Užsienio lietuvių misija ir vizija neturi keistis

Danutė Bindokienė

Praėjus beveik mėnesiui nuo š.m. rugpjūčio pradžioje Vilniuje vykusio Pasaulio Lietuvių Bendruomenės seimo, net jame nedalyvavusieji jau galėjo susidaryti to seimo eigos, diskusijų, nutarimų ir iškilusių sprūdžių tarp iš daugiau kaip 30 valstybių suvažiavusių PLB atstovų. Remiantis gera valia ir PLB  patirtimi, atrodo, didžioji dalis nesutarimų išspręsta ir dalyviai išsiskirstė tęsti bendruomeninę veiklą savo gyvenamose šalyse. Žinoma, per tris dienas vargiai įmanoma visus skirtumus suderinti, viską išsamiai išdiskutuoti ir prieiti vieningos nuomonės, juo labiau, kad PLB  sudaro visų  lietuvių emigracijos bangų žmonės, kurių galvosena ir pasaulėžiūra per pusšimtį išsiskyrimo metų buvo formuota skirtingomis sąlygomis: vienų labiau atviros vakarietiškos, kitų uždaros rytietiškos kultūros. Bet, parodant bent kiek geros valios, tie skirtumai galėtų būti suderinti arba bent sumažinti, todėl tai, kas nespėta atlikti seime,  turės tęsti naujai išrinktoji valdyba, pirmininkaujama Reginos Narušienės.

Tačiau būtina atkreipti dėmesį į vieną svarbų PLB ateities veiklos aspektą, kuriam gaires nusmaigstyti  2003 m. vykusiame XI PLB seime įgaliota PLB valdyba sudaryti komitetą PLB ateities vizijai sukurti. Projektas pavadintas: ,,PLB vizija ir misija”, o jam vadovauti sutiko pirm. Liūda Rugienienė, kuri paruoštą tekstą pateikė XII PLB seime. Dėl kai kurių ,,PLB vizijos ir misijos” punktų kilo karšti debatai, suvažiavimo dalyviams, kaip buvo galima tikėtis, pasidalinus į du ,,frontus”. Kadangi ,,PLB vizija ir misija” paremta tautiškumu, patriotiškumu ir ypatingu dėmesiu lietuvybės išlikimui, gyvenant užsienyje, ne visiems naujiesiems emigrantams iš Lietuvos tokios veiklos gairės atrodė svarbios. Buvo net norinčių pakeisti Lietuvių Chartos principus arba bent PLB konstituciją, pritaikant ,,moderniems laikams ir globalizacijos vyksmui”.

,,Vizijoje” aiškiai nusakomi PLB veikslos tikslai, pabrėžiant, kad ,,Aukščiausias ir vertingiausias kultūros elementas yra kalba. Lituanistinis švietimas užsienyje turi būti pirmaeilis ir nuolatinis uždavinys. Mokslo rėmimas yra vienas svarbiųjų lietuviškos bendruomenės uždavinių”. Šalia to, lietuviškumui išlikti daug įtakos turi savo parapijos, misijos, vienuolynai, todėl ,,PLB ragina remti lietuvių sielovados centrus užsienyje, jų evangelizacinę ir socialinę veiklą, išlaikant krikščioniškas vertybes ir religines tautines tradicijas”.

PLB misija aiškiai apibrėžia lietuvio identitetą ir priklausomybę savo tautai, tvirtinant, kad ,,PLB yra tautinė bendruomenė. Nulemiantis veiksnys yra tautinė kilmė, o ne narystė”. Taip pat dar kartą pabrėžiama, kad ,,Lietuviai, gyvenantys už Lietuvos ribų, ir lietuviai, gyvenantys Lietuvoje, yra nedalomoji tos pačios lietuvių tautos dalis”.

Tačiau visgi reikia atsiminti faktą, kad Pasaulio Lietuvių Bendruomenė yra išskirtinai užsienyje gyvenančių lietuvių organizacija, juos sujungianti per gyvenamųjų kraštų LB į vientisą ir vieningą junginį. Tas vieningumas, be abejo, nelengvai ,,nuryjamas kąsnis” kai kuriems antrosios emigrantų bangos, o juo labiau po nepriklausomybės atkūrimo iš Lietuvos išvykusiems tautiečiams.  Vis dėlto yra būtina suderinti šiuos sprūdžius, nes nuo jų suderinimo ir bendros lietuviškos visuomeninės, kultūrinės, religinės, švietėjiškos veiklos priklausys, kiek ilgai užsienio šalyse lietuviai išliks ištikimi savo tautinei kilmei. Todėl ,,PLB vizijos ir misijos” tekstu raginama ,,užsienyje esančius lietuvius burtis į Krašto Lietuvių Bendruomenes. Vienas svarbiausių tikslų — branginti kiekvieną lietuvį ir padėti vienas kitam, dalinantis svarbia informacija apie gyvenamąją šalį”. Šie ,,PLB vizijos ir misijos” punktai turėtų būti gairės kiekvienam mūsų tautiečiui, gyvenančiam užsienyje. Džiugu, kad pagaliau, nors ir po ilgų ginčų, šios gairės buvo PLB XII seimo patvirtintos š.m. rugpjūčio 9 d.