Čikagos lituanistinei mokyklai — 15. Tai daug ar mažai?

Daugelis pasakytų, kad nedaug, tačiau, kai pagalvoji, kad ši lietuviška salelė yra toli nuo Lietuvos, tai nebeatrodo mažai, juolab kad šios mokyklos istorija pradėjo kurtis ant savo gyvenimą bebaigiančių mokyklų pamatų. Tai įvyko 1992 m. rugsėjį, kai trijų Čikagos mieste tuo metu veikusių mokyklų  Čikagos aukštesniosios, Dariaus-Girėno ir Kristijono Donelaičio — tėvų komitetai nutarė jas sujungti ir įsteigti vieną mokyklą, pavadindami ją Čikagos lituanistine mokykla (ČLM). Tai buvo padaryta atsižvelgiant į tai, kad kasmet  mažėjo mokinių skaičius. Dirbti mokyklos direktore tėvų komitetas pakvietė Jūratę Dovilienę, kuri vadovauja jai iki šių dienų. Administratore direktorė pasikvietė dirbti Dainą Dumbrienę, kuri išdirbo šiose pareigose 5 metus. Iš jos šias pareigas perėmė Virginija Bužėnienė, ir jau treti metai jas tęsia Kristina Petraitienė.

Praėjus dvejiems metams po mokyklos įsikūrimo buvo nutarta įvesti mokyklos tvarkos administratorės pareigas. Jas penkerius metus labai gerai atliko Marytė Utz. 1999 metais mokykloje pradėjo dirbti Laima Apanavičienė, kuriai buvo pasiūlytos mokyklos direktorės pavaduotojos pareigos, kurias ji eina iki šiol.

Mokykla įsikūrusi Jaunimo centre Čikagoje. 1994-1995 metais buvo įkurta mokyklos biblioteka. Pirmoji bibliotekininkė — Vakarė Valaitienė — biblioteką prižiūrėjo penkerius metus, nuo 1998 metų bibliotekininke dirba Dainora Baliutavičienė.

Prieš trejetą metų, išaugus mokinių skaičiui, ėmė trūkti patalpų. Buvo kreiptasi į mokyklos dvasios vadovą kun. Antaną Gražulį, SJ, kad suteiktų patalpas buvusiame tėvų jėzuitų vienuolyne. Jam sutikus, mokyklos tėvų komitetas sukvietė tėvelius ir visi kibo į darbą — griovė sienų pertvaras, dažė lubas ir sienas, tvirtino naujas mokyklines lentas. Vienuolyno patalpose įrengtos 5 klasės, mokytojų kambarys. Dar vieną klasę jėzuitai davė pirmame aukšte. Visomis klasėmis naudojamės iki šių dienų ir kasmet, prieš prasidedant mokslo metams, baiminamės, kad tik jų užtektų.

Pamokos mokykloje prasideda 8:30 val. r. ir tęsiasi iki 1 val. p.p. Visa mokykla suskirstyta tarsi į dvi dalis : žemesniąją – nuo kiškių darželio (3 metų vaikai) iki 6 skyriaus (12 metų mokiniai) ir aukštesniąją – 710 klasių mokiniai (į ją patenka mokiniai, išlaikę 6 skyriaus egzaminus arba atvykę iš Lietuvos atitinkamo amžiaus (13–15 metų) mokiniai). Mokslo metai mokykloje prasideda pirmą rugsėjo mėn. šeštadienį po Darbo dienos (Labory Day) ir tęsiasi iki gegužės mėnesio trečio šeštadienio. Mokomės 32–33 šeštadienius.

Jau treji metai mokinių skaičius beveik nekinta — mokykloje mokosi 320 mokinių. Tai susiję su griežtesne įvažiavimo į JAV tvarka ir su atsivėrusiomis Europos šalių sienomis. 2006–2007 mokslo metais mokykloje veikė 21 klasė: kiškių darželis, vaikų ratelis, darželis, 2 pirmi, 2 antri, 3 treti, 2 ketvirti, 2 penkti ir 2 šešti skyriai. Pirmą kartą mokyklos istorijoje aukštesniojoje mokykloje šiais mokslo metais atidarytos 2 aštuntos klasės, be jų taip pat yra septinta, devinta bei dešimta klasės.

Mokykloje dvejus mokslo metus veikė suaugusiųjų klasės ir septynerius – lietuviškai besimokančiųjų. Šiuo metu tokių klasių nebeturime. Tačiau gyvenimas eina į priekį, mūsų mokykloje jau beveik 45 proc. vaikų yra gimę JAV ir kasmet į mokyklą ateina vis silpniau mokantys kalbą mokiniai. Kas žino, gal po kelerių metų reikės vėl atidaryti klases silpnai kalbantiems lietuviškai.

Mokiniai, baigę šešis skyrius, gauna lankymo pažymėjimą, o baigę visą dešimties metų kursą — mokslo baigimo atestatą. Daugelis kolegijų ar gimnazijų mokiniams, turintiems mūsų mokyklos baigimo pažymėjimą, suteikia užsienio kalbos kreditą.

1992–1993 mokslo metais mokykloje mokėsi 140 mokinių. Vėliau mokinių skaičius mažėjo, atrodė, kad mokykla užsidarys, tačiau naujai atvažiuojantys į JAV lietuviai šalia amerikietiškų mokyklų pradėjo savo vaikus leisti ir į lituanistines mokyklas, tarp jų  ir į ČLM. Jau 2000–2001 mokslo metais mokyklą lankė 200 mokinių (beveik 85 proc. – mokiniai iš Lietuvos), ir kaip minėjau anksčiau, jau treji metai mokykloje nusistovėjęs mokinių skaičius – 320  (maždaug 45 proc. mokinių gimę JAV, bet tėveliai atvykę iš Lietuvos. Paprastai tokiose šeimose vyresnieji vaikai gimę Lietuvoje, jaunesnieji – JAV). Mokyklą lanko 3 šeimų vaikai, kurių tėvai ar seneliai yra pokario emigrantai.