Aušros vartų bažnyčios gynėjai nepasiduoda

New York, kovo 14 d. (,,Draugo” info.) — Kaip pranešė JAV LB New York apygardos pirmininkė Ramutė Žukaitė, septynių iš dešimties uždarymui pasmerktų New York bažnyčių parapijiečiai pasidavė kardinolo Egan spaudimui ir nebeprotestuoja dėl jų uždarymo. Tačiau Our Lady of Vilnius parapijiečiai nesirengia pasiduoti.

Kovo 11 d. vyko organizuotas protestas prie žymiosios Šv. Patriko katedros New York, į kurį susirinko nemažas būrys vietos lietuvių, nešinų trispalvėmis bei plakatais.

Įdomi detalė: pastoliai, kurie trejus metus buvo apjuosę bažnyčią ir užtvėrę parapijiečiams kelią į maldos namus, praėjusią savaitę netikėtai buvo nuimti. Minėtieji pastoliai neatliko pastatą sutvirtinančios funkcijos. Bažnyčioje taip pat nebuvo atliekami ir jokie remonto darbai. Nepaisant to, juos buvo suorganizavusi New York arkdiecezijos vadovybė, tokiu būdų užtvėrusi kelią į bažnyčios vidų ir privertusi parapijiečius rinktis jos rūsyje.