Atsakymai į Vitalijos ir Jono Dunčių
atvirą laišką PLB vadovybeiSusumuojant Dunčių laiškas teigia, kad:

1. Nėra aiškūs Tautinių mažumų ir išeivijos departamento (TMID) principai, pagal kuriuos yra skirstomos Lietuvos lėšos.

2. Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) vadovybė visų „mūsų vardu ubagauja”, prašydama pinigų dar vienai televizijos laidai kurti, už tai jau prarasta dviguba pilietybė. Lietuvos akyse mes esame amoralūs gobšuoliai.

3. Daug žmonių Lietuvoje yra vargšai. Lietuva gyvena ties skurdo rizikos riba.

Mūsų Rusijos caro ir Sovietų okupacijų laikų lietuviai emigravę į JAV buvo dosnūs, garbingi bei pasiaukojantys asmenys. Lietuva tuomet buvo okupuota. Su ja jokių oficialių ryšių nebuvo. Dabar Lietuva laisva. Lietuvos Respublikos Konstitucija 13 straipsnyje teigia: „Lietuvos valstybė globoja savo piliečius užsienyje.” Dabar mūsų visų pareiga yra išvystyti tuos ryšius tarp mūsų ir tėvynės. Tuo tikslu Lietuvos Vyriausybė bei Seimas kuria įvairias strategijas, kaip tuos ryšius kuo teisingiau įgyvendinti. Kaip dalį tokios Lietuvos strategijos Vyriausybė sukūrė programą, teikiančią užsienio lietuviams paramą.

Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas (TMID) buvo sukurtas prie Vyriausybės, siekiant įgyvendinti tokį sprendimą ir teikti tokią paramą. Pagal TMID’o teikiamą informaciją, departamentas „formuoja ir įgyvendina valstybinį ryšį su užsienyje gyvenančiais lietuviais” (www.tmid.lt). Šis departamentas rengia įvairias programas ir „kontroliuoja, kaip naudojamos joms skirtos Lietuvos Respublikos biudžeto lėšos”. Departamentas nustato lėšų skirstymo reikalavimus, gaires, principus bei atsiskaitymus departamentui pagal jų „Projektų atrankos konkursų nuostatus”. Pastebėjusi, kad paramos prašymai nėra patys geriausi, PLB yra susitarusi su TMID’u, kad nuo 2007 m. visos paraiškos turi būti patvirtintos ar nors suderintos su atitinkamo krašto Lietuvių Bendruomene. TMID’o nuostatus galite rasti jų svetainėje adresu: www. tmid.lt/index.php?page_id=638. Apsilankę ten galite rasti sąrašą projektų, kuriems 2008 m. TMID’as paskyrė lėšas. Tą skirstymą atlieka TMID’o koordinacinė taryba.

PLB susideda iš atskirų kraštų bei valstybių bendruomenių. Šiuo laiku PLB priklauso 37 kraštų bendruomenės. Kiekvieno krašto LB yra savarankiška ir veikia pagal savo nuostatus ir to krašto reikalavimus.

Nei PLB, nei jos pirmininkė, nei vadovybė nėra „ubagavę”. PLB pateikia kai kuriuos prašymus TMI-D’ui, kuriems neturi lėšų pati finansuoti, jei tie projektai, PLB valdybos nuomone, yra reikalingi siekiant įvykdyti PLB užduotis. Mano žiniomis, niekas iš mūsų neubagavo JAV Lietuvių Bendruomenės vardu.

Dunčių pareiškimas, kad mes praradome pilietybę dėl TV laidos JAV yra baisus ir neteisingas teiginys. Toks be pagrindo pareiškimas tik kursto blogą JAV lietuvių įvaizdį. Pagal plačią Lietuvoje gyvenančių asmenų apklausą, daugiau nei 88 procentai Lietuvos lietuvių remia mūsų teisę išlaikyti savo prigimtinę pilietybės teisę. Toks Dunčių pasakymas yra neatsakingas.

Taip, Lietuva kaip tauta nėra turtinga. Mes turime su tuo skaitytis. Daug žmonių išvyko ir išvyksta iš Lietuvos dėl buvusių ar net dabartinių sąlygų. Lietuva stengiasi palaikyti ryšį su išeivija, paremti mūsų mokyklas ir mūsų kultūrinius renginius. Tos lėšos, kurios yra mums skiriamos Vyriausybės, neišgelbės Lietuvos ekonomikos. Priežastys dėl Lietuvos ekonomikos padėties yra visai kitos. Ar mes prašysime lėšų ar ne, parama vis tiek bus paskiriama tiems, kurie pateiks TMID’ui prašymus ir paramos tikslu tos lėšos kiekvienu atveju bus išdalintos. Tai nereiškia, kad mes turėtumėme prašyti lėšų kiekvienam projektui, nesvarbu, ar mes patys galime jį finansuoti ar ne. Turime save apriboti, žinodami dabartines sąlygas.

Laiške iškeltas televizijos laidų JAV finansavimo reikalas. Viena iš laisvos valstybės pareigų yra sudaryti pasaulio lietuviams kuo geresnes sąlygas gauti iš Lietuvos juos dominančią informaciją. Svarbu kreipti didesnį dėmesį į pačių laidų turinį. Mums reikia mūsų vaikams ir jaunimui skirtų programų, vietinių žinių bei pilietinę tapatybę stiprinančių laidų. Jau daugiau nei 12 metų veikianti ne pelno siekianti labdaros korporacija JAV (non-for-profit charitable corporation) ALTV, transliuojanti lietuviškas programas Čikagos apylinkėje, prieš daugiau nei 5 metus pradėjo ruošti projektą, dabar vadinamą „TV Lituanica” transliuoti programas iš Lietuvos per palydovą. Tikslas buvo ir yra rodyti rinktines, geriausias Lietuvos TV transliuotojų laidas, taip pat ir ALTV programas per palydovinį kanalą visoje Amerikoje ir su laiku kituose kraštuose. „TV Lituanica” pagrindinis siekis yra toliau išlaikyti švietėjišką ir kultūrinę veiklą tarnaujant kuo platesniam išeivijos lietuvių ir visų, besidominčių Lietuva, žmonių ratui. Lietuvos finansinė parama šiam projektui duoda tik dalinį pagrindą transliacijų pradžiai. Visas pagrindines lėšas „TV Lituanica” transliuotojai turės užsidirbti iš prenumeratos ir kitų šaltinių. Šis projektas yra JAV Lietuvių Bendruomenės ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės remiamas pagal tų Bendruomenių priimtas rezoliucijas.

Raginu visus dėti pastangas išsaugoti mūsų tautiškumą ir tam tikslui vėl pasiaukoti bei lėšas aukoti. Pagal Lietuvių Chartą tauta yra prigimtoji žmonių bendruomenė. Niekas negali būti prievartaujamas nutraukti savo ryšį su Tautine bendruomene. Ugdykime savo tautybę bendromis jėgomis.

Regina Narušienė, J.D.
Pasaulio Lietuviû Bendruomenès valdybos pirmininkè
Sveikinu Vitaliją ir Joną Dunčias už jų susirūpinimą vargstančiais Lietuvos žmonėmis. Iš pirmo žvilgsnio ir atrodo, kad per TMID’o paramą išeivijai nukenčia šie nelaimingi Lietuvos gyventojai. Norėčiau pristatyti argumentą, kuris turėtų nuraminti juos ir kitus, panašiai susirūpinusius.

Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (TMID) buvo įsteigtas prezidento A. Brazausko laikais, be kitų uždavinių rūpintis išeivijos ir Lietuvos mažumų tapatumu. Kaip teigia Dunčios, pinigai remti TMID’o misiją ateina iš Lietuvos žmonių surinktų valstybinių mokesčių. Tenka klausti, kodėl išeivija ir tautinėmis mažumomis rūpinasi tas pats departamentas? Ar netiktų geriau turėti du skirtingus departamentus? Mano nuomone, nebūtinai, kadangi iš esmės problemos panašios. Lietuva turi savo mažumas, o išeivijoje mes esame mažuma su panašiais tapatybės išlaikymo norais ir problemomis. Suprasdamas vienų mažumų norus bei sunkumus, suprasi visų.

Mes, JAV lietuviai, nors ir daug geriau gyvename negu broliai Lietuvoje, vis tiek išgyvename visuomenės pavojuje patirtį. Mūsų vaikai nutautėja, bendruomenės išsisklaido, pasiilgstame gimtojo žodžio ir pamiltos kultūros. Ironiška, mes tiems reikalams aukojame daug mažiau, negu paramai Lietuvai. Kiek iš mūsų gali pasigirti, kad dosniai remiame savo apylinkių ar JAV LB visuomeninę, kultūrinę bei švietimo veiklą? Kada paskutinį kartą išrašėme čekį JAV LB Švietimo tarybai arba tiesiogiai savo apylinkės lietuviškai mokyklai? Kiek iš mūsų planuoja dosniai remti tą mūsų visų mylimą Lietuvių tautinių šokių šventę? Niekas savaime neatsitinka. Reikia finansinės paramos. Pinigų trūksta ne tik mažiausioms krašto LB apylinkėms, bet ir Krašto valdybai. Vargsta lietuviškos mokyklos. Daugelis mūsų džiaugiasi LB darbais nepagalvodami, kad mūsų visų pareiga tuos darbus dosniau remti, duoti rengėjams laisvę surengti kokybiškus renginius, įsteigti geresnes lietuviškas mokyklas.

Ginkdie, nesiūlau sumažinti paramos Lietuvai. Prašau tik perspektyviau įžvelgti į pinigų tekėjimą tarp lietuviškų visuomenių. Lietuvos žmonių mes neskriaudžiame. Vien Kalifornijos lietuviai suaukojo daugiau pinigų Lietuvos socialiniams patarnavimams per pereitus metus negu TMID paskyrė visos Amerikos lietuviams. Ta parama eina tiesiai pas tuos sunkiai gyvenančius Lietuvos piliečius, apeinant visas biurokratijas. O dar yra Čikaga, Detroitas ir kiti Lietuva besirūpinantys lietuvių telkiniai. TMID, prašydamas JAV LB Krašto valdybos patvirtinimo, kad pateiktas prašymas naudingas ir atitinkantis TMID’o misijai, tuo nepaverčia JAV LB kažkokiu Lietuvos vargdienių skriaudėju ar kurstytoju. Anaiptol, duoda mums progą bendradarbiauti, užtikrinti, kad parama bus atsakingai panaudota tų prašytojų, kurie labiausiai jos verti. Prašau visų tautiečių daugiau rūpintis savo bendruomenės reikalais, kad nereikėtų prašyti pagalbos iš Lietuvos, nepamirštant ir Lietuvos vargdienių. Meilė prasideda namie.

Danguolė Navickienė
JAV LB Tarybos pirmininkè