PASIRENGIMO, DIDŽIOSIOS SAVAITĖS IR VELYKŲ TRIDIENIO PAMALDŲ TVARKA JAV LIETUVIŲ APYLINKĖSE
(tvarkaraštis atnaujintas 2008 m. vasario 25 d.)


Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapija, Brighton Park

2745 W. 44th St., Chicago, IL; tel.: 773-523-1402

Kiekvieną Gavėnios sekmadienį 10 val. r. – šv. Mišios.
Gavėnios pasninko vaisių krepšelis – mūsų dovanos Lietuvoje vargstančioms šeimoms. Aukas Gavėnios metu galite įdėti į pintinę, esančią bažnyčios priekyje, prieš ir po visų lietuviškų pamaldų. Dovanos Lietuvoje bus perduodamos per „Caritas” organizaciją.
Kovo 16 d., Palmių–Verbų sekmadienis. 10 val. r. – Įžengimas į Jeruzalę, Kristaus kančios šv. Mišios.
Kovo 20 d., Didysis ketvirtadienis. 6 val. v. – Paskutinė Vakarienė, Eucharistijos įsteigimo šv. Mišios (anglų, ispanų ir lietuvių k.)
Kovo 21 d., Didysis penktadienis. 1 val. p.p. – Kristaus kančia, Šventojo Kryžiaus pagerbimo pamaldos.
Kovo 22 d., Didysis šeštadienis. 12 val. p.p. – Velykinių valgių/krepšelių palaiminimas.
Velyknaktis. 8 val. v. – Velykų Nakties budėjimas, Prisikėlimo Vigilijos šv. Mišios (anglų, ispanų ir lietuvių k.).
Kovo 23 d., Velykų sekmadienis. 10 val. r. – Kristaus Prisikėlimo ryto apeigos ir šv. Mišios.

Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapija, Marquette Park
6858 S. Washtenaw Ave., Chicago, IL; tel.: 773-776-4600

Kiekvieną Gavėnios penktadienį 3 val. p.p. – Kryžiaus kelio apmąstymas (lietuvių k.)

Kovo 15 d., šeštadienis. 2 val. p.p. – Theodore Dubois kantata „Septyni paskutiniai Kristaus žodžiai”. Atliks solistai ir choras „The Little Flowers Catholic Dance & Theatre Troupe”, vad. Simonetta Giedraitis-Pacek. Bilietų teirautis tel. 815-462-3809.
Kovo 16 d., Palmių–Verbų sekmadienis. 10:30 val. r. – Įžengimas į Jeruzalę, Kristaus kančios šv. Mišios.
Kovo 20 d., Didysis ketvirtadienis. 7 val. v. – Paskutinė Vakarienė, Eucharistijos įsteigimo šv. Mišios (lietuvių ir anglų k.). Iki 10 val. v. – Švč. Eucharistijos garbinimas.
Kovo 21 d., Didysis penktadienis. 3 val. p.p. – Kristaus kančia, Šventojo Kryžiaus pagerbimas ir šv. Komunija; rinkliava skiriama Šventosios Žemės šventovėms išlaikyti (lietuvių ir anglų k.).
Kovo 22 d., Didysis šeštadienis. 1 val. p.p. – Velykinių valgių/krepšelių palaiminimas
Velyknaktis. 7 val. v. – Velykų Nakties budėjimas, Prisikėlimo Vigilijos šv. Mišios (lietuvių ir anglų k.).
Kovo 23 d., Velykų sekmadienis. 6:30 val. r. – Kristaus Prisikėlimo ryto apeigos su procesija ir šv. Mišios. 10:30 val. r. – Kristaus Prisikėlimo dienos šv. Mišios (kun. K. Trimakas).

Palaimintojo Jurgio Matulaičio misija, Lemont, Illinois

14911 - 127th St., Lemont, Illinois; tel. 630-257-5613

Kovo 19 d., trečiadienis. 7 val. v. – Bendruomeninės Atgailos ir sutaikinimo pamaldos su asmenine išpažintimi (išpažinčių nebus klausoma Velykų Tridienį).
Kovo 20 d., Didysis ketvirtadienis. 7 val. v. – Paskutinė Vakarienė, Eucharistijos įsteigimo šv. Mišios. Iki 10 val. v. – švč. Eucharistijos garbinimas.
Kovo 21 d., Didysis penktadienis. 3 val. p.p. – Kristaus kančia, Šventojo Kryžiaus pagerbimas ir šv. Komunija.
Kovo 22 d., Velyknaktis. 8 val. v. – Velykų Nakties budėjimas, katechumenų įkrikščionijimo – Krikšto ir Sutvirtinimo šventimas, Prisikėlimo Vigilijos šv. Mišios.
Kovo 23d., Velykų sekmadienis. 7 val. r. – Kristaus Prisikėlimo ryto apeigos ir šv. Mišios Jaunimo rūmuose. Dalyvaus misijos choras. 9:15 val. r. – Kristaus Prisikėlimo dienos šv. Mišios (misijoje); 11 val. r. – Kristaus Prisikėlimo dienos šv. Mišios Jaunimo rūmuose. 6 val. v. – Kristaus Prisikėlimo dienos šv. Mišios (misijoje). 


Dainavos stovykla
15100 Austin Rd., Manchester, MI; tel.: 734-428-8919

Kovo 14 d., penktadienį, kovo 15 d., šeštadienį, kovo 16 d., sekmadienį, – Gavėnios susitelkimas Šiaurės Amerikos lietuvių 14–19 m. amžiaus jaunimui
tema: „Būkite Dievo žodžio vykdytojai, o ne vien klausytojai”. Rekolekcijas rengia Išeivijos lietuvių katalikų jaunimo sielovada (prel. E. Putrimas, B. Bublienė; registracija pas Liną Bublytę el. paštu: linusyte@comcast.net, inf. tel.: 248-538-4025)

Tėvų jėzuitų koplyčia

2345 W. 56th St., Chicago, Illinois; tel. 773-737-8400

Kiekvieną Gavėnios sekmadienį 10 val. r. – Atgailos ir sutaikinimo sakramentas (išpažintys). 10:30 val. r. – šv. Mišios.
Kovo 1 d., šeštadienis. Gavėnios susitelkimas (kun. R. Doveika). 8:30 val. r. – 1 vap. p.p. – Čikagos lituanistinės mokyklos mokiniams Atgailos ir sutaikinimo pamaldos su asmenine išpažintimi tema: ,,Atėjo šviesa į pasaulį, bet žmonės labiau mylėjo tamsą nei šviesą” (Jn 3, 18–19).
Kovo 23 d., Velykų sekmadienis. 10:30 val. r. – Kristaus Prisikėlimo ryto apeigos ir šv. Mišios.

Šv. Onos – Kopų parapija
433 E. Golfwood Rd., Beverly Shores, IN; tel.: 219-879-7565

Kovo 13 d., ketvirtadienis. 5:30 val. p. p. – Atgailos ir sutaikinimo pamaldos su asmenine išpažintimi (anglų ir lietuvių k. – kun. A. Gražulis, SJ).
Kovo 16 d., sekmadienis.1 val. p.p. – Atgailos ir sutaikinimo pamaldos (su asmenine išpažintimi) ir šv. Mišios (kun. A. Gražulis, SJ).


Šv. Kazimiero parapija

2718 St.George St., Los Angeles, CA; tel.: 323-664-4660

Kovo 13 d., ketvirtadienį – kovo 16 d., sekmadienį – Gavėnios susitelkimas (kun. R. Doveika).
Kovo 15 d., šeštadienis – priešvelykinis susitelkimas Šv. Kazimiero lituanistinėje mokykloje.
Kovo 16 d., Palmių–Verbų sekmadienis. 2 val. p.p. – Theodore Dubois kantata „Septyni paskutiniai Kristaus žodžiai” (atliks solistai ir Šv. Kazimiero parapijos choras, vad. muz. Viktoras Ralys).
Kovo 20 d., Didysis ketvirtadienis. 7:30 val. v. – Paskutinė Vakarienė, Eucharistijos įsteigimo šv. Mišios.
Kovo 21 d., Didysis penktadienis. 7:30 val. v. – Kristaus kančia, Šventojo Kryžiaus pagerbimas ir šv. Komunija.
Kovo 22 d., Didysis šeštadienis. Velyknaktis. 5 val. v. – Velykų Nakties budėjimas, ugnies (žvakių) ir vandens palaiminimas. 6 val. v. – Prisikėlimo Vigilijos šv. Mišios.
Kovo 23 d., Velykų sekmadienis. 6 val. r. – Kristaus Prisikėlimo ryto apeigos ir šv. Mišios. 10:30 val. r. – Kristaus Prisikėlimo dienos šv. Mišios.

Šv. Dvasios parapija, Atlanta
4465 Northside Dr. NW, Atlanta, GA; tel.: 404-252-4513, 404-931-8350

Kovo 16 d., Palmių–Verbų sekmadienis. 1 val. p.p. – Atgailos ir sutaikinimo sakramentas (išpažintys). 2 val. p.p. – Įžengimas į Jeruzalę, Kristaus kančios šv. Mišios. Po pamaldų, parapijos salėje vyks margučių mainai, priešvelykinis pabendravimas prie kavos, arbatos ir pyragų.

Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo

Vargdienių seserų dvasiniame centre, Putnam
600 Liberty Hwy, Putnam, CT; Tel.: 860-928-7955

Kovo 14–16 dienomis – Gavėnios susitelkimas (kun. A. Žygas).

Šv. Petro parapija, Boston
75 Flaherty Way, S. Boston, MA; tel.: 617-268-0353

Kiekvieną Gavėnios šeštadienį 3:25 val. p.p. – Kryžiaus kelio apmąstymas, 4 val. p.p. – šv. Mišios.
Kiekvieną Gavėnios sekmadienį 9 val. r. – šv. Mišios (anglų k.), 10:30 val. r. – šv. Mišios (lietuvių k.).
Kiekvieną Gavėnios šeštadienį ir sekmadienį prieš šv. Mišias – Atgailos ir sutaikinimo sakramentas (išpažintys), taip pat kitu metu asmeniškai su kunigu susitarus.
Kovo 16 d., Palmių–Verbų sekmadienis. 10 val. r. – Įžengimas į Jeruzalę, Kristaus kančios šv. Mišios.
Kovo 20 d., Didysis ketvirtadienis. 7 val. v. – Paskutinė Vakarienė, Eucharistijos įsteigimo šv. Mišios.
Kovo 21 d., Didysis penktadienis. 3 val. p.p. – Kryžiaus kelio apmąstymas. 7 val. v. – Kristaus kančia, Šventojo Kryžiaus pagerbimas ir šv. Komunija.
Kovo 22 d., Didysis šeštadienis. Velyknaktis. 7 val. v. – Velykų Nakties budėjimas, ugnies (žvakių) ir vandens palaiminimas, Prisikėlimo Vigilijos šv. Mišios.
Kovo 23 d., Velykų sekmadienis. 9 val. r. – Kristaus Prisikėlimo ryto apeigos ir šv. Mišios (anglų k.). 10:30 val. r. – Kristaus Prisikėlimo dienos šv. Mišios su procesija.

Lietuvių apylinkių parapijas ir bendrijas, kurių šventinio Gavėnios/Velykų kalendoriaus šiame sąraše nėra, taip pat kalendoriaus papildymus ir patikslinimus prašome artimiausiu metu atsiųsti el. paštu:
nuostaba@gmail.

A.L.R. Katalikų federacija
N. Šmerauskas, nuostaba@gmail.com