LF pasidalino informacija ir pelnu

Danutė Bindokienė

Pagal palyginti neseną Lietuvių fondo veiklos tradiciją, rytojaus dieną po LF Tarybos posėdžio suruošiama spaudos konferencija, kurioje žurnalistai informuojami apie buvusio posėdžio nutarimus, diskutuotus klausimus ir įvairius kitus svarstytus reikalus. Iš esmės tai geras sumanymas, nes tuo būdu tęsiama ,,atvirumo politika”, išsprendžianti daug nesusipratimų, dar prieš jiems lietuvių visuomenėje iškylant.

LF Tarybos posėdis vyko š.m. birželio 20 d, o birželio 21 - į Pasaulio lietuvių centro posėdžių kambarį buvo sukviesti lietuviškos spaudos, radijo, TV žurnalistai. Šios konferencijos paprastai prasideda 1 val. popiet ir baigiasi maždaug per valandą. Pranešimus padaro ne tik LF Tarybos, bet ir valdybos pirmininkai, taip pat kiti įvairių komitetų nariai, jeigu buvusiame Tarybos posėdyje buvo padaryta kokių sprendimų ar nutarimų. Žiniasklaidos atstovams sudaromos progos klausti klausimus ir išsiaiškinti kilusius neaiškumus. Į visus klau-simus atsakoma atvirai ir išsamiai.

Birželio 21 d. konferenciją atidarė LF Tarybos pirm. Vytautas Kamantas, padėkojęs apsilankiusiems. Jis pranešė, kad vakarykščiame LF Tarybos posėdyje dalyvavo 16 iš esamų 18 direktorių - Tarybos narių. Buvo išklausyti komitetų pirmininkų pranešimai, aptarti įvairūs reikalai, bet svarbiausia - patvirtinta Pelno skirstymo komiteto (pirm. Ramona Steponavičiūė-Žemaitienė) paskirta parama ir stipendijos. V. Kamantas išsamiau pakalbėti apie Pelno skirstymo komiteto darbą pakvietė  pirmininkę Ramoną.

Ji, kaip ir kiti LF Tarybos nariai, darantys pranešimus spaudos konferencijose, nedelsiant išdalino gerai paruoštą informacinę medžiagą, pastebėdama, kad buvo gautas 181 paramos prašymas iš 103 prašytojų. Patenkinti 125 prašymai. Stipendijoms gauta 103 prašymų. Patenkintas 71 prašymas. Iš viso paskirta 497,936 dol. suma įvairiems prašymams ir stipendijoms. Pirmininkė pažymėjo, kad  tiek bendrai paramai, tiek ir stipendijoms tam tikra suma buvo skirta iš specialių fondų (ji vadino ,,fondeliais”), kuriuos globoja Lietuvių fondas.

2006 m. pelno skirstymo komitetą sudaro: Ramona Steponavičiūtė-Žemaitienė (pirmininkė), Jūratė Budrienė, Saulius Čyvas, Vytenis Kirvelaitis, Rimas Domanskis (antrininkas) - visi šie asmenys yra  Lietuvių fondo paskirti; Ona Daugirdienė, Almis Kuolas, Marius Laniauskas, Mindaugas Bielskus (antrininkas) - šie asmenys yra JAV Lietuvių Bendruomenės paskirti. Stipendijų pakomitetį sudaro: Tadas Kulbis (pirm.), Svajus Asadauskas, Jūratė Budrienė, Juozas Polikaitis, Laura Rukšėnaitė, Andrius Tamulis. Pakomitetis posėdžiavo š.m. gegužės 13 ir gegužės 30 d. LF Tarybos patvirtinta  2006 m. skirstyti suma - 500,000 dol. Iš šios sumos bendrai paramai skirta 378,100 dol., stipendijoms - 119,836 dol., bet iš specialių fondelių bendrai paramaii dar paskirta 67,183 dol., o stipendijoms - 82,777 dol. Tuo būdu š.m. paramai (su stipendijomis) išdalinta 497,963 dol. Likutis - 2,064 dol.

Pirmininkė pažymėjo, kad komitetas gražiai bendradarbiavo, visi buvo draugiški, darbas atliktas pavyzdingai ir nebuvo jokių interesų susikirtimų. Ji dėkojo komiteto ir stipendijų pakomitečio nariams už puikiai atliktą darbą.

LF valdybos pirm. Sigitos Balzekienės pranešimas buvo neilgas. Ji prašė, kad Lietuvių fondas steigtų specialiuosius fondus, o LF žada jų steigėjų norus ištikimai vykdyti. Taip pat prašė raginti LB apylinkes ir apskritai Amerikos lietuvius, kad stotų į Lietuvių fondą, nes narių verbavimo vajus tebetęsiamas. Savo įnašais galima pagerbti artimuosius įvairių sukakčių ar kitomis progomis, taip pat įamžinti mirusius šeimos narius arba net lietuvių tautos žymiuosius žmones - kultūrininkus, dvasininkus, veikėjus, politinius kalinius, partizanus ir kt. Valdybos pirmininkė pakvietė Jūratę Mereckienę padaryti pranešimą apie neseniai į LF įstojusius narius. J. Mereckienė sakė, kad gegužės mėn. į LF įstojo 13 naujų narių ir 2 kandidatai (kandidatais gali būti asmenys, į LF įnešę 10 dol., ir pasižadėję tą sumą padidinti iki 100 dol), o iki šiol birželio mėn. įstojo 3 nauji nariai.

Pranešimams pasibaigus, LF Tarybos pirm. V. Kamantas kvietė užduoti klausimus, bet šį kartą platesnių diskusijų nebuvo. Konferencija baigta 2 val. popiet.