Lietuvos aukštųjų mokyklų atstovai NAFSA konferencijoje

anta
2008 metų gegužės 25–30 dienomis Walter E. Washington parodų centre (Walter E. Washington Convention Center, Exhibit Halls D & E, 801 Mount Vernon Place, NW, Washington, DC) vyks kasmetinė NAFSA (Association of International Educators) konferencija ir paroda. Konferencijoje dalyvauja ir Lietuvos aukštųjų mokyklų atstovai. Jie Lietuvos jungtiniame stende Nr. 1545 pristatys Lietuvos švietimo sistemą, studijų Lietuvoje galimybes, studentų tarptautinių mainų programas, Lietuvos aukštąsiamokyklas ir užsienio kalbomis dėstomas studijų programas. Taip pat bus teikiama informacija apie visų Lietuvos aukštųjų mokyklų siūlomus kursus anglų kalba bei galimybes bendradarbiauti profesinio mokymo bei suaugusiųjų švietimo srityse.

Parodos tikslas – keistis informacija apie studijų ir mokslinių tyrimų galimybes užsienio šalyse ir tokiu būdu skatinti šalių švietimo ir mokslo įstaigų bendradarbiavimą. 2008 metų renginyje laukiama daugiau kaip 8,000 dalyvių iš 100 skirtingų valstybių.
Skaitytojams siūlome pokalbį su šios konferencijos viena dalyvių, Kauno medicinos universiteto Tarptautinių ryšių ir studijų centro (TRSC) koordinatore Rūta Antanaitiene.


– Atvykstate į Washington, DC, kur gegužės 25–30 dienomis vyks kasmetinė Association of International Educators konferencija ir paroda. Esate pakviesta į šią konferenciją, ar atvykstate savo noru?

– Kauno medicinos universiteto (KMU) atstovai dalyvauja šioje konferencijoje jau dešimt metų (nuo 1998 m.). Siekdamas neatsilikti nuo pasaulio akademinio gyvenimo naujovių, tarptautinio bendradarbiavimo tendencijų, susipažinti su kitų mokymo įstaigų patirtimi, organizuojant studijas tarptautiniams studentams, KMU siunčia specialistus į tokio pobūdžio konferencijas, kaip NAFSA, kuri yra gera tarptautinio išsilavinimo organizavimo mokykla. Aš vykstu į šią konferenciją pirmą kartą ir tikiuosi turėti tikrai daug naudos, susipažinti su naujais kolegomis, pasisemti patirties tolesniam savo darbui su užsienio studentais.

Tuo metu rengiamoje parodoje kartu su kitais Lietuvos universitetais bus pristatomos ir Kauno medicinos universiteto studijų programos, dėstomos anglų kalba.

– Kas iš Lietuvos be Jūsų dalyvaus šioje konferencijoje?

– Lietuvos aukštųjų mokyklų atstovų vykimą į NAFSA konferenciją koordinuoja Švietimo mainų ir paramos fondas. Kartu su KMU vyksta Vilniaus ir Klaipėdos universitetų atstovai, taip pat ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto atstovė.

– Dar neseniai sunku buvo ir įsivaizduoti, kad buvusioje Kauno medicinos akademijoje (dabar – KMU) veiktų Tarptautinių ryšių ir studijų centras. Kada toks centras įsikūrė? Ar daug užsieniečių studentų ir iš kokių šalių šiuo metu studijuoja Kauno medicinos universitete?

– Pirmieji studentai iš užsienio šalių pradėjo studijuoti KMU 1990 m. Tai buvo Libano studentai, atvykę tarpininkaujant Libano diplomatams. O 1992 m., prof. Angelei Valančiūtei pradėjus vadovauti Universiteto užsieniečių studijoms, vykdomoms anglų kalba, išsiplėtė atvykstančių studentų geografija, studijomis pradėjo domėtis studentai iš daugelio pasaulio šalių. Sulaukėme studentų iš Australijos, JAV, Izraelio ir t.t. 1994 m. KMU buvo įkurtas Užsieniečių studijų centras, kuris 2002 m. pertvarkytas į Tarptautinių ryšių ir studijų centrą, prijungiant ir Tarptautinių studentų bei dėstytojų mainų organizavimo centrą. Nuo 2002 m. ženkliai padidėjo tarptautinių studentų skaičius ir šiuo metu KMU studijuoja beveik 300 studentų iš 30 pasaulio šalių. Daugiausia studentų turime iš Izraelio (117). Ir toliau atvyksta studentai iš Libano, gausėja ir Indijos studentų ratas. Pastaruoju metu daugiau studentų atvyksta studijuoti iš Europos valstybių (Prancūzija, Vokietija, Didžioji Britanija, Lenkija).

Nuo 2007 m. liepos mėnesio TRSC vadovauja prof. Žilvinas Padaiga.

– Kas, Jūsų nuomone, skatina kitų šalių studentus atvykti studijuoti į Lietuvą?

– Ilgametės TRSC vadovės prof. A. Valančiūtės nuomone, studentai iš užsienio atvyksta studijuoti į KMU, nes čia suteikiamas išsilavinimas yra ne blogesnis nei daugelyje Europos šalių, tai patikrino ir laikas. KMU absolventai turi laikyti gydytojų licenzijos egzaminus, kuriuos jie sėkmingai išlaiko ir praktikuoja pasirinktose pasaulio šalyse, įskaitant ir JAV. Daugelis studentų ir jų tėvų vertina, kad universitetas yra nedideliame europietiškame ir istoriškai sename mieste, kuriame patogu gyventi, smagiai leisti laisvalaikį, yra galimybės pakeliauti po šalį. TRSC darbuotojos globoja iš užsienio atvykusius jaunuolius, pataria buities, organizaciniais klausimais. O KMU dėstytojai turi didelę patirtį dėstyti anglų kalba, yra stažavęsi žymiuose pasaulio universitetuose.

– Kokios sąlygos sudarytos atvykusiems mokytis studentams?

– Atvykusiems iš užsienio studentams KMU suteikia gyvenamąją vietą bendrabutyje, konsultuoja buto nuomos klausimais, visada padeda atsitikus bėdai ar iškilus sveikatos problemoms. Studentams tarpininkaujama gaunant vizas ir laikinus leidimus gyventi Lietuvoje. O jų mokslui universitete yra geros laboratorijos, Kauno medicinos universiteto mokomieji korpusai ir gydomųjų klinikų skyriai, kuriuose įrengta šiuolaikinė medicinos technika.

– Su kokiais užsienio universitetais palaiko ryšį Kauno medicinos universitetas?

– KMU turi pasirašęs bendradarbiavimo sutartis su daugiau kaip trisdešimt universitetų ar mokslinio tyrimo įstaigų įvairiose šalyse. Tarp jų paminėtini: Vienos medicinos universitetas, Islandijos universitetas, Northern Arizona University, University of Central Florida (abu JAV), University of Louisville, Lille Catholic Institute, Universite Mont pellier I, University of Geneva, Faculty of Medicine, keletu universitetų iš Skandinavijos šalių ir kaimyninės Lenkijos.

– Ką galite pasakyti apie būsimųjų medikų parengimo lygį Jūsų universitete?

– Šiuo metu nemažai gydytojų iš Lietuvos, KMU absolventų, yra išvykę dirbti į Europos šalis (Didž. Britanija, Skandinavijos šalys, Prancūzija, Vokietija ir t.t.), o mūsų absolventai, baigę studijas anglų kalba, taip pat sėkmingai dirba įvairiose pasaulio šalyse ir daro karjerą. KMU studijų programos atitinka tarptautinius standartus ir yra akredituotos tarptautinių ekspertų.

Kol kas universitetas negavo nusiskundimų dėl mūsų absolventų ne profesionalaus darbo ar sukeltų problemų tiek gydymo įstaigai, tiek pacientams.

– Ar lietuviai studentai taip pat gali klausyti paskaitų anglų kalba?

– Pageidaujantys ir pakankamai mokantys anglų kalbą Lietuvos studentai gali lankyti paskaitas ir kitus užsiėmimus anglų kalba.

– Kiek šiuo metu būsimųjų gydytojų studijuoja KMU ir kokių specialybių gydytojus ruošiate?

– 2007 m. gruodžio 31 d. duomenimis KMU studijavo 4,006 studentai, iš jų 295 užsienio studentai. Palyginus su 2006 m. gruodžio 31 d. bendras Universitete studijuojančių studentų skaičius padidėjo 4,4 proc. Medicinos fakultete studijavo 1,641 studentas, Odontologijos fakultete – 656 studentai, Farmacijos fakultete – 705 studentai, Visuomenės sveikatos fakultete – 382 studentai, Slaugos fakultete – 622 studentai.

Panašiai yra pasiskirstę ir užsienio studentai, daugiausia jų turime Medicinos fakultete.

– Mūsų žiniomis, Jūs ne tik dalyvausite konferencijoje, bet ir lankysitės JAV Lietuvių Bendruomenėse? Ar jau žinote, kur teks pabuvoti?

– Planuojame susitikti su JAV Lietuvių Bendruomenėmis Philadelphia ir Čikagoje. Sekmadienį, gegužės 25 d. susitikimas Philadelphia vyks po 10:30 val. r. šv. Mišių parapijos salėje, o sekmadienį, birželio 1 d. po 11 val. r. šv. Mišių Palaimintojo J. Matulaičio misijoje susitikimas vyks PLC, Lemonte. Susitikime Philadelphia dalyvaus ir TRSC prodekanė, prof. Neringa Paužienė, o į Čikagą aš vyksiu viena.

Minėtus susitikimus maloniai padėjo organizuoti Vytautas Maciūnas, JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto valdybos pirmininkas. Be jo pagalbos vargiai būtų pavykę suderinti susitikimus ir konferencijos tvarkaraštį, paskelbti informaciją bendruomenėse. Esame jam labai dėkingi.
 
– Kokie Jūsų susitikimų su lietuviais Amerikoje tikslai?

– Kadangi kiekvienais metais KMU sulaukia keleto lietuvių kilmės studentų prašymų iš JAV, kurie norėtų studijuoti mūsų Universitete, mūsų Centras jau keletą metų svarsto klausimą dėl kreipimosi į Lietuvių Bendruomenes, siekiant pakviesti ir daugiau JAV gyvenančių jaunų lietuvių atvykti į KMU pilnoms ar dalinėms studijoms. Atvykę jauni žmonės galėtų pasirinkti medicinos, odontologijos arba farmacijos studijas, kurios dėstomos anglų ir lietuvių kalbomis.

Ruošiantis kelionei, teko bendrauti su lietuvių, gyvenusių Amerikoje, visuomenine organizacija ,,Sugrįžus”. Jie yra nusiteikę labai entuziastingai dėl jaunuomenės pakvietimo į Lietuvą. Šiuo atveju aš galiu tik optimistiškai galvoti apie galimybes pakviesti studijoms į Lietuvą. Na, o kaip klostytųsi tolimesnis mūsų absolventų gyvenimas, priklausytų tik nuo jų pačių. Geri specialistai yra laukiami visur.