    A † A ALGIS A. REGIS bus pašarvotas treĊiadienį, rugpjūĊio 26 d. Brady Gill (Petkus) Funeral Home, 2929 W. 87 St. Evergreen Park, IL, 60805. Atsisveikinimas nuo 3 v. p. p. iki 9 v. v. Ketvirtadienį, rugpjūĊio 27 d. 10 v. r. bus aukojamos šv. Mišios ŠvĊ. Mergelės Marijos Gimimo bažnyĊioje Marquette Park. Po šv. Mišių a.a. Algis A. Regis bus palaidotas Švento Kazimiero lietuvių kapinėse.


A † A JOANA KOŽICAITĖ MIKALAUSKIENĖ.
Apleido šį pasaulį 2009 m. rugpjūĊio 17 d., palikusi brolio a. a. Vinco du sūnus Rimą ir dr. Aidį. Lietuvoje a. a. sesers Marytės du sūnus Joną ir Arvydą Šlapikus, a. a. sesers Kastulės dukterį Aldoną ir sūnų Algirdą GrineviĊių, brolienę Birutę Kožicienę. Prieš ją su šiuo pasauliu atsisveikino jos vyras a.a. Pranas Mikalauskas, broliai a.a. Viktoras ir a. a. dr.  Vincas, seserys a. a. Onutė, Kastulė ir Marytė. Atsisveikinimas ketvirtadienį, rugpjūĊio 20 d. nuo 9:30 val. ryto iki 11 val. ryto ŠvĊ. Mergelės Marijos Gimimo bažnyĊioje, Marquette Park. 11 val. ryto ten pat bus aukojamos šv. Mišios. Po Mišių velionę palydėsime į Šv. Kazimiero lietuvių kapines.
Prašome maldoje prisiminti a. a Joaną.


A † A ALGIRDAS DIDŽIULIS. Iškeliavo į amžinybę 2009 m. rugpjūĊio 16 d., sulaukęs 94 metų. Gimė 1915 m. liepos 31 d. Slovakijoje. Gyveno Cicero miestelyje. Nuliūdę liko: žmona Stanislava Urbanytė-Didžiulienė; sesuo dr. Irena JureviĊienė su dukromis Giedre Stukniene ir Rūta Marija UrbonaviĊiene Lietuvoje, pusbrolis Leonas Didžiulis su šeima Lietuvoje, dukterėĊia ir krikšto dukra Liuda Fernandez su šeima Brazilijoje; sūnėnas Jurgis Moskinskis su šeima; dukterėĊia Janina Skobeika su šeima; švogeris Pranas Urbanas ir žmona Raisa su vaikais Kristina ir Viktorija; brolienė Birutė Urbanienė ir jos vaikai Dana ir Kęstutis; krikšto sūnūs Petras Aglinskas ir Rimas Domanskis su šeima bei kiti giminės ir artimieji. A. a.  Algirdas bus pašarvotas penktadienį, rugpjūĊio 21 d. nuo 4 val. po pietų iki 9 val. vakaro Suburban Family Funeral Home, 5940 W. 35th Street, Cicero, IL (708-602-1116). Laidotuvės įvyks šeštadienį, rugpjūĊio 22 d. 8:30 val. ryto,  Suburban Family Funeral Home laidojimo namuose, iš kur a. a. Algirdas bus palydėtas į Šv. Antano parapijos bažnyĊią, 1515 South 50th Ave., Cicero, IL, kurioje 9:15 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a.a. Algirdas bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. KvieĊiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Laidot. direkt. David Gaidas, tel. 708-974-4410 www.palosgaidas.com


A † A JUOZAS BRADŪNAS.
Mirė 2009 m. rugpjūĊio 10 d., Kaneohe, Hawaii, sulaukęs 87 metų. Gimė 1921 m. spalio 23 d., Kiršų kaime,  Alvito parapijoje, Vilkaviškio rajone. Karo metu pasitraukė į Vakarus ir nuo 1949 metų gyveno Amerikoje, Baltimore, Maryland. 2001 metais persikėlė į Havajus pas brolio dukrą Eleną Aglinskienę. Nuliūdę liko: brolienė Kazimiera Bradūnienė, a. a. brolio Kazio dukros Elena Aglinskienė su vyru Audrium ir dukra Vaiva; Lionė Kazlauskienė su vyru Andrium ir vaikais Aista ir Dainium; mirusio brolvaikio Jurgio žmona Loreta ir vaikai Rita, Vytas ir Gintas; mirusios sesers Onutės Kemežienės sūnus Petras ir dukra Ramutė Kazlauskienė su vyru Vidu. Laidotuvės privaĊios Havajuose. Vėliau urna bus pervežta ir pa laidota Baltimorėje, šalia anksĊiau mirusio brolvaikio Jurgio. Tuose kapuose palaidoti ir velionio tėvai. Prašome draugus ir pažįstamus prisiminti velionį savo maldose.


A † A JURGIS BUBNYS.
Mirė 2009 m. rugpjūĊio 9 d. Gimė 1917 m. balandžio 28 d. Lietuvoje. Gyveno Čikagoje, Marquette Park apylinkėje. Nuliūdę liko: žmona Veronika Mankutė Bubnienė; sūnus Algis; sūnus Edvardas su žmona Dalia; anūkai Adelė ir Kristupas; dukterėĊia Vaida Rivera su vyru Robert bei kiti giminės. Velionis bus pašarvotas penktadienį, rugpjūĊio 14 d., nuo 3 val. p. p. iki 8 val. vak. Brady Gill laidojimo namuose, 2929 W. 87th St. (87 ir Richmond), Evergreen Park, IL. Laidotuvės įvyks šeštadienį, rugpjūĊio 15 d., 10:30 val. ryto Brady Gill laidojimo namuose, iš kur a. a. Jurgis bus palydėtas į ŠvĊ. M. Marijos Gimimo bažnyĊią, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Jurgis bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, www.petkusfuneralhomes.com.


A † A LIONGINAS PLIŪRA.
Mirė 2009 m. rugpjūĊio 6 d. Nuliūdę liko: žmona Felicia Vilipaitė; duktė Bronė ir vyras Juozas Milašius; sūnus Ramutis ir žmona Rėda Ardytė Pliūra; anūkai: Kristina su vyru Pedro III Ledo; kapitonas Mykolas ir žmona kapitonė Neroliza Milašius, kapitonas Paulius Milašius, Skaidra ir Audra Pliūraitės; proanūkiai Avery ir Pedro IV Ledo, Gabija Pliūraitė; žmonos sesuo Donata  Frizelienė ir sūnėnai Edvardas su žmona Karen Frizelis, RiĊardas su žmona Shelley Frizelis bei giminės Lietuvoje ir Amerikoje.


A † A GENOVAITĖ ORLAUSKIS PIVORIŪNAITĖ. Iškeliavo į Amžiną Tėvynę 2009 m. rugpjūĊio 3 d. 1:30 v. ryto, sulaukusi 98 m. Gimė Latvijoje, Rygoje, vėliau gyveno Lietuvoje. Karo metu atsidūrė tremtyje Vokietijoje. 1949 m. atvyko į Čikagą ir įsidarbino Šv. Kryžiaus ligoninėje, gailestingąja sesele. Ten išdirbusi 31 metus išėjo į pensiją ir persikėlė gyventi į Tucson, AZ. Nuliūdę liko: jos mylimas sūnus Rimantas, žmona Ginny, jų duktė Julye ir sūnus Kristupas, sesuo Aldona Eidukonis, krikšto sūnus Kęstutis Eidukonis, jo žmona Siga ir jų vaikai Aleksas, Jonas, Tomas su žmona Andrea. A. a. Genovaitė bus palaidota Tucson Holy Hopp mauzoliejuje.


A † A DAUMANTAS VITALIJUS DIKINIS. Mirė 2009 m. liepos 19 d. Gyveno Sonoma, CA. Gimė 1923 m. lapkriĊio 24 d. Raseiniuose. Nuliūdę liko: duktė Virgilija, sūnūs Saulius D. ir Leonidas K., trys anūkai, viena proanūkė; sesuo Dalia Dikinytė-Pundys su šeima iš E. Greenwich, RI; brolis Arvydas M. Dikinis su šeima, gyvenantis Bensenville, IL. Velionis buvo sūnus a. a. Jono ir a. a. Bronės PaškeviĊiūtės Dikinių, vyras a. a. Jadvygos, su kuria išgyveno daugiau nei 60 metų ir kuri mirė 2008 m. Daumantas 1941 m. baigė Aušros gimnaziją Kaune. 1946 m. vedė Jadvygą Imbrasaitę. 1946–1948 m. studijavo mechanikos inžineriją Darmstadt Technikos institute Vokietijoje. 1949 m. atvyko į JAV. 1955 m. baigė elektros/elektronikos studijas Northeastern universitete Bostone, gaudamas bakalauro laipsnį. 1957–1965 m. dirbo vyriausiu inžinieriumi atominių jėgainių kontrolės departamente, BorgWarner Corp., Decatur, IL. Nuo 1965 m., persikėlęs į San Francisco, dirbo Bechtel kompanijoje, eidamas įvairias pareigas Amerikoje ir užsienyje prie statybos projektų. 1978 m. gavo biznio administracijos magistro laipsnį Golden Gate universitete, San Francisco, CA. Priklausė ETA-KAPPA-NU ir TAU-BETA-PI inžinierių garbės sąjungoms, buvo registruotas profesinis kontrolinių sistemų inžinierius Kalifornijos valstijoje, turėjo Kanados ir Amerikos patentus elektronikos ir kontrolės srityse, rašė straipsnius techniškuose žurnaluose, yra pažymėtas ,,Who’s Who in The West” (1966–1967) ir ,,Who’s Who in Finance” (1967–1968). Dalyvavo Lietuvių Bendruomenės veikloje. Laidotuvės privaĊios.A † A RICHARD SHLAUSTAS.
Mirė 2009 m. rugpjūĊio 2 d., Palos ligoninėje, sulaukęs 77 metų. Gyveno Palos Hts., IL. Gimė Čikagoje. Nuliūdę liko: vaikai Tammi Sherd ir Cindy Shlaustas; brolienė Junia; partneris Rosemarie Gronkowski; pusseserės Birutė Dzenkauskas ir Joleta Idzelis. Šeima nuoširdžiai dėkoja Eddie Rivas, kuris 10 metų prižiūrėjo ir globojo Richard. Richard buvo Korėjos karo karinio jūrų laivyno veteranas; daug metų Lietuvos VyĊių 36 kuopos narys; savininkas „Knights Inn”, Chicago ir Diamond Head, Chicago; buvo architektas. Velionis buvo vyras a. a. Jean ir a. a. Zitos; brolis a. a. Raymond. A. a. Richard buvo pašarvotas antradienį, rugpjūĊio 4 d. nuo 3 v. p. p. iki 9 v.v. Palos-Gaidas laidojimo namuose, 11028 S. Southwest Hwy (7700 W), Palos Hills, IL. Laidotuvės treĊiadienį, rugpjūĊio 5 d. 11 val. ryto. Kun. Tony Puchenski dalyvaus apeigose. Laidot. direkt. David Gaidas, tel. 708-974-4410; www.palosgaidasfh.com

Su dideliu liūdesiu pranešame draugams ir pažįstamiems, kad 2009 m. liepos 25 d., sulaukusi 57 metų, po sunkios ligos mirė A † A GRAŽINA M. GASNERYTĖ NELSEN. Gyveno Geneva, Illinois, gimė Diepholz, Vokietijoje. Nuliūdę liko: mama Aldona Gasnerienė, vyras Brad Nelsen, dukros Audra Roby su vyru Eric ir anūkas Vėjas, Rasa Arias su vyru Jorge, Rūta Grigaliūnaitė ir sūnus Darius Grigaliūnas su žmona Rimante, sesutės Giedra Garbonkienė, Vija Paulienė, Laima Parada ir Dalia Vitkienė su šeimomis. Šv. Mišios už velionės sielą bus aukojamos šeštadienį, rugpjūĊio 1 d. 10 val. r. Palaimintojo Jurgio MatulaiĊio misijoje, Lemont, IL. KvieĊiame visus draugus ir pažįstamus pasimelsti kartu. Vietoje gėlių ar norinĊius padėti šeimai, prašome aukoti: Vija Paulius, 33 W. 445 Shagbark Ln., Wayne, IL 60184. Laidotuvės privaĊios.

A † A MEČYS (MICHAEL) KAVOLIUS. Mirė 2009 m. liepos 26 d., sulaukęs 85 metų. Gyveno Willow Springs, IL. Gimė Tauragėje. Nuliūdę liko: žmona Valerie; duktė Rita su vyru Chester Kybartas, anūkai Paul su žmona Lisa, proanūkė Ana Marie; Todd; Lea su vyru Steven; duktė Kristina su vyru Donald Welchko, anūkai Eric, Michael, Elisabeth ir kiti giminės Lietuvoje. Velionis bus pašarvotas treĊiadienį, liepos 29 d. nuo 3 v. p. p. iki 9 v. v. Lack & Sons laidojimo namuose, 9236 S. Roberts Rd., Hickory Hills, IL. Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, liepos 30 d. Iš laidojimo namų 10 val. ryto velionis bus atlydėtas į ŠvĊ. Mergelės Marijos Gimimo bažnyĊią, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių a. a. MeĊys bus palaidotas Tautinėse lietuvių kapinėse. Laidot. direkt. Lack & Sons FH. Tel. 708-430-5700

A † A ELENA LAZAUSKAS (SAKALAUSKAS). Mirė sulaukusi 86 metų. Gyveno Addison. Nuliūdę liko: duktė Alma su vyru Robert Malek, anūkė Erika su vyru Peter Krehbiel. A. a. Elena buvo žmona a. a. Grožvydo. Velionė pašarvota ketvirtadienį, liepos 23 d., nuo 4 v. p.p. iki 8 v. v. Salerno’s Rosedale laidojimo namuose, 450 W. Lake St., Roselle, IL 60172 (3/4 mylios į vakarus nuo Bloomingdale/Roselle Rd.). Laidotuvės įvyks penktadienį, liepos 24 d. Iš laidojimo namų 9 val. ryto velionė bus atlydėta į St. Matthew bažnyĊią, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių laidotuvės privaĊios. Vietoje gėlių aukoti St. Vincent DePaul Society, St. Matthew Church. Nuoširdžiai kvieĊiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime ir šv. Mišiose. Laidot. direkt. Salerno’s Rosedale Chapels. Tel. 630-889-1700

Dr. VYTAUTAS MUSONIS (Mušinskas) mirė 2009 m. liepos 14 d. Oak Lawn, IL.  Gimė Laukuvoje, Lietuvoje.  Giliai nuliūdę liko: žmona Genovaitė; dukterys: Vita Aukštuolienė su vyru Rimantu, Dalia Goodman su vyru Dale, Rūta Bražiūnienė su vyru Vytautu, Regina Connolly; anūkai: Kęstutis, Algirdas, Lina ir Vytautas Aukštuoliai; Danielius ir Julija Goodman; Raimondas Bagdonas ir Paulius Bagdonas su žmona Nancyanne ir proanūkiu Charles Bagdonas; dukterėĊios Vida Krištolaitytė, Nijolė Varnienė su šeima, sūnėnas Algmintas Krištolaitis su šeima.
    A.a. Vytautas bus pašarvotas penktadienį, liepos 17 d. nuo 3 val. p. p. iki 9 v. v., Andrew McGann Funeral Home, 10727 S. Pulaski Rd., Chicago, IL.  Šeštadienį, liepos 18 d., iš laidojimo namų, 10:30 val. ryto velionis bus atlydėtas į St. Catherine of Alexandria Church, 10621 S. Kedvale Ave., Oak Lawn, kurioje 11:00 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po Mišių, a. a. Vytautas bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

A † A EMMA UMBRASAS. Mirė 2009 m. liepos 12 d., sulaukusi 84 metų amžiaus. Gimė Naujamiestyje, Lietuvoje. Gyveno Brighton Park, anksĊiau Glenview, IL, ir Marquette Park apylinkėje. Liūdesyje liko giminės ir artimieji Lietuvoje, Vokietijoje ir Amerikoje. A. a. Emma buvo žmona a. a. Kazimiero, motina dukrelės a. a. Danutės Umbrasas. Priklausė Lietuvių Ev. Liuteronų Tėviškės parapijai ir aktyviai reiškėsi jos veikloje ir parapijos chore. Velionė bus pašarvota šeštadienį, liepos 18 d., Lack & Sons laidojimo namuose, 9236 So. Roberts Rd., Hickory Hills, IL. Lankymas bus nuo 9 iki 11 val. ryto. Gedulingos pamaldos ten pat 11 val. ryto, po kurių 12 val. p. p. a. a. Emma bus išlydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines ir palaidota šalia savo vyro. Laidot. direkt. Lack & Sons, tel. 1-708-430-5700

A † A ONA MAČIUKIENĖ. Sulaukusi 88 metų mirė 2009 m. liepos 12 d. Giliame nuliūdime liko: dukra Sigita Tylienė Šlutienė su šeima ir giminės Lietuvoje. Laidotuvės privaĊios.Dearborn Heights, MI 


A † A LAIMA LUNECKIENĖ VYŠNIAUSKAITĖ. Mirė 2009 m. liepos 9 d., sulaukusi 84 metų amžiaus. Gimė Lietuvoje, Kaune. Gyveno Chicago Ridge, IL. Giliame liūdesyje liko: vyras Antanas, duktė Daiva Bulicz su vyru Tytus, duktė Gina Cabal, sūnus Algis Luneckas su žmona Ina, pusseserė Ina Kasienė su vyru Jonu; liūdi anūkai Aleksas, Andrius, Gina ir Antanas bei kiti giminės Australijoje. A. a. Laima buvo aktyvi Lietuvių Skautų organizacijos narė. Velionė buvo pašarvota pirmadienį, liepos 13 d., nuo 4 v. p. p. iki 9 v. vakaro Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemonte, IL. Laidotuvės įvyko antradienį, liepos 14 d., 10:30 val. ryto Petkus Lemont laidojimo namuose, iš kur a. a. Laima buvo palydėta į Pal. Jurgio MatulaiĊio misiją, kurioje 11 val. r. aukotos šv. Mišios. Po šv. Mišių laidotuvių apeigos privaĊios. Vietoje gėlių prašome aukoti ,,Saulutei” arba ,,Lietuvos vaikų viltis” organizacijai. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

A † A BIRUTĖ TAMULIENĖ. Mirė 2009 m. liepos 6 d. Los Angeles, CA. Gimė 1923 m. sausio 30 d. Nuliūdę liko: duktė Gražina Tamulis, sūnus Vytautas Tamulis.

A † A JULIJA LAPKUS (PIKTUIŽIS). Mirė 2009 m. liepos 7 d. Gimė Lietuvoje. Nuliūdę liko: sūnūs Domas, Julius su žmona Trish, Antanas su žmona Mary; daug anūkų ir proanūkių. Velionė bus pašarvota pirmadienį, liepos 13 d. nuo 3 val. p. p. iki 9 v. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer  Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL. Laidotuvės įvyks antradienį, liepos 14 d. Iš laidojimo namų velionė bus atlydėta į Pal. Jurgio MatulaiĊio misiją, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių a. a. Julija bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Vietoje gėlių aukoti Ovarian Cancer Research Fund. Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

A † A BERNICE M. SZYMANSKI ŽUKAUSKAITĖ. Mirė 2009 m. liepos 6 d. Gimė 1919 m. rugsėjo 5 d. Gyveno Čikagos West Lawn apylinkėje, anksĊiau Marquette Park. Nuliūdę liko: dukterys Joan F. Ladle; Sandra M. Zapf; Diana Z. Gage su vyru Gregory A. Gage ir Frances A. Szymanski; anūkai Maria Ristow su vyru Warren, Lisa Wallace su vyru Randy, Michelle Palmer, John Ladle su žmona Dagmar, Gregory F. Ladle su žmona Suzanne, Marcus Zapf ir Allison Hoag su vyru Erik; proanūkiai Daniel Ristow, Julia Bl Ristow, Jordan M. Wallace, Zoey Ladle, John Ladle IV, Matthew J. Hoag ir Catherine R. Hoag; sūnėnas Edward Dusik su šeima bei kiti giminės. A. a. Bernice buvo žmona a. a. Frank A. Szymanski, uošvė a. a. Marvin Zapf. Velionė pašarvota ketvirtadienį, liepos 9 d. nuo 4 val. p. p. iki 9 val. vakaro Brady Gill laidojimo namuose, 2929 W. 87th St. (87th ir Richmond Ave.), Evergreen Park. Laidotuvės įvyks penktadienį, liepos 10 d. 10 val. ryto iš Brady Gill laidojimo namų a. a. Bernice bus atlydėta į ŠvĊ. M. Marijos Gimimo bažnyĊią, kurioje 10:30 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

A † A ANGELĖ ELENA BENTKOWSKI BULIKAITĖ. Mirė 2009 m. liepos 2 d., sulaukusi 66 metų amžiaus. Gimė Lietuvoje, Vilkaviškyje. Gyveno Danville, CA. Giliame liūdesyje liko: vyras Matthew Bentkowski, sūnus Mark, brolis Petras Bulika su žmona Vita, švogerka Frances Bentkowski bei gausi giminė Lietuvoje. A. a. Angelė bus pašarvota penktadienį, liepos 10 d., nuo 9 v. r. iki 10:30 val. r. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL. Iš laidojimo namų velionė bus palydėta į Pal. Jurgio MatulaiĊio misiją, kurioje 11 val. r. bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a.  Angelė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. KvieĊiame visus gimines, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Vietoj gėlių prašome aukoti American Cancer Society. Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

A † A JOHN EIMUTIS GUMBARAGIS. Po sunkios ligos mirė 2009 m. liepos 6 d., sulaukęs 62 metų. Gyveno New Lenox, IL. Gimė Ravensburg, Vokietijoje. Nuliūdę liko: žmona Judith, sūnus Matthew ir dukra Ann; mama Elzbieta Gumbaragienė, sesuo Rūta ir vyras Algis Abramikai, draugai ir giminės. Velionis bus pašarvotas treĊiadienį, liepos 8 d. nuo 2 v. p. p. iki 8 v. v. Kurtz Memorial Chapel, 65 Old Frankfort Way, Frankfort, IL. Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, liepos 9 d. Iš laidojimo namų 9:30 val. ryto velionis bus atlydėtas į St. Jude bažnyĊią, New Lenox, IL, kurioje 10:30 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių a. a. John bus palaidotas Good Shepherd kapinėse, Orland Park, IL. Laidot. direkt. Kurtz Memorial Chapel. Tel. 815-806-2225

A † A LILLIAN PAUKSTIS. Mirė 2009 m. birželio 2 d., sulaukusi 90 metų. Nuliūdę liko: sūnus John su žmona Beverly (Blinstrub), duktė Marialice su vyru Al Dockus, anūkai Christine, Lisa, Gregory (Kendall), John, Rene (Gonzalo), Amy, Elizabeth (Stewart), proanūkiai Maria, Nicholas, Julia, Sofia, Catalina, Brett. A. a. Lillian buvo žmona a. a. John L. Paukstis, kuris mirė 1990 m., sesuo a. a. Henry Twardy. Atsisveikinimas ir laidotuvės įvyks šeštadienį, liepos 11 d. 10:30 val. ryto Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. KvieĊiame visus atvykti į kapinių koplyĊią. Velionės atminimui aukas galima siųsti Habitat for Humanity of Montgomery County, 9110 Gaither Rd., Gaithersburg, MD 20877.

A † A SESUO MARY EVA REVAS, SSC. Mūsų mylima seselė mirė 2009 m. liepos 2 d. Šv. Kazimiero seselių motiniškame name, 2601 W. Marquette Rd., Chicago, IL, sulaukusi 72 metų. Į vienuolyną įstojo iš Šv. Jurgio parapijos Bridgeport, Chicago, IL. Vienuolyne įžaduose išgyveno 53 metus. Nuliūdę liko: Šv. Kazimiero seserys, sesuo Seselė M. Juline Revas, Šv. Kazimiero vienuolė, brolienė JoAlice Revas su šeima. Velionė pašarvota pirmadienį, liepos 6 d. nuo 1 val. p. p. iki 7 val. vakaro Šv. Kazimiero vienuolyne, 2601 W. Marquette Rd., Chicago, IL. Mišparai mirusiems pirmadienį, 7 val. vakaro. Laidotuvių šv. Mišios vyks antradienį, liepos 7 d. 9:30 val. ryto Šv. Kazimiero seserų vienuolyno koplyĊioje. Po šv. Mišių sesuo Mary Eva bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Laidot. direkt Gerald Daimid

A † A ALISA PAKŠTIENĖ. Įpusėjusi į 101-sius metus, ramiai amžiams užmigo mūsų brangi motina, moĊiutė ir prosenelė. Giliame liūdesyje ji paliko ją ilgus metus slaugusią dukterį RenatĄ  ŠpakeviČienĘ su vyru Julium ir dukterimis Danguole Altman su vyru William, Brigita Rasiene su vyru Tomu ir Vita Auštriene su vyru Edvardu; sūnų dr. MykolĄ PakŠtĮ su žmona Audrone ir sūnumi Daumantu su žmona Kimberly, dukterimis Gabija Bradford su vyru Douglas ir Mirga. Proanūkius Sofią, Darių, Indrę, Elytę, Alisą, Iloną, Isabellą ir Kristą. Taip pat jos liūdi sesuo Otilija Valiūnienė ir jos sūnus Filbertas su žmona Jūrate ir šeima. Liepos 2 d. po šv. Mišių, velionė palaidota St. Francis Xavier kapinėse Centerville, Cape Cod, greta jos 1987 m. mirusio vyro Mykolo PakšĊio.

A † A AUGUSTAS PRETKELIS. Mirė sulaukęs 86 metų. Nuliūdę liko: žmona Emilija Pretkelis (Schmidt), sūnūs Walter su žmona Ann ir Algird su žmona Carol Pretkelis, anūkai Wally su Barbara, Geoffrey su Jane, Elizabeth, James su Lesley ir Margaret; proanūkiai Neil, Ren, Alexa, Ben, Mallory, Brooklyn, Lucas. A. a.  Augustas buvo Lydia ir šeimos svainis, dėdė daugelio sūnėnų ir dukterėĊių; Lithuanian National Guard, Brighton Park Namų savininkų, LB ir Tauragės klubo narys. Velionis pašarvotas ketvirtadienį, liepos 2 d. nuo 3 v. p. p. iki 9 v. v. Richard-Midway laidojimo namuose, 5749 Archer Ave. (kampas Lorel), Chicago, IL. Laidotuvės įvyks penktadienį, liepos 3 d. Iš laidojimo namų 9 val. ryto velionis bus atlydėtas į ŠvĊ. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyĊią, 2745 W. 44th St., kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių a. a. Augustas bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Laidot. direkt. Richard-Midway FH. Tel. 773-767-1840, www.richardmidwayfh.com

Pranešame draugams ir pažįstamiems, kad po ilgos ir sunkios ligos 2009 m. gegužės 24 d.  Amžinybėn iškeliavo A † A Vietnamo karo veteranas EDUARDAS J. (DUTIS) TEIŠERSKAS Gimė Vokietijoje 1944 m. rugsėjo 11 d. Gyveno Palos Hills, IL. Laidotuvės privaĊios. Prašome draugus ir pažįstamus prisiminti a. a. Eduardą savo maldose.

A † A MARIJA KLIMKAITYTĖ PROŠKIENĖ. Mirė 2009 m. gegužės 27 d.,  Scottsdale, Arizona, sulaukusi 92 metų. Nuliūdę liko: dukra Kristina Proškutė-Bishop su vyru Perry ir anūkės Jessica ir Erika; sūnus Ramūnas su žmona Sharon ir anūkės Andie,  Rachel ir Sarah; giminės bei artimieji. Velionė buvo a. a. Juozo žmona. Atsisveikinimas įvyko ketvirtadienį, birželio 11 d., 6 v. p. p. Black Mountain Community bažnyĊioje, Scotsdale, AZ. Norintys pagerbti a.a. Marytės atminimą prašome aukoti „Draugui”, 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629. Nuoširdžiai kvieĊiame pasimelsti už a. a. Marytės sielą.

A † A PETRAS KAUŠAS. Mūsų mylimas tėvelis mirė 2009 m. birželio 15 d., sulaukęs 97 metų amžiaus. Gimė Lietuvoje, Kaušų kaime, Ukmergės rajone. Gyveno Marquette Parko apylinkėje, vėliau persikėlė į Tinley Park, IL. Dideliame nuliūdime liko: dukros Irena Moroni su vyru Deno ir Laimutė BaceviĊius su vyru Rimu; anūkai Mark su žmona Jamii, Kristina, Lisa ir Aleksiukas; proanūkė Sofia. Lietuvoje liūdi sesuo Apolonija Masiulienė su šeima. Velionis buvo a. a. Antaninos Kaušas vyras. A. a. Petras bus pašarvotas sekmadienį, birželio 21 d., nuo 3 val. p. p. iki 8 val. v., Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave., Lemont, IL (arti Derby Rd.). Laidotuvių rytą, pirmadienį, birželio 22 d., šeima ir draugai renkasi ŠvĊ. Mergelės Marijos Gimimo bažnyĊioje, kurioje 9:30 val. r. bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

A † A LIUDA GRIAUŽDIENĖ GAČIONYTĖ. Mirė 2009 m. birželio 7 d. Gyveno North Riverside, IL, anksĊiau Cicero, IL. Gimė Rusijoje, St. Petersburg. Gyveno Lietuvoje, GiedraiĊiuose. 1949 m. imigravo į Kanadą, o 1962 m. į Ameriką. Nuliūdę liko: sūnus dr. Mindaugas su žmona Lydia; anūkai Julius ir dr. Rima bei kiti giminės Amerikoje, Lietuvoje ir Kanadoje. A. a. Liuda buvo žmona a. a. Kazio ir mama a. a. Dalios Auksinaitis. Laidotuvių šv. Mišios įvyko treĊiadienį, birželio 10 d. ŠvĊ. Marijos bažnyĊioje, Riverside, IL. Po šv. Mišių velionė palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com


A † A JONAS INDRIŪNAS. Mirė 2009 m. birželio 10 d., sulaukęs 86 metų amžiaus. Nuliūdime liko: žmona Elžbieta, duktė Marytė Vasiliauskienė su šeima, brolio duktė Lilija Pivoriūnas ir giminės Lietuvoje. Velionis bus pašarvotas penktadienį, birželio 12 d. nuo 3 val. p. p. iki 8 val. v. Petkaus laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave., Lemont, IL. Laidotuvės įvyks šeštadienį, birželio 13 d. Atsisveikinims 9 val. r. Šv. Mišios bus aukojamos 10 val. r. Pal. Jurgio MatulaiĊio koplyĊioje. Po Mišių a. a. Jonas bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Šeima pageidauja, kad vietoj gėlių būtų aukojama „Vaiko Vartai į mokslą” organizacijai.

A † A SESUO M. EDWARDA BURDULIS, SSC. Mūsų mylima seselė mirė 2009 m. gegužės 29 d., Šv. Kazimiero seselių motiniškame name, 2601 W. Marquette Rd., Chicago, IL, sulaukusi 92 metų. Į vienuolyną įstojo iš Šv. Juozapo parapijos, Scranton, Pennsylvania. Vienuolyne išgyveno 73 metus. Nuliūdę liko: Šv. Kazimiero seserys; dukterėĊios (Bernice (Al) Coletta, Theresa (Derwent), Bernath, Dolores (Kenneth) Blair su šeimomis; sūnėnai Jerome (Miriam) Burdulis, Ralph (June) La Canna, Robert (Niki) Wetz su šeimomis. Velionė bus pašarvota antradienį, birželio 2 d. nuo 3 v. p. p. iki 7 val. v. Šv. Kazimiero vienuolyne, 2601 W. Marquette Rd., Chicago, IL. Mišparai mirusiems 7 v. v. Laidotuvių šv. Mišios vyks treĊiadienį, birželio 3 d. 9:30 val. r. Šv. Kazimiero seserų vienuolyno koplyĊioje. Po šv. Mišių sesuo Edwarda bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Nuoširdžiai kvieĊiame dalyvauti šv. Mišiose ir laidotuvėse bei pasimelsti už seselės sielą. Laidot. direkt. Lack & Sons FH, tel. 708-430-5700


A † A STEFANIJA IVANAUSKAITĖ MIKULSKIENĖ. Staiga mirė 2009 m. gegužės 19 d., sulaukusi 101 metų. 40 metų išgyveno Woodhaven, NY ir priklausė Apreiškimo parapijai. Gimė Virbalyje, Vilkaviškio rajone, Lietuvoje, ištekėjo už Jono Mikulskio. Artėjant rusų armijai, pasitraukė į Vokietiją ir iš ten emigravo į JAV. Rėmė įvairias lietuviškas organizacijas. Persikėlusi į MatulaiĊio slaugos namus, dienas leido skaitydama ir prisidėdama prie įvairių lietuviškų programų. Mėgo kalbėti apie savo gyvenimą su savo anūke ir proanūkiais, kurie ją dažnai lankė. Giliame liūdesyje liko: sūnus Algis Mikulskis su žmona; anūkai Šarūnas Zikaras, Rasa Starkey, Marius Mikulskis, Linas Eitmanas, Rasa Serpe, Eglė Zikaraitė-Colabrese, 15 proanūkių ir 2 proproanūkiai. A. a. Stefanija buvo mama a. a. Aldonos Zikarienės; a. a. Irenos Eitmanienės, a. a. Danutės Hatzitheodorou ir moĊiutė a.a. Dariaus Mikulskio. Atsisveikinimas įvyko gegužės 21 d. Gilman ir Valade laidojimo namuose, Putnam. Velionė buvo pervežta į New York ir palaidota Cypress Hills kapinėse, Brooklyne, Mikulskių šeimos kape. Apeigas kapinėse atliko kun. Vytautas Volertas, gražią ir saulėtą dieną. Mes jos labai pasiilgsime. Tegul Viešpats prima jos sielą į savo amžiną globą. Ilsėkis ramybėje MoĊiute...

A † A ANTANAS LEMBERGAS. Mirė 2009 m. gegužės 28 d. Gimė 1910 m. birželio 13 d. Krakėse, Lietuvoje. Gyveno Čikagos, Brighton Park apylinkėje, ŠvĊ. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijoje. Jo liūdi dukterėĊios Birutė ir Nemira Lembergaitės, gyvenanĊios Kalifornijoje, Lietuvoje jo liūdi dukterėĊios Stasė, Liucija, Irena ir Regina Lembergaitės bei kiti giminės ir artimieji. A. a. Antanas Lembergas priklausė JAV Lietuvių Bendruomenei, Vytauto Didžiojo Šaulių rinktinei Čikagoje. Buvo Draugo Fondo, Valdovų Rūmų Paramos ir Lietuvos Partizanų Globos fondų narys, dosniai rėmė  Tėvų Jėzuitų Lietuvoje vedamas gimnazijas, beglobių vaikų namus, „Vaiko Vartai į mokslą”, Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos ir kitas labdaros organizacijas, rėmė lietuvybės išlaikymo veiklą ir pats išlaikė lietuvių kalbą tyrą, nesuterštą svetimžodžiais. Velionis  Antanas bus pašarvotas sekmadienį, gegužės 31 d. nuo 2 val. p. p. iki 8 val. v. GaidasDaimid laiojimo namuose, 4330 S. California Ave., Chicago, IL. Pirmadienį, birželio 1 d. 10 val. r. bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą ŠvĊ. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyĊioje. Po Mišių Antanas Lembergas bus palydėtas į Lietuvių Tautines kapines amžinam poilsiui šalia a. a. žmonos. Laidot. direkt. Gerald F. Daimid, tel. 773-523-0440.


A † A VYTAUTAS SINKUS. Mirė 2009 m. gegužės 28 d. Gimė 1922 m. Kumelionių kaime, Marijampolės valsĊiuje ir apskrityje. Į Ameriką atvyko 1949 m. Gyveno Čikagoje. Dirbo įvairiose inžinerinėse kompanijose. Nuliūdę liko: brolis Vladas Sinkus su žmona Raminta; seserėĊios Daiva Lutz ir Rūta Lippincot su šeimomis; pusseserė Angelė Jusaitienė su jos sūnum ir dukterimis bei jų šeimomis Lietuvoje. Vytauto Sinkaus laidotuvės privaĊios Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse šalia savo motinos ir patėvio: Felicijos JakimaviĊienės SinkeviĊienės ir Juozo JakimaviĊiaus.

A † A ORIGENAS FELIKSAS ROVINSKAS. Mirė 2009 m. gegužės 25 d., sulaukęs 80 metų amžiaus. Velionis gimė ir augo Kybartuose, Amerikoje išgyveno 60 metų. Liko giliame liūdesyje žmona Hanna, sūnus Leonardas su žmona Janet, duktė Irena su vyru Steve, sesuo Elena Rožėnienė su šeima, mirusios sesers Marijos Dailidės šeima, mirusio pusbrolio Algirdo KaraiĊio šeima, giminaiĊiai – RasĊiai Čikagoje, giminės Australijoje ir Lietuvoje. Velionis bus pašarvotas „Hitzeman” koplyĊioje 9445 W. 31 St., Brookfield IL. Tel. 708-485-2000. Lankymo valandos ir atsisveikinimas įvyks ketvirtadienį, gegužės 28 d. nuo 3 v. p.p. iki 8 v. v. Penktadienį, gegužės 29 d. 8:30 v. ryto velionis bus nulydėtas į Saint John Lutheran bažnyĊią, prie 47 St. ir Brainard Ave., La Grange, IL. Po gedulingų pamaldų, Amžinam poilsiui, bus nulydėtas į Lietuvių Tautines kapines.

A † A ELEONORA ELLEN WEBER LIVČIŪNAITĖ. Mirė 2009 m. gegužės 25 d. Gyveno Westchester, IL. Gimė Lietuvoje. Nuliūdę liko sūnus Travis Weber; sesuo Vida VandeSlunt su vyru Dennis ir šeima; artima draugė Mary Ann Kage bei kiti giminės. A. a. Eleonora bus pašarvota penktadienį, gegužės 29 d. nuo 10 val. ryto iki 12:30 val. p. p. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S.  Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL. Laidotuvės įvyks penktadienį, 12:30 v. p. p. Pekus laidojimo namuose. Po religinių apeigų a.a. Eleonora bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel.: 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com


A † A JONAS JURKŪNAS. Mirė 2009 m. gegužės 21 d. Gimė 1915 m. birželio 28 d. Vindeikių kaime, Musninkų valsĊiuje, Ukmergės apskrityje. Baigė karo mokyklą ir Vytauto Didžiojo universiteto statybos fakultetą. Dirbo Lietūkyje turto ir statybos skyriaus vedėju. Okupacijos metais 1941–1944 m. buvo Lietuvos Laisvės Kovotojų sąjungos vyriausiosios vadovybės organizacinio skyriaus vedėjas, o 1943–1944 m. prezidiumo pirmininkas. Augsburgo stovykloje Vokietijoje dirbo Lietuvių Aukštesniosios Technikos mokyklos vicedirektoriumi. Persikėlęs į JAV buvo Venta Engineering Inc. prezidentas, vėliau perėjo į Bartkus and Associates Inc. Buvo direktorius, iždininkas, viceprezidentas. Kaip visuomenininkas reiškėsi „Korporacija NeoLithuania”, ALIAS, Amerikos Lietuvių Tautinėje sąjungoje, Kultūros fonde, JAV Lietuvių Bendruomenėje, Čikagos Lietuvių Tautiniuose namuose, VLIKe ir Lietuvių Tautiniame Kultūros fonde. 1997 m. įsteigė Jurkūnų Labdaros ir Paramos fondą Lietuvoje, kuris rūpinasi stipendijomis Musninkų apylinkės studijuojanĊiam jaunimui. Nuliūdę liko: sūnus Algis su žmona Laima, duktė Ramunė Vitkienė su vyru Gintautu, anūkai Darius su žmona Audra, Linas su žmona April, proanūkiai Vytautas ir Saulė Vitkai bei kiti giminės Lietuvoje ir Amerikoje. A. a. Jonas bus pašarvotas penktadienį, gegužės 29 d. nuo 3 v. p. p. iki 8 val. vak. Petkus Lemont laidojimo namuose. Gegužės 30 d. a. a. velionis bus atlydėtas į Pal. Jurgio MatulaiĊio misijos bažnyĊią, kurioje 9:30 v. r. bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių Jonas bus palaidotas šalia žmonos Vincentinos Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Nuoširdžiai kvieĊiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Vietoj gėlių prašome aukoti „Jurkūnų Labdaros ir Paramos fondui” arba lietuviškai spaudai.

A † A VYTAUTAS J. KOLIS. Mirė 2009 m. gegužės 25 d., sulaukęs 53 metų. Gimė Čikagoje. Gyveno Palos Hills, IL, anksĊiau Čikagos Marquette Park apylinkėje. Nuliūdę liko: tėvas Vytautas su žmona Ona RaĊkauskaite, sesuo Janina Kilty su vyru Kurt; tetos ir dėdės: Irena Summers su vyru Terry,  Elena RaĊkauskienė su vyru  Valiu,  Aldona Matas su vyru Saulium, Eleanor  Židonienė su vyru Henry, Julia Schumaker su vyru Algiu, Antanas RaĊkauskas su žmona Elenute ir Andrius Kolis su žmona Dolores ir šeimomis bei kiti giminės. A. a. Vytautas bus pašarvotas treĊiadienį, gegužės 27 d. nuo 9 v. r. iki 10:30 val. ryto Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont. Laidotuvės įvyks treĊiadienį, 10:30 val. ryto Petkus Lemont laidojimo namuose, iš kur velionis bus palydėtas į Pal. Jurgio MatulaiĊio misijos bažnyĊią, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Vytautas bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Laidot. direkt Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

A † A ANTANAS LAURINAITIS ANTHONY LAURENT. Mirė 2009 m. gegužės 22 d., sulaukęs 87 metų. Gimė Lietuvoje, Kudirkos Naumiestyje. Gyveno Anthem,  AZ, anksĊiau Lemont ir Čikagos Brighton Park apylinkėje. Nuliūdę liko: žmona Elena Butvilaitė; duktė Birutė Imhoff su vyru Clayton; anūkės Gerda Laukonas su vyru Nerijum ir Eglė Kuleišiūtė; trys broliai su šeimomis bei kiti giminės. A. a. Antanas bus pašarvotas treĊiadienį, gegužės 27 d. nuo 3 v. p. p. iki 8 val. vak. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont. Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, gegužės 28 d. 9:30 val. ryto Petkus Lemont laidojimo namuose, iš kur velionis bus palydėtas į Pal. Jurgio MatulaiĊio misijos bažnyĊią, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Antanas bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

A † A NERIS J. ŠIMKUS. Mirė 2009 m. gegužės 9 d., sulaukęs 89 metų. Gyveno Willowbrook, IL. Gimė 1919 m. birželio 2 d. Čikagoje. Nuliūdę liko: brolis Algis ir kiti giminės. A. a. Neris buvo sūnus kompozitoriaus a. a. Stasio  Šimkaus, vyras a. a. dr. Aldonos Šimkus. Atsisveikinimas įvyks šeštadienį, gegužės 23 d. 9 val. ryto Pal. Jurgio MatulaiĊio misijos bažnyĊioje. Šv. Mišios bus aukojamos 10 val. ryto Pal. Jurgio MatulaiĊio misijos bažnyĊioje. Po šv. Mišių a. a. Neris bus palaidotas Lietuvių Tautinėse kapinėse.

A † A EDMUND AUGUSTINE TREČIOKAS. Mirė 2009 m. gegužės 8 d., sulaukęs 92 metų. Gyveno Singer Island, FL. Gimė 1916 m. liepos 2 d. Chicago, IL, bet iki II pasaulinio karo gyveno Lietuvoje, po to grįžo gyventi į Chicago, IL. Nuliūdę liko: žmona Liuda, su kuria išgyveno 30 metų; sūnus Christopher, gyvenantis Maryland; duktė Giedra. Atsisveikinimas antradienį, gegužės 12 d. 5:30 v. p. p. Marcinski Beach Park, Jupiter, FL.

A † A RAIMUNDAS BARTAŠIUS. Staiga mirė 2009 m. gegužės 4 d., sulaukęs 53 metų. Gyveno Chicago, IL. Gimė 1956  m. kovo 15 d. a. a. Broniaus ir a. a. Liudos Bartašių šeimoje. Nuliūdę liko: žmona Vida (Pleirys); sūnūs Justinas ir Andrius, dukra Lisa; seserys Nijolė Lass ir jos šeima; Giedrė 1Pyzik ir jos šeima, uošviai Jonas ir Valeria Pleirys, Vidos seserys su vyrais ir jų vaikai bei daug giminių. Velionis buvo sportininkas – prityręs golfininkas, Čikagos Lietuvių Golfo klubo narys. A. a.  Raimundas bus pašarvotas ketvirtadienį, gegužės 7 d. nuo 3 v. p. p. iki 9 v. v. Donnellan laidojimo namuose, 10525 S. Western Ave, Chicago, IL. Laidotuvės įvyks penktadienį, gegužės 8 d. Iš laidojimo namų 9 val. ryto velionis bus atlydėtas į  St. Cajetan bažnyĊią, 2445 W. 112th   Street, Chicago, IL, kurioje 10 v. r. bus aukojamos šv. Mišios. Po Mišių a. a. Raimundas bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Laidot. direkt. Donnellan Funeral Home, tel.: (773) 238-0075 arba www.donnellanfuneralhome.org

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 2009 m. balandžio 24 d. rytą, į amžinybę iškeliavo
A † A BRONISLAVA (BRONĖ) URBONAS-ORAKAUSKAITĖ. Gimė 1913 m. sausio 23 d. Vyžuonyse, Utenos rajone. Mokėsi ir dirbo Kaune, po to persikėlė į Tauragę, kur dirbo maisto prekyboj. 1937 m. ištekėjo už Alekso Urbono. Lietuvoje gimė sūnus Benius ir dukra Danguolė. Karo metu persikėlė į Vokietiją, kur 5 metus gyveno Muenchene. 1949-tais metais atvyko į Čikagą, kur dirbo prekyboje, atidarydama maisto parduotuvę. Sūnus baigė civilinę inžineriją Illinois Institute of Technology, o dukra baigė ekonomiją De Paul University Čikagoj. Mylėjo dainą, priklausė „Dainavos” ansambliui. 1969 m. atvykusi į Floridą, įsijungė į lietuvišką veiklą.  Buvo St. Petersburg Lietuvių klubo veikli narė ir dainavo Lietuvių klubo chore. Dirbo Lietuvos Dukterų draugijoje, VyĊiuose ir Lietuvių  Bendruomenėje. 2002 m. mirus vyrui, buvo dukros globoje. Sūnus gyveno Colorado. Nuliūdę liko: sūnus Benius ir dukra Danguolė su šeimomis, anūkai Tesa, Vida, Dalytė ir Paulius, aštuoni proanūkiai ir giminės Lietuvoje. Šv. Mišios už velionę bus atnašaujamos balandžio 26 d. Holy Name bažnyĊioje. Jas aukos kan. Bernardas Talaišis ir kun. dr. Matas Čyvas. Šv. Mišių metu ir kapinėse giedos Vyrų choras. A. a. Bronė bus palaidota Memorial Park kapinėse,  St. Petersburg, FL, šalia savo vyro a. a. Alekso Urbono.

2009 m. balandžio 19 d. po sunkios ir ilgos ligos savo namuose Detroit, Michigan, sulaukusi 95 m. amžiaus atsiskyrė su šiuo pasauliu brangi mamytė, moĊiutė ir uošvienė
A † A BRONISLAVA TARVAINYTĖ KIAULĖNIENĖ. Gimė Plikšelių kaime, UžvenĊio valsĊiuje, Šiaulių apskrityje. Į Ameriką atvyko 1950 m. Velionė buvo paskutinė liudytoja Rainių miškelio žudynių, kuriose buvo nužudytas ir jos brolis a. a. Zenonas Tarvainis. Giliame nuliūdime paliko dukrą Benediktą su žentu William Pribušauskus; sūnų Zenoną Kiaulėną ir mylimiausią anūkėlį Juozelį Kiaulėną, daugiau giminių Lietuvoje ir Amerikoje. Balandžio 25 d. po gedulingų šv. Mišių Dievo Apvaizdos bažnyĊioje, buvo palaidota Holy Cross kapinėse, Detroite. Laidot. direkt. Yolanda M. Zaparackienė. Tel. 313-554-1275

A † A VIKTORIA LAIMUTĖ MILERIS. Mirė 2009 m. balandžio 22 d., Omaha, Nebraska, sulaukusi 85 metų. Gyveno Batavia, IL. Gimė 1924 m. sausio 19 d. Lietuvoje, Broniaus ir Maria (Bielous) Draugelių šeimoje. Nuliūdę liko: duktė Lydia DeBellis, gyvenanti Maple Park, IL; sūnūs Paul Mileris, gyvenantis Omaha, NE; Peter Mileris, gyvenantis Batavia, IL; Jonas Mileris, gyvenantis San Jose, Costa Rica; duktė Daina (Patrick Williams) Mileris, gyvenantys Chicago, IL; anūkai Jessica Collins, Jon Mileris ir Ryan Mileris.
Velionė bus pašarvota sekmadienį, balandžio 26 d. nuo 3 v. p. p. iki 7 v. v. Moss Family laidojimo namuose, 209 S. Batavia  Ave., Batavia, IL. Laidotuvės įvyks pirmadienį, balandžio 27 d. Iš laidojimo namų 10 val. ryto velionė bus atlydėta į Holy Cross bažnyĊią, 2300 West Main St., kurioje 10:30 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių a. a. Viktoria Laimutė bus palaidota  Garfield kapinėse, St. Charles Township. Nuoširdžiai kvieĊiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Laidot. direkt. Moss  Family FH. Tel. 630-879-7900, www.mossfuneral.com

A † A DALIA KATILIUS BOYDSTUN, Ph.D Mirė 2009 m. balandžio 18 d. viešėdama Lietuvoje. Gyveno Homer Glen, IL. Gimė 1943 m. spalio 9 d. Lietuvoje, Paikišnių kaime. Nuliūdę liko: vyras Marvin Katilius-Boydstun, Ph.D.; sūnus Marius Katilius, M.D. su žmona Catherine; anūkai Daniel, Jessica, Aleksandra, Kristina ir Lukas. Velionė buvo tolima Pal. Jurgio MatulaiĊio giminė. A. a. Dalia buvo Psichologijos mokslų docentė St. Xavier universitete, Chicago, IL. Priklausė ateitininkams. Velionė bus pašarvota sekmadienį, balandžio 26 d. nuo 2 v. p. p. iki 6 val. vakaro Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL. Laidotuvės įvyks pirmadienį, balandžio 27 d., 9:30 val. ryto Petkus Lemont laidojimo namuose, iš kur velionė bus palydėta į Pal. Jurgio MatulaiĊio misijos bažnyĊią, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Dalia bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Vietoj gėlių prašom aukoti Lietuvos NašlaiĊiams arba „Lietuvos Vaikų viltis” organizacijai. Visus artimuosius, draugus ir pažįstamus kvieĊiame dalyvauti laidotuvėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600, www.petkusfuneralhomes.com

A. † A ALEKSAS ŠATAS. Mirė 2009 m. balandžio 21 d., sulaukęs garbaus 89 metų amžiaus.
Gimė 1919 m. lapkriĊio 16 d. Lietuvoje, Pasvalio rajone, KrenĊino kaime; gyveno North Riverside, IL. Su a.a. žmona Elizabeth užaugino septynis vaikus. Velionis aktyviai veikė ateitininkų organizacijoje, priklausė Lietuvių Fondui, Fronto biĊiuliams, BALFui, Lietuvių Bendruomenei. Daug metų priklausė Cicero Šv. Antano bažnyĊios lietuvių parapijai, taip pat rašė poeziją, rašė straipsnius į lietuvišką spaudą. Giliame skausme liko: Aldona Šatienė; sūnus Viktoras su žmona Milda, anūkai Tomas ir Dalia; dukra Marija  Sroga su vyru Gerry; anūkai  Zachary ir Heidi; sūnus Leonas su žmona Cecilia; dukra Nijolė Grafer su vyru Robert, anūkai  Robert ir Kristina; dukra Adelė Keeton, anūkė Elizabeth su vyru Gonzo ir proanūkės Brianna, Dhalia; sūnus Antanas su žmona Marta; a.a. sūnaus Jono dukra Melissa, proanūkis Kirk; anūkai Johny ir Billy, giminės Lietuvoje. A. a. Aleksas bus pašarvotas penktadienį, balandžio 24 d. nuo 2 v. p. p. iki 9 v. vak. Suburban Family Funeral Home, 5940 W. 35th St. Cicero, IL. Atsisveikinimas vyks 7 v. vak. Laidotuvės įvyks šeštadienį, balandžio 25 d. 9:30 val. ryto Suburban Family Funeral Home, iš kur a. a. Aleksas bus palydėtas į Šv. Antano bažnyĊią Cicero, 50th Ave. ir 15th St. kampe, kur 10 val. r. bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. KvieĊiame visus gimines, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse.
 

A † A IRENA SUŠINSKIENĖ SACEVIČIŪTĖ. 2009 m. balandžio 8 d. Clevelando lietuviai atsisveikino su savo ilgamete nuo 1949 metų bendrakeleive. Irena gimė 1926 m. gegužės 26 d. Užpaliuose, Utenos apskr. Karui siauĊiant ji su savo motina pasitraukė Vokietijon, kur mokėsi Wurtenberge ir 1948 m. ištekėjo už Alberto Sušinsko. Jie išaugino ir išmokslino sūnus Kęstutį ir Albertą, ir dukrą Danutę. Abu broliai baigė inžinerijos mokslus magistro laipsniais, o duktė fizikinę terapiją. Sukūrę šeimas Kęstutis su Rūta, Albertas su Kristina ir Danutė su Vitu Sirgėdu džiaugiasi 10-Ċia įpėdinių. Šeimos įsikūrusios  Clevelande, Detroite ir Čikagoje. Visi nuoširdžiai yra įsijungę į lietuviškąjį gyvenimą. Jų tėvai Albertas ir ypatingai Irena daug meilės, dėmesio ir pastangų dėjo į vaikų lietuviškuosius reikalus. Jakubs & Son laidojmo namuose susirinko atsisveikinti artimieji. Po  Dievo Motinos parapijos klebono kun. G. Kijausko, SJ maldos, jautrius prisiminimus išsakė abu jos sūnūs ir duktė. Susirinkusieji girdėjo Dalios Staniškienės „Einu namo”, „Maldos motinai” jautrius poetinius žodžius ir sūnų nušvieĊiant jų motinos meilę šeimai, gilią draugystę su daugeliu jos draugių ir šeimų, jos vaišingumą. Irena rūpinosi ne tik savo šeima, bet jungėsi į pagalbą lietuviškuose reikaluose, lituanistiniame švietime, ateitininkuose, parapijoje. Ji ilgus metus buvo aktyvi Religinės Šalpos skyriaus valdyboje, talkininkavo lietuvių renginiuose. Savo auka dalinosi ir su „Draugo” fondu. Jos meilė ir rūpestis šeimai ir bendrai lietuviškiesiems reikalams, prasmingi įnašai lietuviškajai išeivijai. Laidojimo namuose atsisveikinimas baigtas su „Lietuva brangi”. Didžiojo treĊiadienio Mišiose Dievo Motinos šventovėje, susirinko beveik tiek žmonių, kaip sekmadieniais per lietuviškas pamaldas. Kleb. kun. G. Kijauskas savo atsisveikinimo žodyje prisiminė Irenos šeimos dalyvavimą parapijos ir lietuviškoje veikloje. Giedojo sol. Virginija Muliolienė. Komuniją dalino nuolatiniai parapijos Komunijos dalintojai Albertas ir Kristina Sušinskai. Per penkiasdešimt mašinų su mirusios artimaisiais, giminėmis ir draugais palydėjo Ireną į visų Sielų kapines, kur velionė buvo palaidota šalia savo vyro Alberto, mirusio prieš 20 metų. Amžinos ramybės Tau linki visi, kurie tave pažinojo ir mylėjo.
 V. R.

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 2009 m. balandžio 12 d. 12:20 v. p. p. iškeliavo į amžinybę
A † A VLADAS PAALKSNIS. Gimė Lietuvoje. Gyveno Lisle, IL. Nuliūdę liko: sūnus Stasys; duktė Helen Lopez su vyru Armando; duktė Nijolė Fredricks su vyru Brian; anūkai Tim Fredricks su žmona Kristin, Laura Fredricks, Lina Fredricks, Flo Fredricks, Tom Paalksnis ir Stephen Lopez bei kiti giminės. A. a. Vladas buvo vyras a. a. Salomėjos Shinkūnaitės-Paalksnienės. Atsisveikinimas įvyko antradienį, balandžio 14 d. Pal. Jurgio MatulaiĊio misijos bažnyĊioje, kurioje 10 val. ryto buvo aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a.a. Vladas buvo palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com


A † A ANTANAS ALGIRDAS BAZILIAUSKAS. Mirė 2009 m. balandžio 5 d., sulaukęs 70 metų. Gimė 1938  m. birželio 13 d. Kybartuose, Lietuvoje. Liūdi: seserys Silvija Aleksiūnienė ir Renata Baziliauskaitė; brolis Valentinas, daug giminių ir artimųjų Amerikoje, Australijoje ir Lietuvoje. Į Ameriką atvyko 1949 m. ir gyveno Worcester, MA, iki kol išėjo į pensiją. Nuo 1996 m. gyveno Rumney, NH, kur jis ir mirė. 1959–1962 tarnavo JAV kariuomenėje. Išdirbo daugiau nei 30 metų Wyman-Gordon Mfg. Co, Grafton, MA. Labai mėgo žuvauti ir domėjosi sportu. Velionio palaikai buvo sudeginti ir vėliau bus atvežti į Worcester, MA ir palaidoti jo tėvų sklype.

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 2009 m. balandžio 6 d. Smyrna, Georgia, mirė mūsų mylima mama, moĊiutė ir promoĊiutė
A † A ELZĖ E. DIMINSKIENĖ. Gimė 1917 m. sausio 11 d. Lietuvoje. Buvo žmona kapitono a. a. Viktoro Diminskio ir duktė a. a. Eugenijos ir a. a. Broniaus Kasperowich. Karo metu pasitraukė į Austriją. Karui pasibaigus emigravo į Argentiną, kur savo namuose įsteigė šeštadieninę lituanistinę mokyklą. Elzė priklausė ir dirbo įvairiose lietuviškose organizacijose, buvo išrinkta „Keturiolikos pavergtų tautų” organizacijos moterų skyriaus pirmininke. 1960 m. emigravo į Ameriką. Mokytojavo Roslando ir DonelaiĊio lituanistinėse mokyklose Čikagoje, IL. Ji buvo viena iš pirmųjų Lietuvos Dukterų draugijos pirmininkių, priklausė Moterų federacijai, buvo veikli ir kitose lietuviškose organizacijose. Nuliūdę liko: sūnus Jonas su žmona Ricarda ir šeima; dukros Aldona ir Nijolė; anūkė Andrea DiPasquale su vyru Jess; proanūkiai Sabrina, Charles, Andre, Victor ir Jon Paul; anūkė Aldona Patka su vyru John; proanūkiai Anika, Sofia ir Alexandra; anūko a. a. Aaron vaikai Elizabeth ir William; brolis Julius Kasperowich su šeima ir sesuo Eleonora Schmidt su šeima, gyvenantys Vokietijoje; pusseserė Irena Kilius su šeima ir pusbrolis Alius Grudzinskas su žmona, gyvenantys Amerikoje. Šv. Mišios už a. a. Elzę bus aukojamos šeštadienį, balandžio 18 d. 10 val. ryto Palaimintojo Jurgio MatulaiĊio misijos bažnyĊioje, Lemont, IL. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

A † A ELENA GRIGALIŪNIENĖ AREIŠAUSKAITĖ. Mirė 2009 m. balandžio 5 d., 6:45 val. vak. Gyveno Lemont, IL. Gimė 1925 m. kovo 19 d. Lietuvoje, Šilalėje. Nuliūdę liko: duktė Linda Martinek su vyru Stephen; duktė Regina Grigorio; anūkai Vaclav Martinek, Mindaugas Grigorio, Monika Grigorio. Velionė buvo žmona a. a. Juozo ir moĊiutė a. a. Andriaus Grigorio. A. a. Elena pašarvota antradienį, balandžio 7 d. nuo 4 v. p. p. iki 8 val. vak. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL. Laidotuvės treĊiadienį, balandžio 8 d. 9:30 val. ryto Petkus Lemont laidojimo namuose, iš kur velionė bus palydėta į Pal. Jurgio MatulaiĊio misijos bažnyĊią, kurioje 10 val. ryto aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a.a. Elena palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel.: 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

A † A BRONIUS POLIKAITIS. Mirė 2009 m. balandžio 3 d., sulaukęs 87 metų. Gyveno Riverside, IL. Gimė Gudžiūnų valsĊiuje, Kėdainių apskrityje, Lietuvoje. Nuliūdę liko: žmona Aurelija, dukros Mirga Valaitienė su vyru Algiu, Dalia Lietuvninkienė su vyru Gintaru, sūnus Arūnas su žmona Laura; anūkai Vincas, Vija, Dovas, Liana, Klarisa; broliai Antanas ir Juozas su šeimomis, seserys Ona Sirgėdienė, Ada Lelienė, Vita Neverauskienė su šeimomis bei kiti giminės ir artimieji. Velionis bus pašarvotas pirmadienį, balandžio 6 d., nuo 3 v. p. p. iki 9 v. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL. Šv. Mišios už a. a. Bronių bus aukojamos antradienį, balandžio 7 d. 10 v. r. ŠvĊ. Mergelės Marijos Gimimo bažnyĊioje. Laidotuvės privaĊios. Vietoj gėlių prašome aukoti Dainavos stovyklai. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

A † A BRONĖ KAZLAUSKIENĖ. Mirė 2009 m. balandžio 1 d., sulaukusi garbaus 94 metų amžiaus. Šv. Mišios bus aukojamos šeštadienį, balandžio 4 d., 9 val. r. ŠvĊ. Mergelės Marijos Gimimo bažnyĊioje, iš kur velionė bus palydėta į savo amžino atilsio vietą Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. KvieĊiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti šv. Mišiose ir laidotuvėse. Laidot. direkt. Doanald M. Petkus, tel.: 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

Su dideliu liūdesiu pranešame, kad 2009 m. kovo 26 d. St. Mary ligoninėje, Livonia, MI, sulaukęs 90 metų amžiaus, mirė brangus vyras, tėvelis, senelis, brolis bei uošvis
A † A ALBINAS GRIGAITIS. Velionis gimė 1918 m. kovo 27 d. Vilkaviškyje. Į Detroitą atvyko 1949 metais, gyveno Utica, Sterling Hts, Manchester ir Livonia, Michigan. 30 metų išdirbo Fordo automobilių pramonėje. Laisvalaikį skyrė tapybai, medžio drožiniams ir visuomeninei veiklai, padedant Dainavos Jaunimo stovyklai, Šaulių Pilėnų stovyklai ir vadovaujant administracijos reikalais Dievo Apvaizdos bažnyĊios parapijai. Priklausė Švyturio Jūros šaulių kuopai, Dariaus ir Girėno klubui. Giliame nuliūdime liko: žmona Kazimiera, dukra Regina ir žentas Šarūnas Mingėlai, vaikaiĊiai Audronė Mingėlaitė ir Mindaugas Mingėla, sesutė Sigita Skirmontienė su šeima Lietuvoje bei giminės Lietuvoje ir Amerikoje. Velionis buvo pašarvotas Harris laidojimo namuose, Livonijoj, MI, kovo 29 d., kur po rožinio įvyko viešas atsisveikinimas. Kovo 30 d. po gedulingų šv. Mišių Dievo Apvaizdos bažnyĊioje, Southfield, MI, buvo nulydėtas ir palaidotas Holy Sepulchre kapinėse. Laidot. direkt. Yolanda M. Zaparackienė, tel. 313-554-1275

A † A KAZYS KREIVĖNAS. Mirė 2009 m. kovo 23 d., sulaukęs garbaus 86 metų amžiaus. Gimė Lietuvoje, Kaune. Gyveno Lemont, IL. Giliame liūdesyje liko: sesuo Ona Žemelienė su šeima ir mirusios sesers Genės Korsakienės šeima Lietuvoje; brolienė Otilija Konaukienė; sūnėnas Regis Konauka su žmona Liuda; dukterėĊios Janina Reklaitienė su vyru Gintaru ir Dalia JuškeviĊienė su vyru Vytautu bei kiti giminės ir artimieji. A. a. Kazys bus pašarvotas treĊiadienį, kovo 25 d., nuo 3 v. p. p. iki 8 val. vak. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL. Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, kovo 26 d., 9:30 val. ryto Petkus Lemont laidojimo namuose, iš kur a. a. Kazys bus palydėtas į Pal. Jurgio MatulaiĊio misiją, kurioje 10 val. r. bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas  Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Laidot. direkt.  Donald M. Petkus, tel.: 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 2009 m. kovo 20 d. Arlington Heights, IL iškeliavo į amžinybę
A † A inž. ALBINAS SALYS. Gimė 1922 m. Geisteriškių kaime, Vilkaviškio rajone. AnksĊiau gyveno Marquette Park apylinkėje. Giliame liūdesyje liko: žmona Dalia, sūnus Algis su žmona Shelley, sesuo Ada Dragūnaitienė su šeima, sesuo Albina Želvienė su šeima Lietuvoje, a. a. brolio Kazimiero žmona Janina su šeima Austin, TX, uošvienė Wanda PapeĊkienė su šeima Lenkijoje. A. a. Albinas buvo a. a. Jolantos Salys tėvas. Velionis bus pašarvotas antradienį, kovo 24 d. nuo 8 v. r. iki 10 val. ryto Brady-Gill laidojimo namuose, 2929 W 87th Street, Evergreen Park, IL, iš kur a.a. Albinas bus palydėtas į ŠvĊ. Mergelės Marijos Gimimo bažnyĊią, kur 10:30 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus Tel: 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

A † A ADOLFINA URBONIENĖ. Mirė 2009 m. vasario 26 d. Lietuvoje, sulaukusi 80 metų. Liūdi: vyras Liudvikas, sūnus Valdemaras su žmona Lile, sūnumi Valdu ir dukra Šarūne su sūnumi Šarūnu Lietuvoje; dukra Dalia Narienė su vyru Mariumi ir vaikais Mantu, Vaida; giminės bei artimieji. Šv. Mišios bus sukojamos kovo 29 d. 9 val. ryto Pal. Jurgio MatulaiĊio misijoje, Lemonte.

A † A URSULA SABRINSKAS. Mirė 2009 m. kovo 19 d., sulaukusi 89 metų. Gyveno Cicero, IL. Nuliūdę liko: duktė Dalia Harris, anūkė Teresa. A. a. Ursula buvo žmona a. a. Juozo B. ir mama a. a. Vido. Velionė pašarvota pirmadienį, kovo 23 d. nuo 10:45 val. ryto Šv. Antano bažnyĊioje, 1501 S. 50 th Ave., Cicero, IL, kurioje 12 val. bus aukojamos šv. Mišios. Po Mišių a.a. Ursula bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Ivins/Moravecek Funeral Home, Riverside, tel. 708-447-2261 arba www.moravecek.com

A † A VYTAUTAS BIKULČIUS. Mirė 2009 m. kovo 15 d. po ilgos ir sunkios ligos.
Gimė 1930 m. spalio 25 d. Salake, Lietuvoje. Nuliūdę liko: žmona Ona (Kreivėnaitė), dukra Birutė Peackock, sūnūs Juozas Kęstutis ir Simas BikulĊiai, o taip pat trys anūkai. Mirusiojo liūdi broliai Bronius, Stasys, Algirdas ir Rimas su šeimomis, taip pat visa eilė tolimesnių giminių Amerikoje ir Lietuvoje. Amerikon atvyko 1949 m. ir ilgokai gyveno Cicero, IL. 1965 m. išsikėlė į Kaliforniją ir įsikūrė Sunnyvale mieste, kur jis ir mirė. 1953–1954 metais tarnavo JAV kariuomenėje Vokietijoje. Priklausė Lietuvių Bendruomenei, Lietuvių Fondui, Susivienijimui Lietuvių Amerikoje, Amerikos Legiono Don Varnas postui ir daugeliui amerikieĊių organizacijų. 1992 m. išėjęs į pensiją, daug laiko skyrė lietuviškos ir amerikieĊių spaudos skaitymui. Labai domėjosi sportu, gerai žaidė šachmatais. Velionio palaikai buvo sudeginti ir vėliau bus atvežti į Čikagą ir palaidoti jo tėvų sklype Šv. Kazimiero kapinėse. Šv. Mišios už mirusiojo sielą bus aukojamos kovo 22 d. ryte, Šv. Antano parapijos bažnyĊioje, Cicero, IL.


Su dideliu liūdesiu pranešame, kad 2009 m. kovo 5 d. savo namuose mirė

A † A ANTANAS BARONAITIS. Gimė Lietuvoje. Gyveno Čikagoje. Nuliūdę liko: dukterys Ramunė Gedgaudas su vyru Tomu, Aušra Šilkaitis su vyru Edmundu ir Vida Sheehan su vyru Kevin; anūkai Rana, Paulius, Alexa, Brianna, Douglas, Daria, kiti giminės Amerikoje ir Kanadoje. A. a. Antanas buvo a.a Janinos (DerenĊiūtės) vyras. Velionis buvo pašarvotas sekmadienį, kovo 8 d. Central Funeral Chapel. Laidotuvės įvyko pirmadienį, kovo 9 d. A. a. Antanas buvo palydėtas į ŠvĊ. Mergelės Marijos Gimimo parapijos bažnyĊią, kurioje buvo aukojamos šv. Mišios už jo sielą. A.a. Antanas buvo palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Su giliu liūdesiu pranešame, kad 2009 m. kovo 1 d. 1 val. ryto, sulaukęs 89 metų, iškeliavo į Amžinybę
A † A ANTANAS BAUMILAS. Gyveno Čikagoje, Michigan ir paskutiniu metu Texas.
Nuliūdę liko: mylinti žmona Kazė Baumilienė-Dudaitė, dukterys Belinda Lamrouex su vyru Jon; Kristina Wade su vyru Dennis; anūkai Adrian ir Lynsey Cliffe, Aaron ir Ally Wade; sesuo Albina Heckman; svainis Petras Duda su žmona Rita; sūnėnai ir dukterėĊios Peter, Aldis, Maria Duda (Smith); daug giminių ir draugų visoje šalyje. Atsisveikinimas ir laidotuvės privaĊios Lake Cypress Springs, Texas, šeštadienį, kovo 28 d.

2009 m. kovo 12 d. mirė mūsų mylima žmona ir mamytė.

A † A RASA (ŠOLIŪNAITĖ) POSKOČIMIENĖ. Gimė 1955 m. rugpjūĊio 23 d. Čikagoje, mirė sulaukusi 53 metų. Giliame liūdesyje liko: vyras Remigijus ir vaikai Lina, Marius, Sigita, kartu su Marium ir Eriku Berner; mama Aldona Šoliūnienė; broliai Linas su žmona Terese, vaikai Marius ir Dainius; Saulius su žmona Lidija, vaikai Kazimieras, Rimvydas ir Lilė; Kastytis su žmona Krista ir sūnus Vėjas; sesutės Audronė Norušienė su vyru Linu, vaikai Aušra, Vytas ir Daina; Vida Severance su vyru  Robert; Zita Kušeliauskienė su vyru Antanu, vaikai Gintas ir Rita. Kartu liūdi Rasos tetos ir dėdės: Milda Tallat-Kelpšienė su vyru Algiu, Nijolė Motiejūnienė, Apolonija Falduto su vyru Antanu, Lyda Šoliūnienė, Francine Šoliūnienė, Regina ButkeviĊienė, Janina Matulionienė su vyru Raimundu, Onutė Šniukštienė, Bronė Brazickienė ir jų šeimos, liūdi brolienės: Laima Trinkūnienė su vyru Algiu; Živilė Jonikienė su vyru Alvydu, vaikai Gintarė ir Aras su žmona Kerri ir sūnus Aiden. Velionė buvo dukra a. a. Vytauto Šoliūno. Rasa įsteigė Lemonto „Spindulio” tautinių šokių grupę. Trisdešimt tris metus buvo grupės vadovė, mokytoja, akordeonistė ir siela. Taip pat kartu dirbo su tautinių šokių grupėmis „Klumpė” ir „Sūkurys”. Daugelį metų dalyvavo Lietuvių Tautinių Šokių instituto valdyboje ir buvo paskirta XII Šokių šventės meno vadove. Rasa jautė stiprų pašaukimą dirbti su jaunimu ir aktyviai dirbo Kretingos ir  Dainavos stovyklose. Tuo paĊiu, PLB pasiųsta, dirbo tris vasaras su jaunimu Pietų Amerikoje. Ji buvo veikli ateitininkė ir MAS CV pirmininkė. Trisdešimt metų dirbo Lemonto Maironio mokykloje. Nuo Palaimintojo Jurgio MatulaiĊio misijos įsteigimo, Rasa įkūrė misijos chorą ir dirbo chorvede ir vargonininke. Daugelį metų buvo LMA „Dainavos” choristė, chorvedė ir muzikos vadovė. Rasa veikliai dalyvavo įvairiose organizacijose: JAV LJS valdybos narė, JAV LB tarybos narė, Lemonto LB valdybos narė. 2004 m. Rasa buvo „Amerikos Lietuvis” laikrašĊio išrinkta metų žmogumi. A. a. Rasa bus pašarvota pirmadienį, kovo 16 d. nuo 3 val. p. p. iki 9 val. vak. Palaimintojo Jurgio MatulaiĊio misijos koplyĊioje, 14911 127th St., Lemont, IL. Laidotuvės įvyks antradienį, kovo 17 d. Pal. Jurgio MatulaiĊio misijoje, kurioje 10 v. r. bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Lietuvių Tautinėse kapinėse. Vietoje gėlių prašom aukoti Mišioms arba jūsų pasirinktai labdaros organizacijai. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel.: 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

A † A NINA LIUBINAS MEDELYTĖ. Mirė 2009 m. kovo 9 d. 11 val. vakaro. Gimė 1917 m. rugsėjo 17 d. Keturvalakiuose, Lietuvoje. Nuliūdę liko: duktė Levutė Weber ir anūkas Travis; duktė Vida VandeSlunt su vyru Dennis, anūkas Christopher Lucas su žmona Jenny ir jų vaikai Willie, Sara, Katie; anūkas Adam VandeSlunt su žmona Katie ir jų šeima Max, Sophie, Stella; anūkas Michael VandeSlunt ir jo duktė Brynn; kiti šeimos nariai, artimieji ir draugai Amerikoje ir Lietuvoje. A. a. Nina gyveno Vokietijoje, 20 metų Anglijoje, o 1968 m. išvyko į JAV, gyveno Čikagos Brighton Park ir Marquette Park apylinkėse, o dėl ligos 2005 m. persikėlė į St. Petersburg Beach, FL pas savo dukterį. Buvo aktyvi LB narė, priklausė Lietuvos VyĊiams ir dainavo VyĊių chore, iš šiaudelių darė įvairius ornamentus ir puošdavo eglutes Holy Cross ligoninėje, Museum of Science and Industry,  VyĊių salėje ir St. Pete Beach miesto klube. Buvo apdovanota Balzeko lietuvių muziejaus ir už kiaušinių marginimą 1986 m. laimėjo pirmą vietą Floridoje. Apie jos meną ir kiaušinių marginimą buvo daug rašoma spaudoje. Velionė bus pašarvota penktadienį, kovo 13 d. nuo 10 v. r. iki 12 v. p. p. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave., Lemont, IL. Po atsisveikinimo ir Mišių a. a. Nina bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

Pranešame, kad 2009 m. vasario 28 d. po sunkios vėžio ligos, mirė mūsų mylima mama, moĊiutė, sesuo
A † A SOFIJA PALIONIENĖ SKOPAITĖ. Gimė Lietuvoje, Salantuos, gyveno Arizonoj, anksĊiau Cicero, IL. Nuliūdę liko: vyras Algirdas; sūnus Edmundas, marti Maryl; sūnus Benjaminas, marti Shari, anūkai Kęstutis ir Beniukas; sūnus  Vytas; brolis Edvardas Skopas su šeima; sesuo Aldona Grinienė su šeima, sesuo Genovaitė Skopas ir Lietuvoj sesuo Magiliona su šeima bei kiti giminės. Laidotuvės privaĊios. Šv. Mišios buvo aukojamos 2009 m. kovo 5 d. Šv. Kryžiaus bažnyĊioje.

A † A MARIJA STRUNGIENĖ ARENDARČIKAITĖ.Mirė 2009 m. kovo 6 d., 10:10 val. ryto. Gyveno Bridgeview, IL, anksĊiau Čikagos Brighton Park apylinkėje. Gimė 1911 m. balandžio 7 d. Nuliūdę liko: duktė Milda Vieraitienė su vyru Zenonu; anūkės Lina Vieraitytė-Divitt ir Vilija Vieraitytė-Alhreish; proanūkiai Megan Jipson su vyru Nick, Shawn Divitt su žmona Simone ir šeimomis; svainė Anelė su šeima Lietuvoje bei kiti giminės. Velionė buvo žmona a. a. Juozo. Priklausė daugeliui lietuviškų organizacijų. A. a. Marija bus pašarvota treĊiadienį, kovo 11 d. nuo 3 v. p. p. iki 9 val. vak. Gaidas Daimid laidojimo namuose, 4330 S. California Ave., Chicago, IL. Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, kovo 12 d. 9:30 val. ryto Gaidas Daimid laidojimo namuose, iš kur velionė bus palydėta į ŠvĊ. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyĊią, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Marija bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Laidot. direkt. Donal M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

A † A MARIJA STRUNGIENĖ ARENDARČIKAITĖ. Mirė 2009 m. kovo 6 d., 10:10 val. ryto. Gyveno Bridgeview, IL, anksĊiau Čikagos Brighton Park apylinkėje. Gimė 1911 m. balandžio 7 d. Nuliūdę liko: duktė Milda Vieraitienė su vyru Zenonu; anūkės Lina Vieraitytė-Divitt ir Vilija Vieraitytė-Alhreish; proanūkiai Megan Jipson su vyru Nick, Shawn Divitt su žmona Simone ir šeimomis; svainė Anelė su šeima Lietuvoje bei kiti giminės. Velionė buvo žmona a. a. Juozo. Priklausė daugeliui lietuviškų organizacijų. A. a. Marija bus pašarvota treĊiadienį, kovo 11 d. nuo 3 v. p. p. iki 9 val. vak. Gaidas Daimid laidojimo namuose, 4330 S. California Ave., Chicago, IL. Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, kovo 12 d. 9:30 val. ryto Gaidas Daimid laidojimo namuose, iš kur velionė bus palydėta į ŠvĊ. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyĊią, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Marija bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Nuoširdžiai kvieĊiame dalyvauti laidotuvėse. Laidot. direkt. Donal M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

A † A MARIJA ŽIŪRYTĖ SVOTELIENĖ. Mirė 2009 m. vasario 27 d. Marija buvo a. a. Alfonso našlė. Nuliūdę liko: vaikai Rymantas, Audronė ir Vėjūnė su šeimomis; brolvaikiai ir kiti giminės Amerikoje, Kanadoje, Europoje ir Lietuvoje. Marija ir Alfonsas Svoteliai palaidoti Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse, Chicago, IL.


Su dideliu liūdesiu pranešame, kad 2009 m. vasario 27 d. savo namuose, Hartford, CT, sulaukusi 100 metų, mirė mūsų mylima ir brangi mamytė, moĊiutė ir promoĊiutė
A † A JADVYGA DAPKUVIENĖ URBONAVIČIŪTĖ. Jadvyga gimė 1908 m. gruodžio 6 d., Daumantų kaime, Dotnuvos valsĊiuje, Kėdainių apskrityje, pasiturinĊių ūkininkų Boleslovo UrbonaviĊiaus ir Michalinos Montvilaitės šeimoje. Jadvyga ištekėjo už miškininko Henriko Dapkaus, susilaukė sūnaus Algirdo ir dukters Gražinos. Baigiantis Antrajam pasauliniam karui, šeima pasitraukė į Vakarų Vokietiją. Iki išvykstant į JAV, gyveno Hanau a/m DP lageryje. 1948 m. balandžio 29 d. laivu Marine Flasher šeima atvyko į New York ir apsigyveno pas Jadvygos pusseserę Frances Plona, Hartford, CT. Iki savo pensijos dirbo Lloyd’s ir Robert’s kailių siuvykloje. Priklausė Šventos Trejybės parapijai, JAV Lietuvių Bendruomenei. Giliame liūdesyje liko: sūnus Algirdas su žmona Regina, duktė Gražina su vyru Vytautu Pileika; vaikaiĊiai: Aušra, Kęstutis su žmona Maria, Andrius su žmona Dana, Vytas Pileika su žmona Deborah, Rimas Pileika su žmona Barbara ir devyni provaikaiĊiai. Lietuvoje liko sesers a. a. Marytės Kaštaunienės vaikai: Michalina Šarkauskienė, Jadvyga Orantienė, Teklė Vilienė, Elena Tuleikienė, Antanas Kaštaunas su šeimomis ir Aleksandras Kaštaunas, brolio a. a. Boleslovo vaikai Henrikas UrbonaviĊius ir Gražina Antanaitienė su šeimomis. A. a. Jadvyga palaidota kovo 2 d. šalia savo vyro a. a. Henriko Dapkaus Fairfield kapinėse, W. Hartford, CT. Mūsų mamytė baigė savo žemišką kelionę prižiūrima ir su meile globojama p. Erikos, kuriai mūsų šeima lieka ypatingai dėkinga.


Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 2009 m. kovo 5 d. 1:55 v. p. p. iškeliavo į Amžinybę
A † A LEONAS TRAŠKA. Gimė Lietuvoje, Kaune. Gyveno Oak Lawn, IL, anksĊiau Čikagos Marquette Park apylinkėje. Nuliūdę liko: žmona Gražina LukasLukoševiĊiūtė; dukterys Rūta Green su vyru Richard, Vilija O’Donnell su vyru Kevin, Dalia Kozbiel su vyru Darrell; anūkai Andrius ir Emilia Green, Lukas ir Alina O’Donnell; sesuo Jadvyga Baltrušaitienė su šeima Lietuvoje bei kiti giminės.
A. a. Leonas bus pašarvotas sekmadienį, kovo 8 d. nuo 3 v. p. p. iki 8 val. vak. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL. Laidotuvės įvyks pirmadienį, kovo 9 d. 9:30 val. ryto Petkus Lemont laidojimo namuose, iš kur velionis bus palydėtas į Pal. Jurgio MatulaiĊio misijos bažnyĊią, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Leonas bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Vietoje gėlių prašom aukoti Mišioms arba jūsų pasirinktai labdaros organizacijai. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

A † A NIJOLĖ SVYČIULYTĖ GRINIENĖ. Mirė 2009 m. vasario 18 d., sulaukusi 79 metų amžiaus. Gimė 1929 m. lapkriĊio 8 d. Kaune, Lietuvoje. Į Ameriką atvyko 1948 m.
Gyveno New York, Čikagoje, prie Los Angeles Kalifornijoje ir nuo 1976 m. Alexandria, VA. Velionė buvo Lietuvos prezidento dr. Kazio Griniaus sūnaus Liūto Griniaus našlė.
Nijolė buvo aktyvi Vašingtono skauĊių židinio narė. Gyvendama Kalifornijoje buvo Palangos tunto tuntininkė. Nuliūdę liko: duktė Audra su vyru Richard ir jų vaikai Kristina, Kevin ir Aleksas; duktė Nida su vyru Bill ir jų vaikai Liūtas, Laura, Mindaugas, Monika ir Gintaras; sūnus Aras su sūnumi Michael; sūnus Vytis; brolis Donatas Siliūnas bei giminės Lietuvoje. Laidotuvės bus privaĊios. Norintys pagerbti a. a. Nijolės atminimą prašome aukoti „Skautų aidui” arba „Vaiko vartai į mokslą” labdaros organizacijai.
Nuoširdžiai kvieĊiame pasimelsti už a. a. Nijolės sielą.


Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 2009 m. vasario 27 d. 10:55 val. ryto iškeliavo į Amžinybę
A † A JUOZAS STROPUS. Gimė Lietuvoje. Gyveno Tinley Park, IL. Nuliūdę liko: žmona Gerda JurkeviĊiūtė; sūnus Edvardas su žmona Carol, vaikai Sarah ir Megan; duktė Laima Fritzler, vaikai Michael ir Jennifer; sesuo Danutė ir vyras Kazys Talat Kelpša su šeima; broliai Romanas su žmona Rasute ir šeima, Antanas su žmona Angele ir šeima,  Rimas su žmona Antonetta bei kiti giminės. A. a. Juozas pašarvotas pirmadienį, kovo 2 d. nuo 3 v. p. p. iki 8 val. vak. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL. Laidotuvės antradienį, kovo 3 d. 9:30 val. ryto Petkus Lemont laidojimo namuose, iš kur velionis bus palydėtas į Pal. Jurgio MatulaiĊio misijos bažnyĊią, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Juozas bus palaidotas Lietuvių Tautinėse kapinėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com


A † A STEPHANIE BRAZIONIS VAIŠVILAITĖ. Mirė 2009 m. vasario 28 d. Westmont Nursing Home, sulaukusi 92 metų. Gimė Šiauliuose, Lietuvoje. Į JAV atvyko 1949 m. Nuliūdę liko: duktė Florence ir Bob Poole. Velionė pašarvota antradienį, kovo 3 d. nuo 3 v. p. p. iki 8 v. v. Gaidas-Daimid laidojimo namuose, 4330 S. California Ave., Chicago, IL. Laidotuvės įvyks treĊiadienį, kovo 4 d. Iš laidojimo namų 9:30 val. ryto velionė bus atlydėta į ŠvĊ. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyĊią, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių a. a. Stephanie bus alaidota Tautinėse lietuvių kapinėse. Vietoje gėlių prašome aukoti American Cancer Society. Laidot. direkt. Gerald F. Daimid. Tel. 7735-23-0440


A † A DOBILAS JONAS „DOBY” RUKAS. Mirė 2009 m. vasario 25 d., sulaukęs 60 metų. Nuliūdę liko: brolis Linas ir Debra Rukas, sūnėnas Jake Rukas. A. a. Dobilas buvo vyras a. a. Janet, sūnus a. a. Antano ir a. a. Elenos Rukų. Velionis pašarvotas ketvirtadienį, kovo 5 d. nuo 5 v. p. p. iki 9 v. v. Donnellan Family laidojimo namuose, 10045 Skokie Blvd. at Old Orchard Rd., Skokie, IL. Laidotuvės įvyks penktadienį, kovo 6 d. 11 val. r. laidojimo namuose. Laidot. direkt. Donnellan FFH. Tel. 847-675-1990 arba www.donnellanfuneral.com

A † A SESUO CATHERINE MARIE METRICKAS, SSC. Mūsų mylima seselė (sesuo M. Petra) mirė 2009 m. vasario 20 d., Šv. Kazimiero seselių motiniškame name, 2601 W. Marquette Rd., Chicago, IL, sulaukusi 93 metų. Į vienuolyną įstojo iš Šv. Kazimiero parapijos, Worcester, Massachusetts. Vienuolyne išgyveno 73 metus. Nuliūdę liko: Šv. Kazimiero seserys; teta Barbara Stone; dukterėĊios Mary Bryant su šeima, Tamara Ricco su šeima; sūnėnai John Hoey, Jr. su šeima, John J. Mattrick, Jr. su šeima. Velionė buvo pašarvota pirmadienį, vasario 23 d. nuo 3 v. p. p. iki 7 v. v. Mišparai už mirusius vyko 7 v. v. Šv. Kazimiero vienuolyne, 2601 W. Marquette Rd.,  Chicago, IL. Laidotuvių šv. Mišios įvyko antradienį, vasario 24 d. 9:30 v. ryto Šv. Kazimiero seserų vienuolyno koplyĊioje. Po šv. Mišių sesuo Catherine Marie, buvo palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Nuoširdžiai kvieĊiame pasimelsti už seselės sielą. Laidot. direkt. Daivid Gaidas

A † A ČESLOVAS MICKŪNAS. Mirė 2009 m. vasario 12 dieną, Cape Cod, MA, sulaukęs 84 metų amžiaus. Nuliūdime liko: žmona Irena, brolis Elmontas su žmona Nancy ir jų vaikai: RiĊardas, Linda, Stephen ir Lidia su šeimomis; sūnėnas Edmundas Mickūnas su žmona Rūta ir jų dukros Audra ir Aurelia bei anksĊiau mirusio brolio Rimo žmona Aleksandra. Taip pat liko daug draugų ir pažįstamų Amerikoje, Kanadoje ir Lietuvoje. Palaidotas Forest Hill kapinėse Bostone.

Su dideliu liūdesiu pranešame, kad 2009 m. vasario 16 d., savo namuose Dearborn Heights, Michigan, sulaukusi 93 metų amžiaus mirė mūsų brangi mamytė, sesutė, teta bei uošvienė
A † A  JOANNA KILMANAS. Gimė 1915 m. gruodžio 12 d. Lietuvoje. 1952 m. atvyko į Detroitą. Ilgametė Šv. Petro ir Dievo Apvaizdos parapijų narė. Nuliūdę liko: sūnus Walt ir marti Carole, sūnus Ray ir marti Michele, brolis Alfonsas Kukta su šeima bei kiti giminės Lietuvoje. Velionė bus pašarvota R. G. & G. R. Harris laidojimo namuose, 15451 Farmington Road, Livonia, Michigan. Lankymo valandos penktadienį, vasario 20 d. nuo 12 val. p. p. iki 9 v. v. Rožinis 7 val. vak. Laidotuvės įvyks šeštadienį, vasario 21 d. 9:30 v. r. a. a. Joanna bus pašarvota Dievo Apvaizdos bažnyĊioje iki 10 v. r., kada prasidės gedulingos šv. Mišios už jos vėlę. Po Mišių bus palydėta ir palaidota šalia vyro a. a. Edmund Kilmanas Holy Sepulchre kapinėse Southfield, Michigan. Laidot. direkt. Yolanda M. Zaparackienė. Tel. 313-554-1275

A † A  ALFONSAS BUROKAS. Mirė 2009 m. vasario 12 d., sulaukęs 96 metų. Nuliūdę liko: žmona Stefa, dukra Violeta su vaikais Aleksu ir Liana; sūnus Gintas su žmona Laura ir vaikai Erikas ir Kristina, daug kitų giminių ir draugų. Velionis bus pašarvotas sekmadienį, vasario 15 d. nuo 3 val. p. p. iki 8 val. vakaro Petkus Lemont laidojimo namuose. Šv. Mišios bus aukojamos pirmadienį, vasario 16 d. 11 val. r. Palaimintojo Jurgio MatulaiĊio misijos bažnyĊioje, Lemont. A. a. Alfonsas bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

A † A Dr. KAZIMIERAS RIMKUS. Mirė 2009 m. vasario 10 d., sulaukęs 95 metų amžiaus. Nuliūdę liko: sūnus Aloyzas su žmona Debbie ir vaikais Jason ir Joshua; sūnus Linas su žmona Bernadeta ir vaikais Sigitu, Tadu ir Auste; giminės bei draugai Amerikoje, Kanadoje ir Lietuvoje. Velionis buvo vyras a. a. Aldonos. A. a. Kazimieras gimė 1913 m. Lietuvoje, buvo uolus ateitininkas nuo gimnazijos laikų. Studijuodamas Vytauto Didžiojo universitete, įstojo į ateitininkų medikų korporaciją „Gaja” ir 1949 m. su šeima emigravęs į Ameriką, liko aktyviu šios organizacijos nariu. Buvo vienas pagrindinių Ateitininkų namų Lemonte pirkėjų ir dosnus Ateitininkų šalpos fondo rėmėjas. Velionis bus pašarvotas sekmadienį, vasario 15 d. nuo 3 val. p. p. iki 8 val. vak. Brady Gill laidojimo namuose, 2929 West 87 Street, Evergreen Park, IL. Atsisveikinimas 7 val. vak. Laidotuvių Mišios įvyks pirmadienį, vasario 16 d., 10 val. ryto Brady Gill laidojimo namuose, iš kur a. a. Kazimieras bus palydėtas į ŠvĊ. Mergelės Marijos Gimimo parapijos bažnyĊią, kurioje 10:30 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. KvieĊiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com


A † A STASYS ŽILEVIČIUS. Mirė 2009 m. vasario 11 d. 10:15 val. ryto Gimė Lietuvoje, Telšių apskrityje. Gyveno Naperville, IL, anksĊiau Palos Hills ir Čikagos Marquette Park apylinkėje. Nuliūdę liko: sūnėnas Rimas Petrauskas su žmona  Vida bei jų dukros Laura ir Victoria; sūnėnas Alfonsas Petrauskas su žmona Debbie; švogeris Bronius Petrauskas su žmona Irena ir jų vaikai Edis, Bruno ir Kazys. Velionis buvo vyras a. a. Zuzanos Petrauskaitės. A. a. Stasys bus pašarvotas sekmadienį, vasario 15 d. nuo 5 v. p. p. iki 8 val. vak. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont. Laidotuvės įvyks pirmadienį, vasario 16 d. 9:30 val. ryto Petkus Lemont laidojimo namuose, iš kur velionis bus palydėtas į Pal. Jurgio MatulaiĊio misijos bažnyĊią, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a.a Stasys bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Vietoje gėlių prašome aukoti Pasaulio lietuvių centrui arba Lithuanian Mercy Lift labdaros organizacijai. KvieĊiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com


2009 m. vasario 9 d., Vilniuje mirė poetas A † A KAZYS BRADŪNAS. Poetas mirė ramiai, savo bute, beveik sulaukęs 92-jų metų. Poetas gimė 1917 m. vasario 11 d., Vilkaviškio apskrityje, Alvito parapijoje, Kiršų kaime. Karo metu pasitraukė į Vakarus. Į Ameriką atvyko 1949 metais ir apsigyveno  Baltimorėje. 1961 metais persikėlė į Čikagą ir iki pensijos redagavo „Draugo” kultūrinį priedą. 1995 metais su žmona Kazimiera grįžo į nepriklausomą Lietuvą ir apsigyveno  Vilniuje. Liko nuliūdę: Vilniuje žmona Kazimiera; Havajuose dukra Elena Aglinskienė, jos vyras Audrius ir dukra  Vaiva; Bostone dukra Lionė Kazlauskienė, jos vyras Andrius, dukra Aista ir sūnus  Dainius; Baltimorėje a. a. sūnaus Jurgio (mirusio 2005 m.) našlė Loreta Bradūnienė, dukra Rita, sūnūs Vytas ir Gintas. Taip pat liūdi poeto brolis Juozas Havajuose, ir mirusios sesers Onutės Kemežienės sūnus Petras, gyvenantis Bridgeport, Connecticut ir dukra Ramutė Kazlauskienė su vyru Vidu Čikagoje. Poetas bus pašarvotas Vilniuje, Šv. Jonų koplyĊioje ketvirtadienį, o šeštadienį po 11 val. gedulingų Mišių, iš ten bus išlydėtas į Antakalnio kapines ir palaidotas Menininkų kalnelyje.

A † A ALPHONSE ALGIRDAS PAREIGIS. Staiga mirė 2009 m. vasario 7 d. Velionis bus pašarvotas penktadienį, vasario 13 d. Adams-Winterfield and Sullivan laidojimo namuose, 4343 Main St., Downers Grove, IL, nuo 3 val. p. p. iki 9 val. vakaro.  Šv. Mišios bus aukojamos šeštadienį, vasario 14 d. 10 val. ryto St. Joseph bažnyĊioje, Downers  Grove. Velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

A † A BIRUTĖ RAZMINAS (BRADAUSKAS).  Mirė 2009 m. vasario 3 d., sulaukusi 86 metų. Nuliūdę liko: duktė Regina ir vyras Romas Krištopaitis, sūnus Vytas su žmona Mary Kay Razminas, anūkai Theresa, Paulius, Jennifer, Stefanie, giminės Vladas ir Valė Plepys su šeima, Aldona Vaitonis ir Mrs. Staskevicius. A. a. Birutė buvo žmona a. a. Prano. Atsisveikinimo Mišios vyks treĊiadienį, vasario 11 d. 10:30 val. ryto St. Germaine bažnyĊioje, 4240 W. 98 St., Oak Lawn, IL. Laidotuvės privaĊios. Nuoširdžiai kvieĊiame dalyvauti atsisveikinime. Vietoje gėlių prašom aukoti Lithuanian Jesuit Fathers, 2345 W. 56 St, Chicago IL 60636. Laidot. direkt. Blake-Lamb FH, tel. 708-636-1193, www.mem.com

A † A  CASIMIR G. OKSAS. loving father, doting grandfather, and dear friend, died Thursday, Feburary 5th, 2009, surrounded by his family. Born 83 years ago on Chicago's South Side, Casimir attended Immaculate Conception Grammar School and Tilden Technical High School.  He was drafted by the US Army to serve in World War II as served as a B29 navigator.  After the end of the war, he attended Rensselaer Polytechnic Institute and received a B.S. in Civil Engineering. He later served in the Korean War as a member of the Army Corp of Engineers, where his engineering skills were put to use in helping clear minefields.  He continued to serve in the Army Reserves more than 20 years, reaching the position of Colonel. He was Executive Vice President of Mutual Federal Savings and Loan Association of Chicago 1967 – 1978.  He received his MBA from DePaul University in 1986. Casimir was Cook County Jury Commissioner from 1978 – 1994 and Chief Executive Officer of Mutual Federal Savings and Loan Association 1995 – 2000.  He was a director of the same bank 1960-2009. Casimir actively served on the boards of Captive Nations Council, Cook County Board of Corrections, Lithuanian American Republican League, Republican Nationalities Council of Illinois, and Gads Hill Center. He was preceded in death by his wife of 50 years, Joan K. Oksas, and his sister Frances Klumbis.  He is survived by his children, Stephen (Julie), and Mary (Marius); sister Helen; four grandchildren, Christine, Kate, Aldas and Ona; nephew George (Roberta) and niece Janet (Eugene). We will miss his warm smile. Visitation will be held Friday, February 6, 4:00 – 8:00 pm at Petkus Funeral Home, 12401 South Archer Avenue, Lemont, IL. (630)257-6667. Funeral Service is scheduled for 10:00 AM Saturday, February 7, Blessed Jurgis Matulaitis Lithuanian Catholic Mission, 14911 -127th Street, Lemont, IL. In lieu of flowers, the family suggests that donations be made to the Sisters of St. Casimir, 2601 West Marquette Road, Chicago, IL 60629.


Pranešame, kad 2009 m. vasario 2 d., Detroit, Michigan, sulaukęs 64 metų AukšĊiausiojo pašauktas, mirė mūsų mylimas ir brangus vyras, tėvelis, sūnus ir uošvis 
A † A ANATOLIUS VLADAS VISKANTAS.
Velionis gyveno Northville, Michigan. Buvo Dievo Apvaizdos lietuvių parapijos administracijos Tarybos pirmininkas, narys LB Detroito apylinkės, Švyturio Jūros šaulių, Dariaus ir Girėno klubo, Baltijos skautų tunto, Sporto klubo „Kovas”, tautinių šokių grupių – „Šilainės” ir „Šaltinio” šokėjas. 30 metų dirbo Ford automobilių kompanijoje. Nuliūdę liko: žmona Viktoria; sūnus Vytautas Viskantas, sūnus Andrius ir marti Audra Viskantai; dukra Aida ir žentas Kazys AdomkaiĊiai, mamytė Kazė Ratnikienė. Velionis bus pašarvotas penktadienį, vasario 6 d. nuo 2 val. p. p. iki 9 val. vak. R. G. ir G. R. Harris laidojimo namuose, 15451 Farmington Rd. Livonijoj, MI. Rožinis kalbamas 7 val. vakaro. Laidotuvės įvyks šeštadienį, vasario 7 d. nuo 10 val. ryto lankymas Dievo Apvaizdos bažnyĊioje iki 11 val. r., kada prasidės gedulingos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionis bus palydėtas mašinų procesija ir palaidotas Holy Sepulchre kapinėse, Southfield, Michigan.
Nuoširdžiai kvieĊiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Laidot. direkt. Yolanda M. Zaparackienė, tel. 313-554-1275

A † A APOL VARNELIS (APOLINARAS VARNILAVIČIUS).Mirė 2008 m. gruodžio 3 d. Gimė 1909 m. kovo 16 d. Tryškiuose, Lietuvoje. Nuliūdę liko: sūnūs Edmund ir Don, 4 anūkės ir 7 proanūkiai bei kiti artimieji. A. a.  Apolinaras buvo vyras a. a. Jadvygos. Lietuvoje baigė Technikos institutą ir įsigijo inžinieriaus specialybę. 1949 m. balandžio mėn. su žmona Jadvyga ir šeima atvyko į JAV. Gyveno Dowagiac, Michigan ir dirbo Rudy Manufacturing inžinieriumi, kol 1976 m. išėjo į pensiją.

A † A ALBINAS MICKUS. 1914–2009 2009 m. sausio 16 d. mirė mano vyras. Albinas gimė 1914 m. rugpjūĊio 25 d. Leskavos km., Vilkaviškio apskrityje. Amerikoje išgyveno 65 metus. Čikagoje – 45 m., St. Petersburg Floridoje – 20 metų. Urna su pelenais bus laidojama Petrašiūnų kapinėse, prie anksĊiau mirusių tėvų.

A † A ELIZABETH CATHERINE MISIUNAS-PFIRSCHING. Gyveno Indian Head Park, anksĊiau Berwyn. Nuliūdę liko: duktė Brigitte su vyru Glenn Mann, anūkas Erick Mann. A. a. Elizabeth buvo žmona a. a. Stasio, sesuo a. a. Karl Pfirsching. Velionė bus pašarvota ketvirtadienį, vasario 5 d. nuo 4 v. p. p. iki 9 v. v. Hallowell & James laidojimo namuose, 1025 W. 55th St. Countryside, IL. Laidotuvės įvyks penktadienį, vasario 6 d. 10 val. ryto a.a. Elizabeth bus nulydėta ir palaidota Entombment Queen of Heaven kapinėse. Vietoje gėlių prašome aukoti Disabled American Veterans. Nuoširdžiai kvieĊiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Laidot. direkt. Hallowell & James FH.  Tel. 708-352-6500

A † A VINCENT J. PETROŠIUS, Sr. Mirė 2009 m. sausio 29 d., sulaukęs 86 metų amžiaus. Gimė Chicago, IL. Gyveno Orland Park, IL. Nuliūdę liko: žmona Matilda „Mickey” Petrošius (Kuoga); dukros Carol Evans ir Diana Codilis su vyru Thomas; sūnus Vincent, Jr. su žmona Carol; anūkai Stanley Evans su žmona Michaelene; pirmo laipsnio seržantas Paul Evans su žmona Jennifer; Andrea Evans ir Jacqueline Petrošius; proanūkiai Michael, Vincent, Jude ir Thomas Evans; brolienė Christine Lutkus su vyru dr. Richard, artimas šeimos draugas kun. Jonas Kuzinskas ir pusseserė Stella Bell. A. a.  Vincent, Sr. buvo Antrojo pasaulinio karo veteranas ir Chicago policijos detektyvas, 4-to laipsnio Knights of Columbia Nr. 3024 narys, taip pat ilgametis Knights of Lithuania Council Nr. 112 narys. A. a. Vincent bus pašarvotas pirmadienį, vasario 2 d. nuo 3 val. p. p. iki 9 val. vak. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL. Laidotuvės įvyks antradienį, vasario 3 d. Iš laidojimo namų 9:45 val. ryto velionis bus atlydėtas į ŠvĊ. Mergelės Marijos Gimimo bažnyĊią, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už velionio sielą. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel.: 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

A † A ZENONAS BUINEVIČIUS. Mirė 2009 m. sausio 27 d., sulaukęs 77 metų amžiaus. Gimė Lietuvoje. Gyveno Burbank, IL. Giliame liūdesyje liko: žmona Onutė, sūnus Gintas, brolienė Kleopatra BuineviĊius, sūnėnai Rimantas ir Arius bei dukterėĊia Diana su šeimomis. Laidotuvės bus privaĊios. Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel.: 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

A † A ALBINAS BANYS. Mirė 2009 m. sausio 27 d., sulaukęs 90 metų amžiaus. Gimė Lietuvoje. Gyveno Lyons, IL. Amerikoje išgyveno 60 metų. Giliame liūdesyje liko: žmona Jean, sūnus Albinas ir Juozas su šeimomis; dukros Elena Rudomanski ir Daiva Strouzas su šeimomis. Liūdi 10 anūkų ir 5 proanūkiai. A. a. Albinas buvo aktyvus Venesuelos, ŠakieĊių, SuvalkieĊių, Pensininkų ir Zarasiškių organizacijų narys. Velionis bus pašarvotas penktadienį, sausio 30 d. nuo 3 val. p. p. iki 9 val. vak. Foran laidojimo namuose, 7300 W. Archer Ave., Summit, IL 60501. Laidotuvės įvyks šeštadienį, sausio 31 d. Iš laidojimo namų 9:30 val. ryto velionis bus atlydėtas į St. Barbara bažnyĊią, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už velionio sielą. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus.  Tel.: 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

2009 m. sausio 21 d. mirė mūsų mylimas patriarchas ir šeimos pamatas
A † A VYTAUTAS ŠOLIŪNAS.
Gimė 1927 m. balandžio 1 d. Vilaikių kaime, mirė sulaukęs 81 metų. Amerikoje išgyveno 60 metų, praleisdamas didelę gyvenimo dalį Lemont, IL. Giliame liūdesyje liko: žmona Aldona; dukra  Rasa PoskoĊimienė su vyru Remigijumi ir vaikai Lina, Sigita, Marius; Erikas ir Marius Berner; sūnus Linas su žmona Terese ir vaikai Marius ir Dainius; dukra Audronė Norušienė su vyru Linu ir vaikai Aušra,  Vytas ir Daina; dukra Vida Severance su vyru Robert; dukra Zita Kušeliauskienė su vyru Antanu ir vaikai Gintas ir Rita; sūnus Saulius su žmona Lidija ir vaikai Kazimieras,  Rimvydas ir Lilė; sūnus Kastytis su žmona Krista ir sūnus Vėjas. Kartu liūdi Vytauto brolienė Lyda Šoliūnienė, a. a. Vlado  Šoliūno žmona Francine Šoliūnienė, a. a. Jono Šoliūno žmona Milda Tallat-Kelpšienė su vyru Algiu, Nijolė Motiejūnienė,  Apolonija Falduto su vyru Antanu ir jų šeimos. Liūdi seserys Regina ButkeviĊienė, Janina Matulionienė su vyru Raimundu. Lietuvoje liūdi sesutės Onutė Šniukštienė, Bronė Brazickienė ir jų šeimos. Liūdi šeimos draugė  Ramutė Linkienė ir kiti artimieji. A. a. Vytautas buvo veiklus ateitininkas, 25 metus organizavo sendraugių šeimos stovyklas Dainavoje. Buvo veiklus bendruomenės narys, tarnavo Korėjos kare, buvo vienas iš Pasaulio lietuvių centro ir Ateitininkų namų steigėjų. A. a. Vytautas bus pašarvotas penktadienį, sausio 23 d. nuo 3 val. p. p. iki 9 val. vak. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL. Laidotuvės įvyks šeštadienį, sausio 24 d. 9:30 val. ryto Petkus Lemont laidojimo namuose, iš kur a. a. Vytautas bus palydėtas į Pal. Jurgio MatulaiĊio misiją, kurioje 10 val. r. bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. KvieĊiame visus gimines, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel: 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com


A † A JADVYGA GEDVILAITĖ STANKOVIČIUS. Mirė 2009 m. sausio 21 d. St. Joseph’s of Chicago Village slaugymo ligoninėje po sunkios ligos ir operacijos. Ji buvo a. a. teisininko Petro StankoviĊiaus našlė. Gyveno Oak Lawn, Illinois ir Three Oaks, Michigan. Nuliūdę liko: sūnūs Steponas Petras ir Juozapas Aleksandras su žmona Mary Ambrose, anūkas Ivan su žmona Cori, pusbrolis Kazys ir Dalia Gedvilai su šeima, pusbrolis MeĊislovas ir Nataša Bytautai su šeima bei kiti giminės Amerikoje, Australijoje ir Lietuvoje. Jadvyga Gedvilaitė-StankoviĊius gimė Lietuvoje 1920 m. sausio 1 d. Kaltinėnuose Žemaitijoje. Priklausė Lietuvių Dukterų draugijai. A. a. Jadvyga bus pašarvota penktadienį, sausio 23 d.nuo 2 v. p. p. iki 8 val. vak. Gaidas-Daimid laidojimo namuose, 4330 S. California Ave., Chicago, IL. Laidotuvės įvyks šeštadienį, sausio 24 d. Iš laidojimo namų 8:45 v. r. velionė bus atlydėta į Nekalto Prasidėjimo bažnyĊią, Brighton Parke, kurioje 9:15 val. r. bus aukojamos šv. Mišios už velionės sielą. Po šv. Mišių velionė bus palydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. KvieĊiame visus gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Laidot. direkt. Gaidas-Daimid. tel. 773-523-0440

A † A ADOLFINA KAVALIŪNIENĖ KYBARTAITĖ. Mirė 2009 m. sausio 15 d. Gyveno Čikagoje, Marquette Park apylinkėje. Nuliūdę liko: sūnus Vytautas su žmona Virgnia, vaikai Mykolas ir Vincas; žentas William Fountas ir vaikai Julytė, Steponas, Katrytė; sesuo Birutė IgnataviĊienė su šeima Kanadoje, broliai Juozas Kybartas, Vladas Kybartas ir Aleksas Kibartas su šeimomis.A. a. Adolfina buvo žmona a. a. Juozo, mama a. a. Nijolės Fountas. Velionė bus pašarvota pirmadienį, sausio 19 d. nuo 3 v. p. p. iki 9 val. vakaro Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont. Pašarvota bus ir treĊiadienį, sausio 21 d. nuo 9:30 iki 10:30 val. ryto ŠvĊ. M. Marijos Gimimo bažnyĊioje, kurioje 10:30 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Adolfina bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Vietoj gėlių prašom aukoti  American Cancer Society. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

A † A KAZĖ KURAITYTĖ. 2009 m. sausio 14 d., 5 val. ryto iškeliavo į amžinybę. Gimė Šiluvos parapijoje, Lietuvoje. Nuliūdę liko: sesuo Juzė SakeviĊienė; brolių ir seserų vaikai Lietuvoje; Daina ir Rimas Dumbriai ir jų sūnūs Dainius, Rytis ir Aris, dr. Joana DanileviĊienė su šeima; Laima VaiĊiūnienė; Vytenis Žygas; Elzbieta SakeviĊienė su šeima; Vida Meiluvienė su šeima; Irena RimaviĊienė su šeima; Vita Laume su šeima ir daug daug kitų draugų ir pažįstamų. Velionė bus pašarvota penktadienį, sausio 16 d. nuo 2 val. p. p. iki 9 val. vak. Brady-Gill laidojimo namuose, 2929 W. 87th St. Laidotuvės įvyks šeštadienį, sausio 17 d. Iš laidojimo namų a. a. Kazė bus atlydėta 9:30 val. ryto į ŠvĊ. Mergelės Marijos Gimimo parapijos bažnyĊią, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Laidot. direkt Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600, www.petkusfuneralhomes.com

A † A ALEKSANDRA BUIVYDAS UMBRAŽŪNAS. Mirė 2009 m. sausio 14 d., sulaukusi 89 metų. Nuliūdę liko: duktė Liucija su vyru Allen Ambrosini, anūkė Aleksandra Buivydas, broliai Jurgis su žmona Ceci Umber ir Gediminas su žmona Maria Buivydas, gyvenantys  Australijoje. A. a. Aleksandra buvo žmona a. a. Stasio, mama a. a. Marytės Buivydas ir a. a. Felicijos, sesuo a. a. Zigmo Umbražūno. AnksĊiau buvo savininkė „Neringos” restorano, Marquette Park rajone ir dirbo sesele Holy Cross ligoninėje. Velionė bus pašarvota sekmadienį, sausio 18 d. nuo 3 v. p. p. iki 8 v. v. Gaidas-Daimid laidojimo namuose, 4330 S. California Ave.,  Chicago, IL. Laidotuvės įvyks pirmadienį, sausio 19 d. Iš laidojimo namų 8:45 val. ryto velionė bus atlydėta į ŠvĊ. Mergelės Marijos Gimimo bažnyĊią, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių a.a. Aleksandra bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Laidot. direkt. Gerald F. Daimid. Tel. 773-523-0440

A † A VYTAUTAS MACIUKEVIČIUS ŠERNAS. Mirė 2009 m. sausio 14 d. Michigan City, IN, sulaukęs 95 metų amžiaus. Gimė 1913 m. gruodžio 20 d. Lietuvoje, Šukėtų kaime, Griškabūdžio valsĊiuje. Gyveno Michiana Shores, IN, anksĊiau Watsonville, CA.  Amerikoje išgyveno 60 metų. Liūdesyje liko: brolis Bronius ir brolienė Aldona, broliavaikis Darius, dukterėĊios Dalė Žygienė, Vida Kluko su šeimomis, Michiana Shores, IN, brolis Albinas ir brolienė Angelė, broliavaikai Rimas ir Algimantas, St. Petersburg, FL; seserėĊia Teresė Baliūnienė su šeima Marijampolėje, kiti giminės ir artimieji Lietuvoje ir Amerikoje. Velionis po šv. Mišių St. Patrick bažnyĊioje, Watsonville, CA, bus palaidotas prie anksĊiau mirusios a. a. žmonos Julijos.


A † A  AUŠRELĖ MARY GUCKEL VENCLOVAITĖ.
Šv. Mišios už velionę bus aukojamos šeštadienį, sausio 17 d. 2 val. p. p. Palaimintojo Jurgio MatulaiĊio misijoje, Lemont, IL. Vietoj gėlių prašom aukoti „Saulutė”, 414 Freehauf, Lemont, IL 60439 arba University of Wisconsin Foundation – Guckel Memorial  Scholarship, P.O. Box 78807, Milwaukee, WI 53278.Nuoširdžiai kvieĊiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šv. Mišiose.

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 2009 m. sausio 11 d., Aurora, IL, iškeliavo į amžinybę A † A VYTAUTAS BILDUŠAS. Gimė 1923 m. sausio 1 d. Lietuvoje, Tauragėje. Gyveno Montgomery, IL, anksĊiau Čikagoje Marquette Park apylinkėje. Nuliūdę liko: žmona Bronė Mantrimaitė; dvi dukterys Vilija Devine su vyru Martin, vaikai Erika ir Adam; Lina Bishop su vyru Fred ir vaikai Paulius, Vilija ir Nora; brolis Leonas su žmona Laima ir šeima Tyler, TX; dukterėĊia Indrė Pemberton; sūnėnai Rimas ir Linas Bildušas su šeimomis; bei kiti giminės. A. a. Vytautas bus pašarvotas ketvirtadienį, sausio 15 d. nuo 2 v. p. p. iki 8 v. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont. Penktadienį, sausio 16 d. 10 v. r. velionis bus pašarvotas ŠvĊ. M. Marijos Gimimo bažnyĊioje, kur 10:30 v. r. bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių laidotuvės bus privaĊios. Vietoj gėlių prašom aukoti American Heart Association. KvieĊiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti apeigose. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

A † A TERESĖ URBONAS RADZEVIČIŪTĖ. Mirė 2009 m. sausio 10 d. savo namuose Čikagos Marquette Park rajone. Gimė Kybartuose, Lietuvoje. Nuliūdę liko: duktė Audronė ir vyras John KapoĊius; sūnus Vytas su žmona Debi; anūkai Vincent Paul ir Daina Urbonas; broliai Vytas su žmona Milda RadzeviĊiai, Algis RadzeviĊius, svainė Genė RadzeviĊius; daug giminių ir draugų. A. a. Teresė buvo žmona a. a. Paul ir sesuo a. a. Broniaus, ilgą laiką buvo Saltineli Inn, Marquette Park savininkė. Velionė pašarvota treĊiadienį, sausio 14 d. nuo 2 v. p. p. iki 8 v. v. PalosGaidas laidojimo namuose, 11028 S. Southwest Hwy. (7700 W.), Palos Hills, IL. Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, sausio 15 d. Iš laidojimo namų 9 val. ryto a. a. Teresė bus atlydėta į ŠvĊ. Mergelės Marijos Gimimo bažnyĊią, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Laidot. direkt. David Gaidas. Tel. 708-974-4410

A † A KLEMENSAS MATKEVIČIUS. Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 2009 m. sausio 9 d. 5 val. ryto iškeliavo į amžinybę. Gimė 1920 m. sausio 18 d. Latvijoje. Gyveno Čikagos Marquette Park apylinkėje. Velionis buvo sūnus a. a. Emilijos ir Antano MatkeviĊių. brolis a. a. Alberto, Mykolo ir Alfonso. A. a. Klemensas bus pašarvotas pirmadienį, sausio 12 d. nuo 10 v. r. iki 11 val. ryto ŠvĊ. Mergelės Marijos Gimimo bažnyĊioje, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. KvieĊiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

A † A GRAŽUTĖ ŠLAPELYTĖ SIRUTIENĖ. Mirė 2009 m. sausio 5 d. Santa Monica, CA, sulaukusi garbaus 99 metų amžiaus. Amerikoje lūdi: Šlapelių šeimos Milda Graužinytė, Regina Graužinytė-Solomon ir Rasa Šlapelytė-Dilger su šeimomis, velionės a. a. vyro Aloyzo giminaitis Antanas Dundzila su sūnumis, Lietuvoje giminaitė Alma Gudonytė ir Aloyzo SiruĊio giminaiĊiai. Velionė buvo uoli lietuviškųjų reikalų puoselėtoja bei rėmėja, po Nepriklausomybės atstatymo Vilniuje įsteigusi savo tėvų vardo muziejų. Atsisveikinus Santa Monica mieste, palaikai bus laidojami Vilniuje, Rasų kapinėse. Laidotuvėmis Santa Monica mieste rūpinasi Gates Kingsley direktoriai, tel. 310-395-9988. Vilniuje – M. ir J. Šlapelių vardo namas-muziejus, tel. 2-61-07-71.

A † A JONAS ŠIAUČIŪNAS. Mirė 2009 m. sausio 1 d. Gimė 1911 m. vasario 4 d. Lietuvoje, Troškūnų valsĊiuje, Panevėžio apskrityje. Dideliame nuliūdime liko: žmona Stasė ŠiauĊiūnienė, sūnus dr.  Šarūnas ŠiauĊiūnas su šeima, dukros Ina, Gintarė ir Birutė su šeimomis, liūdi marti Mary su šeima ir giminės Lietuvoje. A. a. Jonas bus pašarvotas sekmadienį, sausio 4 d. nuo 2 val. p. p. iki 8 val. vakaro, Suburban Family Funeral Home, 5940 W 35th Street,  Cicero, IL. Laidotuvės įvyks pirmadienį, sausio 5 d., 9 val. ryto, iš SuburbanFamily Funeral Home velionis bus palydėtas į Šv.Antano bažnyĊią, kurioje 9:30 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionio palaikai bus palaidoti Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. KvieĊiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

2008

2007