Pranešame giminėms ir pažįstamiems, kad 2011 m. sausio 3 d., sulaukusi 74 metų amžiaus mirė
A † A BARBARA M. PETKUS PANAVAS. Gimė 1936 m. vasario 20 d. Čikagoje. Gyveno Rhinelander, WI, anksčiau Čikagoje. Nuliūdę liko: sūnus Donny Petkus; duktė Julie Meehan, duktė Lisa Eggman su vyru Eric; anūkai Staff Sgt. Daniel, U.S.A.F. su žmona Kaori, Jessica Meehan, Jackson Meehan ir Hayley Petkus; seserys Shirley Panavas, Mary Gasunas, Susan Panavas ir Terry Damal; daug dukterėčių ir sūnėnų. A. a. Barbara buvo žmona a. a. Donald  A. Petkus, dukra a. a. Mykolo Panavo ir a. a. Marie Stirbytės Panavienės, sesuo a. a. Geraldine Damal, sesuo a. a. Michael Panavas. Vietoj gėlių prašom aukoti Michael J. Fox Foundation. A. a. Barbara bus pašarvota šeštadienį, sausio 8 d. nuo 9 v. r. iki 11:30 val. ryto Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont. Religinės apeigos 11:30 val. ryto. Po religinių apeigų laidotuvės privačios. Kviečiame artimuosius, draugus ir pažįstamus dalyvati atsisveikinime. Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel.: 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

A † A ELENA GIEDRAITYTĖ ADOMĖNIENĖ. Po ilgos ligos mirė savo namuose 2010 m. gruodžio 28 d., sulaukusi 95 metų. Gimė Lietuvoje, Vilkaviškio apskrityje, Ostankino II kaime, dukra a. a. Jurgio ir Onos Giedraičių. Antrojo pasaulinio karo metu pasitraukė į Vokietiją ir ten sutiko jos mylimą Albertą. Po karo jie atvyko į JAV, vedė 1950 m. ir 60 metų gyveno Bridgeporto apylinkėje, Čikagoje. A. a. Elena ilgėjosi savo tėvynės ir keturis kartus aplankė Lietuvą. Ji buvo geros širdies, čia gyvendama globojo savo gimines Lietuvoje ir vaišingai priimdavo gimines ir draugus namuose. Buvo labai darbšti moteris. Ji labai mėgo gamtą ir praeiviai džiaugdavosi jos darželio gražiomis gėlėmis ir sutvarkyta aplinka. Giliai nuliūdę liko: sesuo Konstancija Stumbrienė Čikagoje ir sesuo Stanislava Čižikienė Lietuvoje su šeima; visi Gerulių šeimos nariai bei kiti giminės ir artimieji. Ją amžinybėje sutiko a. a. vyras Albertas, broliai Algirdas, Albinas, Vincas ir Gediminas. Atsisveikinimas įvyks penktadienį, sausio 7 d. nuo 4 v. p. p. iki 9 v. vak. Brady Gill laidojimo namuose, 2929 W. 87th St., Evergreen Park, IL. Laidotuvės įvyks šeštadienį, sausio 8 d. Iš laidojimo namų 9:30 val. r. velionė bus atlydėta į Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią, 69th St. ir Washtenaw Ave., kurioje 10 val. r. bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių a. a. Elena bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse šalia vyro Alberto. Vietoje gėlių prašome aukoti Balzeko lietuvių kultūros muziejui. Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com
 

A † A KĘSTUTIS ČESONIS.
Mylimas vyras, tėvas ir brolis po sunkios ligos mirė 2010 m. gruodžio 23 d. Baltimore, Maryland, sulaukęs 69 metų amžiaus. Gimė 1941 m. gruodžio 19 d. Marijampolėje. Su tėvais Felicija ir Antanu Česoniais ir broliu Rimu, po 4 metų, praleistų Stuttgarto pabėgėlių stovykloje, atvyko į Baltimore 1949 m. ir iki mirties ten gyveno. Giliai nuliūdę liko: žmona Liucija Garliauskaitė, jo vaikai: dukra Daiva Chesonis, anūkė Olivija ChesonisBerry, dukra Nida Chesonis Lee su vyru  Vincent, sūnus Darius ir anūkė Felicija; brolis Rimas su žmona Roma ir jų vaikai Arūnas, Jolanda ir Algimantas su šeimomis bei kiti giminės JAV ir Lietuvoje. Kęstutis baigė Johns Hopkins universitetą ir chemiku ilgus metus tarnavo US Army, Army Aberdeen Proving Grounds, Md. Už pasižymėjimą dažų tyrimo srityje, 1999, 2000 ir 2010 metais buvo apdovanotas Dept. of US Army Achievement Award for Technical Excellence. Yra žinomas kaip autorius daugelio savo srities straipsnių ir studijų. Velionis ryškiai pasižymėjo Baltimore lietuvių gyvenime. Nuo 1973 iki 1997 m. vadovavo komitetui ruošiant kasmetinį Lietuvių festivalį. Po to buvo komiteto narys iki paskutinių metų. Daug metų darbavosi ir JAV Lietuvių Bendruomenėje, kaip LB  Tarybos narys, Apygardos pirmininkas ir įvairias pareigas einantis Baltimore JAV LB apylinkės valdyboje, o nuo 2007 iki 2009 m. buvo Apylinkės pirmininkas. Daug savo laiko skyrė ir Lietuvių namų reikalams, būdamas ilgametis Direktorių valdybos narys.
Kęstučio kūnas bus kremuotas ir prisiminimo šv. Mišios bus atnašaujamos Šv. Alfonso bažnyčioje 2011 m. sausio 22 d. 10 val. r. Norintieji aukoti velionio intencija, prašome aukas siųsti: Jėzuitų gimnazijoms Lietuvoje paremti  adresu: Jesuit  Fathers – Baltic Project, 1380 Castlewood Drive, Lmont, IL 60439 (Tax Exempt #36-2257-083).

Mūsų mylima mama, močiutė ir promočiutė
A † A EUGENIJA ADOMAVIČIŪTĖ–BLINSTRUBIENĖ.
Mirė 2010 m. gruodžio 24 d. Gimė 1915 m. balandžio 30 d.,  Šiauliuose. Gyveno Oak Lawn, Illinois. Giliai liūdi: sūnus Rimantas Blinstrubas su žmona Irena, anūkai: Ričardas Blinstrubas, Robertas Blinstrubas su žmona Gina, jų vaikai Gilius ir Gytis, Petras Blinstrubas su žmona Kristen, augintinė ses. Milda Blinstrubas, SSC, sesuo Birutė  Sekmakienė, dukterėčios Rita Bezdicek, Severina Juskus, Daiva Panaras, sūnėnai Viktoras  Sekmakas, Jonas ir Antanas Rejeris, jų visų šeimos, kiti giminės ir draugai Lietuvoje ir Amerikoje. Velionė buvo a. a. Broniaus Blinstrubo žmona, a. a. Arūno Blinstrubo motina, a. a Lisutės Blinstrubaitės močiutė ir a. a. Antaninos Rejerienės sesuo. Vietoje gėlių prašome aukoti „Lietuvos Vaikų viltis” organizacijai. A. a. Eugenija pašarvota antradienį, gruodžio 28 d. nuo 10 val. ryto iki 11 val. ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, 2700 W. 69th  St.,  šv. Mišios 11 val. ryto. Po šv. Mišių velionė palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com


A † A TEODORA ILEKIENĖ.
Mirė 2010 m. lapkričio 27 d., sulaukusi 89 metų. Gyveno Daytona Beach, FL. Gimė 1921 m. vasario 14 d. ir buvo vyriausia Benedikto ir Marijonos Dubinskų iš Pelučių kaimo, Kauno apskrityje, Lietuvoje, dukterų. 1948 m. iš Vokietijos su vyru emigravo į JAV ir ilgą laiką gyveno Čikagoje, o išėję į pensiją, persikėlė į Daytona Beach, FL. A. a. Teodora buvo žmona a. a. Alfonso; mama a. a. Danos; sesuo a. a. Jadzės ir Genės. Nuliūdę liko: vaikai Nijolė, Arūnas, Jonas; anūkai Edmund, Karen, Sandra, Jennifer, Lina ir Christopher; proanūkiai Nicholas, Natalie ir Caroline. Laidotuvių šv. Mišios buvo aukotos 2010 m. gruodžio 2 d. Prince of Peace katalikų bažnyčioje, Ormond  Beach, FL. Po šv. Mišių velionė buvo palaidota Shady Rest kapinėse, Holly Hill,  FL, šalia vyro Alfonso ir dukros Danos.

A † A Architektas BRONIUS ČEKAUSKAS-ARAS
. Mirė 2010 m. gruodžio 19 d. Gyveno Thousand Oaks, CA. Gimė 1921 m. Kaune. Nuliūdę liko: žmona Eglė, duktė Rūta su šeima, sūnus Jonas su šeima, seserys Aldona ir Irena su šeimomis Lietuvoje, kiti giminės ir draugai Amerikoje ir Lietuvoje.Gedulingos šv. Mišios už velionio sielą bus aukojamos sausio 8 d. 10 val. ryto Šv. Kazimiero lietuvių bažnyčioje, Los Angeles, CA. Maloniai kviečiame dalyvauti šv. Mišiose ir gedulinguose pietuose, Šv. Kazimiero parapijos salėje.

A † A ELENA ŽUKIENĖ.
Mirė 2010 m. gruodžio 4 d., Baltimore, MD, sulaukusi 96 m. amžiaus. Velionė gimė 1914 m. kovo 16 d. Švėkšnoje, Tauragės apskr. Ištekėjo už vargonų virtuozo Jono Žuko 1937 m. Karo metu dėstė vokiečių kalbą Saulės gimnazijoje, Švėkšnoje. Prieš Lietuvos okupaciją su šeima pasitraukė į Vakarus ir 1949 m. atvyko į New York, kur gyveno ilgą laiką. 1991 m. Žukai persikėlė į Baltimore, MD, kad būtų arčiau sūnaus šeimos. Nuliūdę liko: sūnus dr. Jonas Algimantas, žmona Ona, anūkai Jonas Vincentas ir Viktorija Elena Žukai. Laidotuvės įvyko gruodžio 7 d. Po Mišių Immaculate Heart of Mary bažnyčioje, a. a. Elena buvo palaidota šalia vyro Jono Žuko Moreland Memorial Park Cemetery, 1601 Taylor, Hillendale, MD.

A † A ALGIRDAS J. ZIKAS (ŽIŽNIAUSKAS).
Netikėtai mirė 2010 m. gruodžio 3 d., sulaukęs 76 metų amžiaus. Buvo mylimas Dalios (Palubeckaitės) vyras ir brangus penkių vaikų Tėvelis. Spalio mėnesį a. a. Algirdas ir Dalia atšventė 44 metų vedybinio gyvenimo sukaktį. Gyveno Canton, MA. Gimė 1934 m. balandžio 12 d. Kaune. Su broliu Stasiu ir tėvais Elzbieta ir Stasiu Žižniauskais į JAV atvyko 1949 m., gyveno So. Boston, MA. Algirdas baigė inžinerijos mokslus Northeastern u-te, Boston, MA, o Rensseclear Polytechnic Institute įsigijo magistro laipsnį elektros inžinerijoje. Buvo baigęs ROTC kursą – leitenantas US Army Signal Corps. Dirbo RCA, Foxboro Co ir USAF Hanscom aviacijos bazėje. Vos prieš mėnesį išėjo pensijon. Nuliūdę liko: sūnus Tomas, marti Karen, duktė Gida, žentas Eric, sūnus Viktoras, marti Erin, duktė Rima, sūnus Jonas, marti Georgia ir anūkai: Lina, Elytė, Katarina, Žiema, Vyja, Kristė, Gustas, Lukas, Calie; brolis Stasys, pusseserė Mylita ir giminės Lietuvoje. A. a. Algirdas buvo pašarvotas Casper laidojimo namuose, So Boston. Palaidotas gruodžio 9 d., po Šv. Petro lietuvių bažnyčioje paaukotų šv. Mišių, Howard Street kapinėse, Northborough, MA. Prašome a. a. Algirdą prisiminti maldose.

A † A JUSTINAS KIRVELAITIS
. Mirė 2010 m. gruodžio 13 d., Homer Glen, Illinois, sulaukęs 77 metų amžiaus. Gimė 1933 m. rugpjūčio 15 d. Slavikų parapijoje, Šakių apskrityje, Lietuvoje. Sūnus buvusio viršilos a. a. Juozo Kirvelaičio, kuris buvo apdovanotas Vyčio kryžiaus ordinu ir žinomos siuvėjos a. a. Konstancijos ŽemaitytėsKirvelaitienės. Antrojo pasaulinio karo metu pasitraukė į Vokietiją ir gyveno Diepholsc DP stovykloje, Anglijos zonoje. 1950 metais atvyko į Detroitą per Baltimore. Apsigyveno prie Šv. Antano katalikų parapijos. Dirbo įvairiose gamyklose Detroite, įskaitant LA Young Spring Fordo River Rouge fabrike ir DeSoto mašinos gamykloje. 1953 metais įstojo į Amerikos kariuomenę ir tarnavo Fort Knox, Kentucky šarvuočių (,,armored”) divizijoje ir Fort Lee,  Virginia tiekimo skyriuje. Lankė Vasario 16tosios gimnaziją Vokietijoje ir atvykęs į Detroitą tęsė studijas įvairiose mokyklose, įskaitant dabartinį Wayne State universitetą. Vėliau baigė Coyne Electronics institutą. Ilgus metus dirbo Naujienų, Morkūno, Sandare ir Wallace Press spaustuvėse. Daugiau nei 30 metų dirbo Wallace Press Čikagoje ir Hillside. Pradėjo skautavimą 1945 metais Vokietijoje. Atvykęs į Detroitą tęsė skautavimą Baltijos tunte, kur buvo tunto adjutantas ir Mindaugo Skautų draugovės draugininkas. Skautų vyčių įžodį davė netoli Windsor Kanados ir Korp! Vytis pasižadėjimą kartu su dalim Detroito skyriaus junjorais Čikagos metinėje šventėje Jaunimo centre. Persikėlęs į Čikagą, jis sutiko a. a. Vilūnę Maliorytę lietuvių auditorijoje Bridgeport rajone. 1961 metais jie apsivedė ir sulaukė dviejų sūnų Vytenio ir Audriaus. Gyveno Bridgeport, Gage Park ir Ashburn Čikagos rajonuose, o vėliau Homer Glen. Sūnums pradedant skautavimą, vadovavo ir ėjo įvairias pareigas Lituanicos Skautų tunte. Buvo Lituanicos Tunto tuntininkas dviem kadencijom (1982–1986), draugininkas Vilkų ir Dariaus-Girėno Oro skautų draugovėse, viršininkas dvejose Lituanicos skautų tunto Rako stovyklose „Laisvė” (1975) ir „Margirio” (1980). Baigė buriavimo kursus, davė jūrų budžių įžodį ir buvo pakeltas į Jūrų skautininko laipsnį. Buvo išrinktas LSS Brolijos Garbės Gynėju. Išėjęs į pensiją, aktyviai įsijungė į Čikagos Filisterių skautų skyrių (FSS) būdamas iždininkas. Justinas labai mėgo gamtą ir sportą. Dvejus metus buvo Detroito soccer futbolo lygos teisėjas ir ŠALFO Vidurio apygardos sekretorius. A. a. Justinas Kirvelaitis priklausė Čikagos  Akademikų skautų sąjungos filisterių skyriui,  Darius-Girėnas American Legion Post No. 271, Pasaulio lietuvių centrui ir Lietuvių Fondui. Giliai nuliūdę liko: sūnūs Vytenis Kirvelaitis ir Audrius Kirvelaitis su žmona Vilija ir jų vaikais Indraja ir Kovu; brolis Pijus Ruseckas su žmona Aldona ir šeima Lietuvoje, Jonas Malioris su žmona Sharon ir jų vaikais Megan ir Johnnie, Pranė Pakalkienė, dr. Audronė Meškauskienė, Rūta ir Mitchell  Clair su vaikais, Petras ir Teresė Šumskiai bei daugelis kitų giminių Lietuvoje. Velionis bus pašarvotas penktadienį, gruodžio 17 d. nuo 3 v. p. p. iki 9 v. v. Petkus and  Son laidojimo namuose, 12401 South Archer Avenue, Lemont, IL. Laidotuvės įvyks šeštadienį, gruodžio 18 d. Iš laidojimo namų 9:30 val. ryto velionis bus atlydėtas į Palaimintojo Jurgio Matulaičio misiją Pasaulio lietuvių centre Lemonte, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Apeigos privačios Lietuvių Tautinėse kapinėse. Vietoj gėlių šeima prašo aukoti Lietuvių Skautų sąjungos Rako stovyklai („Lithuanian Scouts Association, Inc. Camp Rakas Fund”). Aukas galima siųsti:  Arui Lintakui 3509 Rosemear Avenue,  Brookfield, Illinois 60513-1736.


Pranešame, kad 2010 m. lapkričio 30 d., Bostone, sulaukusi 98 m.  mirė mūsų mylima mama
 A † A SOFIJA GALDIKIENĖ. Nuliūdusios dukterys Regina Mockapetrienė ir Vida Margai-tienė su šeimomis.

Pranešame giminėms ir pažįstamiems, kad 2010 m. gruodžio 9 d., sulaukęs 88 metų amžiaus, mirė
A † A PRANAS ADOMAITIS. Gimė Lietuvoje. Gyveno Crestwood, IL. Nuliūdę liko: sūnus Algimantas su žmona Elaine; duktė Viktorija; sūnus Raimundas su žmona Susana; sūnus Klaudijus su žmona Regina; anūkai Kristina, Debbie, Kenneth, Ryan; seserys su šeimomis Lietuvoje; kiti giminės, draugai ir pažįstami Šiaurės ir Pietų Amerikoje bei Lietuvoje. Velionis buvo vyras a. a. Viktorijos Meižrimaitės-Adomaitienės. A. a. Pranas bus pašarvotas sekmadienį, gruodžio 12 d. nuo 3 v. p. p. iki 8 val. vakaro Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont. Laidotuvės įvyks pirmadienį, gruodžio 13 d. 9:30 val. ryto Petkus Lemont laidojimo namuose. Šv. Mišios 10 val. ryto, Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčioje. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Kviečiame artimuosius, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel.: 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

A † A JOANA ZALNERIUNAS (ATKOČAITIS).
Mirė 2010 m. gruodžio 7 d., savo namuose, sulaukusi 78 metų. Gyveno Bridgeview, IL. Gimė Lietuvoje. Į JAV atvyko 1944 m. Nuliūdę liko: duktė Regina Ayala, sūnūs Andrew ir Paul su žmona Sonia. A. a. Joana buvo žmona a. a. Cajetan. 46 metus išdirbo Mt. Sinai Hospital – Chicago. Velionė bus pašarvota penktadienį, gruodžio 10 d. nuo 3 v. p. p. iki 9 v. v. Palos-Gaidas laidojimo namuose, 11028 S. Southwest Hwy. (7700 W.), Palos Hills, IL. Laidotuvės įvyks šeštadienį, gruodžio 11 d. Iš laidojimo namų 10:45 val. ryto velionė bus atlydėta į Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią, 69th & Washtenaw,  Chicago, kurioje 11:30 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių a. a. Joana bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Laidot. direkt. David Gaidas. Tel. 708-974-4410 arba www.palosgaidasfh.com

A † A GERVIDAS ANSAS BUNTINAS. Mirė 2010 m. gruodžio 6 d., sulaukęs 66 metų amžiaus. Gimė 1944 m. liepos 17 d. Įsrutyje, Rytprūsiuose. Gyveno Chicago, Illinois. Giliai nuliūdę liko: sesuo Aldona Buntinaitė ir sesuo Gilma Eleksis su vyru Henry ir jų šeima, brolis Ramūnas Buntinas su žmona Lilija ir jų šeima, ir brolis dr. Martinas Buntinas su žmona Rūta ir jų šeima bei kiti giminės Kanadoje ir Amerikoje. Gervidas buvo a. a. mirusių  Viliaus ir a. a. Trūdės (Juzaitytės), Buntinų sūnus ir a.a. Margaritos Rūtos brolis. Laidotuvių pamaldos įvyks penktadienį, gruodžio 10 d. Lietuvių Ev. Liuteronų Tėviškės bažnyčioje, 5129 S. Wolf Rd., Western Springs, IL. Lankymas bus nuo 10 iki 11 v. ryto. Laidojimo pamaldos prasidės 11 v. ryto ir po jų velionis bus išlydėtas ir palaidotas Tautinėse lietuvių kapinėse. Laid. direkt. Lack & Sons. Tel. 708-430-5700


Pranešame giminėms ir pažįstamiems, kad 2010 m. gruodžio 6 d., sulaukusi 79 metų amžiaus, mirė
 A † A ALBINA MILIŪNIENĖ SUBAČIŪTĖ. Gimė Lietuvoje, Alvito parapijoje. Gyveno Chicago, Marquette Park apylinkėje. Nuliūdę liko: vyras Kęstutis; sūnus Jonas su šeima; sesuo Elena su šeima Lietuvoje; sūnėnas Rimvydas Milūnas; dukterėčia Violeta Telez su šeima; dukterėčia Dalia Rupsch su šeima bei kiti giminės. A. a. Albina bus pašarvota penktadienį, gruodžio 10 d. nuo 4 val. p. p. iki 8 val. vakaro Brady Gill laidojimo namuose, 2929 W. 87th St., Evergreen Park. Laidotuvės įvyks šeštadienį, gruodžio 11 d. 9 val. ryto  Brady Gill laidojimo namuose. Šv. Mišios 9:30 val. ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

A † A ALDONA BUKAVECKAITĖ MACKEVIČIENĖ
. Mirė 2010 m. gruodžio 3 d., sulaukusi 91 metų amžiaus. Gimė Lietuvoje, Marijampolėje, teisėjo Vlado Bukavecko ir mokytojos Janinos Vitkauskaitės-Bukaveckienės šeimoje. Ilgus metus gyveno New York City, vėliau Palos Heights, IL. Studijavo teisę. 1942 metais baigė Vilniaus universitetą. Priklausė Akademiniui  Skautų sąjūdžiui. Pasitraukusi į Vakarus, 1945–1949 metais studijavo prancūzų kalbą ir literatūrą Sorbonnos universitete, Paryžiuje. Atvykusi į Jungtines Amerikos Valstijas, 1952–1957 metais dirbo Lietuvos generaliniame konsulate New York City. 1957 metais Columbia University įsigijo magistro laipsnį bibliotekininkystės srityje. 1961–1991 metais, dirbo Queens rajono viešoje bibliotekoje, kur nuo 1975 metų buvo skyriaus vedėja. 1991– 1994 metais JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto valdybos kultūros tarybos narė. 1993–1994 metais Tautos fondo tarybos narė. Velionė buvo a. a. Stepo Mackevičiaus našlė, a. a. Inos Jurkštienės Kurauskienės sesuo, a. a. Tomo Jurkšto krikšto mama. Nuliūdę liko: brolis Tadas Bukaveckas su žmona Irena ir jų vaikai: Kristina Vaičikonienė su sūnum Jonu; krikšto duktė Viktorija Juodgudienė su vyru Gintautu; dr. Paulius Bukaveckas; seserėčia Laura Jurkštaitė Follenweider su vyru Michael ir kiti giminės Lietuvoje, Australijoje, Anglijoje bei Amerikoje. Atsisveikinimas su velione įvyks penktadienį, gruodžio 10 d., 9 val. r. Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, kurioje 10 val. r. bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Aldona bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

A † A Inžinierius ALGIMANTAS POVILAS URBUTIS.
Mirė 2010 m. lapkričio 24 d. Gimė 1926 m. Jurbarke. Gyveno Palos Heights, IL. Nuliūdę liko: žmona Dalia TallatKelpšaitė, dukterys Aldona Urbutytė ir Dalia Stropienė su vyru Mariumi ir dukromis Viktorija ir Julija. Lietuvoje liko seserys Irena ir Liuda su šeimomis bei mirusių sesers Dalios, brolių Albino, Antano ir Beniaus šeimos; Amerikoje teta Viktorija Butkienė su dukra Dana ir artimi giminės Kinderių šeima; švogeris Rimtis Tallat-Kelpša su žmona Maryte bei dukromis Rūta ir Audra su šeima;  a. a. svainės Janinos vyras Jurgis Prapuolenis,  žmonos pusseserė Jūratė Zelba su dukromis Rasa Wise su šeima ir Rima Zigaitytė; plati giminė Lietuvoje, artimieji ir pažįstami Amerikoje. Velionis buvo pašarvotas sekmadienį, lapkričio 28 d., Lack and Sons laidojimo namuose, 9236 S. Roberts Road, Hickory Hills, IL. Laidotuvės įvyko pirmadienį, lapkričio 29 d. Iš laidojimo namų, a.a. Algimantas nulydėtas į Palaimintojo Jurgio Matulaičio misiją, Lemonte. Po Mišių velionis buvo palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Vietoje gėlių, prašome aukoti Vydūno Jaunimo fondui. Laidot. direkt. Lack and Sons, tel. 708-430-5700


A † A JANINA DUDAITĖ-CUKURAS. Mirė 2010 m. lapkričio 24 d., sulaukusi 100 metų. Gimė 1910 m. gegužės 10 d., Palėvenės parapijoje, bet užaugo prie Šimonių Melaišiose. Baigė Kupiškio vidurinę mokyklą ir lankė Panevėžio mergaičių gimnaziją.Buvo amatų mokyklos mokytoja Kaune iki pasitraukimo 1944 m. Vokietijoje gyveno Kempteno lietuvių telkinyje. Dėdės Samo krantus išvydo 1948 m. Atvyko į Waterbury, Conn. Netrukus atsirado jos numylėtoje Čikagoje, kur netrukus ištekėjo už Antano Cukuro. Didžiausią dalį savo gyvenimo praleido Marquette Park. Buvo Lietuvių Fondo ir „Draugo” rėmėja. Liūdi: a. a. brolio Broniaus žmona Agota Duda ir jos keturi sūnūs Rimantas, Kęstutis, Vidmantas, Vytenis su žmonomis ir anūkais. Visi gyvena Los Angeles apylinkėse. Taip pat liūdi a. a. Antano dukterėčia Dalia Tallat-Kelpša-Urbutis; sūnėnas Rimtis Tallat-Kelpša su žmona ir vaikais; Jurgis Prapuolenis (a.a. Janinos Tallat-Kelpša vyras); jos pusbrolis Eugene Stonikas, žmona Myee, su visais šeimos nariais. A. a. Janina pašarvota antradienį, lapkričio 30 d. nuo 9 val. ryto iki 10 val. r. Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, 2700 W. 69th  St., Chicago. Šv. Mišios 10 val. ryto. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com


Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 2010 metų lapkričio 21 d. į Amžinybę iškeliavo
 A † A LESTER W. BUCZEK. Gimė 1957 m. vasario 10 d. Lenkijoje. Gyveno Oak Park, IL. Nuliūdę liko: žmona Nora Spurgytė; mamytė Helen Klich Buczek; brolis Ted su žmona Doreen; sesuo Mary Sutherland su vyru Daniel; sesuo Alice Rasutienė su vyru Andrium; dukterėčios Christina ir Stephanie; sūnėnai Joshua, Lukas, Aras ir Aleksas; uošviai Jonas ir Rūta Spurgiai, svainė Asta Širvelienė su vyru Ramūnu ir šeima bei kiti giminės Lenkijoje. A. a. Lester buvo sūnus a. a. Bronislaw Buczek. Velionis buvo pašarvotas antradienį, lapkričio 23 d. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont. Šv. Mišios buvo aukotos trečiadienį, lapkričio 24 d. Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčioje, Lemont. A. a. Lester palaidotas Resurrection kapinėse, Justice, IL. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com


A † A ŽIVILĖ ANTANINA ŽEMGULYTĖ-McPOLIN. Mirė 2010 m. lapkričio 18 d., sulaukusi 75 metų. Gimė Kaune a. a. plk. dr. Juozo Žemgulio šeimoje. Karui baigiantis, su broliu, seserimis ir našle motina, pasitraukė į Vakarus. 1949 m. atvyko į JAV ir apsigyveno Čikagoje.  Baigė Maria High School, Grant Hospital School of Nursing. Studijas tęsė Loyola universitete ir jas baigė St. Xavier universitete magistro laipsniu nursing srityje. Ilgus metus dirbo ir mokytojavo Čikagos ligoninėse. Jaunystėje buvo aktyvi L.S.T. Korp! Neo Lithuania narė. Nuliūdę liko: duktė Nida McPolin, sūnus Jim McPolin su žmona Gabi ir dukra Maya, brolis dr. Juozas Žemgulys su žmona Veronica, jų dukra Andrea ir sūnūs Juozas, Paulius, Vincas; sesers a. a. Eglės Narbutienės dukra Julytė, sūnūs Darius, Andrius ir kiti giminės, gyvenantys JAV ir Lietuvoje. Atsisveikinimas įvyks lapkričio 26 d., 10 val. ryto iki 1 val. p. p. Schmaedeke Funeral Home, 10701 Harlem Ave., Worth, IL. Tel. 1708-448-6000. Velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Laidotuvės privačios.


A † A JANINA MONKUTĖ-MARKS. Mirė 2010 m. lapkričio 13 d. Gimė Lietuvoje. Gyveno Hyde Park, Illinois ir Sanibel, Florida. Velionė buvo žmona a. a. Ira Marks. Giliame liūdesyje liko: sūnūs Sigitas Nagys su žmona Elizabeth, Daniel Marks su žmona Vida, Peter Marks su žmona Dorothy ir Paul Marks su žmona Anna, jų šeimos, giminės ir artimieji. A. a. Janinos pagerbimas vyks trečiadienį, lapkričio 17 d. 11 val. ryto Sinai Temple 15 W. Delaware Place, Chicago, Illinois. Vietoje gėlių prašome aukoti Janina Marks Charitable Foundation, 5490 S. Shore Dr., 4–S, Chicago, IL 60615. Maloniai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti pagerbime. Laidotuvės bus privačios.


Pranešame giminėms ir pažįstamiems, kad 2010 m. lapkričio 12 d., sulaukusi 97 metų amžiaus, mirė
 A † A (DOMA) DOMICELĖ PETRUTYTĖ. Gimė Lietuvoje, Plungės rajone, Mišėnių kaime. Gyveno Chicago, IL, Marquette Park apylinkėje. Nuliūdę liko: dukterėčia Rita Janz su vyru Daniel; dukterėčia Vaida Eirošiūtė bei kiti giminės Lietuvoje. A. a. Domicelė bus pašarvota trečiadienį, lapkričio 17 d. nuo 9 v. r. iki 11 val. ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, Marquette Park. Šv. Mišios bus aukojamos 11 val. ryto. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Lietuvių Tautinėse kapinėse. Kviečiame artimuosius, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

A † A REGINA SONGINAITĖ RASLAVIČIENĖ.
Mirė 2010 m. lapkričio 8 d., sulaukusi 88 m. amžiaus. Gimė Kaune, 1922 m. balandžio 20 d., buvo baigusi Šiaulių gimnaziją ir studijavo lituanistiką Vilniuje. Čikagoje rašė lietuvių spaudoje. Liūdesyje liko: vyras Leonas, vaikai – Raminta, Jolanta ir Linas, anūkai – Leila, Daina ir Darius su šeimomis bei kiti giminės JAV ir Lietuvoje. Velionė bus pašarvota trečiadienį, lapkričio 10 d. nuo 3 val. p. p. iki 8 val. vak. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 So. Archer Avenue, Lemont, IL. Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, lapkričio 11 d. 9:30 val. ryto Petkus laidojimo namuose. A. a. Regina bus palydėta į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com


A † A Mokytoja ADELĖ RUTKAITĖ STRIUPAITIENĖ.
Po trumpos ligos staigiai mirė 2010 m. lapkričio 2 d., sulaukusi 59 metų. Gimė Southern Pines, North Carolina valstijoje, gyveno Čikagoje ir Palos Heights, IL. Nuliūdę liko: vyras Petras, sesuo Daiva Orentienė su vyru Alfredu, visi Orentų šeimos nariai, brolis Justinas Rutka, brolienė Susan Sakai, sūnėnai Ian ir Erik, dėdė Balys Kėkštas, pusbrolis Ričardas Kėkštas su žmona Diane ir vaikais, visi Boese-Lapinskų šeimos nariai, krikšto dukra Christine Konzcal ir jos tėvai Dennis ir Nijolė Konzcal, kiti giminės ir draugai JAV, Kanadoje ir Lietuvoje. Velionė bus pašarvota penktadienį, lapkričio 5 d., nuo 3 val. p. p. iki 8 val. v. Palos-Gaidas laidojimo namuose, 11028 S. Southwest Highway, Palos Hills. Laidotuvės įvyks šeštadienį, lapkričio 6 d., su aplankymu 9 val. ryte Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje Brighton Park. Po aplankymo šv. Mišios už jos sielą bus aukojamos 10 val. r. Po šv. Mišių a. a. Adelė bus palaidota Šv. Kazimiero  lietuvių ka-pinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Laidotuvių direkt. David Gaidas, tel. 708-974-4410 arba www.palosgaidasfh.com


A † A DIANA STRAUSS (KREKOVECKAS).
Mirė 2010 m. spalio 31 d., sulaukusi 73 metų. Nuliūdę liko: sūnūs Ernest ir Kevin Strauss; anūkai Arlis, Adler ir Victor Strauss; sesuo Tamara Peck; dukterėčia Lana Butnis. A. a. Diana buvo sesuo a. a. Ruth Butnis, MD. Iki pensijos ji dirbo med. sesele ir sekretore. Velionė bus pašarvota penktadienį, lapkričio 5 d. nuo 9 val. ryto iki 12 val. p. p. Adolf FH & Cremation Services Ltd. laidojimo namuose, 7000 S. Madison St., Willowbrook, IL.A. a. Diana bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Infromacija tel. 630-325-2300 arba www.adolfservices.com


A † A skulptorius RAMOJUS MOZOLIAUSKAS.
Mirė 2010 m. spalio 30 d. Gimė Lietuvoje, Kaune. Gyveno Lemont, IL. Nuliūdę liko: žmona Janina Pilipauskaitė-Mozoliauskas; švogeris Romualdas Pilipauskas su žmona Brone ir jų vaikai; Jonas Rimkūnas su žmona Gražina ir jų vaikai. Liūdi kiti artimieji ir giminės bei daug draugų. A. a. Ramojus buvo aktyvus Lietuvių pasaulio centro ir bendruomenės rėmėjas, didelis gamtos mylėtojas. Velionis bus pašarvotas antradienį, lapkričio 2 d. nuo 3 val. p. p. iki 9 val. vak. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave., Lemont, IL. Laidotuvės įvyks trečiadienį, lapkričio 3 d. 9:30 val. ryto Petkus Lemont laidojimo namuose, iš kur a. a. Ramojus bus palydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 10 val. ryto buvo aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Vietoj gėlių prašom aukoti „Lietuvos Vaikų viltis” organizacijai. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-984-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

A † A REGINA VAITKŪNAS VAITKEVIČIENĖ
. Iškeliavo į Amžinybę 2010 m. spalio 28 d., sulaukusi 96 metų. Gimė 1913 m. gruodžio 21 d., Kybartuose. Kartu su vyru a. a. Adomu Vaitkevičiumi į Ameriką atvyko 1948 m. Giliame liūdesyje liko: duktė Daiva su vyru Pranu Meile, anūkė Alina Meilytė, sūnus Algimantas Vaitkevičius su žmona Kimberly, sesuo Sofija Vališkienė su šeima Lietuvoje; brolienė Birutė Savickienė su šeima; a. a. vyro dukterėčia Jūratė Tamulaitienė su vyru Jonu ir šeima; sūnėnai dr. Arūnas Dailydė ir Kastytis Dailydė su šeimomis Kanadoje bei kiti draugai ir pažįstami. Velionė bus pašarvota trečiadienį, lapkričio 3 d. nuo 3 val. p. p. iki 9 v. v. Lack & Sons laidojimo namuose, 9236 S. Roberts Rd., Hickory Hills, IL. Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, lapkričio 4 d. Iš laidojimo namų 9:30 val. ryto velionė bus atlydėta į Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią, kurioje 10:30 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių a. a. Regina bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Laidot. direkt Lack & Sons, tel. 708-430-5700


A † A KOSTAS NORVILA.
Po trumpos ligos iškeliavo į amžinybę 2010 m. rugsėjo 12 d., sulaukęs 90-ties metų. Gimė Žemaitijoje, baigė Švėkšnos gimnaziją. Studijavo Dotnuvos akademijoje ir Vilniaus universitete miškininkystę. Liko žmona Juzė, sūnus Algis su žmona Dana, anūkai Gintas, Nika ir Austė, dukra Danutė su vyru Peter, anūkas Robertas; brolienė Ona Norvilienė su gausia šeima, dr. Algis, Gražina, Stasys, Kęstutis, Liusytė ir Vitas su šeimomis. Monroe, MI liko kito brolio vaikai Vita ir Minas, pusseserė Joana, seserėčia Nijolė su vyru Kenneth ir dukra Marija; brolienė Elena Liaukuvienė ir dukra Lilė, seserėčia Sniegė ir Juozas Masiuliai, dukros Irutė ir Nida. Laidot. direkt.: Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com


A † A EUFROZINĖ MACKEVIČIUS PADREZAITĖ. Mirė 2010 m. spalio 23 d., sulaukusi 88 metų amžiaus. Gyveno Denver, Colorado, anksčiau Brighton Park. Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno daugiau nei 60 metų. Nuliūdę liko: vaikai Zigmantas su Chistine, Audrey Schultz; Milita Barba ir Jūratė su John Storm; anūkai Lisa ir Irene Schultz, Michael su Susan Mackevicius, Kristy Ann su Phillip Angus; proanūkiai Hunter Schaltz, Maximillian Angus ir Lauren Elizabeth Mackevicius. A.a. Eufrozinė buvo žmona a.a. Antano ir močiutė a. a. Jason Mackevicius. Ji priklausė šauliams, Brighton Park Namų savininkų bendrijai, buvo Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčios choro narė. Velionė pašarvota ketvirtadienį, spalio 28 d., nuo 4 val. p. p. iki 8 val. v. Alliance (Gaidas-Damid FD) laidojimo namuose, 4330 S. California Ave, Chicago, IL. Laidotuvės įvyks penktadienį, spalio 29 d. Iš laidojimo namų 9:30 val. ryto velionė bus atlydėta į Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčią, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po šv. Mišių a. a. Eufrozinė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Laidot. direkt.: Gerald F. Daimid, tel. 773-523-0440, arba 708-822-4604


A † A Dr. JUOZAS MEŠKAUSKAS.
Mirė 2010 m. spalio 21 d., sulaukęs 104 metų amžiaus. Gimė Lietuvoje, Debeikių kaime. Ilgus metus gyveno Chicago, IL, vėliau persikėlė į Beverly Shoreds, IN.
A. a. dr. Juozas Meškauskas nuo 1941 iki 1944 m. buvo VDU Medicinos fakulteto dekanas. 1949–1957 metais jis buvo Ateitininkų federacijos tarybos pirmininkas, taip pat Illinois lietuvių gydytojų draugijos pirmininkas, Katalikų Mokslų Akademijos narys, Amerikos Lietuvių Romos Katalikų federacijos pirmininkas ir veiklus veikėjas. Už krikščioniškos veiklos nuopelnus popiežius Jonas Paulius II apdovanojo dr. J. Meškauską Šv. Silvestro medaliu. Velionis buvo a.a. Jonės Meškauskienės vyras, a. a. Tauro ir a. a. Rimo Gaižučių senelis. Dideliame nuliūdime liko: duktė dr. Marija Meškauskas, sūnus dr. Jonas Meškauskas su žmona Martha; anūkė dr. Vida Gaižutytė-Simokaitienė su vyru Edvardu ir proanūku Matuku; liūdi proanūkas Tomas Cook, sesuo Bronė Steikūnienė ir kiti giminės Lietuvoje bei Amerikoje. Velionis bus pašarvotas penktadienį, spalio 29 d., nuo 3 val. p. p. iki 9 val. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave., Lemont, IL. Laidotuvės įvyks šeštadienį, spalio 30 d. 9:30 val. ryto Petkus Lemont laidojimo namuose, iš kur a. a. dr. Juozas bus palydėtas į Palaimintojo Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 10 val. r. buvo aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių laidotuvių apeigos bus privačios. Vietoje gėlių prašome aukoti Ateitininkų šalpos ir Dainavos stovyklos fondams. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime. Laidot. direkt.: Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600

A † A
OLIMPIA BAUKIENĖ. Mirė š. m. spalio 7 d. Velionė bus pašarvota antradienį, spalio 12 d., 8:30 val. r. Šv. Antano bažnyčioje (Cicero, IL). Šv. Mišios už a. a. Olimpios sielą – 10 val. r. Po Mišių – laidotuvės Šv. Kazimiero kapinėse.

A † A ANITA LEKŠIENĖ.
Mirė 2010 m. rugsėjo 29 d. Gimė 1922 m. gruodžio 4 d. Alkos kaime, šalia Šilutės, Lietuvoje. Nuliūdę liko: sūnūs Martin su žmona Lisa, George su žmona Linda, anūkai Kristofer ir Kimothy; broliai Mikas Gelžinis, gyvenantis Vokietijoje, ir Martin Gelžinis, Kanadoje. Velionė bus pašarvota šeštadienį, spalio 2 d., nuo 9:30 val. r. iki 11 val. r. Lietuvių evangelikų liuteronų lietuvių „Tėviškės” bažnyčioje, 5129 S. Wolf Rd., Western Springs, IL. 11 val. ryto vyks laidojimo pamaldos. Po Pamaldų velionė bus palaidota Bethanie kapinėse.
Vietoje gėlių prašome aukoti bažnyčiai. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime ir laidotuvėse. Laidot. direk. Lack & Sons FH. Tel. 708-430-5700

A † A STASĖ STROPUTĖ-ILGINIENĖ. Mirė 2010 m. rugsėjo 29 d., sulaukusi 89 metų. Gimė Šiemulių kaime, Kulių valsčiuje, Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 61 metus. Nuliūdę liko: sūnus Kastytis su žmona Carolyn; dukros Danguolė Ilginytė, Nijolė Dargienė ir vyras Liūtas; Daiva Sexton su vyru Jeffrey; anūkai Danielle Csanady, Tiffany Mullarkey, Michael Ilginis ir Matthew Ilginis su šeimomis, Katherine Ilginis, Lara Dargytė ir Rimas Dargis, Kristen ir Bridget Sexton bei kiti giminės, draugai ir pažįstami; Lietuvoje a.a. sūnaus Rimanto žmona Natalija, anūkai Žydrūnas su šeima, Evaldas ir kiti giminės, Vokietijoje anūkė Ilona Kannengiesser su šeima; 9 proanūkiai, vienas proproanūkis. Velionė bus pašarvota sekmadienį, spalio 3 d. nuo 3 v. p. p. iki 9 v. v. Palos-Gaidas laidojimo namuose, 11028 S. Southwest Hwy, Palos Hills, IL. Laidotuvės įvyks pirmadienį, spalio 4 d. Iš laidojimo namų velionė bus atlydėta į Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią, kurioje 10:30 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių a. a. Stasė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.Vietoje gėlių prašome aukoti Lietuvos Našlaičių Globos komitetui ar Jėzuitų Baltic Project. Laidot. direkt. David Gaidas. Tel. 708-974-4410 arba www.palosgaidasfh.com


A. a. poeto Kazio Bradūno našlė A † A KAZIMIERA BRADŪNIENĖ-PODOLSKYTĖ. Mirė 2010 m. rugsėjo 26 d., Vilniuje, sulaukusi 92 metų amžiaus. Gimė 1918 m. birželio 3 d. Augo Keturvalakiuose. Studijavo lietuvių literatūrą Vytauto Didžiojo ir Vilniaus universitetuose. Į  Vakarus pasitraukė 1943 metais, gyveno Miunchene. Į Ameriką atvyko 1949 m., gyveno Baltimorėje, o vėliau Čikagoje. Darbavosi lituanistinio švietimo gretose. Daug metų dirbo korektore „Draugo” redakcijoje. Į Vilnių galutinai grįžo 1995 m. ir kartu su vyru įsijungė į kultūrinį gyvenimą. Nuliūdę liko: dukra Elena su vyru Audrium Aglinsku ir jų dukra Vaiva; dukra Lionė su vyru Andrium Kazlausku, vaikai Aista ir Dainius; a. a. sūnaus Jurgio našlė Loreta ir vaikai Rita, Vytas ir Gintas; Lenkijoje liko a. a. brolio Juozo vaikai su šeimomis. Velionė pašarvota laidojimo centre šalia Šv. Petro ir Povilo bažnyčios, antradienį, rugsėjo 28 d. 3 val. p. p. Trečiadienį, rugsėjo 29 d. 1 val. p. p. a. a. Kazimiera bus išlydėta į Antakalnio kapines ir palaidota šalia vyro Menininkų kalnelyje.


Pranešame giminėms ir pažįstamiems, kad 2010 m. rugsėjo 26 d., sulaukusi 92 metų amžiaus, mirė
A † A GENOVAITĖ MODESTAVIČIENĖ MODESTIENĖ MEJERYTĖ. Gimė Lietuvoje, Amerikoje išgyveno 61 metus. Gyveno Willow Springs, IL. Nuliūdę liko: sūnus Eduardas su žmona Regina; sūnus Algirdas su žmona Tatiana; anūkai Saulius su žmona Robin ir Lina Modestai, Aleksas ir Liana Modestai; dukterėčios Liūda Rugienienė ir Dana Melynauskienė su šeimomis; krikšto sūnus Rimantas Griškelis su žmona Regina; giminės Lietuvoje ir Amerikoje. A. a. Genovaitė buvo žmona a. a. Cezario, sesuo a. a. Teodoros, a. a. Aleksandros, a. a. Juzės, a. a. Onos, a. a. Alekso ir a. a. Viktoro. Velionė buvo mokytoja Vokietijoje, priklausė skautams (skautininkė) ir buvo Korp! Neo Lithuania garbės filisterė. A. a. Genovaitė bus pašarvota ketvirtadienį, rugsėjo 30 d. nuo 4 v. p. p. iki 9 val. vak. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti  Derby Rd.), Lemont. Laidotuvės įvyks penktadienį, spalio 1 d. 9:30 val. ryto Petkus Lemont laidojimo namuose. Šv. Mišios bus aukojamos 10 val. ryto, Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčioje. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Vietoje gėlių prašome aukoti „Saulutei” arba Lithuanian Mercy Lift. Kviečiame artimuosius, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel.: 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

Pranešu draugams ir pažįstamiems, kad 2010 m. rugsėjo 24 d., sulaukęs 96 metų, užbaigė savo gyvenimo kelionę A † A OSVALDAS NAGELĖ. Gimė Rokiškio rajone, gyveno ir dirbo Čikagos padangėje, prieš 40 metų išėjęs į pensiją, apsigyveno Hot Springs, Arkansas. Šv. Mišios už jo sielą bus aukojamos Hot Springs St. John bažnyčioje penktadienį, spalio 1 d., 10 val. r. Laidotuvėmis rūpinsis Gross Funeral Home tel. 501-624-1244. Velionio pageidavimu jo palaikai bus sudeginti ir palaidoti Crestview cemetery, Chapel Mausoleum, Level D, Crypt 4.
Nuliūdęs jo draugas Faustas Strolia


A † A JONAS KASIS.
Mirė 2010 m. rugsėjo 23 d., sulaukęs 86 metų. Gyveno Orland Park, IL. Nuliūdę liko: žmona Ina, Jono dukra Rovena su vyru John Rekenthaler, anūkas Jonathan, žmonos pusseserės a. a. Laimos Luneckienės vyras Antanas ir jų dukros Daiva su vyru Tytus Bulicz; Gina Cabal, vaikai Alexandras ir Andrius; sūnus Algis ir Ina Luneckai, jų vaikai Gina ir Antanas, kiti giminės Lietuvoje. Velionis bus pašarvotas antradienį, rugsėjo 28 d. nuo 3 v. p. p. iki 9 v. v. Lack & Sons laidojimo namuose, 9236 S. Roberts Rd., Hickory Hills, IL. Atsisveikinimas įvyks trečiadienį, rugsėjo 29 d. Iš laidojimo namų 9 val. ryto velionis bus atlydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Laidotuvės privačios. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime ir šv. Mišiose. Laidot. direkt. Lack & Sons. Tel. 708-430-5700

A † A VLADAS ZINKEVIČIUS. Mirė 2010 m. rugsėjo 14 d., sulaukęs 94 metų. Gyveno Lemont, IL. Gimė Lietuvoje, Vilkaviškio apskrityje, Alvito valsčiuje, Vaikšlokio kaime. Amerikoje gyveno nuo 1949 metų. Nuliūdę liko: žmona Jadvyga, dukros Irena ir Joana su šeimomis, brolis Vincas su šeima, krikšto dukra Vida Zinkutė bei kiti giminės Lietuvoje. Velionis pašarvotas ketvirtadienį, rugsėjo 16 d. Palos Gaidas laidojimo namuose. Laidotuvės įvyks penktadienį, rugsėjo 17 d. Šv. Mišios už a. a. Vladą bus aukojamos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, Marquette Park 10 val. ryto. Po Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

A † A STASYS ŽIDONIS. Mirė 2010 m. rugsėjo 9 d. Gyveno Riverside, IL. Nuliūdę liko: brolis Henrikas; seserys Genovaitė ir Liolė bei jų šeimos ir artimieji. A. a. Stasys buvo vyras a. a. Birutės. Velionis buvo pašarvotas pirmadienį, rugsėjo 13 d. 9 val. ryto Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, kurioje 10 val. ryto buvo aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių a. a. Stasys buvo palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Nuoširdžiai dėkojame visiems dalyvavusiems šv. Mišiose ir laidotuvėse bei pareiškusiems užuojautą.

A † A Inž. ALFONSAS PARGAUSKAS.
Mirė 2010 m. rugsėjo 19 d., sulaukęs 91 metų amžiaus. Gimė Lietuvoje. Gyveno Lemont, IL. Velionis buvo a. a. Vlados Pargauskienės vyras. Dideliame nuliūdime liko: dukros Dana Murray su vyru Kevin ir Vida PargauskaitėBurklow, liūdi anūkai Amber Lannin su vyru Dan ir jų dukrytė Emma, Ryan Burklow, Shawn ir Mercy Murray, brolis Juozas Pargauskas su šeima Kanadoje; švogerė Dana Stankaitytė bei Dalia ir Liudas Stankaičiai su šeima, kiti giminės Amerikoje, Kanadoje ir Lietuvoje. Velionis bus pašarvotas, antradienį, rugsėjo 21 d. nuo 4 val. p. p. iki 9 val. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave., Lemont, IL. Laidotuvės įvyks trečiadienį, rugsėjo 22 d. 9:30 val. ryto Petkus Lemont laidojimo namuose, iš kur a. a. Alfonsas bus palydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Vietoj gėlių prašom aukoti Ateitininkų fondui.
Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com


A † A Dr. FRANCIS (PRANAS) MAŽEIKA. Mirė 2010 m. rugsėjo 18 d., sulaukęs 92 metų amžiaus. Gimė Lietuvoje. Gyveno Chicago, IL. Dideliame nuliūdime liko: žmona Aldona; duktė Marytė Utz su vyru John, sūnus dr. Jonas Mažeika su žmona Susan ir sūnus Petras Mažeika su žmona Angela. Liūdi anūkai Andrius Utz su žmona Lisa, Onutė Gecevičienė su vyru Rimu, Stefutė D’Agostino su vyru Matthew, Katherine Mažeika, Stephen Mažeika, Amber Marquardt su vyru Paul, Philip Mažeika su žmona Kristy, Julie,  Summer ir Alta Mažeika; liūdi penki proanūkiai ir brolis Vytautas Mažeika su žmona Danute bei kiti giminės. A. a. dr. Francis buvo ilgametis Holy Cross ligoninės daktaras ir JAV Oro Pajėgų (Air Force) atsargos majoras. Velionis bus pašarvotas penktadienį, rugsėjo 24 d. nuo 3 v. p. p. iki 9 val. vakaro BradyGill laidojimo namuose, 2929 W. 87th Street, Evergreen Park, IL. Laidotuvės įvyks šeštadienį, rugsėjo 25 d. 10 val. ryto BradyGill laidojimo namuose, iš kur a. a. dr. Francis bus palydėtas į Christ the King bažnyčią, 9235 S. Hamilton Ave., Chicago, IL, kurioje 10:30 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Vietoj gėlių prašom aukoti Kauno Jėzuitų gimnazijai. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

A † A HENRIKAS VENCLAUSKAS.
Mirė 2010 m. rugsėjo 14 d. Gyveno Orland Park, anksčiau Čikagoje. Gimė 1921 m. rugsėjo 27 d. Lietuvoje, Šiauliuose, Stanislavos ir Kazimiero Venclauskų šeimoje. Medicinos mokslus baigė Vokietijoje. Amerikoje pagal specialybę dirbo įvairiose klinikose. Nuliūdę liko: žmona Loreta, velionio dukros Dana Marija ir Vida, sesuo Gražbilė Lietuvoje. A. a. Henrikas buvo tėvas a. a. Arūno. Velionis pašarvotas penktadienį, rugsėjo 17 d. nuo 3 v. p. p. iki 8 v. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL. Laidotuvės įvyks šeštadienį, rugsėjo 18 d. Iš laidojimo namų velionis bus atlydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. A. a. Henrikas bus palaidotas Calvary kapinėse, Waterbury, CT, šalia savo artimųjų. Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

A † A BRONIUS SATKŪNAS.
Mirė 2010 m. rugsėjo 13 d. Gyveno Richmond, VA. Nuliūdę liko: žmona Eugenija, dukros Viktorija ir Kristina, sūnus Leonas, anūkas Tadas.

A † A  IRENA BALEIŠYTĖ ALANTIENĖ.
Atsiskyrė su šiuo pasauliu 2010 m. rugsėjo 7 d. Henry Ford ligoninėje Detroit, MI, sulaukusi 86 metų amžiaus. Amerikoje (Redford, MI), išgyveno 61 metus. A. a. Irena buvo a. a. Vytauto Alanto mylima žmona. Velionė paliko: sūnų Algį  Alantą, vaikaitę Laurą su vyru Chris Pace bei provaikaitę Lucy; sūnų Giną  Alantą. Pagal velionės pageidavimą jos kūnas buvo sudegintas ir palaikai bus palaidoti Lietuvoje. Gedulingos šv. Mišios už velionę bus aukojamos š. m. rugsėjo 13 d., 11 val. r. Dievo Apvaizdos lietuvių bažnyčioje, Southfield, MI. Šeima prašo visus dalyvauti  gedulingose Mišiose. Laidotuvių direktorė Yolanda M. Zaparackienė. Tel. 313-554-1275

A † A GIEDRA GUSTAITĖ. Mirė 2010 m. rugsėjo 5 d., sulaukusi 63 metų, gyveno Los Angeles, CA. Gimė 1946 m. rugsėjo 24 d., Meerbeck, Vokietijoje. Giedrutė buvo dukra a. a. Prano Gusto ir a. a. Onos Ardaravičiūtės Gustienės. Nuliūdę liko: sesuo Danutė GustaitėJanutienė su dukromis Daina ir Viltimi, jos vyru Mark Skiles ir dukrele Tekle, giminaitis Raimundas Banevičius su žmona Irma ir sūnumi Vytautu, kiti giminės ir artimieji Amerikoje ir Lietuvoje. Giedra dirbo Los Angeles County Consumer Affairs Department, vėliau Nissan Corp, o paskutinius 10 metų mokytoja Los Angeles miesto mokyklose. Priklausė Lietuvių skautų organizacijai, buvo skautė akademikė, Lietuvių Fondo narė, rėmė Lietuvos Dukterų ir Lietuvos vaikų vilties organizacijų veiklą. Vietoje gėlių prašome aukoti vienai iš šių organizacijų. Buvo žinoma kaip puiki margučių margintoja, daug metų mokė vaikus ir suaugusius šio meno per Los Angeles Lietuvių dienas ir liaudies amatų ir meno festivaliuose. Mišios už a. a. Giedros Gustaitės sielą bus aukojamos spalio 9 d. 11 val. ryto, Šv. Kazimiero bažnyčioje, Los Angeles. Pietūs parapijos salėje.

A † A SAULIUS EDMUND KAZLAS.
Mirė 2010 m. rugpjūčio 28 d. sulaukęs 51 metų. Gyveno La Porte, IN, anksčiau Chicago, IL. Nuliūdę liko: žmona Ellen Kirby; sesuo Lydija, brolis Ray Kazlas. A. a. Saulius buvo sūnus a. a. Antano ir a. a. Stasės Pilka Kazlas. Priklausė Carpenter’s Union/Chicago Local 10; buvo Raudonojo Kryžiaus savanoris; mėgo vandenį, gamtą, gyvūnus ir gyvenimą. Atsisveikinimas su velioniu įvyks penktadienį, rugsėjo 10 d. 1 val. p. p. Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje, 4400 S. California Ave., Chicago, IL.

Su giliu liūdesiu pranešame, kad 2010 m. rugsėjo 4 d. į Amžinybę staigiai iškeliavo mūsų brangus vyras, tėvelis ir senelis A † A EUGENIJUS PETRAS VILKAS. Jis buvo uolus LSS skautininkas ir akademikas, LB ir BALFo veikėjas, garsus suvirinimo ir mechanikos inžinierius. Eugenijus gimė 1921 m. kovo 30 d. Panevėžyje, 1945 m. rugsėjo 29 d. Vokietijoje vedė Ireną Starevičiūtę. Iki 1968 m. gyveno Čikagoje, po to su šeima persikėlė gyventi į Los Angeles, CA. Nuliūdę liko: žmona Irena, sūnus Vytenis su žmona Vita Polikaityte, anūkai Aleksas ir Marius; dukros Gražina Grinienė su vyru Vygintu, anūkas Aliukas, dukra dr. Alma Vilkaitė-Stočkienė su vyru Rimantu, anūkai Tauras, Auksė Norvaišienė su vyru Kastyčiu; Regina Jogienė su vyru Jurgiu, anūkai Gytis, Viktoras, Karina ir Kristė, sesuo Olė Lesčius gyvenanti Hamilton, Canada, pusbrolis kun. Antanas Saulaitis, pusseserė Marytė Stankus-Saulaitė bei kiti giminės. Norinčius aukoti a. a. Eugenijaus atminimui, aukas prašome siųsti Vydūno fondui arba Skautybės fondui.


A † A ANTANAS ŠAULYS.
Mirė 2010 m. rugsėjo 4 d., sulaukęs garbaus amžiaus. Gimė Lietuvoje, Stemplių kaime, Švėkšnos valsčiuje. Gyveno Marquette Park apylinkėje. Amerikoje išgyveno 61 metus. Velionis buvo a. a. Elenos Oželytės-Šaulienės vyras, a. a. dr. Vacio Šaulio ir a. a. Juzefos Stirbienės brolis. Dideliame nuliūdime liko: sūnus Vacys Šaulys su žmona Viktorija, duktė Dalia Šaulytė; anūkai Aras Šaulys su žmona Vanessa, Linas Šaulys ir Žibutė Šaulytė; dr. Augusta Šaulienė su šeima; liūdi sesuo Aleksandra Sabaliauskienė su šeima ir kiti giminės Lietuvoje, Kanadoje ir Australijoje. Velionis buvo pašarvotas antradienį, rugsėjo 7 d. nuo 3 val. p. p, iki 9 val. vakaro Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S.  Archer Ave., Lemont, IL. Laidotuvės įvyko trečiadienį, rugsėjo 8 d. 10 val. ryto Petkus Lemont laidojimo namuose, iš kur a. a. Antanas buvo palydėtas į Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią, kurioje 11 val. ryto buvo aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Antanas palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Vietoj gėlių prašom aukoti Švėkšnos gimnazijai per Lithuanian Mercy Lift fondą. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com


A † A STEFA ŠIDLAUSKAS KASMOUSKAITĖ.
Mirė 2010 m. rugpjūčio 29 d., sulaukusi 86 metų. Gyveno Oak Lawn, IL. Gimė Lietuvoje. Nuliūdę liko: dukterėčia Gražina ir Medardas Budreika, jų sūnūs Deividas ir Albertas; krikšto sūnus Juozas Vilutis. A. a. Stefa buvo žmona a. a. Justino. Velionė bus pašarvota šeštadienį, rugsėjo 4 d. 9 val. ryto Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, 6812 S. Washtenaw, Chicago, IL, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių a. a. Stefa bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame dalyvauti atsisveikinime. Laidot. direkt Donnellan FH. Tel. 773-238-0075.

A † A DANUTĖ GRIGONIENĖ PUKELYTĖ. Gimė Lietuvoje, Vilniuje. Mirė 2010 m. rugpjūčio 31 d. Gyveno Chicago, Lincoln Park apylinkėje. Nuliūdę liko: duktė Rasa Grigaliūnienė su vyru Aidu ir anūkėle Goda bei kiti giminės ir draugai. Velionė bus pašarvota penktadienį, rugsėjo 3 d. nuo 4 v. p. p. iki 9 val. vakaro, Lakeview Funeral Home, 1458 W,. Belmont Ave., Chicago. Laidotuvės privačios.

A † A STASĖ MACYS. Mirė 2010 m. rugpjūčio 29 d., sulaukusi 88 metų. Gyveno Sunny Hills, FL. Gimė 1922 m. balandžio 29 d. Kaune, Lietuvoje. Nuliūdę liko: dukros Jūratė ir Viktorija Rima, podukra Vitalija Lietuvoje, sūnus Vytautas, vyras Vytautas, brolis Aleksas Vitkus su žmona Danguole, jų sūnūs Paulius ir Raimundas; svainė Janė bei kiti artimieji. Velionė bus palaidota penktadienį, rugsėjo 3 d. Kalvary kapinėse, Sunny Hills, FL.

A † A SESUO M. CLARISSA JABLANSKAS, SSC.
Mūsų mylima seselė mirė 2010 m. rugpjūčio 30 d., Šv. Kazimiero seselių motiniškame name, 2601 W. Marquette Rd., Chicago, IL, sulaukusi 95 metų. Į vienuolyną įstojo iš Šv. Kazimiero parapijos, Philadelphia, Pennsylvania. Vienuolyne išgyveno 78 metus. Nuliūdę liko: Šv. Kazimiero seserys; sūnėnai Robert ir Marion Stonis; Francis ir Lynne Stonis, Vincent ir Denise Stonis ir jų artimieji, mons. Frances Statkus ir giminė. Velionė bus pašarvota penktadienį, rugsėjo 3 d. nuo 3 v. p. p. iki 7 v. v. Šv. Kazimiero vienuolyne, 2601 W. Marquette Rd., Chicago, IL. Mišparai mirusiems 7 v. v. Laidotovių šv. Mišios vyks šeštadienį, rugsėjo 4 d. 9:30 val. ryto Šv. Kazimiero seserų vienuolyno koplyčioje. Po šv. Mišių sesuo M. Clarrisa bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame dalyvauti šv. Mišiose ir laidotuvėse bei pasimelsti už seselės sielą. Laidot. direkt. Gerald Daimid

A † A ADELĖ BALKŪNAITĖ AUGUSTAITIENĖ SAKALIENĖ. Mirė 2010 m. rugpjūčio 31 d. Gyveno Oak Lawn, anksčiau Čikagoje. Gimė 1911 rugpjūčio 2 d. Lietuvoje, Liudvinavoje, Marijampolės apskrityje. Nuliūdę liko sūnėnas ir dukterėčia su šeimomis Lietuvoje ir draugai Amerikoje. Velionė bus pašarvota ketvirtadienį, rugsėjo 2 d. nuo 5 val. p. p. iki 8 v. v. Lack & Sons laidojimo namuose, 9236 S. Roberts Rd., Hickory Hills, IL. Laidotuvės įvyks penktadienį, rugsėjo 3 d. Iš laidojimo namų 10 val. ryto a. a. Adelė bus išlydėta ir palaidota Lietuvių tautinėse kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Laidot. direkt. Lack & Sons. Tel. 708-430-5700

A † A STEFA ŠIDLAUSKAS KASMOUSKAITĖ. Mirė 2010 m. rugpjūčio 29 d., sulaukusi 86 metų. Gyveno Oak Lawn, IL. Gimė Lietuvoje. Nuliūdę liko: dukterėčia Gražina ir Medardas Budreika, jų sūnūs Deividas ir Albertas; krikšto sūnus Juozas Vilutis. A. a. Stefa buvo žmona a. a. Justino. Velionė bus pašarvota šeštadienį, rugsėjo 4 d. 9 val. ryto Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, 6812 S. Washtenaw, Chicago, IL, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių a. a. Stefa bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Laidot. direkt Donnellan FH. Tel. 773-238-0075.

A † A VICTORIA J. LEONE PASISKEWICZ. Mirė sulaukusi 89 metų. Gyveno Elmhurst, anksčiau Čikagoje ir La Grange Park. Nuliūdę liko: sūnus Kenneth ir Suzanne, anūkai Richard,  David ir Matthew. A. a. Victoria buvo žmona a. a. Leo ir mama a. a. Lee. Ji buvo aktyvi Lietuvių Bendruomenės ir Lexington Square pensininkų narė. Velionė pašarvota ketvirtadienį, rugsėjo 2 d. nuo 3 val. p. p. iki 8 v. v. Ahlgrim laidojimo namuose, 567 S. Spring  Rd., Elmhurst, IL. Laidotuvės įvyks penktadienį, rugsėjo 3 d. Iš laidojimo namų 10:15 val. ryto velionė bus atlydėta į bažnyčią, kurioje 10:45 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Vietoje gėlių prašome aukoti  American Cancer Society. Laidot. direkt. Ahlgrim FH. Tel. 630-834-3515; www.ahlgrim.com

A † A ONA MARGAITIENĖ MERKIENĖ. Mirė 2010 m. rugpjūčio 24 d., sulaukusi 96 metų, savo namuose So. Boston, MA. Gimė Lietuvoje, Šakių rajone, Žardelių kaime. Nuliūdę liko: sūnus Gediminas Margaitis; pusseserė Klementina Babravičius iš St. Pete Beach, FL; sūnėnas Leonardas Bacevičius iš Walpole, MA; seserėčia Sigita Gsell (Bacevičius); seserėčia Danutė Baliotis (Paliulis) iš Cape Coral, FL; seserėčia Daiva Coy (Paliulis) iš Willoughby, OH. Šv. Mišiose dalyvavo Šv. Petro lietuvių parapijos klebonas Steponas Žukas, buvęs kle bonas monsinjoras Albertas Kontautas ir buvęs vikaras Albertas Janiūnas. Po Mišių, laidotuvės įvyko New Calvary kapinėse. Atminimo aukos skiri amos Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa – Lithuanian Catholic Religious Aid, 64–25 Perry Ave., Maspeth, NY 11378.

A † A Dr. BIRUTĖ BISKIENĖ RUŠKYTĖ. Mirė 2010 m. liepos 28 d. Gyveno Clarendon Hills, IL, anksčiau Cicero. Gimė Lietuvoje, Kaune. Nuliūdę liko: duktė Gailė. A. a. Birutė buvo žmona a. a. Gedimino. Laidotuvės įvyks trečiadienį, rugsėjo 1 d. Šv. Mišios bus aukojamos 1 val. popiet Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčioje. Laidotuvės privačios. Kviečiame artimuosius, draugus ir pažįstamus dalyvauti šv. Mišiose. Laidot. direkt.  Donald M. Petkus, tel.: 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 2010 m. rugpjūčio 24 d., sulaukęs 88 m. amžiaus, mirė A † A VACYS SALIKLIS. Gyveno Hickory Hills, IL. Nuliūdę liko: žmona Marytė, duktė dr. Danutė, sūnus dr. Edmondas su žmona dr. Rūta, jų dukterys Sigita ir Ina, pusbrolio šeima – Julija Petronienė, Dainius Petronis, Daina Kasputienė ir giminaičiai  Ramutė ir Vidas Kazlauskai, Milda Šimukauskienė, Indraja Jonušonis, Viltė Holstad ir Jonas  Šulcas. Velionis gimė Lietuvoje, Staiderų km., Lazdijų valsčiuje. Baigė Lazdijų gimnaziją ir Miškų mokyklą Vilniuje. Po Antrojo pasaulinio karo emigravo į Kanadą ir ten baigė Standard  Engineering institutą. 1964 m. persikėlė į Čikagą ir 22 m. dirbo braižytoju Sargent & Lundy Engineers Co. Išėjęs į pensiją vertėsi Real Estate agentu. Velionis bus pašarvotas rugpjūčio 29 d., sekmadienį, nuo 3 val. p. p. iki 8 val. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL. Laidotuvės įvyks rugpjūčio 30 d., pirmadienį. 9:30 val. r. iš laidojimo namų bus išlydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčią, kur 10 v. r. bus aukojamos šv. Mišios. Po Mišių a. a. Vacys bus laidojamas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Maloniai kviečiame artimuosius, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Velionio atminimui aukas prašome skirti Dainavos jaunimo stovyklai (čekius rašyti „Camp Dainava”). Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

A † A ALDONA VASONIENĖ RAKAUSKAITĖ.
Gimė Lietuvoje, Kaune. Mirė 2010 m. rugpjūčio 20 d. Gyveno Chicago, Norwood Park apylinkėje. Nuliūdę liko: sūnus Gailius; sūnus Arvydas su žmona Jadwiga; sūnus Algis bei kiti giminės. A. a.  Aldona buvo žmona a. a. Algirdo. Velionė bus pašarvota trečiadienį, rugpjūčio 25 d. nuo 4 v. p. p. iki 8 val. vakaro Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont. Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, rugpjūčio 26 d. 9:30 val. ryto Petkus Lemont laidojimo namuose. Šv. Mišios bus aukojamos 10 val. ryto, Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčioje. Po šv. Mišių a. a. Aldona bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Kviečiame artimuosius, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-9947-600 arba www.petkusfuneralhomes.com

A † A JADVYGA RAMANAUSKIENĖ.
mirė 2010 m. rugpjūčio 14 d., sulaukusi 102 metų amžiaus. Gimė Lietuvoje, Skuode. Gyveno Marquette Park apylinkėje, Chicago, IL. Dideliame nuliūdime liko: sūnus Kazys Ramas su žmona Marion, dukros Joana Macijauskas ir Jadvyga Schmicher su vyru Gene. Liūdi penki anūkai, keturi proanūkiai ir viena proproanūkė. A. a. Jadvyga buvo pašarvota penktadienį, rugpjūčio 20 d. nuo 9 val. r. iki 10 val. r. Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, kur 10 val. r. buvo aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Jadvyga palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.  Laidot. direkt.: Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

A † A ONA BAUŽIENĖ STANKAITYTĖ.
Po ilgos ir sunkios ligos mirė 2010 m. rugpjūčio 8 d. Gimė Lietuvoje, Bivainių km., Joniškio valsčiuje. Gyveno Orland Park. Amerikoj išgyveno 61 metus. Nuliūdę liko: sesuo Danutė Stankaitytė, brolis Liudas su žmona Dalia, jų sūnūs: Alius ir Liudas su šeimomis, seserėčios: Vida Pargauskaitė-Burklow ir Dana Pargauskaitė-Murray bei jų šeimos, svainis Alfonsas Pargauskas, svainės: Aldona Kairienė ir Augė Rastonienė, jų šeimos ir giminės Lietuvoje. A. a. Ona buvo žmona a. a. Juozo, sesuo a. a. Vlados Pargauskienės. Priklausė ateitininkams, Fronto bičiuliams bei Dailės draugijai. Velionė bus pašarvota trečiadienį, rugpjūčio 18 d. nuo 8 v. ryto iki 9:30 v. ryto, Petkaus laidojimo namuose, 12401 S.  Archer Ave. Po to velionė bus atlydėta į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių a. a. Ona bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

A † A ANTANAS BLAŽYS. Mirė 2010 m. rugpjūčio 5 d. Gyveno Washington, DC ir ilgus metus dirbo Corcoran meno galerijoje vyriausiu meno parodų paruošėju. Nuliūdę liko: sesuo Marija ir Kazimieras Marcinkevičiai; sūnėnas advokatas Egidijus Marcinkevičius su šeima; dukterėčios  Daiva Kinnavy ir Nida Parrish su šeimomis. A. a. Antanas palaidotas rugpjūčio 14 d. Siver Springs, MD Dangaus Vartų kapinėse. Ten palaidoti mama Marija Blažienė, sesuo Monika ir Mykolas Slapšiai.

A † A VIKTORIJA ADOMAITIENĖ MEIŽRIMAITĖ
. Mirė 2010 m. rugpjūčio 5 d. Gyveno Chicago, IL, Crestwood apyl. Gimė 1919 m. sausio 25 d. Lietuvoje, Radviliško valsč. Nuliūdę liko: vyras Pranas; vaikai Algimantas su žmona Elaine, Victoria, Raimundas su žmona Susana, Klaudijus su žmona Regina; anūkai Kristina, Debbie, Kenneth, Ryan; kiti giminės, draugai ir pažįstami Šiaurės ir Pietų Amerikoje bei Lietuvoje. Gedulingos šv. Mišios už a. a. Viktorijos sielą buvo atnašautos rugpjūčio 9 d. Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, Lemont, IL. Velionė palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

2010 m. rugpjūčio 8 d., sulaukusi 75 metų, mirė mūsų mylima mama, močiutė, sesuo, teta
A † A ALDONA A. ŠAPALAITĖ ŠOLIŪNIENĖ. Gimė 1935 m. kovo 17 d. Amerikoje išgyveno 61 metus, praleisdama didelę gyvenimo dalį Lemont, IL. Giliame liūdesyje liko: sūnus Linas su žmona Terese, vaikai Marius ir Dainius; dukra Audronė Norušienė su vyru Linu, vaikai Aušra, Vytas ir Daina; dukra Vida Severance su vyru Robert; dukra Zita Kušeliauskienė su vyru Antanu, vaikai Gintas, Rita; sūnus Saulius su žmona Lidija, vaikai Kazimieras, Rimvydas ir Lilė; sūnus Kastytis su žmona Krista, sūnus Vėjas, žentas Remigijus Poskočimas, Lina, Sigita, Marius; Erikas ir Marius Berner. Kartu liūdi Aldonos seserys Nijolė Motiejūnienė su šeima, Milda TallatKelpšienė su vyru Algiu ir šeima, Apolonija Falduto su vyru Antanu ir šeima; brolienės Lyda Šoliūnienė, Francine Šoliūnienė, Regina Butkevičienė, Janina Matulionienė su vyru Raimundu. Lietuvoje liūdi brolienės Onutė Šniukštienė, Bronė Brazickienė ir jų šeimos. Liūdi šeimos draugė Ramutė Linkienė ir kiti artimieji. A. a. Aldona buvo krikšto mama Janės Shreckengost, Kristos Matulionytės ir Gabrielės Kuodytės. Velionė buvo a. a. Vytauto žmona ir a. a. Rasos motina. A. a. Aldona priklausė Korp! Giedra, Lemonto Lietuvių Bendruomenei ir Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos chorui. Ji buvo gerai žinoma virėja Pasaulio Lietuvių centre ir Dainavos stovyklose. Dažnai paminėta „Kugelio karalienė”. Velionė 27 metus buvo rūbų krautuvių savininkė, ilgametė „Spindulio” šokių grupės globėja. A. a.  Aldona bus pašarvota ketvirtadienį, rugpjūčio 12 d. nuo 3 val. p. p. iki 9 val. vak., Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer  Avenue (arti Derby Road), Lemont, IL. Laidotuvės įvyks penktadienį, rugpjūčio 13 d. Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, kurioje 10 val. r. bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Vietoje gėlių prašome aukoti „Vaiko vartai į mokslą”, Lithuanian Jesuit Fathers Baltic Project arba Dainavos stovyklai. Nuoširdžiai kviečiame gimines, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel.: 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

A † A Dim. kapitonas STASYS MYKOLAITIS.
Mirė 2010 m. liepos 12 d., sulaukęs gražaus ir garbaus amžiaus. Gimė Lietuvoje, Šiaulių apskr., Joniškio valsč., Kulpiuose. Amerikoje išgyveno 51 metus. Gyveno Oak Lawn, anksčiau Čikagos Marquette Park. Dideliame nuliūdime liko: sūnus Algimantas, dukterėčios Julytė Čepulienė, Kazytė De Salvo, dr. Viktorija Empakerienė, dr. Vita Bardauskaitė, Australijoje; sūnėnai Jurgis Joga ir Alfonsas Joga. A. a. Stasys buvo vyras a. a. Verutės Mikulytės, brolis a. a. Augusto, a. a. Jono, a. a. Juliaus, a. a. Stasės Bardauskienės, a. a. Eugenijos Jogienės. Priklausė Ramovėnams, BALF’ui ir JAV Lietuvių Bendruomenei. Velionis buvo pašarvotas penktadienį, liepos 16 d. nuo 3 v. p. p. iki 9 val. vak. Brady Gill laidojimo namuose, 2929 W. 87th St., Evergreen Park. Laidotuvės įvyko šeštadienį, liepos 17 d. 9 val. ryto Brady Gill laidojimo namuose. Šv. Mišios buvo aukojamos 9:30 val. ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje. Po šv. Mišių a. a. Stasys buvo palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba w.w.w.petkusfuneralhomes.com


A † A Visuomenininkė JADVYGA DAMUŠIENĖ. 2010 m. rugpjūčio 4 d. Čikagoje po sunkios ligos mirė Popiežiaus ir Lietuvos Prezidento apdovanota pedagogė, ilgametė ateitininkų jaunimo globėja, buvusi Dainavos stovyklos administratorė Jadvyga Damušienė. Velionė bus pašarvota penktadienį, rugpjūčio 6 d. popiet Petkaus laidojimo namuose, Lemonte. Šeštadienį, 10 val. ryto bus aukojamos atsisveikinimo šv. Mišios Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje. Rugpjūčio pabaigoje Jadvyga Damušienė bus laidojama Lietuvoje, kur gyveno nuo 1997 m. 94 metų velionė bus palaidota Kauno Petrašiūnų kapinėse, šalia vyro prof. Adolfo Damušio. Liūdi: duktė ambasadorė Gintė Damušytė, sūnūs Saulius ir Vytenis su marčia Vida, anūkės Andrėja Memėnienė ir Lina Nicklin su šeimomis. Vietoj gėlių šeima prašo aukoti Dainavos jaunimo stovyklai. Čekius rašyti „Camp Dainava” vardu, pažymint „J. Damušienės atminimui”. Siųsti adresu: Dana Rugieniūtė, 3752 N. Clifton #2, Chicago, IL 60613. Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

A † A ALFREDAS ŽADEIKA. Mirė 2010 m. liepos 21 d. 5:44 val. ryto, sulaukęs 66 metų.Iš Europos į JAV atvyko 1965 m. Iki 1980 m. gyveno Brighton Park, IL, vėliau persikėlė ir gyveno Bay Harbor Island, FL. Nuliūdę liko: mama, brolis Lionginas su šeima ir kiti giminės. Velionis buvo palaidotas Floridoje.

A † A JONAS KAVALIAUSKAS.
Po trumpos ligos mirė 2010 m. liepos 27 d., sulaukęs 75 metų. Gyveno Palangoje Lietuvoje. Anksčiau gyveno Berwyn, Illinois. Nuliūdę liko: žmona Angelė, broliai Joe ir Tony Kavas; sesuo Ruth McCann su šeima.

A † A SOFIJA ŽEIMYS. Mirė 2010 m. rugpjūčio 1 d., sulaukusi 84 metų. Gyveno Chicago, IL. Nuliūdę liko: dukterys Vida, Daria, Virginia; sūnus Linas; daug anūkų ir proanūkių; brolis Aleksas su žmona Birute ir kiti artimieji. A. a. Sofija buvo žmona a. a. Mečislovo. Velionė pašarvota antradienį, rugpjūčio 3 d. nuo 3 v. p. p. iki 9 v. v. McKeon laidojimo namuose, 634 W. 37 St., Chicago, IL. Laidotuvės įvyks trečiadienį, rugpjūčio 4 d. Iš laidojimo namų 9 val. ryto velionė bus atlydėta į Nativity of Our Lord bažnyčią, kurioje 9:30 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių   a. a. Sofija bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Laidot. direkt. McKeon FH. Tel. 773-927-0925

A † A DOMAS ADOMAITIS.
Mirė 2010 m. liepos 22 d. rytą. Liepos 29 d. a. a.  Domui Adomaičiui būtų sukakę 101-eri metai. Gimė Lietuvoje 1909 m. liepos 29 d., Laitiešinių kaime, Pašvintinio valsčiuje,  Šiaulių apskrityje. Lietuvoje liko jo sesuo Felicija, grįžusi iš Sibiro, į kurį buvo išvežta pirmuoju vežimu 1941 m., ir daug giminių. Amerikoje liko sesers Donatos dukros Marytė Burbaitė ir Nora Trulsson, brolio Prano dukra Julija Adams, mirusios žmonos brolio dukra Jūratė Fisher, giminaičiai dr. Rožė Šomkaitė ir Jurgis Riškus, kiti giminės. Velionis buvo baigęs Šiaulių berniukų gimnaziją ir Vytauto Didžiojo universiteto Kaune Chemijos fakultetą – įsigijo inžinieriaus diplomą. Nuo 1929 metų buvo „Neo Lituania” korporacijos narys. Amerikoje buvo Čiurlionio galerijos ir laikraščio „Lietuvių balsas” vienas steigėjų ir ilgametis direktorius, Lietuvos Genocido parodos vienas organizatorių ir paruošėjas, ilgametis „Margučio II” radijo laidų rėmėjas. Daug rašė spaudoje lietuvių kalbos išlaikymo klausimais, bendradarbiavo Lietuvių Enciklopedijoje. Dirbo pramonės tyrimų centre plastikos srityje. Jo išradimai patentuoti Marbon  Chemical  Co., Gary meiste, Indianos valstijoje. Jis surado varį pakeičiantį plastiką. Velionis bus pašarvotas sekmadienį, liepos 25 d., nuo 3 valandos po pietų iki 9 valandos vakaro Brady Gill laidojimo namuose, 2929 W. 87th  St., Evergreen Park. Atsisveikinimas sekmadienį 7 val. vakaro. Velionis buvo operos solistės a. a. Sofijos Adomaitienės vyras. Laidotuvės vyks pirmadienį, liepos 26 d. Iš laidojimo namų a. a. Domas bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčią Marquette Park, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Vietoje gėlių a. a. Domas pageidavo aukoti Mišioms. Prašome velionio bendradarbius, prietelius ir draugus prisiminti jį maldoje ir dalyvauti laidotuvėse.


Pranešame giminėms ir pažįstamiems, kad 2010 m. liepos 22 d., sulaukusi 89 metų amžiaus, mirė
A † A GERDA ČESIENĖ-JONUŠAITYTĖ. Gyveno Downers Grove, IL. Gimė Lietuvoje, Šilutėje. Amerikoje išgyveno 61 metus. Nuliūdę liko: duktė Regina ir žentas Eduardas Modestai; sūnus Romas ir marti Danutė Česai; anūkai Saulius su žmona Robin ir Lina Modestai, Sabrina ir Viktoras Česai; brolis Algirdas su žmona Ida Jonušaičiai ir jų šeima, seserys Dora Gelažienė su šeima ir Asta Jasiūnienė su šeima. Velionė buvo žmona a. a. Miko Česo. A. a.  Gerda buvo mokytoja Lietuvoje ir 25 metus dirbo Dariaus ir Girėno lituanistinėje mokykloje. Velionė bus pašarvota sekmadienį, liepos 25 d., nuo 3 v. p. p. iki 9 v. v. Lack & Sons laidojimo namuose, 9236 S. Roberts Road, Hickory Hills, IL. Laidotuvių apeigos įvyks pirmadienį, liepos 26 d., 11 v. r. laidojimo namuose. Po apeigų velionė bus palaidota Tautinėse lietuvių kapinėse. Vietoje gėlių prašome aukoti „Saulutei”. Lack & Sons Funeral Directors, tel. 708-430-5700


A † A SOFIJA GALANTE KABLIAUSKAITĖ.
Po trumpos ligos mirė 2010 m. liepos 16 d.,  Chicago, IL. Gimė Lietuvoje. Į JAV atvyko 1955 m. Paskutiniu laiku gyveno Clinton, WI. Nuliūdę liko: vyras dr. Jorge O. Galante, duktė Regina Benson-Palaitytė ir sūnus Charles Galante su šeimomis; brolis Henrikas Kabliauskas, seserys Vanda Brazdžiūnienė ir Ona Rolander su šeimomis bei kiti giminės.
Velionė palaidota liepos 18 d. Randhill Park kapinėse, Arlington Heights, IL. Laidotuvės buvo privačios. A. a. Sofijos pagerbimas vyks trečiadienį, liepos 28 d. 5:15 val. p. p. Ritz Carlton Hotel, 160 E. Pearson, Chicago, IL. Maloniai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti pagerbime. Vietoje gėlių galite aukoti: The Sofija Galante Memorial Fund, Rush University Medical Center, c/o Office of Philanthropy, 1700 W. Van Buren, # 250  Chicago, IL 60612, arba The Sofija Galante Memorial Fund, Beloit College, 700 College St., Beloit, WI, 53511.


Su giliu liūdesiu ir sunkia širdimi pranešame, kad 2010 m. liepos 13 d. iškeliavo į Viešpaties Karalystę mūsų mylimas ir brangus Vyras, Tėvelis, Senelis A † A diplom. inž. ALOYZAS EIVA, SE, PE
Gyveno Čikagoje, Marquette Park apylinkėje, mirė sulaukęs 94 metų. Gimė Lietuvoje, Ukmergės apskr., Pagirių valsč.; Bitinų polivarke. Amerikoje išgyveno 61 metus. Nuliūdę liko: žmona Aleksandra Indriulytė; duktė Marija Danutė su vyru John Hauser, anūkai Marius, Aleksas ir Rolandas; duktė  Aleksandra Vilija, anūkai Ramūnas ir Monika bei artimi giminės Lietuvoje. A. a. Aloyzas buvo Lietuvos Susisiekimo ministerijos kelių valdybos septintos distancijos Kėdainių-Šiaulių viršininkas. Pasitraukus į Vokietiją ėjo Hanau IRO stovyklos inžinieriaus pareigas. Amerikoje dirbo įvairiose inžinerijos firmose, ilgiausiai išdirbo, 21 metus Metropolitan Water Reclamation District, eidamas projektavimo skyriaus vyresnio inžinieriaus pareigas. Gyvenimo bėgyje priklausė ALIAS sąjungai,  American Society of Civil Engineers. Laidotuvės įvyks šeštadienį, liepos 17 d. Atsisveikinimas vyks 1 val. p. p. Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje. Šv. Mišios už a. a. Aloyzą bus aukojamos 1:30 val. p. p. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Vietoje gėlių prašome aukoti ,,Margutis II” radijo stočiai arba labdaringoms lietuvių organizacijoms.Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

A † A REGINA E. JUŠKEVIČIŪTĖ JUODIKIENĖ. Po sunkios ligos, sulaukusi 68 metų, mirė 2010 m. liepos 9 d. Gyveno S. Pasadena, FL. Nuliūdę liko: brolis Vytautas ir Jovita Dalia Juškevičiai, posūnis Algis Juodikis, dukterėčia Donna Chainas, giminės Lietuvoje, draugai ir pažįstami. Laidotuvės buvo privačios. Velionė palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. A. a. Reginą prašome prisiminti savo maldose.

A † A BRONĖ VEITIENĖ GUMAUSKAITĖ.
Mirė 2010 m. liepos 12 d., sulaukusi 81 metų. Gimė Lietuvoje. Gyveno Frankfort, IL. Dideliame nuliūdime liko: vyras Kazimieras; duktė Dalia Adamczyk su vyru Joseph; sūnus Arvydas su žmona Julie; duktė Audronė Rodzak su vyru John; anūkai Andrew su žmona Gisela, Anthony, Daina ir Paul Adamczyk; Victoria, Vincent ir Marina Veitas, Raymond ir Alexander Leseckas, proanūkis Kobe; brolis Algimantas Gumauskas; sesuo Valė Kliknienė; brolis  Saulius Gumauskas ir žmona Irena su šeimomis bei kiti giminės. A. a. Bronė pašarvota ketvirtadienį, liepos 15 d. nuo 3 v. p. p. iki 8 val. vak. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL. Laidotuvės įvyks penktadienį, liepos 16 d. 9:30 val. ryto Petkus Lemont laidojimo namuose. Šv. Mišios bus aukojamos 10 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčioje. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba  www.petkusfuneralhomes.com


A † A Kapitonas STASYS MYKOLAITIS. Mirė 2010 m. liepos 12 d., sulaukęs gražaus ir garbaus amžiaus. Gimė Lietuvoje, Šiaulių apskr., Joniškio valsč., Kulpiuose. Amerikoje išgyveno 35 m. Gyveno Oak Lawn, anksčiau Čikagos Marquette Park. Dideliame nuliūdime liko: sūnus  Algimantas, dukterėčia Julytė Čepulis. A. a. Stasys buvo vyras a. a. Verutės Mikulytės, brolis a. a. Augusto, a. a. Jono, a. a. Juliaus, a a. Stasės Bardauskienės, a. a.  Eugenijos Joga. Priklausė: Ramovėnams, BALFui ir American Lithuanian Club. Velionis pašarvotas penktadienį, liepos 16 d. nuo 3 v. p. p. iki 9 val. vak. Brady Gill laidojimo namuose, 2929 W. 87th St., Evergreen Park. Laidotuvės įvyks šeštadienį, liepos 17 d. 9 val. ryto Brady Gill laidojimo namuose. Šv. Mišios bus aukojamos 9:30 val. ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje. Po šv. Mišių a. a. Stasys bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.  Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com


A † A DANETA JANULAITYTĖ RAILIENĖ.
Mirė 2010 m. birželio 25 d., sulaukusi 99 metų.  Gyveno Los Angeles, CA. Gimė 1910 m. liepos 17 d. Šiauliuose, Lietuvoje. A. a. Daneta buvo žmona rašytojo a. a. Bronio Railos. Velionė su vyru bus palaidoti Kaune, Lietuvoje.

 A † A ANGELĖ MERKYTĖ GARSIENĖ. Su liūdesiu pranešame, kad mūsų mylima Mamytė, Uošvienė, Močiutė, Promočiutė mirė 2010 m. liepos 9 d. Osterville, Massachusetts, sulaukusi 94 metų. Buvo žmona brangaus a. a. Vlado Garsio. Nuliūdę liko: dukra Jūra Drukteinienė su vyru dr. Albertu; sūnus Algis Garsys su žmona Egle; mirusio sūnaus a. a. Šarūno  Garsio našlė Justina su šeimomis. Paliko dešimt anūkų ir šešis proanūkius. Taip pat paliko seserį Aldoną Klimavičienę su šeima iš Worcester, MA bei kitus gimines Lietuvoje.

A † A HELEN STONYS.
Mirė 2010 m. liepos 7 d., sulaukusi 72 metų. Gyveno Hickory Hills, IL. Gimė Lietuvoje, į JAV atvyko 1949 m. Nuliūdę liko: sesuo Bronė, brolis Steponas, daug sūnėnų ir dukterėčių, giminių ir draugų. Velionė pašarvota penktadienį, liepos 9 d. nuo 3 v. p. p. iki 9 v. v. PalosGaidas laidojimo namuose, 11028 S. Southwest Hwy. (7700 W.), Palos Hills, IL. Laidotuvės įvyks šeštadienį, liepos 10 d. 10:30 val. ryto. A.a. Helen bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Laidot. direkt. David Gaidas. Tel. 708-974-4410 arba www.palosgaidasfh.com

A † A ALDONA UNDERIENĖ PEMKUTĖ. Mirė 2010 m. liepos 4 d., sulaukusi garbaus 86 metų amžiaus. Gimė Lietuvoje. Dideliame nuliūdime liko: sūnus Ramūnas su žmona Laima; duktė Laima Petroliūnienė su vyru Tomu; sūnus Algirdas su žmona Janemarie; sūnus Vitas su žmona Taura; 8 anūkai; 2 proanūkiai; sesuo Regina Ostis su vyruAlgird bei kiti giminės. A. a. Aldona buvo žmona a. a. Broniaus Underio. Velionė pašarvota trečiadienį, liepos 7 d. nuo 4 v. p. p. iki 8 val. vak. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S.Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL. Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, liepos 8 d. 9:30 val. ryto Petkus Lemont laidojimo namuose. Šv. Mišios bus aukojamos 10 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje. Po šv. Mišių a. a. Aldona bus palaidotaŠv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Vietoj gėlių prašom aukoti „Saulutei” arba Lithuanian JesuitFathers  Baltic Project. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 8009947600 arba www.petkusfuneralhomes.com


A † A ALGIRDAS V. DAPKUS. Po sunkios ligos, sulaukęs 80 metų, pabaigė savo žemišką kelionę 2010 m. liepos 1 dieną. Gimė Lietuvoje, su tėvais atvyko į Hartford, CT. Po kariuomenės vedė Reginą Rauchaitę ir gyveno Čikagoje. Ten užaugino šeimą. Giliai mylėjo savo Tėvynę ir daug laiko pašventė dirbdamas lituanistinėje mokykloje. Išėjęs į pensiją su žmona persikėlė į Cape Cod ir keletą metų buvo LB Cape Cod apylinkės pirmininkas. Nuliūdę liko: žmona Regina, dukra Aušra, sūnus Kęstutis su žmona Maria ir jų vaikai Mykolas ir Aleksander, sūnus Andrius su žmona Dana ir jų vaikai Elena, Aras ir Lukas, sesuo Gražina Pileikienė su vyruVytautu, jų vaikai Vytautas ir Rimas, jų šeimos ir daug giminių Lietuvoje ir Amerikoje. A. a. Algirdas palaidotas St. Francis Xavier kapinėse,Centerville, MA. Atminimo aukos skiriamos Nekalto Prasidėjimo seselių vienuolynui, 800 Liberty Highway, Putnam,CT, 06260-2503.


A † A ALDONA STROPIENĖ BARKAUSKAITĖ. Mirė 2010 m. liepos 2 d., sulaukusi garbaus 84 metų amžiaus. Gimė Lietuvoje. Dideliame nuliūdime liko: duktė Rūta Stropus ir vyrasTauras Bublys; duktė Rima Geimer su vyru Robert; anūkai Ignas Bublys, Christopher ir Matthew Geimer; sesuo Roma Papartis; sesuo Angelė Nelsienė su vyru Romu; daug dukterėčių ir sūnėnų. A. a. Aldona buvo žmona a. a.Vlado Stropaus. Velionė pašarvota penktadienį, liepos 9 d. nuo 3 v. p. p. iki 8 val. vak. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL. Laidotuvės įvyks šeštadienį, liepos 10 d. 9:30 val. ryto Petkus Lemont laidojimo namuose. Šv. Mišios bus aukojamos 10 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje. Pošv. Mišių a. a. Aldona bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Vietoj gėlių prašom aukoti Lietuvių Fondui. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhoms.com


A † A MARIJONA LEKUTYTĖ KUŠLIKIENĖ. Mylima, pamaldi ir geraširdė Mama, Močiutė, Promočiutė, kuri per visą savo gyvenimą sakydavo „Dievulis geras”, sulaukusi 96 metų, gerojo Dievulio buvo pašaukta Jo amžinai globai 2010 m. birželio 29 d. savo namuose Grand Rapids, Michigan. Gimė 1914 m. gegužės 20 d. Pervažininkų kaime, Kidulių valsčiuje, Šakių apskrityje, Lietuvoje. JAV išgyveno 61 metus. Nuliūdę liko penki vaikai, vienuolika anūkų ir septyni proanūkiai. Dukros Laima su vyru Dave Braune, Liucija Gibson ir Aldona su vyru Kęstučiu Riškumi, sūnūs dr. Benius su žmona Molly Kušlikiai ir Algis Kušlikis. Anūkai Erika su vyru Kovu Lapšiu, Dovydas su žmona Laura Gibson, Ramona Gibson ir Katrina Gibson; Vida su vyru Jeff Keene, Audra su vyru Peter Spuhler, Andrius ir Carmen Riškus, Alisa su vyru Nasser Grainawi; Tomas su žmona Shanna Kušlikiai, Tadas Kušlikis, Lisa Kušlikis ir septyni proanūkiai. Liko daug giminių Lietuvoje, Kanadoje ir JAV. Anksčiau mirė a.a. Marijonos sesutė Agutė, broliai Jonas ir Pranas Jekučiai, anūkė a. a. Janina Braune. A. a. Marijona priklausė Grand Rapids lietuvių Šv. Petro ir Povilo parapijai, JAV Lietuvių Bendruomenės apylinkei, Lietuvių Fondui, Lietuvių katalikių moterų sąjungai ir kitoms organizacijoms. Buvo draugiška, visada su malonia šypsena, visiems padėjo, iki gyvenimo pabaigos dalyvavo lietuviškuose renginiuose. Anksčiau mokė jaunimą tautinius šokius šokti, o mergaites austi. Velionė bus pašarvota Barto Funeral Home, Myrtle & Quarry Streets NW, Grand Rapids, MI 49504, ketvirtadienį, 2010 m. liepos 1 d. nuo 2 iki 4 val. po pietų ir nuo 7 iki 9 val. vakare. Rožinis 7 val. vakare. Laidotuvių šv. Mišios bus penktadienį, 2010 m. liepos 2 d. 10 val. ryto Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje, Myrtle ir Quarry Streets. Po šv. Mišių a. a. Marijona bus palaidota lietuvių Šv. Petro ir Povilo kapinėse, šalia 1991 metais mirusio vyro Igno Kušlikio. A. a. Marijonos Kušlikienės atminimui galima aukoti Lietuvos vaikų globai: „Saulutė”, 414 Freehauf  St., Lemont, IL 60439; arba Carmelite Sisters, Parnell, MI.

A † A Gail. sesuo ANGELĖ M. KRAUČELIŪNIENĖ-MISYTĖ. 1911.XI.7–2010.VI.24. Su giliu liūdesiu pranešame, kad 2010 m. birželio 24 d. Hot Springs, AR, sulaukusi 98 m. amžiaus, mūsų brangi Mamytė, Močiutė ir Promočiutė atsiskyrė iš mūsų šeimos ir išėjo Amžinybėn. Palaidota Hot Springs, šalia vyro Broniaus. Liūdesyje liko: duktė Danutė Šlenienė, anūkės Audra ir Lina; Danutės vyro a. a. Raimundo brolis Liudas su žmona Dalia; duktė Rimutė Jucienė su vyru Valdžiu, anūkai Edis, Marytė ir Rožė su šeimomis, 6 proanūkiai. Lietuvoje sesers a. a. Emilijos 3 dukros: Irutė, Genė, Regina, sūnus Aloyzas ir jų šeimos; sesers a. a. Emiijos vyro brolis msgr. Edvardas Simaška Šiluvoje, kuriam šią vasarą sueina 101 metai; kiti giminės ir pažįstami Amerikoje ir Lietuvoje. Angelė Lietuvoje gyveno Kaune ir dirbo gail. seserimi chirurgijos skyriuje, kuriam vadovavo a. a. prof. dr. Kuzma. Pokario Vokietijoje, gyvendama Freiburge, dirbo UNRA ir su a. a. dr. Dirdiene skiepijo žmones DP stovyklose. Augsburge, Servantius Sift ligoninėje, chirurginiame skyriuje dirbo prie a. a. dr. A. Maciūno. 1949 m. atvykusi į JAV, įsikūrė New York priemiestyje Maspeth, LI., priklausė a. a. prel. Balkūno parapijai ir tapo Tretininke, priklausė Altoriaus ir Šv. Sakramento draugijai ir Šv. Pranciškaus III Ordinui. New York skaučių „Neringos” tunte pravedė Pirmosios pagalbos kursus, a. a. kun. Pakalniškio prašoma. Čikagoje dirbo Blue Island, Evergreen Park ligoninėse ir pagaliau vyresniąja naujagimių skyriuje Šv. Kryžiaus ligoninėje, Marquette Park. Išėjusi į pensiją, 1972 m. išvyko į Hot Springs, kur rado sveikatai palankesnį orą, gamtą, primenančią Aukštaitiją, kur buvo gimusi, lietuvių gražią koloniją su sielovadžiu a. akun. Patlaba. Čia ir gyveno, kol Viešpats ją pasišaukė pas save.

Su liūdesiu pranešame, kad penktadienį, 2010 m. birželio 25 d. Lietuvoje mirė A † A PRANAS JOGA. Buvo pašarvotas „Karališkosios rezidencijos” koplyčioje Birštone. Laidotuvės įvyko sekmadienį, birželio 27 d. A. a. Pranas buvo palaidotas Upynos bažnyčios kapinėse Šilalės rajone. Velionis buvo vyras a. a. Eugenijos Mykolaitytės-Jogienės. Amerikoje liūdi vaika: Kazytė DiSalvo, Jurgis, Viktorija Empakerienė, Julija Čepulienė, Alfonsas, jų šeimos, įskaitant 11 anūkų, pusseserė Kristina Martinkutė. Lietuvoje liko dvi seserys su šeimomis bei kiti giminės Lietuvoje ir Amerikoje. Jeigu kas norėtų aukoti a. a. Prano atminimui, šeima prašo aukas siųsti Lietuvių Bendruomenei: Lithuanian Community, Inc., 2715 E. Allegany Ave., Philadelphia, PA 19134. Tegul a. a. Pranas Joga ilsisi ramybėje.


A † A LEONAS KAZLAUSKAS.
Mirė 2010 m. birželio 23 d. Gimė 1917 m. birželio 27 d. Leonas gimė Marijampolės apskrityje, Lietuvoje. 1948 m. spalio mėnesį susituokė su Ona Margelyte. 1949 m. buvo ištremtas į Sibirą, kur gimė jų trys sūnūs. Iš Sibiro emigravo į Lenkiją, o 1962 metais į Ameriką ir apsistojo Čikagos Brighton Park rajone. Paskutinius metus praleido Michigan City, IN, su vyriausiu sūnumi ir šeima. Po ilgo ir įdomaus gyvenimo ramiai iškeliavo 2010 m. birželio 23 d. Nuliūdę liko: žmona Ona Margelytė; sūnus Alvidas Stasys Kass su žmona Mathilda ir jų sūnus Alexandras; sūnus Romualdas Kazl su žmona Carol, jų dukterys Cassandra ir Persephone. Leono jauniausias sūnus G. Bernardas Kazlauskas staiga mirė 2008 m. lapkričio 16 d., liko žmona Charlotte, jų vaikai Algirdas ir Alena. Leonas pragyveno savo brolius ir seseris, bet lieka daug giminaičių Lietuvoje ir Amerikoje. Pašarvotas Ott-Haverstock Funeral Director, 418 Washington St., Michigan City, IN 46360, www.otthaverstock.com Laidotuvės įvyks Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse birželio 26 d. 11 val. ryto. Prašome susitikti koplyčioje. Nuoširdžiai prašome visus prisiminti mūsų tėvą mintyse ir maldose. Ona, Alvidas, Romualdas, Mathilda, Carol,  Charlotte,  Cassandra, Alexander, Persephone, Algirdas, Alena ir visi artimieji
 

A † A BIRUTĖ V. KLECKAUSKAS.
Mirė 2010 m. birželio 20 d. St. Charles, sulaukusi 91 metų. Anksčiau gyveno Evergreen Park, IL. Gimė 1918 m. spalio 12 d., Ukrainoje. Nuliūdę liko: sūnūs Robert su Mary, gyvenantys St. Charles, John su Aleda, gyvenantys Venice, FL, Joseph su Kim, gyvenantys Lakewood Ranch, FL; 8 anūkai, 12 proanūkių ir 2 proproanūkiai. A. a. Birutė buvo žmona a. a. George; sesuo a. a. 2 seserų ir a. a. vieno brolio. Velionė pašarvota antradienį, birželio 22 d. nuo 4 v. p. p. iki 8 v.v. Yurs laidojimo namuose, 1771 W. State St. (Rte. 38) Geneva, IL. Laidotuvės įvyks trečiadienį, birželio 23 d. Iš laidojimo namų  a. a.  Birutė bus atlydėta į St. Patrick bažnyčią, 408 Cedar St. Charles, IL, kurioje 1 val. p. p. bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Tautinėse lietuvių kapinėse. Laidot. direkt. Yurs FH. Tel. 630-232-7337 arba www.yursfuneralhomes.com

A † A ALEKSANDRA ŠALKAUSKAITĖ. Mirė 2010 m. birželio 17 d. Concord, Ohio, JAV. Velionė gimė 1914 m. birželio 1 d. Šakynos kaime,  Šiaulių apskrityje, Lietuvoje. 1944 metais pasitraukė į Vokietiją, gyveno Lubeck DP stovykloje. 1949 m. su motina ir broliais emigravo į Pittsburgh, Pennsylvania, JAV. Visi šeši broliai ir sesuo mirė prieš ją. Paliko liūdesyje: jos dukterėčia Rauda Gelažienė ir Valdas Gela-žis, kurių globoje baigė savo gyvenimą. Jų vaikai Julija Gelažytė, Nida Gelažytė, Tadas Gelažis, Lilija Gelažytė ir Albertas Kereliai, jų vaikai Rasa, Aliukas ir Ūla. Taip pat liūdi giminės JAV ir Lietuvoje. Laidotuvių šv. Mišios įvyks birželio 26 d. 11 val. ryto Šv. Kazimiero parapijoje, Cleveland, Ohio. A. a.  Aleksandra bus palaidota Pittsburgh, PA, Šv. Kazimiero kapinėse, kur ilsisi jos motina ir brolis.

A † A JUOZAS RAUDONIS.
Mirė 2010 m. birželio 14 d., sulaukęs 85 metų. Gimė Lietuvoje, Šiauliuose. Amerikoje išgyveno 61 metus. Nuliūdę liko: žmona Ginta, posūniai Linas ir Andrius, podukra Vita, anūkai Christian, River, Lily, Julytė; Lietuvoje liko giminės Dorų ir Kaziliūnų šeimos. II pasaulinio karo metu Juozas įstojo į partizanų eiles ir narsiai kovojo už Tėvynę. Priklausė Čikagos lietuvių scenos darbuotojų sąjungai ir dešimt metų aktyviai dalyvavo įvairiuose pastatymuose, buvo aktyvus Medžiotojų ir Žuvautojų klubo narys. Velionis pašarvotas penktadienį, birželio 18 d. nuo 9 v. r. iki 10:30 val. ryto Lack & Sons laidojimo namuose, 9236 S. Roberts Rd., Hickory Hills, IL. A. a. Juozas bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse, kuriose 11 val. ryto vyks atsisveikinimas. Laidot. direkt. Lack &  Sons. Tel. 708-430-5700


A † A JANINA „NINĖ” SMILGEVIČIŪTĖ-PETRUŠIENĖ.
Mūsų mylima mama, bobūnė, probobūnė, sulaukusi 104 metų, sūnaus Vitalio ir Matulaičio Globos namų slaugių rūpestingoje priežiūroje, ramiai baigė savo gyvenimo paskutines minutes ir iškeliavo pas Dievą 2010 m. birželio 12 d. Gimė 1905 metais, augo Užvenčio dvare (Šatrijos Raganos „Sename dvare”). Pradžioje mokėsi namuose, kur išmoko keletą kalbų (gerai mokėjo šešias kalbas), vėliau baigė Aušros Mergaičių gimnaziją, studijavo teisę Vytauto Didžiojo universitete Kaune. Komunizmo siaubui vėl grįžtant į Lietuvą, 1944 m. pasitraukė į Vokietiją. 1949 metais emigravo į Ameriką, apsigyveno Čikagoje, kur ligoninėje pradėjo dirbti valytojos darbą. Vakarais mokėsi, pabaigė kursus, išlaikė egzaminus ir tapo slauge. Nors per savo ilgą gyvenimą Janina patyrė daug vargo ir nelaimių, ji niekad neprarado optimizmo. Sakydavo: „iš didelių bėdų darau mažom, o į mažas nekreipiu dėmesio”. Visuomet buvo draugiška, linksma, mylinti žmones, pamaldi, tvirtai tikinti į Dievą. Ji gyveno ir mokė savo ainius vartodama liaudies patarimus: „reikia visus suprasti ir viską atleisti; niekada neturėsi per daug draugų...” Janina labai mylėjo Lietuvą, buvo patriotiška, dalyvaudavo lietuviškuose parengimuose bei organizacijose, didžiavosi savo tėvu Jonu Smilgevičium, 1918 m. vasario 16-tos Lietuvos Tarybos nepriklausomybės Akto signataru. Atsisveikinimas, šv. Mišios ir laidotuvės įvyks penktadienį, birželio 18 d., 11:30 val. ryto Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, 6812 S. Washtenaw Ave., Čikagoje. Po šv. Mišių a. a. Janina bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Vietoje gėlių prašome aukoti Sisters of Immaculate Conception Putnam, CT arba Lietuvos Dukterims (galite kreiptis el. paštu: tinau.@att.net).

 
A † A ELENA PALIULIONIS LEBREKAITĖ.
Mirė 2010 m. birželio 13 d., 5:25 val. vakaro. Nuliūdę liko: sūnus Vytautas, duktė Birutė ir Patrick Callahan, anūkai Christina su Mark Kozelka ir Michael Callahan; proanūkiai  Amanda ir Jacob Fond; seserys Emilija Žukauskienė, Stasė Sakalauskienė, Julija Ivanauskienė; svainiai Bronė Stukelis ir Oswald Sietniekas; pusbroliai Jūratė ir Vaslovas Agintai, daug sūnėnų ir dukterėčių. A. a. Elena buvo žmona a. a. Ipolito Stukelio ir a. a. Vlado Paliulionio, sesuo a. a. Antano, a. a. Izidoriaus ir a. a. Jono Lerrickų. Velionė bus pašarvota ketvirtadienį, birželio 17 d. nuo 3 v. p. p. iki 9 v. v. Foran laidojimo namuose, 7300 W. Archer Ave., Summit, IL (55th St. just West of Harlem). Laidotuvės įvyks penktadienį, birželio 18 d. Iš laidojimo namų 9 val. ryto velionė bus atlydėta į Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių a. a. Elena bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Laidot. direkt. Foran FH. Tel. 708-458-0208 arba www.foranfuneralhome.com


Pranešame giminėms ir pažįstamiems, kad po sunkios traumos 2010 m. birželio 8 d., mirė
A † A SEVERINAS KRUTULIS. Gimė 1926 m. birželio 18 d., Šakių apskr., Agurkiškyje, Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 60 metų, Čikagoje ir apylinkėse. Nuliūdę liko: žmona Liucija, sūnus Arūnas su žmona Irena, duktė Jūratė su vyru George Neuman, anūkai Nicholas, Alex ir Melissa; sūnus Edvardas su žmona Wendy ir anūku Myles; Lietuvoje brolis Alfredas su žmona Genute ir šeima, švogeris Vytautas ValatkaitisVal su žmona Regina ir šeima; Nina ir Keith Belk, Katherine ir Hillary, Gina ir Richard Zimmermann, Tara ir John, svainė Dalia su vyru Rimu Pauliukoniu, Dana, Lidija, Vilija ir Audrium.  Taip pat daug pažįstamų ir draugų Lietuvoje ir Amerikoje. Severinas buvo Lietuvos patriotas, kuris mylėjo Lietuvą ir gerbė antrą tėvynę Ameriką. Baigęs gimnaziją stojo savanoriu į plechavičiukų eiles ir daug iškentėjęs karo metu, atsidūrė Vokietijoje. Jis visada rūpinosi Lietuvos reikalais ir giminėmis. Džiaugėsi ir didžiavosi savo vaikais ir visa šeima. Priklausė Pal. J. Matulaičio misijai Lemonte, Lietuvių Bendruomenei, Lietuvių Fondui, Balzeko muziejui, Jaunimo centrui, buvo rėmėjas daugelio lietuviškų organizacijų. Atsisveikinimas su Severinu įvyks pirmadienį, birželio 14 d. nuo 3 v. p. p. iki 9 val. vakaro Petkus Lemont laidojimo namuose. Andradienį, birželio 15 d. 9:30 val. ryto iš koplyčios bus atlydėtas į Pal. J. Matulaičio misiją, kurioje bus aukojamos šv. Mišios 10 val. ryto. Po šv. Mišių velionis bus nulydėtas ir palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Vietoj gėlių, prašom aukoti „Saulutei”. Šeima kviečia visus gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime ir laidotuvėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel.: 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com


Pranešame buvusiems  Eberhard-Karls Zu Tübingen universiteto studijų draugams ir kolegoms, kad 2010 m. gegužės 19 d. tra-giškai autokatastrofoje žuvo A † A dr. ALINA PLECHAVIČIŪTĖ VEIGEL. Palaidota  Tytuvėnų kapinėse šalia savo senelių, motinos ir brolio. A. a. Alinos vaikai dr. Tomas, Sibilė ir dr. Regina jos vardą įamžins Kryžių kalne. Keturnedėlyje, birželio 19 d., už velionės sielą šv. Mišios bus aukojamos Italijoje, Amerikoje ir Lietuvoje.


A † A TERESĖ JASENAUSKAITĖ PRIZGINTIENĖ.
Mirė 2010 m. birželio 2 d. NY,  Central Valley, sulaukusi 81 metų. Ji buvo Telšių Katedros vargonininko ir chorvedžio Albino Jasenausko duktė. Keliais mėnesiais anksčiau, mirė jos vyras Viktoras Prizgintas. Teresė JasenauskaitėPrizgintienė paliko du sūnus ir dukterį. Vienas sūnus žuvo, tarnaudamas JAV Marines daliniuose, Vietnamo karo metu.

A † A ALGIRDAS MYKOLAS BIELSKUS. 1920. IX. 29 – 2010. V. 19.
Su giliu liūdesiu pranešame, kad 2010 gegužės mėn. 19 d. lietuvių sporto tėvas, Clevelando ,,Žaibo” sporto klubo karalius, a. a. Algirdas Mykolas Bielskus, gyvenimo kelyje bėgęs 89 metus, iškeliavo Am­ži­ny­bėn garbingai pasiekęs savo gyvenimo finišą. Algirdas, su savo dvyniu broliu Vytautu, gimė 1920 m. rugsėjo 29 d. Marijampolės apskrityje, Bausupių kaime, Agotos Ilgūnaitės ir knygnešio Vinco Bielskų gausioje, devynių vaikų, šeimoje. Iš profesi­jos Algirdas Bielskus buvo mechaninis inžinierius, turįs visą eilę pa­ten­tuotų išradimų. Iki paskutinės gyvenimo dienos Algirdas buvo veiklus daugelyje sportinių organizacijų, buvo ilgametis Clevelando sporto klubo ,,Žaibas” pirmininkas, ŠALFASS – Šiaurės Amerikos Fizinio Auklėjimo ir Sporto sąjungos generalinis sekretorius, vienas iš Pabaltiečių sporto federacijos steigėjų bei ilgametis jos pirmininkas, nenuilstantis tinklinio ir lengvosios atletikos treneris, treniravęs keturias sportininkų generacijas. 1998 m. už jo nuopelnus lietuvių sporto plėtojimui, Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus jį apdovanojo Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Gedimimo 3iojo laipsnio ordinu. Ne mažesnė Algirdo gyvenimo aistra buvo muzika. Lietuvoje jis dainavo Jarošeko kvartete, daugiau nei 40 metų priklausė LTM Čiurlionio ansambliui, buvo vienas iš ,,Exultate” choro steigėjų ir ilgamečių narių, o 1981 m. įsteigė ir iki 1998 m. vadovavo jaunų vyrų ansambliui ,,Uždainuokim!” Per savo ilgą kūrybinį ir auklėjamąjį darbą Algirdas gavo eilę apdovanojimų bei titulų, tačiau jie jam buvo visiškai nesvarbūs. Žmonės jį prisimena, kaip pasiaukojantį, viską atiduodantį kitiems asmenį, kaip uždegančią asmenybę, daugelyje skatinusią siektinumo ir pasitikėjimo savimi pagrindus. Gegužės 22 d. šeštadienį, Clevelando Šv. Kazimiero parapijos di­džio­joje salėje, Clevelando lietuviai atsisveikino su savo gausios lietuvių šeimos siela, draugu, tėvu, ,,Žaibo” sporto klubo karaliumi. Pa­si­dalino šiltais ir linksmais prisiminimais apie šį nuostabų, begale ta­len­tų apdovanotą, amžinai visų širdyse ir prisiminimuose liksiančią asmenybę. Po atsisveikinimo, Prisikėlimo Mišias atnašavo kun. Juozas Bacevice, giedojo choras ,,Exultate” ir buvusio ansamblio ,,Uždainuokim!” atstovai. Mišioms pasibaigus jo palaikai buvo sudeginti ir pervežti į Čikagą. Memorialinės Mišios vyks Čikagoje, šeštadienį, birželio 12 d., 9:30 v. r. Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemont, IL 60439. Po Mišių Algirdo Mykolo Bielskaus palaikai bus laidojami Šv.  Kazimiero kapinėse. Kviečiame visus dalyvauti ir maldoje prisiminti šį taurų lietuvį. Liūdesy liko giminės: Kalifornijoje sesuo Joana Jovaišienė, Čika­goje Pijus, Danguolė, Kristina ir Audra Bielskai, Gediminas ir Roma Bielskai, Anglijoje Jonė ir Hans Ashbourne ir Lietuvoje Asta Reklaitytė, Jolita Žebrauskienė, Ramutė Janulionienė, Vida Rutkauskaitė ir jų šeimos. Bielskų šeima dėkoja Kliorių ir Čyvų šeimomis už rūpestingą Algirdo globą ir atsisveikinimo Clevelande suorganizavimą. Aukas jo atminimui kviečiame skirti: Clevelando sporto klubui – ,,Žaibas” arba ŠALFASS – (Šiaurės Amerikos Lietuvių Fizinio Auklėjimo ir Sporto sąjungai). Čekius galima siųsti:     Algirdas Bielskus Memorial, 24985 Pleasant Trail, Richmond Hts., OH 44143. Kviečiame savo prisiminimais pasidalinti rašant į jam skirtą ,,Facebook” puslapį: http://www.facebook.com/group.php?gid=124046427614618. Pasak dabartinio ŠALFASSgos pirmininko Lauryno Misevičiaus žodžių: „Vardan mūsų mylimo ŠALFASS patriarcho atminimo tebūnie vienybė ir lietuvių sporto bendruomenės galybė!”


A † A mokytojas JONAS MASKOLIŪNAS.
Mirė 2006 m. kovo 16 d. Čikagoje.
Gimė 1909 m. rugpjūčio 12 d. Lietuvoje. 1944 m. pasitraukė į Vakarus, gyveno KaselioMatenbergo išeivių stovykloje. Laidotuvės buvo privačios. Prašau velionį prisiminti savo maldose.


A † A Dr. JONAS STASYS ŽMUIDZINAS. Pabaigė savo žemišką kelionę Los Angeles mieste 2010 m. balandžio 23 d., sulaukęs 78 metų. Liko liūdinti žmona Aldona. Liūdi vaikų motina Huguette, vaikai Rūta, Marytė ir jos vyras Jurgis, Jonas ir jo žmona Vilia, Danutė ir jos vyras Philip, Petras ir jo žmona Lilly, daugybė sūnėnų ir dukterėčių bei giminių Lietuvoje. Gimęs Kaune, Jonas kartu su tėvais, buvusia dailininke Halina Naruševičiūte ir buvusiu Kanados generaliniu konsulu dr. Jonu Žmuidzinu, persikėlė į Kanadą 1950 m. Jonas baigė California Institute of Technology fizikos daktaratą ir ilgą laiką dirbo Jet Propulsion Laboratory Pasadena, California. Laidotuvių šv. Mišios įvyko Šv. Kazimiero parapijos bažnyčioje Los Angeles mieste, po kurių velionis buvo palaidotas Forest Lawn kapinėse Glendale mieste. Ačiū visiems brangiems draugams, kurie lankėsi laidotuvėse, užprašė šv. Mišias, už pareikštas užuojautas bei nuoširdumą mūsų šeimos liūdesio valandą.


A † A HENRIKAS STASAS.  Mirė 2010 m. birželio 1 d. Cleveland, OH, JAV. Velionis gimė 1915 m. sausio 4 d. Šiaudinės kaime, Kidulių valsčiuje, Šakių apskrityje, Lietuvoje. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, kur vadovavo pradinei mokyklai Gross Hesepes ir Diepholzo lietuvių stovyklose. 1950 m. su šeima emigravo į JAV. Ilgametis lietuviškos spaudos bendradarbis. Apkeliavęs daugiau nei 30 pasaulio kraštų ir išleidęs tris knygas. Paliko liūdesyje tris dukras: Ingridą Bublienę, Matildą Davis ir Ugnelę Šilėnienę su šeimomis, septynis anūkus: Taurą Bublį, dr. Viją Bublytę Bell, Aidą O’Meara, Ramą Kavaliauskienę, Gają Milevičienę, Vanessa Staškus, Mathew Schaser, 10 proanūkių, brolį Aleksandrą ir daug giminių Lietuvoje. Laidotuvių šv. Mišios įvyks birželio 12 d. 11 val. ryto Šv. Kazimiero lietuviškoje parapijoje Cleveland, OH. A. a. Henrikas Stasas bus palaidotas Šiauliuose, Lietuvoje, Donelaičio kapinėse, kur ilsisi jo žmona Stefanija Stasienė.


A † A PRANAS TAMULIONIS
. Mirė 2010 m. gegužės 20 d. Ilgą laiką gyveno Čikagoje, Floridoje, o paskutiniu metu – Las Cruces, NM. Nuliūdę liko: žmona Brigita, dukros Kristina Karrenberg, Julija Realy su vyru ichael, Ruta Wolf su vyru Noah ir anūkai Stefanija, Monika ir Michael, Aušra, Caitlin ir Justinas, Savana ir Sofija, brolis Stasys ir sesuo Felicija.

A † A MICHAEL ALLAN LASS
. Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 2010 m. gegužės 28 d., 4:28 val. ryto iškeliavo į Amžinybę. Gimė 1941 m. liepos 19 d., Evanston, IL. Gyveno Čikagoje, Marquette Park. Nuliūdę liko: žmona Nijolė Bartašiūtė, duktė Teresa Wiese su vyru Chris, duktė Julie Shuman su vyru Alan, duktė Elizabeth Lowery su vyru Rick, posūnis Marijus Bauza su žmona Cindy, podukra Jessica Maier su vyru John, podukra Andrea Trosper su vyru Scott, posūnis Nick Bauza su žmona Alicia, anūkė Mikaelynn Shuman, brolis Patric Lass su žmona Kathy, sesuo Joann Ugent su vyru Geoff ir posūnis Joseph Vinci su žmona Anne; mama Rita Lass Vinci su vyru Joseph. A. a. Michael buvo a. a. Yolandos Budelskytės vyras, a. a. Timothy Lass tėvas, a. a. Vernon Lass sūnus. Priklausė Teamster’s Local 705. A. a. Michael buvo pašarvotas antradienį, birželio 1 d., nuo 3 v. p. p. iki 9 v. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont. Trečiadienį, birželio 2 d., nuo 9 v. r. iki 10 v. r. pašarvotas Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje Marquette Park, kurioje 10 v. r. aukotos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionis palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

A † A ONA PAULIENĖ-PETRAVIČIŪTĖ. Mirė 2010 m. gegužės 28 d., sulaukusi gilios senatvės. Gimė Lietuvoje, Bačiskių kaime. Ilgą laiką išgyvenusi Marquette Park apylinkėje, prieš 15 metų persikėlė į Pasaulio lietuvių centrą, Lemont, IL. Velionė buvo a. a. Simo Paulius žmona. Dideliame nuliūdime liko: sūnūs dr. Algis su žmona Violeta, Edmundas su žmona Virginija, dukros Irena Draugelienė su vyru Arūnu, Aldona Vaitkienė su vyru Rimantu ir Roma Norkienė su vyru Virgilium. Liūdi anūkai Vidas Paulius su žmona Fiona, Linas Paulius, Aldona Gorman su vyru Russell, Laima Palubinskas su vyru Kovu, Karina Quinn su vyru Eric, Andrius Paulius, Algis S. Paulius su žmona Kristen, Rima Juškys su vyru Vytu ir Vilija Pauliutė; proanūkiai Teofilis, Gaja, Mantas, Cara ir Nicholas. Taip pat liūdi daug giminių Lietuvoje. Laidotuvės įvyko antradienį, birželio 1 d., Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, kurioje po trumpo atsisveikinimo 10 val. r. buvo aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Ona buvo palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Vietoje gėlių prašome aukoti ,,Saulutei” arba ,,Vaiko vartai į mokslą” organizacijoms. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com


A † A EMILIJA BAŠKAUSKIENĖ. Mirė 2010 m. gegužės 27 d., sulaukusi garbaus 92 metų amžiaus. Gimė 1918 m. spalio 4 d. Lietuvoje, Biržuose. Dideliame nuliūdime liko: duktė dr. Birutė Pumputis ir sūnus Jonas su šeimomis. Šv. atminimo Mišios bus aukojamos šeštadienį, birželio 19 d., 10 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje. Vietoj gėlių prašome aukoti Harbor Light Hospice. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti šv. Mišiose. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

A † A Dr. RIMVYDAS J. SIDRYS. Mūsų mylimas Tėvelis ir Tėvukas iškeliavo į Amžinybę 2010 m. gegužės 15 d., sulaukęs 88 metų, Albuquerque, NM. Liūdi vaikai: Raimundas Sidrys su žmona Inga, Linas Sidrys su žmona Rima, Algis Sidrys su žmona Debbee, Daina Urbaitienė su vyru Algiu, Jonas Sidrys su žmona Judy, Laima Aleksienė su vyru Vainiu, Paulius Sidrys su žmona Anne,  Rūta Kulbienė su vyru Tadu ir 30 anūkų. Dr. Rimvydas buvo a. a. Giedrės vyras, a. a. Vidos tėvas ir a. a. Saulės tėvukas. Gimė 1922 m. balandžio 12 d. Panevėžyje. Karo metu studijavo mediciną Tübingeno universitete. Vedė žmoną dr. Giedrę Šalčiūtę ir emigravo į Ameriką. Tarnavo Amerikos kariuomenėje Filipinuose, buvo oftamalogas Streator, IL, kur augino šeimą, rėmė lietuvių organizacijas, rašė knygas ir straipsnius spaudai. Tėvukas mums pavyzdys garbingo, apsišvietusio ir pilno gyvenimo. Jo meilė tėvynei ir ištikimybė Dievui nepralenkiama; jo pasišventimas šeimai ir anūkams taurus, gilus ir vaisingas. Atsisveikinimas su velioniu bus penktadienį, gegužės 28 d. Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje, Lemont, IL, nuo 4 v. p. p. iki 8 v. v. Laidotuvių šv. Mišios bus šeštadienį, gegužės 29 d. 11 v. r. Pal. Jurgio Matulaičio misijoje. Pelenai su a. a. Rimvydo palaikais bus palaidoti Lietuvoje. Aukos bus skiriamos Lithuanian Catholic Charities.


A † A Dr. EUGENIJA KRAUČIŪNIENĖ IGNATAVIČIŪTĖ. Mirė 2010 m. gegužės 17 d., sulaukusi 85 metų amžiaus. Gimė 1924 m. Lietuvoje. Eugenija baigė Tübingene, Vokietijoje mediciną, įgydama D.D.S. Dideliame nuliūdime liko: vyras Kazimieras; anūkai dr. Stepas Tharp, D.D.S., Mykolas Tharp ir Marija Tharp; brolis Markus Ignatavičius su žmona Jūrate ir jų šeima Kanadoje; svainė Birutė Ignatavičienė ir jos sūnus Stepas su šeima; dukterėčios Nijolė ir Viktorija Remeikis; sūnėnas dr. Tomas Remeikis su žmona dr. Nijole Remeikis ir jų šeima bei kiti giminės.
A. a. Eugenija bus pašarvota trečiadienį, gegužės 20 d. nuo 9 v. r. iki 10 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčioje, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Vietoje gėlių, prašome aukoti tėvams Jezuitams de la Strada. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com


A † A DALIA BUTĖNIENĖ MEŠKAUSKAITĖ. Mirė 2010 m. gegužės 14 d., 9:40 val. vakaro, sulaukusi 78 metų amžiaus. Gimė Lietuvoje, Kaune. Gyveno Oak Lawn, IL, anksčiau Washington DC. Dideliame nuliūdime liko:  sūnus Gintautas su žmona Melanie Oskvarek-Butėnienė; sūnus Eugenijus; dukterėčia Valda Valavičiūtė Lietuvoje. A. a. Dalia buvo žmona liet. žurnalisto a. a. Vlado Butėno. Velionė priklausė Lietuvos Dukterų draugijai. A. a. Dalia buvo medicinos technologė. Velionė bus pašarvota trečiadienį, gegužės 19 d. nuo 3 val. p. p. iki 9 val. vak. Brady Gill laidojimo namuose, 2929 W. 87th  St., Evergreen Park. Laidotuvių dieną, gegužės 20 d., šeima ir draugai renkasi Jaunimo centro koplyčioje 10 val. ryto šventoms Mišioms. Po šv. Mišių a. a. Dalia bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Vietoje gėlių prašome aukoti tėvams Jėzuitams de la Strada. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel.: 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

A † A MARIJA „MARYTĖ” NENIENĖ.
Iškeliavo į Amžinybę 2010 m. gegužės 2 d., sulaukusi 89 metų amžiaus. Gimė 1921 m. vasario 17 d. Lietuvoje, Kybartuose. Iš Vokietijos, 1952 m. atvyko į JAV. Gyveno Čikagoje, Union Pier ir Three Oaks, Michigan. A. a. Marija buvo žmona a. a. Prano, kuris mirė 1995 m. liepos 27 d., motina a. a. Juozo Vyto Miliausko ir a. a. Laimos Miliauskaitės-Freitag. Giliame liūdesyje liko: dukros Birutė Miliauskaitė-Campagna ir Vida Neniūtė-Giniotis su vyru Raimundu; sūnus Romas Miliauskas su šeima, gyvenantys Niles, Michigan; sesuo Ona Houghton, gyvenanti Gulfport, Florida. Velionė buvo pašarvota Pobocik Funeral Home, Three Oaks, Michigan. Gegužės 5 d. buvo aukojamos šv. Mišios St. Mary of the Assumption, Three Oaks, Michigan. A. a. Marija Nenienė palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse, Chicago, Illinois.

A † A WILLIAM PHILIP RAMEY. Mirė 2010 m. gegužės 10 d. Gimė 1927 m. lapkričio 3 d. Kentucky valstijoje. Žmonai Vilhelminai Kilikauskas-Ramey, šeimos nariams ir artimiesiems reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime. Atsisveikinimas su velioniu įvyks Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, 6812 So. Washtenaw Ave., Čikagoje, šeštadienį, gegužės 15 d., 9 val. ryto. Šv. Mišios bus aukojamos 10:30 val. ryto.


A † A RAPOLAS A. MONTRIMAS. Mirė 2010 m. kovo 10 d., sulaukęs 67 metų, po sunkios operacijos. Nuo 1992 m. su savo šeima gyveno Fort Myers, Floridoje. Gimė 1942 m. rugsėjo 21 d., Nevarienuose, Lietuvoje. 1944 m. su tėvais pasitraukė į Vokietiją, 1949 m. persikėlė į JAV. Savo profesinį gyvenimą daugiausiai praleido Abbott Laboratories, North Chicago, Illinois. Dalyvavo Lietuvių Bendruomenės veikloje, 1970–1971 m. buvo išrinktas vicepirmininku Waukegan apylinkės valdyboje. Nuliūdę liko: mama Marija Montrimienė, gyvenanti Forth Myers, žmona Jean, dukra Susana McNulty su vyru Patrick ir sūnumis Ian ir Bryan, gyvenantys Skokie, Illinois, anūkai Alexander Koutny ir Nicholas Koutny, pusseserė Elena Skališienė, giminės Lietuvoje. A. a. Rapolas A. buvo sūnus a. a. Rapolo Montrimo, mirusio 2000 m., brolis a. a. Stefanijos Montrimaitės, mirusios 2003 m., a. a. Randy, mirusio 2005 m. ir tėvas a. a. Anne, mirusios 2008 m. Atsisveikinimas ir šv. Mišios įvyko 2010 m. kovo 13 d.,  Church of the Ascension,  Fort Myers,  Floridoje. Šeštadienį, gegužės 15 d. 10 val. ryto Šv. Patriko bažnyčioje (senoje, baltoje St. Patrick Church, 15000 Wadsworth Road, Wadsworth, Illinois 60083), bus aukojamos šv. Mišios už a. a. Rapolo A. Montrimo sielą. Po šv. Mišių jo pelenai bus palaidoti Ascension Catholic Cemetary, 1920 Buckley Road, Libertyville, Illinois 60048.

A † A STANLEY (STASYS) SURANTAS.
Mūsų gerbiamas dėdė iškeliavo į Amžinybę 2010 m. gegužės 5 d., sulaukęs 87 metų, Rockford Memorial Hospital. Gimė Lietuvoje, Latvijos pasienyje, 1922 m. gruodžio 14 d. Antrojo pasaulinio karo metu pasitraukė į Vokietiją, kur dirbo vertėju, mokėsi universitete, vedė pirmąją žmoną dr. Danguolę  Stankaitis ir 1950 m. emigravo į Ameriką. Čia išgyveno 60 metų. Didesnę savo gyvenimo dalį praleido Rockford, IL. Studijavo Šiaulių gimnazijoje (4 metus), Miuncheno universitete (4 metus), New York American Institute of  Bank (4 metus). Dirbo New York Hanover Bank ir Rockford G. C. Electronic. Stasys buvo daugelio organizacijų ir draugijų narys ir rėmėjas, dalyvaudavo organizuojant įvairius renginius. Ilgametis Šiaurės Illinois Lietuvių Bendruomenės narys, Rockford Lietuvių klubo narys, Rockford apylinkės „Garden of America” klubo narys, gavęs garbės apdovanojimą. 1985 m. buvo apdovanotas Šaulių ordinu. Daug metų rengė ir publikavo straipsnius dienraštyje „Draugas” politine, ekonomine bei socialine tematika. Liūdi likę artimieji: žmona Eugenija Surantas, sūnėnas Romualdas Surantas su žmona Odeta ir jo vaikai Gediminas, Monika, Mantas ir Ieva Surantai. Velionis bus pašarvotas antradienį, gegužės 11 d. nuo 5 v. p. p. iki 8 val. vakaro, Fitzgerald Funeral Home & Crematory, Riverside Chapel, laidojimo namuose, 3910 N. Rockton Ave., Rockford, IL 61103. Palaikai bus kremuoti ir palaidoti Rockford Kalvarijos kapinėse trečiadienį, gegužės 12 d., atsisveikinimas nuo 10–11 v. ryto. Aukos bus skiriamos dienraščiui „Draugas”.A † A JANINA RAČYTĖ-MORKŪNAS (1928–2010). Mirė 2010 m. kovo 30 d. Ilgą laiką gyveno Philadelphia, PA, o paskutiniu metu Christus St. Joseph Villa, Salt Lake City, Utah. Nuliūdę liko: sūnus Algis J. Morkūnas, duktė  Dalia Morkūnas Robinson, anūkė Erin Mendenhall, anūkai Alexis Morkūnas ir Blake Robinson, proanūkis Cash Mendenhall. A. a. Janina palaidota Larkin Sunset Gardens, Salt Lake City, Utah.A † A KONSTANCIJA STASIULIENĖ.
Iškeliavo į Amžinybę 2010 m. gegužės 2 d., sulaukusi 94 metų. Gimė Lietuvoje, Joniškio valsčiuje, Duobėdžių kaime. Amerikoje išgyveno 61 metus. Gyveno Lemont, IL. Anksčiau daugelį metų Chicago Heights ir Oak Lawn. Velionė buvo motina a. a. Zenono ir žmona a. a. Jono. Giliai liūdi likę artimieji: brolienė Zofija Ripskienė ir jos vaikai Stasys Ripskis su žmona Danute ir šeima, Vida Gilvydienė su vyru Antanu ir šeima, brolienė Aldona Stasiulienė ir jos vaikai Rita Poulos su vyru Aleksu ir šeima, Algis ir Debbie Stasiuliai, Marius Stasiulis ir jo sūnūs Karolis ir Rimas Stasiulis. Lietuvoje jos liūdi Silvija ir Kęstas Masioniai, Vytas ir Reda Stasiuliai su šeima, Roma Ramonienė ir Irena Jakovleva. Konstancija buvo daugelio organizacijų ir draugijų narė ir rėmėja. Velionė bus pašarvota ketvirtadienį, gegužės 6 d. nuo 3 v. p.p. iki 9 val. vak. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 Archer Ave. Laidotuvės įvyks penktadienį, gegužės 7 d. Iš laidojimo namų 9:30 v. ryto a.a. Konstancija bus atlydėta į Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Vietoj gėlių prašome aukoti Tėvams Jėzuitams.

A † A JULIA PETRONĖLĖ OREŠKA PETRAUSKAITĖ. Mirė 2010 m. balandžio 30 d., Deerfield Beach, FL, sulaukusi 98 metų amžiaus. Gimė 1917 m. kovo 17 d. Boston, MA. Gyveno Boca Raton, FL, anksčiau Čikagos Marquette Park apylinkėje. Nuliūdę liko: sūnus Julius su žmona Marian, anūkai Matthew ir Julian, sesuo Petronėlė Petrauskaitė. A. a. Julia buvo žmona a. a. Prano. Šv. Mišios už a. a. Julią buvo aukojamos trečiadienį, gegužės 5 d. Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, Marquette Park. Po šv. Mišių velionė buvo palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Vietoj gėlių prašome aukoti šv. Mišioms. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com
 

A † A KONSTANCIJA STASIULIENĖ.
Iškeliavo į Amžinybę 2010 m. gegužės 2 d., sulaukusi 94 metų. Gimė Lietuvoje, Joniškio valsčiuje, Duobėdžių kaime. Amerikoje išgyveno 61 metus. Gyveno Lemont, IL. Anksčiau daugelį metų Chicago Heights ir Oak Lawn. Velionė buvo motina a. a. Zenono ir žmona a. a. Jono. Giliai liūdi likę artimieji: brolienė Zofija Ripskienė ir jos vaikai Stasys Ripskis su žmona Danute ir šeima, Vida Gilvydienė su vyru Antanu ir šeima, brolienė Aldona Stasiulienė ir jos vaikai Rita Poulos su vyru Aleksu ir šeima, Algis ir Debbie Stasiuliai, Marius Stasiulis ir jo sūnūs Karolis ir Rimas Stasiulis. Lietuvoje jos liūdi Silvija ir Kęstas Masioniai, Vytas ir Reda Stasiuliai su šeima, Roma Ramonienė ir Irena Jakovleva. Konstancija buvo daugelio organizacijų ir draugijų narė ir rėmėja. Velionė bus pašarvota ketvirtadienį, gegužės 6 d. nuo 3 v. p.p. iki 9 val. vak. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 Archer Ave. Laidotuvės įvyks penktadienį, gegužės 7 d. Iš laidojimo namų 9:30 v. ryto a.a. Konstancija bus atlydėta į Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Vietoj gėlių prašome aukoti Tėvams Jėzuitams.

A † A BRONIUS GINČAUSKAS. Po trumpos ligos, 2010 m. balandžio 27 d., mirė mūsų mylimas tėvelis. Bronius gimė 1919 m. balandžio 5 d. Šiaulių rajone, Lietuvoje. Daugelį metų gyveno East Chicago, Indiana ir buvo aktyvus Lietuvių Bendruomenės dalyvis ir Bendruomenės pirmininkas. 1983 metais persikėlė į St. Petersburg, Florida, kur įsijungė į Lietuvių Bendruomenės veiklą. Nuliūdę liko: žmona Michalina; dukra dr. Aurelija Palčiauskienė su vyru dr. Vytautu; sūnus dr. Rolandas su žmona Sharon ir anūkai Laura su Gregory.

Pranešame draugams ir pažįstamiems, kad 2010 m. balandžio 29 d. mirė
A † A Mokytoja FELICIJA GRESIŪTĖ. Gimė 1915 m. sausio 5 d. Vilniuje. Baigė Jurbarko gimnaziją ir Klaipėdos pedagoginį institutą, dirbo švietimo darbą Lietuvoje ir Vokietijoje. Laidotuvės bus gegužės 3 d., pirmadienį. Atsisveikinimas nuo 9:30 val. r. iki 10:30 val. r. Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje, Brighton Park. Po 10:30 val. r. šv. Mišių, velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

A † A  ANELĖ KIRVAITYTĖ. Mirė 2010 m. balandžio 28 d., sulaukusi 98 metų amžiaus.
Gimė Lietuvoje, Kybartuose. Gyveno Matteson, IL. Dideliame nuliūdime liko: dukterėčios Daina Jehling su vyru Robert, Kerri Whitworth su vyru Timothy, Allysa Whitworth; sūnėnai Allen Jehling ir Timmy Whitworth. Velionė priklausė šauliams. A. a. Anelė bus pašarvota pirmadienį, gegužės 3 d. nuo 9 iki 10:30 val. r. Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, Marquette Park, kurioje 10:30 val. r. bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Anelė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

A † A EUGENIJA P. NASVYTIS. Išėjo pas Kristų 2009 m. gruodžio 29 d. 9:50 v. v., Bloomington ligoninėje. Gyveno Čikagoje, Northbrook, IL, Des Plaines, IL,  Bloomington, IN. 15 metų dirbo General Binding Corp. Northbrook, IL. Nuliūdę liko: sesuo Ramutė Alminauskienė ir sūnėnai Vaidevutis su šeima, Saulius ir Vytautas, brolis Vytautas Nasvytis su šeima, brolių a. a. Jono ir a. a. Kazio šeimos bei daug giminių, pusbrolių ir pusseserių šeimos Lietuvoje ir Amerikoje. Atsisveikinimas su velione įvyko City  Christian International Church, Bloomington, IN. Kalbėjo kun. Kim Norris ir kun. Ken Grines, Vytautas Nasvytis, Vaidevutis Alminauskas, Vytautas Alminauskas ir Rama Alminauskienė. A. a. Eugenija bus palaidota Cleveland, OH, All Soul kapinėse, šalia
tėvų.

A † A ERNA MARIE KLAVA ŠLEPETIS HOFMANN.
Mirė 2010 m. balandžio 19 d., sulaukusi 92 metų amžiaus. Gimė 1917 m. gegužės 17 d. Ruhland, Vokietijoje. Giliame liūdesyje liko: vyras Jurgis; dukterėčios Marlis, Gisela, Ulla ir Elke; sūnėnai Wolfgang ir Warner; krikšto duktė Nina Nowaczyk. A. a. Erna buvo sesuo a. a. Dora, Liesbeth, Gertrud ir Frieda. Velionė bus pašarvota antradienį, gegužės 4 d. nuo 9 v. r. iki 10:30 val. ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, Marquette Park, kurioje 10:30 val. r. bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Erna bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Vietoj gėlių prašome aukoti Šv. Kazimiero Seserų pensininkų fondui. Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com


A † A Dr. JUOZAS DIČPINIGAITIS. Gimė 1916 m. spalio 15 d. Lietuvoje, Kazlų Rūdoje. Mirė 2010 m. kovo 4 d. Gyveno Woodhaven, NY. Nuliūdę liko: žmona Irena, sūnus dr. Juozas; sūnus dr. Petras su žmona dr. Vita; anūkai Tomas ir Alis.


A † A IRENA LEVICKAS. Mirė 2010 m. balandžio 27 d., sulaukusi 85 metų amžiaus. Gimė Lietuvoje, Kretingoje. Gyveno Orland Park, IL. Dideliame nuliūdime liko: dukterėčios Ramunė Juodelienė su vyru Broniumi ir Violeta Schefer su vyru John bei kiti giminės, artimieji, pažįstami Lietuvoje ir Amerikoje. A. a. Irena bus pašarvota penktadienį, balandžio 30 d. nuo 8 v. r. iki 9:30 val. r. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer  Ave., Lemont, IL, kur 9:30 val. ryto įvyks laidotuvių apeigos. Po trumpų maldų velionė bus palydėta į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 10 val. r. bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Irena bus palaidota Lietuvių Tautinėse kapinėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com


Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 2010 m. balandžio 25 d., sulaukęs 89-erių metų, žemiškąją kelionę užbaigęs, Kristaus ramybėje ilsėtis išėjo A † A FABIJONAS BRAZAITIS.
Gimė Lietuvoje, Būdviečių kaime, Vilkaviškio apskrityje. Gyveno Oak Lawn, IL. Giliame liūdesyje liko: žmona Alicija, dukra Vida, sūnus Dainius. Lietuvoje liūdi brolis Benjaminas su šeima ir mirusiųjų keturių brolių šeimos; Kanadoje – pusseserės Stasė, Irena, Regina ir Jolanta su šeimomis; mirusio pusbrolio Vinco Dragūnaičio žmona Ada su šeima, pusbrolio a. a. Jono ir a. a. Marijos Stoškų dukra Joana ir sūnaus a. a. Jono žmona Onutė su šeima, giminių a. a. Adelės ir a. a. Kazimiero Genčių šeima, svainė Liusė Maldūnienė; Punske (Lenkijoje) gyvenantys svainė Onutė Agurkienė, svainiai Klemensas ir Natalija Kalkauskai su šeimomis bei svainių a. a. Teklės ir a. a. Petro Ramanauskų šeima. A. a. Fabijonas bus pašarvotas trečiadienį, balandžio 28 d. nuo 3 v. p. p. iki 9 v. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL. Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, balandžio 29 d. Iš laidojimo namų 9:30 v. r. velionis bus atlydėtas į Palaimintojo Jurgio Matulaičio  misiją Lemonte, kurioje 10 v. r. bus aukojamos gedulingos šv. Mišios už a. a. Fabijono sielą. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Lietuvių Tautinėse kapinėse. Vietoje gėlių šeima pageidauja skirti auką dienraščio „Draugas” fondui.


A † A IRENA VALKIŪNIENĖ KRAPAUSKIENĖ. Iškeliavo į Amžinybę 2010 m. balandžio 20 d., sulaukusi 93 metų. Irena gimė 1917 m. balandžio 20 d. Darbėnuose. Liūdi: sūnūs Jonas Valkiūnas ir Virgilijaus Krapauskas, anūkai Edvyna, Jonas Jaunesnysis, Neringa su šeimomis.


A † A IRENA VALKIŪNIENĖ KRAPAUSKIENĖ. Iškeliavo į Amžinybę 2010 m. balandžio 20 d., sulaukusi 93 metų. Irena gimė 1917 m. balandžio 20 d. Darbėnuose. Liūdi: sūnūs Jonas Valkiūnas ir Virgilijaus Krapauskas, anūkai Edvyna, Jonas Jaunesnysis, Neringa su šeimomis.


A † A ANTANAS VAINA. Iškeliavo į Amžinybę 2010 m. balandžio 19 d., sulaukęs 87 metų amžiaus. Gimė 1922 m. rugsėjo 21 d. Lietuvoje, Alytuje. A. a. Antanas buvo vyras a. a. Reginos. Giliame liūdesyje liko: dukra Gražina ir vyras dr. Kastytis Latoža, anūkė Ingrida Latožaitė; dukra Nijolė ir vyras adv. Gintaras Čepėnas, anūkė dr. Lina su vyru Ryan Piech, anūkas dr. Andrius Čepėnas. A. a. Antanas Vaina palaidotas 2010 m. balandžio 20 d. Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse, Chicago, IL. Laidotuvės buvo privačios.


A † A REGINA BALČIŪNAS. Mirė 2010 m. balandžio 16 d., sulaukusi 88 metų amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Gyveno Lemont, IL. Giliame liūdesyje liko: sūnūs  Eugenijus Balčiūnas su žmona Rima ir Leonas Balčiūnas su žmona Christie. Liūdi anūkas Vytas Balčiūnas ir kiti giminės Amerikoje ir Lietuvoje. A. a. Regina bus pašarvota penktadienį, balandžio 23 d. nuo 3 val. p. p. iki 9 val. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S.  Archer Ave., Lemont, IL. Laidotuvės įvyks šeštadienį, balandžio 24 d. 9:30 val. r. Petkus Lemont laidojimo namuose, iš kur a. a. Regina bus palydėta į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 10 val. r. bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Vietoj gėlių prašome aukoti Lietuvos Dukterų draugijai. Kviečiame visus gimines, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com


A † A JUOZAS BAUŽYS. Iškeliavo į amžinybę 2010 m. balandžio 16 d., sulaukęs 89 m. Gimė Lietuvoje.  Vokietijoje gyveno Hanau stovykloje, atvažiavęs į Ameriką, gyveno New York. Persikėlęs į Čikagą ilgiausiai gyveno Orland Park, paskutiniu laiku, Lemont. A. a. Juozas buvo didelis visuomenininkas ir veikėjas. Priklausė Lietuvių Bendruomenei, ateitininkams, BALF’ui, Fronto Bičiuliams ir buvo aktyvus Pal. J. Matulaičio misijos narys.  Redagavo „Į Laisvę” žurnalą. Nuliūdę liko: žmona Ona Stankaitytė-Baužienė; seserys  Aldona Kairienė, gyvenanti Rhode Island su šeima, Augė Rastonienė, gyvenanti Florida su šeima, svainė Danutė Stankaitytė, svainiai Liudas ir Dalia Stankaičiai su šeima ir giminės Lietuvoje. Velionis bus pašarvotas antradienį, balandžio 20 d. nuo 4 val. p. p. iki 8 val. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave., Lemont, IL. Laidotuvių rytą, trečiadienį, balandžio 21 d. 9:30 v. ryto velionis bus palydėtas iš Petkus Lemont laidojimo namų į Pal. J. Matulaičio misiją, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Juozas bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Laidot. direkt.  Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

A † A Prof. JULIUS ŠMULKŠTYS. Mirė 2010 m. balandžio 12 d. Julius buvo prezidento Valdo Adamkaus patarėjas per pirmąją jo kadenciją. Dėstė politinius mokslus Indianos universitete, buvo departamento vadovas, o vėliau buvo paskirtas dekanu. Nuliūdę liko: žmona Nijolė (Juodakytė), duktė Inga su vyru Christopher Klose, anūkai Noah ir Lina; sūnus Linas su žmona Katie; brolis Liudas su žmona Rūta ir sūnus Tauras su šeima. Atsisveikinimas įvyks šeštadienį, balandžio 24 d. nuo 2 val. p. p. iki 5 val. p. p. Petkaus laidojimo namuose, Lemonte. Laidotuvės privačios. Vietoje gėlių prašome aukoti Lietuvių Fondui (Lithuanian Foundation, Inc.). Aukos bus skiriamos prezidento Valdo ir Almos Adamkų Stipendijų fondui.


A † A Inž. JURGIS MIKAILA. Iškeliavo į Amžinybę 2010 m. kovo 28 d., sulaukęs 100 metų. Jurgis gimė 1909 m. balandžio 19 d., Stakliškės parapijoje. Buvo didelis visuomenininkas ir veikėjas. Jis daug prisidėjo prie Detroito šeštadieninės mokyklos įsteigimo, Šv. Antano parapijos, Dievo Apvaizdos parapijos, Detroito Lietuvių Bendruomenės ir Dainavos stovyklos įsteigimo ir veiklos. A. a. Jurgis visą gyvenimą buvo aktyvus ateitininkas. Velionis buvo palaidotas Putnamo seselių vienuolyno kapinėse 2010 m. balandžio 7 d. Liūdi: sūnus Juozas, marti Ramunė, anūkai Paulius ir Andrius; duktė Aldona Valivonienė ir žentas Arvydas; žmona Regina, jos sūnus Kęstutis Čižiūnas, marti Milda Čižiūnienė ir jų vaikai Andrius, Pranas, Vincas Čižiūnai ir jų šeimos.

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad š. m. balandžio 2 d., Floridoje, sulaukęs 86 metų mirė A † A SIMAS NAUJOKAS. Gimė Dauglaukyje, Tauragės rajone. A. a. Simo Naujoko palaikai bus kremuoti Floridoje, o pelenai bus atvežti į Čikagą ir palaidoti Tautinėse lietuvių kapinėse. Laidotuvės privačios. Liūdinti žmona Janina ir dukra Renata su šeima

A † A ANTANAS VASIS VASILIAUSKAS. Išėjo į amžinybę, sulaukęs 83 metų. Gimė Vartų kaime, Bartininkuose, Vilkaviškio apskrityje. Paliko žmoną Oną GelgotaitęVasienę, vaikus Romą, Liucę, Juozą, 9 anūkus ir vieną proanūkį.

A † A ALGIS A. TURNER.
Mirė 2010 m. balandžio 1 d., sulaukęs 72 metų. Gyveno Riverside, IL. Nuliūdę liko: žmona Rita; dukra Karina ir Robert Končius; anūkas Andrius; seserys Regina su Glen Ruesch ir Rita Massmann; daug sūnėnų ir dukterėčių. A. a. Algis buvo Triton College profesorius. Velionis pašarvotas pirmadienį, balandžio 5 d. nuo 3 v. p. p. iki 9 v. v. Ivins/Moravecek laidojimo namuose, 80 E. Burlington St., Riverside, IL. Laidotuvės antradienį, balandžio 6 d. Iš laidojimo namų 9:30 val. ryto a. a. Algis bus atlydėtas į St. Mary bažnyčią, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Laidot. direkt. Ivins/Moravecek FH. Tel. 708-447-2261 arba www.ivinsfh.com

Pranešame draugams ir giminėms, kad 2010 m. kovo 29 d., sulaukęs 89 metų, į amžinuosius namus iškeliavo A † A VINCAS ŽEBERTAVIČIUS. Gimė 1921 m. vasario 24 d. Lietuvoje,  Gražiškiuose, Vilkaviškio apskr. Mokėsi  Marijampolės gimnazijoje bei seminarijoje. Baigęs mokytojavo Graužiniuose prie Vokietijos sienos, vėliau Gražiškiuose. Amerikoje išgyveno 60 metų. Ketverius metus New Yorke, daug metų gyveno Detroite ir Sunny Hills, FL. Velionis buvo daugiau žinomas ne kaip mokytojas, o kaip aktorius. New Yorke vaidino  Antano Škėmos ir Vitalio Žukausko, o Detroite Zuzanos Arlauskaitės-Mikšienės ir Justino Pusdešrio dramos teatruose. Liūdesyje liko: žmona Elena, sesuo Angelė, brolis Alfonsas, sūnėnai Šarūnas ir Vaidūnas, daug giminių bei draugų Amerikoje ir Lietuvoje. Laidotuvės įvyks balandžio 15 d. Sunny Hills, FL, Šv. Teresės bažnyčioje. 11 val. ryte bus aukojamos šv. Mišios. Po Mišių a. a. Vincas bus palaidotas Sunny Hills „Calvary” katalikų kapinėse.


A † A JANINA IVANOVIENĖ STANKŪNAITĖ.
Gimė Lietuvoje. Mirė 2010 m. kovo 30 d. Gyveno Cicero, IL. Nuliūdę liko: sūnus Michael; duktė Jeanette Ruginienė su vyru Raimondu; anūkai Andrius su žmona Dana, Tomas, Povilas ir Rimas; proanūkas Henrikas ir kiti giminės. A. a. Janina buvo žmona a. a. Dimitrius ir buvo motina a. a. Aleksandro. Velionė pašarvota penktadienį, balandžio 2 d. nuo 3 v. p. p. iki 9 val. vakaro Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL. Laidotuvės įvyks šeštadienį, balandžio 3 d. Petkus Lemont laidojimo namuose, religinės apeigos 10 val. ryto. Po religinių apeigų a. a. Janina bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame dalyvauti laidotuvėse. Laidot. direkt.  Donald M. Petkus. Tel.: 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com


A † A RAIMUNDA (RIMA) ŠIRMULYTĖ KARĖNIENĖ.
Po sunkios ligos mirė 2010 m. kovo 28 d. Gimė Lietuvoje, Kaune. Gyveno Čikagoje, Brighton Park apylinkėje. Nuliūdę liko: sūnus Raimundas su žmona Kathy, vaikai Olivia ir Benjamin; duktė Klaudija ir vaikai Matthew, Kevin ir Kelly; sesuo Liuda Germanienė su vyru Vytautu ir sūnūs  Vidas, krikšto sūnus Saulius ir žmona Claire, Juris su žmona Kyonghee ir Tomas; Lietuvoje liko pusseserė Rita Butkienė. Raimunda buvo motina a. a. Petro (Puko) Karėno. Dvejus metus a. a. Rima studijavo Pinneberg Pabaltijo universitete, Vokietijoje, o 1949 m. buvo gavusi stipendiją studijas tęsti Denver, CO universitete. Velionė bus pašarvota ketvirtadienį, balandžio 1 d. nuo 3 v. p. p. iki 8 val. vak. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL. Laidotuvės įvyks penktadienį, balandžio 2 d., 10 val. ryto, po palaiminimo Petkus Lemont laidojimo namuose, a. a. Rima bus palydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. Laidot. direkt. Donald M. Petkus; tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com


A † A ELEANORA MENCIENĖ REITNERYTĖ.
Po trumpos ligos mirė 2010 m. kovo 18 d. 3 val. ryto, sulaukusi 83 metų. Gimė Lietuvoje, Kybartuose. Gyveno Orland Park, IL.
Nuliūdę liko: sūnus Laimonis su žmona Jan, anūkė Taya; sūnus Gunars su žmona Renata, anūkai Eric ir Natalie; seserys Stefa Stols ir Marija Kubilienė; brolis Vytautas Reitneris su žmona Asta, dukterėčios Lucy Gurka su šeima, Rita Strols-Lentine,  Tina Baginskienė su šeima, Aura Reitneris. Velionė pašarvota šeštadienį, kovo 20 d. nuo 8 v. r. iki 9:30 val. ryto, Petkus Lemont laidojimo namuose. Iš laidojimo namų 9:30 val. ryto bus atlydėta į Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po šv. Mišių a. a. Eleanora bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse šalia vyro a. a. Auseklio ir sūnaus a. a. Vitauto. Vietoj gėlių, prašom aukoti Holy Family Villa, 12220 S. Will Cook Rd., Palos Park, IL 60464.

 A † A PRANAS RIMEIKIS. Mirė 2010 m. kovo 19 d., sulaukęs 87 metų. Čikagoje išgyveno daug metų. Gimė Lietuvoje, Klaipėdoje. Pakirstas ligos, gyveno Culpper, VA, sūnaus Prano priežiūroje. Dideliame liūdesyje liko: sūnus Pranas su žmona Michele; duktė Angelė ir dukterėčia Renata su vyru bei giminės Lietuvoje. Apie laidotuves ir šv. Mišias bus pranešta vėliau.


A † A Dr.LAIMUTĖ GRINIŪTĖ ŠMULKŠTIENĖ.
Mūsų mylima Laimutė mirė 2010 m. kovo 17 d., sulaukusi 98 metų amžiaus. Gimė1911 m. gegužės 14 d. Lietuvoje, Šiaulių mieste. Amerikoje išgyveno 60 metų Gyveno Melrose Park, IL. Anksčiau Čikagoje, Marquette Park apylinkėje. Nuliūdę liko: mirusio vyro Liudviko Šmulkščio sūnūs Julius ir Liudas, jų žmonos Nijolė ir Rūta su šeimomis; velionės sesuo Jūratė Dobrovolskienė su šeima Lietuvoje; dviejų mirusių seserų: Aldonos Briškaitienės ir Praurimos Murinienės šeimos, gyvenančios Amerikoje; dviejų mirusių brolių: Vytauto šeima Kanadoje, Manigirdo – Šiauliuose ir daug kitų giminių. Velionė buvo našlė pirmo vyro Petro Glemžos. A. a. Laimutė buvo akių daktarė ir daug metų priiminėjo pacientus Čikagoje. Ji priklausė varpininkams, medikų Korp. Ąžuolas, Valstiečių liaudininkų ir profesinėms gydytojų draugijoms (lietuvių ir amerikiečių). Velionė pašarvota pirmadienį, kovo 22 d., nuo 3 val. p. p. iki 8 val. v., Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave., (arti Derby Rd.), Lemont, IL. Laidotuvių rytą, antradienį, kovo 23 d., 9:30 val. ryto velionėpalydėta į Pal. J. Matulaičio misiją, kurioje 10 val. r. aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Laimutė palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Vietoje gėlių prašome aukoti „Vaiko Vartai į mokslą” organizacijai. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com


A † A BRONIUS LATOŽA.
Mirė 2010 m. kovo 11 d., sulaukęs 94 metų amžiaus. Gimė 1915 m. spalio 6 d. Leechburg, PA. Gyveno Westmont, IL. Ilgus metus gyveno Cicero, IL. Liūdesyje liko: žmona Regina Latoža-Ginkutė, sūnus dr. Kastytis su žmona Gražina ir dukra Ingrida; dukra Rita Bagley su vyru Joe ir jų dukra Lana; mirusios dukros Natalijos Stukienės vyras Edmundas, jų dukros Justina ir Maira; daug draugų ir giminių Lietuvoje, Amerikoje, Australijoje ir Kanadoje. Laidotuvės privačios Šv. Kazimiero kapinėse.


A † A Inž. skulptorius
ZIGMAS BRAZIS. Mirė 2010 m. kovo 13 d. 6:30 val. ryto. Kilęs iš savo mylimo Panevėžio. Ilgus metus gyveno Indian Head Park, IL. Pasiliko nuliūdime: mylima žmona Valentina Juraitytė; dukra Ramunė ir jos vyras dr. Ramūnas Krištopaitis; dukra Tina ir jos vyras Steven Multin, anūkas Saverio Multin; švogeris Leonas Juraitis ir jo šeima, Lietuvoje sesutė dr. Irena Jankauskienė ir švogeris prof. Pranas Jankauskas; Kalifornijoje mylimas draugas Čeka Aras ir jo žmona Eglė. Mišios už a. a. Zigmo sielą bus aukojamos Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje, Lemonte, kovo 20 d. 11 val. ryto. Prašome visus pasimelsti už Zigmo sielą. Laidotuvės privačios!


A † A DARIUS EDMUNDAS (DOBIE) OŠLAPAS.
Gimė 1955 m. New York, NY, Raimundo ir Reginos Ošlapų šeimoje. Mirė 2010 m. kovo 3 d., apsuptas mylimos šeimos. Nuliūdę liko: mama Regina; broliai Arūnas, Gintaras ir Tauras; sesutė Gailė; sūnėnai Auston, Christian ir Ulyseas; dukterėčios Bryn, Daphne, Liena ir Trinity. Šv. Mišios buvo aukojamos kovo 6 d. Šv. Kazimiero bažnyčioje, Los Angeles, CA. Didelis skaičius artimųjų susirinko iš Los Angeles apylinkių ir suskrido iš tolimesnių miestų paguosti liūdinčią šeimyną ir atsisveikinti su brangiu draugu. Per vakarienę nuoširdžiai dalinosi nuotraukomis ir pasakojimais, per ašaras vis nusijuokdami, prisiminę mielą Dobie, kuris savo greitu sąmoju nuolatos prajuokindavo savuosius. Šeštadienį, kovo 20 d. Kalifornijos Lietuvių Golfo klubas ruošia golfo turnyrą pagerbti savo ilgamečio nario atminimą. Žaidynėse bus dovanojama naujoji, keliaujanti „The Dobie” taurė žaidėjui, išmušusiam daugiausia kamuoliukų iš bunkerio. A. a. Darius augo Libertyville, IL ir baigė žurnalistiką Northern Illinois universitete. Gyveno saulėtoje Kalifornijoje, kur mėgavosi gyvenimu: sportu, geru maistu ir, daugiausia, savo gausybe gerų, gerų draugų. Norintys pagerbti a. a. Dariaus atminimą, prašome aukoti: Lietuvos Vyčiams / Knights of Lithuania – Los Angeles Council 133, Scholarship Program, c/o Maryte Sepikas, 6143 Fulton Ave., #8, Valley Glen, CA 91401.


A † A GENĖ RIMKUS.
Staiga mirė 2010 m. kovo 8 d., St. Petersburg, Florida. Gimė 1938 m. Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 63 metus. Mokslus baigė Roosevelt University, Čikagoje. Įsigijo magistro laipsnį matematikos srityje ir dėstė Čikagos gimnazijose daug metų. Giliame liūdesyje liko: vyras Rimvydas, sūnus Petras, anūkai Aleah, Tauras ir Jievutė; seserys Danutė Žutautienė su šeima Lietuvoje; Regina Viržintienė su vyru Marium ir dukros Lydia ir Lina su šeimomis ir duktė Loretta; teta Stasė Simokaitienė, pusseserės, pusbroliai, kiti giminės ir draugai Lietuvoje ir Amerikoje. Genė buvo aktyvi Lietuvių Bendruomenės, Pasaulio lietuvių centro, Jaunimo centro, Čikagos Lietuvių Golfo klubo, Skaučių  Akademikių draugovės narė, priklausė „Verpsčių” būreliui ir darbavosi Tautinių Šokių švenčių komitetuose. A. a. Genė bus pašarvota Petkus Lemont laidojmo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL, penktadienį, kovo 12 d. nuo 3 v. p. p. iki 9 val. vakaro. Laidotuvės įvyks šeštadienį, kovo 13 d. Iš laidojimo namų 10:30 val. ryto velionė bus išlydėta į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių a. a. Genė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Vietoj gėlių šeima prašo aukoti „Lietuvos Vaikų viltis” arba „Saulutė” labdaros organizacijoms. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Viešpatie, suteik amžiną atilsį tauriai lietuvei, mylinčiai žmonai ir motinai, veikėjai ir sportininkei. Tegul ji lieka mūsų atminimuose, liūdesyje ir džiaugsmuose, nes ji visą gyvenimą šypsojosi. Laidot. direkt.Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.comA † A JADVYGA KUNTZ (MACKEVIČIUS).
Mirė 2010 m. kovo 6 d. Gyveno Bridgeport, Chicago. Gimė Lietuvoje. Nuliūdę liko: sūnus Romualdas su žmona Dianne, žentas Vytautas; anūkai Peter, Ramona, Erika, Kenneth ir Andrew; proanūkiai Nicholas, Scoey, Brianna, Jacob, Kelby ir Maxwell. A. a. Jadvyga buvo mama a. a. Aušros Buzikas. Priklausė Jūros šauliams, Tautos fondui, Lietuvių Bendruomenei. Velionė pašarvota antradienį, kovo 9 d. nuo 3 v. p. p. iki 8 v. v. Gaidas-Daimid laidojimo namuose, 4330 S. California Ave., Chicago, IL 60632. Laidotuvės trečiadienį, kovo 10 d. iš laidojimo namų 10:15 val. ryto a. a. Jadvyga bus atlydėta į Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčią, kurioje 10:30 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Laidot. direkt. Gerald F. Daimid. Tel. 773-523-0440.


A † A ANTANINA BACEVIČIŪTĖ VASIUKEVIČIENĖ. Po ilgo, įvairiaus ir džiaugsmingo gyvenimo, mirė 2010 m. kovo 4 d. Gimė Lietuvoje, Šakių apskrityje, Sintautų parapijoje. Giliame liūdesyje liko: duktė Joana ir vyras Džiugas Augius su šeima; sūnus Rimvydas ir duktė Danutė su vyru Jurgiu Tarbūnu ir jų šeima; Lietuvoje brolis Antanas ir daug giminių Lietuvoje, Amerikoje ir Australijoje. A. a. Antanina buvo ilgametė Jaunimo centro ir Pedagoginio Lituanistikos instituto rėmėja. Gedulingos šv. Mišios už a. a. Antaniną bus aukojamos šeštadienį, kovo 13 d. 10 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, Lemonte. Laidotuvės privačios. Vietoje gėlių a. a. Antanina prašo dovanoti vieni kitiems šypseną. Nuoširdžiai kviečiame draugus ir pažįstamus dalyvauti šv. Mišiose.


A † A ESTELLE KAMENSKE KAMENSKAS.
Gimė 1907 m. gruodžio 5 d. Čikagoje. Mirė 2010 m. kovo 1 d., sulaukusi 102 m. amžiaus. Gyveno Hilton Head Island,  South Carolina. Nuliūdę liko: sūnėnas G. Daniel Zally su žmona Christine, Hilton Head Island, S.C.; Ćdukterėčia Barbara Herriman su vyru Jim, Rolling Meadows, IL; sūnėnas Michael Tuhus su žmona Mary, Atlanta, GA, sūnėnas John Tuhus su žmona Paty, Minneapolis, MN ir dukterėčia Melinda Dubrow su vyru Rob, New Haven, CT. Priklausė Šv. Kryžiaus ligoninės aptarnaujančiam personalui. A. a. Estelle buvo duktė a. a. Antano ir a. a. Apolonijos, sesuo a. a. Petro. Velionė buvo pašarvota penktadienį, kovo 5 d. nuo 9 v. r. iki 10 val. ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, Marquette Park. Šv. Mišios už jos sielą aukojamos 10 val. ryto. Po šv. Mišių a. a. Estelle buvo palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com


A † A JUOZAS BAGDŽIUS.
Mirė 2010 m. kovo 3 d., sulaukęs 97 metų amžiaus. Gimė Lietuvoje, Alytaus apskr., Pivašiūnų parapijoje, Bundžių kaime. Šiandien su giliu skausmu širdyje jo gedi: žmona Zita, sūnus Jonas su žmona Barbara, anūkai Joriana, Justinas; posūnis Linas su šeima, Lietuvoje sesuo Adelė, brolis Vladas su šeima bei daug kitų giminių Lietuvoje ir Kanadoje. A. a. Juozas buvo aktyvus Lietuvos Šaulių sąjungos, lietuvių veteranų karių sąjungos, Tautos fondo, Marquette Park Lietuvių namų savininkų draugijos ir kitų lietuviškų klubų narys. Velionis bus pašarvotas penktadienį, kovo 5 d. nuo 3 val. p. p. iki 8 val. vakaro Brady-Gill laidojimo namuose, 2929 W. 87 St., Evergreen Park, IL. Laidotuvės įvyks šeštadienį, kovo 6 d. 9 val. r. Iš laidojimo namų a. a. Juozas bus palydėtas į Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią, kurioje 9:30 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Kviečiame visus gimines, pažįstamus, artimuosius dalyvauti laidotuvėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com


A † A LEOPOLDAS EDUARDAS JELENIAUSKAS.
Mirė Čikagos priemiestyje, Elmhurst 2010 m. vasario 19 d. Gimė Klaipėdoje 1928 m. a. a. Leono ir a. a. Kasimiros (Vaitkevičaitės) Jeleniauskų šeimoje. Giliai nuliūdę liko: žmona Arlene; duktė Ilona su vyru Keith Kolb; anūkai Stephanie ir Kevin; sūnus Raimundas su žmona Nida, anūkai Tėja ir Kovas; sesuo Olga Kačinskas ir vaikai Audrius Henrikas, Raimundas ir Loreta; sesuo Sonia Untulis ir duktė Tania su vyru John Heintz; brolio a. a. Leono vaikai Virginia Guoda ir Raminta; kiti giminės ir artimieji. A. a. Leopoldas bus pašarvotas penktadienį, vasario 26 d. nuo 3 val. p. p. iki 8 val. vak. Ahlgrim Funeral Home, 567 South Spring Road, Elmhurst, IL (tel. 630-834-3515) www.ahlgrim.com. Gedulingos šv. Mišios bus aukojamos šeštadienį, vasario 27 d. 9:30 val. ryto Immaculate Conception, 134 Arthur, Elmhurst, IL (tel. 630-530-8515), www.icelmhurst.org. Laidotuvės bus privačios. Vietoje gėlių prašome aukoti: The Michael J. Fox Foundation for Parkinson’s Research, ATTN: Tribute Gifts, Church Street, P. O. Box 780, New York, NY 10008-0780.


A † A BIRUTĖ EMPAKERYTĖ LUKOŠEVIČIENĖ.
Mirė 2010 m. vasario 18 d. po ilgos ir sunkios ligos. Gimė Lietuvoje, Daržininkų kaime, Žaliosios valsčiuje, Vilkaviškio apskrityje 1930 m. gegužės 8 d. Pradėjo lankyti Vilkaviškio gimnaziją. Artėjant karui, drauge su tėvais pasitraukė į Vokietiją. Pasibaigus karui mokėsi Klein Vitenzės gimnazijoje. Su tėvais 1949 m. emigravo į JAV. Atvykusi į Ameriką apsigyveno New Britain, Connecticut valstijoje. Lankė ir baigė Hartfordo universitetą 1960 m. 1962 m. ištekėjo už Antano Lukoševičiaus ir persikėlė gyventi į Woodhaven, Niujorką. Daug metų dirbo finansų srityje Niujorke. Velionė buvo aktyvi Lietuvių Bendruomenės narė. Visą gyvenimą dalyvavo Ateitininkų veikloje, mokytojavo Niujorko Maironio lituanistinėje mokykloje, daug metų buvo Tautos Fondo tarybos ir valdybos narė, dalyvavo ir pirmininkavo Niujorko Katalikų Moterų Kultūros draugijai. Lankydama gimnaziją Vokietijoje velionė pradėjo rašyti. Jos straipsniai ir novelės buvo spausdinamos dienraštyje „Draugas”, žurnale „Ateitis” ir laikraštyje „Darbininkas”. 2002 m. jos novelė „Kelias nežinion” buvo išleista Lietuvoje. Giliame liūdesyje liko: vyras Antanas, sūnus dr. Algirdas su žmona Maria, anūkai Jonas ir Arijana ir dukros Audrė ir Asta. Velionė buvo pašarvota Kodis Funeral Home, Maspeth, NY šeštadienį, vasario 20 d. ir sekmadienį, vasario 21 d. nuo 2 v. p. p. iki 4 v. p. p. ir nuo 7 v. v. iki 9 v. v. Gedulingos šv. Mišios buvo aukojamos Švč. Mergelės Marijos Apreiškimo lietuvių bažnyčioje pirmadienį, vasario 22 d., 9:15 v. ryto Brooklyn, NY. Po Mišių velionė bus laidojama St. Charles Cemetery, Long Island, NY.


A † A Dr. RIMGAUDAS NEMICKAS. Žymus gydytojas kardiologas, profesorius, mirė Čikagoje 2010 m. vasario 13 d. Gimė Lietuvoje, 1938 m. Kaune, a. a. Romualdo ir a. a. Elenos (Saulytės) Nemickų šeimoje. Giliai nuliūdę liko: žmona Joan (McLee); sūnus dr. Rimas, anūkai Kaitlyn, Rimas ir Max; duktė Kristina su vyru James Tomlinson, anūkai Henry, Elena ir Charlie; sūnus dr. Tomas su žmona dr. Elizabeth, anūkai Keighley, Meg ir Jack; sūnus Nikolas; brolis dr. Vidas su žmona Maryte ir šeima; sesuo Dalia Martinkienė (a. a. Vytas) ir dukra; daug giminių, artimųjų, kolegų Amerikoje ir Lietuvoje. A. a. Rimgaudas bus pašarvotas penktadienį, vasario 19 d. nuo 4 val. p. p. iki 8 val. vak. Drake & Son Funeral Home, 5303 N. Western  Ave., Chicago, IL (tel. 773-561-6874). Gedulingos šv. Mišios bus aukojamos šeštadienį, vasario 20 d. 10 val. ryto Holy Name Cathedral, 735 N.  State St., Chicago, IL. Laidotuvės bus privačios. Vietoje gėlių prašome aukoti: Jesuit Fathers – Baltic Project, 1380 Castlewood Drive, Lemont, IL 60439. Nuoširdžiai kviečiame draugus ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime ir šv. Mišiose.


Miela mamytė A † A STASĖ SAKAVIČIENĖ. paliko mus 2010 m. vasario 7 d., pasiekusi garbingą amžių, pergyvenusi bendrą sunkią lietuvių karo dalią, išauginusi mus dvi sesutes Amerikoje, sulaukusi šešių mylinčių anūkų, kuri gyveno Oak Lawn, IL. Gimė 1920 m. liepos 10 d. Lietuvoje,  Trakų apskrityje. Per  Antrąjį pasaulinį karą buvo priverstinai išvežta į Vokietiją, vėliau Prancūziją. Po karo, 1946 m. susitiko ir ištekėjo už tėvelio, velionio Juozo Sakavičiaus. 1949 m. iš Paryžiaus emigravo į Ameriką, kur įsikūrė pietų Illinois valstijos miestelyje, Pana, netoli Springfield. 1961 m. persikėlė į Čikagą. Liūdi: dukros Birutė Rimienė (dr. Algis – Allan) ir Aldona Kody (Frank), anūkai Gintaras Rimas, Len Kody (Susan), Joseph Kody, anūkės  Auksė Rimas, Esq., Rūta  Rimas, Daina Rimas Buchner (Ryan) ir visi artimieji. Velionė bus pašarvota Petkus Lemont laidojimo namuose ketvirtadienį, vasario 11 d. nuo 3 v. p. p. iki 9 v. v. Šv. Mišios bus aukojamos penktadienį, vasario 12 d. 10 val. ryto Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje Marquette Park, Chicago, IL. Po Mišių a. a. Stasė bus išlydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines ir amžinam atilsiui paguldyta šalia 1975 m. vasario 16 d. iškeliavusio vyro Juozo. Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600; www.petkusfuneralhomes.com


A † A JURGIS SAVOKAITIS.
Mirė 2010 m. sausio 28 d., sulaukęs 100 metų.
Gimė Lietuvoje, Gražiškių parapijoje, Vilkaviškio apskrityje. Buvo vyras a. a. Adelės, tėvas a. a. Zenos. Ilgą laiką gyveno Marquette Park. Priklausė Jūrų šauliams ir Anglikonų klubui. Persikėlė gyventi pas dukrą į San Diego, California. Liko giliame liūdesyje: dukra Aldona Shanklin su vyru Terry, anūkai  Daniel Gallagher su žmona Theresa ir sūnus Daniel, John Gallagher su dukra Jenelle ir Patrick Gallagher, seserėčios Bronė Černius su vyru Bronium ir šeima, Aksenija Kuras su vyru Bronium ir šeima, daug giminių Lietuvoje. A. a. Jurgis bus pašarvotas trečiadienį, vasario  10 d. nuo 9 v. r. iki 10 val. ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, Marquette Park, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse.

A † A ROSTISLAV M. BEDER-BEDRŽICKAS Staigiai mirė 2009 m. lapkričio 20 d. Dideliame skausme liūdi: žmona Regina iš Westwoods, MA ir sūnus Mark su šeima iš Corona del Mar, CA. Po pamaldų – The Russian Orthodox Church of the Epipha-ny, velionis palaidotas Forest Hills kapinėse, Bostone, šalia jo numylėtos dukters Vidos.

A † A MARIJA LEONAUSKIENĖ BUŽĖNIENĖ.
Mirė 2010 m. vasario 1 d. Gimė 1908 m. rugpjūčio 16 d., Lietuvoje, Marijampolės apskrityje. Marija buvo ilgametė Lietuvos Dukterų draugijos narė. Velionė buvo pašarvota Kosary laidojimo namuose trečiadienį, vasario 3 d. Šv. Mišios aukojamos ketvirtadienį, vasario 4 d. A.a. Marija bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.


A † A ANELĖ VENCLAUSKAITĖ APEIKIENĖ.
Mirė 2010 m. sausio 22 d., Los Angeles CA. Gimė 1915 m. sausio 20 d. Puotkaliuose,  Skuodo apylinkėse, Felikso ir Onos septynių vaikų šeimoje. Baigė Kauno Saulės gimnaziją. Buvo skautė, turėjo paskautininkės laipsnį; įkūrė Mildos draugovę. Nuo 1936 m. studijavo ekonomiką VDU; priklausė studenčių žemaičių korp. Filiae Samogitiae. 1939 m. įstojo į Kauno Valstybės teatro dramos studiją. Nuo 1940 m. – šio teatro ir nuo 1942 m. Kauno aunųjų dramos teatro aktorė. Reiškėsi kaip deklamatorė įvairiuose koncertuose ir radijo programose. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją. 1947 m. su šeima persikėlė gyventi į JAV ir apsigyveno Čikagoje. Vaidino J. Blekaičio įkurtame dramos teatre. 1959 m. apsigyveno Los Angeles. Kurį laiką dainavo Petro Armono vadovaujamame moterų kvartete. Nuo 1947 m. priklausė Birutės draugijai ir 1987–1988 m. pirmininkavo Los Angeles skyriui. 2010 m. sausio 29 d., po gedulingų šv. Mišių Šv. Kazimiero bažnyčioje, buvo palaidota Forest Lawn kapinėse, Glendale, CA, šalia 2001 metais mirusio vyro  Vytauto.


A † A TOMAS E. MARKVALDAS. Mirė 2010 m. sausio 29 d. Liūdi visa šeima ir artimieji. Gedulingos šv. Mišios įvyks trečiadienį, vasario 3 d. 10 val. ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, Marquette Park. Po šv. Mišių a. a. Tomas bus išlydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 8009947600 arba www.petkusfuneralhomes.com


2010 m. sausio 27 d., sulaukusi 84 metų, savo namuose mirė mylima žmona, motina, močiutė, promočiutė, pusseserė, brolienė A † A JUZELĖ LAUKAITIENĖ RAGUCKAITĖ. A. a. Juzelė Amerikoje išgyveno 60 metų. Gyveno Hinsdale, IL. Nuliūdę liko: vyras Kazys, sūnūs Edmundas, Algimantas, Kęstutis, dukra Birutė Nolley. Močiutės liūdi 7 anūkai ir 7 proanūkiai, vyro brolis Vaclovas Laukaitis, pusbroliai  Alfredas Raguckas, Vitas Raguckas, Jonas Raguckas ir dėdienė Anelė Šukienė su šeimomis bei giminės Lietuvoje. Velionė bus pašarvota sekmadienį, sausio 31 d. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 So. Archer Ave., Lemont, IL, nuo 2 v. p. p. iki 9 val. vak. Atsisveikinimas bus 7 val. v. Laidotuvės įvyks pirmadienį, vasario 1 d. Iš laidojimo namų, 9:30 val. ryto a. a. Juzelė bus atlydėta į Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Juzelė bus palaidota šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Velionė atsiguls šalia 1969 metais palaidoto sūnaus Raymondo. Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com


A † A VYTAUTAS MENČINSKAS.
Mirė 2010 m. sausio 25 d., Vilniuje, Lietuvoje.
Gimė 1916 m. kovo 13 d. Lietuvoje, Magdelenos Brusokaitės ir Jurgio Menčinsko šeimoje. Antrojo pasaulinio karo pabaigoje pasitraukė į Vokietiją, o iš jos su žmona Elena Matulaityte-Menčinskiene emigravo į Ameriką. Didesnę savo gyvenimo dalį su žmona Elena ir vaikais Norbert, Paul, Dana bei anūkėmis Leah ir Siobahn gyveno ir dirbo Cicero, IL. Pastaraisiais metais su antrąja žmona Irena Leonavičiūte gyveno Lietuvoje. Liūdesyje liko: žmona Irena, duktė Dana Daydodge, sūnus Norbert Menčinskas, marti Patricija Mencinskas ir anūkė Siobahn Mencinskas.


A † A SALOMĖJA ASTRAUSKAS (SIPAILA).
Mirė 2010 m. sausio 25 d., savo namuose, sulaukusi 81 metų. Gyveno Oak Lawn. Į JAV atvyko 1949 m. Gimė Kudirkos Naumiestyje,  Suvalkų apskrityje. Nuliūdę liko: vyras Antanas, sūnus Jonas su žmona Marianne, duktė Jūratė ir vyras Jerry Hughes, anūkai Gabija, Jerry ir Christina. Salomėja daug metų padėjo Beverly Country Club ir Christ ligoninei. Dirbo kasininke. Velionė pašarvota trečiadienį, sausio 27 d. nuo 3 v. p. p. iki 9 v. v. Palos-Gaidas laidojimo namuose, 11028  S. Southwest Hwy (7700 W.) Palos Hills, IL. Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, sausio 28 d. Iš laidojimo namų 10:30 val. ryto a. a. Salomėja bus atlydėta į Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią, 69th ir Washtenaw, Chicago, kurioje 11:30 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Laidot. direkt. David Gaidas. Tel. 708-974-4410 arba
www.palosgaidasfh.comA † A LIUDVIKAS (LIUDAS) KIRKUS.
Staiga mirė 2010 m. sausio 21 d. savo namuose, Lemonte. Gimė Radviliškyje, Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 60 metų. Mokslus pradėjo Lietuvoje, 1949 m. baigė Technische Hochschule Munchene ir 1959 m. įgijo magistro laipsnį Illinois Institute of  Technology. Buvo brolis a. a. Broniaus ir a. a. Leonidos Kazėnienės. Paliko žmoną Ireną, sūnų Edmundą Saulių su žmona Rūta, vaikais Antanu ir Viktorija, sūnų Raimundą Vytautą su žmona Jeanette, vaikais Motiejum ir Anthony, sūnų Aleksą Algirdą su žmona Jane, dukrom Kara ir Aleksa. Velionis bus pašarvotas sekmadienį, sausio 24 d. nuo 3 v. p. p. iki 9 v.v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL. Laidotuvės įvyks pirmadienį, sausio 25 d. Iš laidojimo namų 9:30 val. ryto a. a. Liudas bus atlydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 8009947600 arba www.petkusfuneralhomes.com

A † A VACLOVAS MACIEŽA. Gimė 1920 m. sausio 26 d. Kaune, Lietuvoje. Gyveno Homer Glen, IL. Buvo aktyvus Euro skautas, priklausė Ažūrino teatrui, aero klubui. Už a. a. Vaclovą šv. Mišios bus aukojamos 2010 m. sausio 26 d. 10 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčioje, Lemonte. Vasarą su skautais bus skautiškai išlydėtas Mičigano ežere. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 8009947600 arba www.petkusfuneralhomes.com
 

A † A VITAS STANKEVIČIUS.
Mirė sulaukęs 62 metų. Gimė Burbiškiuose, Lenkijoje.  Amerikoje išgyveno 27 metus. Vytas buvo a. a. Barbaros vyras. Nuliūdę liko: sūnus Valdas Stankevičius su žmona Michelle, anūkai Matthew, Lily, Zoe; dukra  Alytė Richards su vyru Sean; sesuo Angelė Gecevičienė, jos vaikai Jonas Zdanavičius su žmona Dee ir jų vaikai Antanukas ir Zakarukas; Rimas Getsevičius su žmona Onute ir dukra Veronika, kiti giminės Lenkijoje, Lietuvoje ir Amerikoje. A. a. Vitas bus pašarvotas sausio 22 d., penktadienį, nuo 3 val. p. p. iki 9 val. vak. Lack & Sons laidojimo namuose, 9236 S. Roberts Road, Hickory Hills, IL. Sausio 23 d., šeštadienį, velionis bus palydėtas į Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią, kurioje 10:30 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Vitas bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

A † A BIRUTĖ ŽEMAITIENĖ GRUŽAITYTĖ.Po ilgos ligos, mirė 2010 m. sausio 20 d., sulaukusi 88 m. amžiaus. Gyveno Alsip, IL. Gimė Lietuvoje, Marijampolėje. Nuliūdę liko: sūnus Vaidevutis su žmona Aldona; anūkai Erica, Kristina Cerney su vyru Scott ir Antanas; kiti giminės. A. a. Birutė buvo žmona a. a. Vytauto. Laidotuvės privačios. Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

A † A JUOZAS JURGILAS. Mirė 2010 m. sausio 19 d. Gimė 1921 m. gegužės 9 d. Lietuvoje. Gyveno Homer Glen, IL. Nuliūdę liko: žmona Nijolė Jablonskytė; duktė Regina Kviklienė su vyru Romu; duktė Vida O’Leary su vyru Mark; duktė Dalia Venckauskienė su vyru Petru; duktė Daiva Kulas su vyru Gary; sūnus Algis Kaunas su žmona Cheryl; 5 anūkai; 1 proanūkis; kiti giminės Lietuvoje. A. a. Juozas bus pašarvotas šeštadienį, sausio 23 d., nuo 9 v. r. iki 11 val. ryto Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL. Laidotuvės įvyks 11 val. ryto Petkus laidojimo namuose, iš kur velionis bus palydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 11:30 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Juozas bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com


A † A IGNAS MEDZIUKAS.
Mirė 2009 m. gruodžio 31 d., savo namuose Los Angeles, sulaukęs 100 metų. Gimė 1909 m. spalio 22 d., Liuklingėnų kaime, Alytaus apskrityje, ūkininkų Pranciškos ir Simono šeimoje. Giliame liūdesyje liko: dukra Rita MedziukaitėBureikienė, anūkė  Rita ir Viktoras Kaufmanai, proanūkis Aras; seserėčios dr. Aldona Marcinkevičienė ir dr. Stasė Šliažienė, su šeimomis Lietuvoje bei Vailokaičių, Prapuolenių ir Česaičių šeimos išeivijoje. Sausio 23 d. po šv. Mišių Šv. Kazimiero bažnyčioje, velionis bus palaidotas Forest Lawn kapinėse, Glendale, CA, šalia savo žmonos a. a. Bronės Laukinaitytės-Medziukienės. Vietoj gėlių, šeima prašo aukoti Lietuvių Katalikų Religinei Šalpai, A+A Igno Medziuko atminimui.


Pranešame draugams ir pažįstamiems, kad 2009 m. gruodžio 9 d., sulaukusi 85 metų, Lietuvoje, Kaune, staiga mirė
A † A DANUTĖ MARIJA VIŠNIAUSKAITĖ-KAŠKELIENĖ. Danutė gimė, augo ir praleido jaunystę mokydamasi Lietuvoje. 1944 m. dėl karo audrų pasitraukė į Vokietiją. Vėliau emigravo į Kanadą. Pagyvenusi Kanadoje, persikėlė gyventi į Kaliforniją, Los Angeles. Ilgus metus gyvendama Los Angeles, dirbo visuomeninį darbą: buvo Lietuvos radijo pranešėja ir ištiesdavo ranką kur reikėjo pagalbos. Buvo iškili lietuvaitė. 2004 m. tėvynės meilės vedama, sugrįžo į Lietuvą praleisti senatvę savo gimtinėje. Dideliame liūdesyje paliko sesers vaikus Amerikoje ir pusseseres Lietuvoje.
Danutė iškilmingai buvo palaidota Rumbonyse, savo tėvų kapuose, kur visa jos giminė ilsisi. Nuoširdžiai prašome visų pasimelsti už jos sielą. Jei kas gali, aukas prašome siųsti jos atminimui pagerbti: Našlaičių ir Senelių namai Rumbonys, Alytaus rajonas, Lithuania, 4580.


A † A VIKTORAS VESELKA. Mirė 2010 m. sausio 2 d. Viktoras gimė 1916 m. sausio 22 d. kaime, netoli Ukmergės. Užaugo ūkyje, padėdamas tėvui dirbti staliaus darbus. Baigęs Ukmergės gimnaziją, įstojo į karo mokyklą. Baigė Vytauto Didžiojo universitetą Kaune, geodezijos ir architektūros specialybę. Karui užėjus pasitraukė su broliais į Vakarus. Hanau lageryje sutiko Birutę Kulvelytę ir apsivedė 1946 m. Kartu emigravo į Ameriką 1949 m. Išdirbęs metus New York, įsikūrė Detroite. Ten su Birute susilaukė keturių dukrelių: a.a. Karolės, Danutės, Kristinos ir Rasos. Virš trisdešimt metų dirbo inžinieriumi General Motors, Cadillac kompanijoje. Išėjęs į pensiją 1981 m., dar daugelį metų pagal sutartį dirbo įvairioms įstaigoms. Paskutinieji darbai buvo suprojektuoti GM elektrinį automobilį nuo 1991–1993, o 1993 metais gavo specialų atžymėjimą už JAV prezidento limuzino projektą. Nuo jaunystės drožinėjo, jo darbai buvo išstatyti parodose JAV ir Kanados miestuose. Jo koplytstulpis tebesveikina visus atvykusius į Dainavą, o kryžius puošia Kryžių kalną ten. Ilgus metus rėmė Dainavos stovyklavietę, Dievo Apvaizdos ir Šv. Antano parapijas, Ateitininkus ir kitas lietuviškas organizacijas. Jį sutiko Amžinybėje a. a. žmona Birutė, kuri mirė 2008 m. sausio mėn., a. a. duktė Karolė, a. a. sesuo Jadzė, a.a. broliai Jonas ir Kazys. Nuliūdę liko: sesuo Helga, a. a. dukros Karolės vyras Romas Paulėnas su vaikais Andrium ir žmona Gabriela, Karina ir Luku; dukra Danutė; dukra Kristina su vyru Vytu Bandžiuliu ir dukromis Liana, Rūta ir Daina, dukra Rasa su vyru Eriku Vasiliausku ir sūnumis Vėju ir Petru bei daugybė giminių  Detroite,  Bostone ir Lietuvoje.

A † A DANGUOLĖ OKAITĖ ALTMAN.
Staiga mirė 2010 m. sausio 2 d. Parish, Floridoje, sulaukusi 70 m. amžiaus. Gimė Lietuvoje, Kaune. Užaugo Čikagoje. Giliame liūdesyje liko: vyras Dennis, duktė Molly su vyru Scott, anūkas Zachary; podukra Cathy Altman Nortquet su šeima, posūnis Norman; vyro sesuo Barbara Davis ir jos šeima; dvi seserys Nijolė Kairienė ir  Birutė Nowak su šeimomis. Velionė buvo a. a. Adomo motina ir a. a. Skirmanto sesuo. Laidotuvės bus privačios.


2010 m. sausio 8 d. Čikagoje po sunkios ligos mirė
A † A GENĖ VIŠOMIRSKIENĖ.
Aktyvi Balzeko lietuvių kultūros muziejaus rėmėja ir neetatinė darbuotoja 1987–2004 m. Gimė Lietuvoje, Šiauliuose. 1927 m. baigė Vilniaus valstybinį universitetą magistro laipsniu iš Romanų filologijos (prancūzų kalbos ir literatūros). Mokytojavo Vilniaus 7-oje vidurinėje mokykloje, dėstė prancūzų kalbą vyresnėse klasėse. Kaip naujų mokymo metodų įdiegėja bei aktyvaus kalbų dėstymo propaguotoja. Višomirskienė dirbo neetatine Vilniaus universiteto ir Vilniaus Pedagoginio universiteto dėstytoja, vadovaudama prancūzų filologijos studentų praktikai daugiau nei 30 metų. Jos gili erudicija, savo dalyko žinojimas, atsidavimas studentams ir bekompromisinis reiklumas sau, palietė šimtus jaunų gyvenimų ir suformavo daugelio iš jų profesines bei žmogiškąsias vertybes. Paskutiniuosius gyvenimo metus praleido Čikagoje, skaitydama nesuskaičiuojamus literatūros kūrinius, spaudą įvairiomis kalbomis, nepaliaujamai klausydama klasikinės muzikos ir ją studijuodama. Nors ir lankėsi Lietuvoje kiekvienų metų vasarą, nepaprastai ilgėjosi savo gimtojo krašto, jautriai reagavo į Lietuvos politines bei kultūrines realijas. Su nenumaldomu širdies skausmu šiandien jos gedi: dukra Loreta Višomirskis, Čikagos Harold Washington koledžo profesorė, mylima anūkė Ula Jurkūnas, oftalmologė, Harvardo universiteto profesorė, anūkės vyras  Andrius Jurkūnas, Citizens banko Bostone valdytojas, ir jų vaikai – Višomirskienės auginti ir puoselėti proanūkiai Mija ir Tomas. Genė Višomirskienė bus pašarvota Damar-Kaminski Funeral home, 7861 S. 88th Ave., Justice, Illinois 60458,  Lankymas antradienį, sausio 12 d., nuo 3 val. p. p. iki 9 val. v. Visos aukos bus skiriamos: Balzekas Museum of Lithuanian Culture, 6500 S. Pulaski Road, Chicago, Illinois. Palaikų kremavimas uždarose apeigose trečiadienį, sausio 13 d. Urna su pelenais bus laidojama Vilniuje, šeimos kape Karių kapinėse. www.damar-kaminskifuneralhome.com


A † A ALEKSANDRA ŠVARIENĖ ŽUKAITĖ. Po ilgos ligos, mirė 2010 m. sausio 8 d., sulaukusi 95 m. amžiaus. Gyveno Lemont, IL. Gimė Lietuvoje, Kaune. Nuliūdę liko: sūnus Jonas su žmona Zita; duktė Marytė Švaras; anūkai Dalė ir Petras su šeimomis; kiti giminės Čikagoje ir Lietuvoje. Velionė buvo žmona a.a. Jono Švaro. A. a. Aleksandra bus pašarvota ketvirtadienį, sausio 14 d. nuo 8 v. r. iki 9:30 val. ryto Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL. Šv. Mišios 10 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčioje, Lemont. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Laidot. direkt. Gerald Daimid. Tel.: 800-994-7600


A † A ALGIRDAS TRINKŪNAS. Po ilgos parkinsono ligos, mirė 2010 m. sausio 5 d., sulaukęs 78 metų amžiaus. Gimė Lietuvoje, Labanoro miestelyje. Gyveno Lemont, IL. Giliame liūdesyje liko: žmona Laima Poskočimaitė, dukterėčia Vilija Zamora su šeima; sūnėnai Viktoras ir Paulius Jakaičiai su šeimomis; svainis Remigijus Poskočimas su šeima; svainė Živilė Jonikienė su šeima; brolis Vilius Trinkūnas su šeima bei kiti giminės Lietuvoje. Velionis buvo a. a. Adolfo ir Leonoros Trinkūnų sūnus, a. a. Jūros Jakaitienės brolis ir a. a. Modesto Jakaičio svainis. A. a. Algirdas priklausė skautams; Čikagos Lietuvių Operos chorui;  Dainavos chorui; Vyrų oktetui, Čiurlionio galerijoje, Jaunųjų Dailininkų draugijai, Dailės Meno draugijai, Slidinėtojų klubui ir buvo vienas iš steigėjų Lietuvių Dailės muziejaus Pasaulio lietuvių centre. Velionis pašarvotas ketvirtadienį, sausio 7 d. nuo 4 v. p. p. iki 9 v. v. Atsisveikinimas 7 v. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave., Lemont, IL. Laidotuvės įvyks penktadienį, sausio 8 d. Iš laidojimo namų 9:30 val. ryto a. a. Algirdas bus atlydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių velionis bus palaidotas Tautinėse lietuvių kapinėse. Vietoje gėlių prašome aukoti „Lietuvos Vaikų viltis” arba „Saulutė” labdaros organizacijoms. Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600; arba www.petkusfuneralhomes.com


A † A INDRĖ TARTILAITĖ BARTAŠIŪNIENĖ. Mirė 2010 m. sausio 3 d. 4:20 val. r. Gimė, augo, mokėsi Lietuvoje, gyveno Orland Park, IL. Neišmatuojamoje be pradžios, be galo, be krantų Dievo laiko upės tėkmėje Indrei buvo skirta gyventi keturiasdešimt žydinčių pavasarių. Šviesios Atminties maldoje liko: duktė Milda, sūnus Mindaugas, motina Janina, tėtis Zenonas, sesuo Rasa su vyru Vytautu ir šeima Vilniuje, giminės Lietuvoje. Atsisveikinimo šv. Mišios už a. a. Indrės skaidrią, nurimusią sielą bus aukojamos Tėvų jėzuitų koplyčioje, 5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL š. m. sausio 9 d. 4 val. p. p. Surinktos aukos bus skirtos Indrės vaikams Mildai ir Mindaugui. Indrės PRADŽIOS ir PABAIGOS palaikai bus išvežti į Lietuvą, jos taip mylėtą kraštą, „kuriame vingiuoja Nemunas, teka Neris, žaliuoja miškai, mėlynomis akimis spindi ežerai, tvarkingai surikiuotos guli vagos, pūpso vienkiemių trobesiai, mirga dideli ir maži miestai...” Nuoširdžiai kviečiame draugus ir Indrę pažinojusius, su ja dirbusius dalyvauti jos PRISIMINIMO šv. Mišiose. Tesuteikia dangus a. a. Indrei Tartilaitei-Bartašiūnienei didžiąją ramybę, amžiną palaimų džiugesį savame prieglobstyje. ...Žeme, ks gi tau grąžintų Amžinybę, jei ne mes, – tave palikdami. Liūdintys artimieji.


Su liūdesiu pranešame, kad 2010 m. sausio 3 d. mirė mūsų labai mylima sesuo ir teta
A † A EUGENIJA DAUGIRDIENĖ RAČIŪNAITĖ. Gimė Lietuvoje, Čikagoje gyveno nuo 1949 m. Buvo žmona a. a. Andriaus Daugirdo. Liūdi sesuo Gražina Mykolė Valaitienė ir jos vaikai: Egidijus, Audronė, Vaidevutis, Leonas, Vytautas, Algimantas ir Daiva su šeimomis, kiti giminės ir artimieji Amerikoje ir Lietuvoje. Eugenija studijavo Kaune, Vytauto Didžiojo universitete, baigė Vilniaus universitetą. Buvo gimnazijos mokytoja, lituanistė. Velionė nuo jaunystės ateitininkė, priklausė Korp! Giedra, Ateitininkams sendraugiams, Lietuvos Dukterims, Nekalto Prasidėjimo seselių rėmėjų draugijai, Švč. M. Marijos Gimimo parapijai. Laidotuvės ketvirtadienį, sausio 7 d. A. a. Eugenija pašarvota 9 val. ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, Marquette Park. Laidotuvių šv. Mišios 10 val. Po pamaldų velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse, sekcija 70, blokas 6, sklypas 18. Kviečiame gimines, artimuosius ir draugus dalyvauti laidotuvėse ir pasimelsti už mūsų mylimą a. a. Eugeniją. Vietoje gėlių prašome aukoti šv. Mišioms.


A † A ELENA ,,LIUSĖ” SMILGEVIČIŪTĖ-MIKNIENĖ. Mirė 2010 m. sausio 1 d., Putnam,  Connecticut, sulaukusi 91 metų. Gimė 1918 m. rugsėjo 12 d. Užventyje, Jono Smilgevičiaus (Lietuvos Nepriklausomybės akto signataro) ir Stefanijos Bucevičiūtės jauniausia duktė. Po vaikystės Užvenčio dvare, Liusė persikėlė į Kauną lankyti Šv. Kazimiero Mergaičių gimnaziją, kurią baigė 1937 m. ir pradėjo studijuoti Dotnuvos Agronomijos akademijoje. 1941 m. ištekėjo už Stasio Mikniaus, kuris irgi studijavo Dotnuvoje. Abu baigė 1942 m. ir gavo agronomų laipsnius. Po Antrojo pasaulinio karo Liusė gyveno Vokietijoje ir 1949 m. emigravo į JAV. Gyveno Paterson, NJ, New London, Thompson ir Putnam, CT. Naujam krašte Liusė sunkiai dirbo, širdingai augino dvi dukreles ir pavyzdingai išgyveno 51 metus su mylimu vyru Stasiu. Nuliūdę liko: dukterys Laima Price su vyru George, Angelė Miknius su vyru James Frenzel; anūkė Elytė su vyru Brian Moffat, anūkas Edvardas su žmona Ruth Mockus; penki proanūkiai: Stephanie, Shannon ir Jenna Moffat; Kelley Rose ir Erik Stasys Mockus; sesuo Janina „Nine” Petrušienė; daug giminių ir draugų Amerikoje ir Lietuvoje. Šv. Mišios už a. a. Liusę bus aukojamos šeštadienį, sausio 9 d. 10:30 val. r. Pal. Jurgio Matulaičio slaugos namuose, Putnam, CT. Vietoje gėlių šeima prašo aukas siųsti: Sisters of the Immaculate Conception Convent, 600 Liberty Highway, Putnam, CT, 06260-2503.
 

A † A ALBINAS MICKUS
. Mirė 2009 m. gruodžio 31 d., sulaukęs 86 metų. Gyveno Cicero, IL. Nuliūdę liko: sūnus Algimantas su žmona Susan, sūnus Vytautas, duktė Irena Mickus-Navratil su vyru Patrik, anūkai Janina, Aleksandras, Natalie; brolis Pranas, sesuo Anelė Azolinskienė. A. a. Albinas buvo vyras a. a. Antaninos Iešmantaitės, uošvis a. a. Karen, senelis a. a. Emilijos, brolis a. a. Jono Dobilo. Velionis bus pašarvotas penktadienį, sausio 8 d. nuo 2 v. p. p. iki 9 v. v. Linhart laidojimo namuose, 6820 W. Cermak Rd., Berwyn, IL. Laidotuvės įvyks šeštadienį, sausio 9 d. Iš laidojimo namų 8:15 val. ryto velionis bus atlydėtas į St. Anthony bažnyčią, kurioje 9 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių a. a.  Albinas bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Vietoje gėlių prašom aukoti Lithuanian  Children’s Hope, 2711 W. 71st St., Chicago, IL, 60629 arba American Cancer Society. Laidot. direkt. Linhart FH. Tel. 708-749-2255 arba www.linhartfuneralhome.com

2009

2008

2007