Lietuvių fondo pelno skirstymo komisijos pranešimas

Dalia Cidzikaitė

Birželio 29 dieną įvykusi Lietuvių fondo konferencija buvo sušaukta dėl Pelno skirstymo komiteto priimtų nutarimų, kam ir kiek šiais metais buvo paskirta Fondo pinigų. Prieš išgirstant Pelno skirstymo komisijos rezultatus, konferenciją atidaręs LF direktorių tarybos pirmininkas Arvydas Tamulis susirinkusius supažindino su nauja šių metų Fondo sudėtimi. Po balandžio 21 d. įvykusio Fondo narių suvažiavimo buvo surengti du Tarybos posėdžiai (gegužės 22 ir birželio 26 d.), kurių metu įvyko keletas pasikeitimų Fondo direktorių ir pareigūnų sudėtyje.

Nauja 2007 m. LF direktorių ir pareigūnų sudėtis

2007 metų LF tarybos Garbės komitetą sudaro: Kazys Ambrozaitis (pirmininkas), Gediminas Balukas, Vytautas Kamantas, Povilas Kilius, Algirdas Ostis, Antanas Razma ir Marija Remienė. Finansų komiteto sudėtis yra: Rimantas Griškelis (pirmininkas), Saulius Čyvas, Rimas Domanskis, Saulius Kuprys, Almis Kuolas, Vytas Narutis, Antanas Razma, Algirdas Saulis ir Robertas Vitas. Įstatų komitete yra: Saulius Kuprys (pirmininkas), Jūratė Budrienė, Rimas Domanskis, Vytautas Kamantas, Vytenis Kirvelaitis ir Daina Kojelytė. Meno globos komiteto sudėtis: Vytenis Kirvelaitis (pirmininkas), Robertas Vitas ir Ramona Žemaitienė. Pelno skirstymo komitete dirba: Algirdas Saulis (pirmininkas), Vytautas Kamantas, Almis Kuolas, Jūratė Budrienė, Rasa Juškienė, Janina Litvinienė, Dainius Skripkauskas ir Elona Vaišnienė. Plėtros komitetą sudaro: Robertas Vitas (pirmininkas), Sigita Balzekienė, Danutė Bindokienė, Jūratė Budrienė, Rimantas Griškelis, Vytenis Kirvelaitis, Almis Kuolas, Laurynas Misevičius ir Ramona Žemaitienė. LF valdybos sudėtis yra tokia: Ramūnas Astrauskas (pirmininkas), Valdas Aušra, Sigita Balzekienė, Saulius Čyvas, Kęstutis Ječius, Marius Kasniūnas, Tadas Kubilius ir Laima Petroliūnienė. LF kontrolės komisijoje yra: Vytas Vaitkus (pirmininkas), Kazys Laukaitis ir Dalia Povilaitienė.

Padėka už Lietuvai dovanotus meno kūrinius

Fondo direktorių tarybos pirmininkas taip pat pasidžiaugė iš Lietuvos dailės muziejaus direktoriaus Romualdo Budrio gauta padėka, kurioje Fondui dėkojama už 2006 metais Lietuvai Fondo dovanotas meno kūrinių kolekcijas. Tai — 135 Prano Domšaičio kūrinius ir 36 piešinius iš Mstislavo Dobužinskio ciklo ,,Senoji Lietuva” bei dailininko nuotrauką. Fondo dovanotos meno kūrinių kolekcijos kurį laiką bus eksponuojamos Vilniaus paveikslų galerijoje, vėliau ji bus perduota į nuo 2001 metų Klaipėdoje veikiančią Prano Domšaičio galeriją, kurioje jau saugoma 530 dailininko kūrinių.

Pelno skirstymo rezultatai

Su Fondo Pelno skirstymo komisijos rezultatais žiniasklaidos atstovus supažindino komisijos pirmininkas Algirdas Saulis. Jis pasidžiaugė, kad darbas ėjo sklandžiai; iš dalies taip buvo dėl to, kad šiais metais pirmą kartą komisijoje dirbantys žmonės neturėjo peržiūrėti nesuskaičiuojamo kiekio popierių — visi prašymai su papildančia juos medžiaga ir dokumentais buvo Fondo raštinės nuskenuoti ir sudėti į kompaktinį diską. Tad šiais metais Pelno skirstymo komisijos nariai turėjo galimybę dirbti kur kas efektyviau ir produktyviau.

Stipendijų statistika

Šiais metais Taryba paskyrė iki 600,000 dol. Prieš smulkiai išvardindamas, kam ir kiek pinigų šiais metais buvo paskirta, Saulis trumpai supažindino su pačiu pelno skirstymo procesu. Pasak Saulio, skirstymas susideda iš dviejų dalių: stipendijų ir bendros paramos. Kam skirti stipendijas sprendžia pakomitetis, kuriam šiais metais vadovavo Tadas Kulbius. Kiti pakomitečio nariai buvo: Sigita Baniulytė, Vanesa Kaselionis, Andrius Tamulis, Jūratė Budrienė ir Juozas Polikaitis.

Šiais metais Fondas sulaukė 118 stipendijų prašymų, iš jų 81 buvo patenkintas.

Pasak Saulio, šiais metais buvo kreipiamas dėmesys į prašančiojo veiklą lietuviškose organizacijose, todėl tas ar ta, kuri(s) nebuvo veiklus(i), nepaisant, koks jis ar ji buvo geras, stipendiją gavo sunkiau. Šiais metais pakomitetis galėjo išskirstyti iki 141,000 dol., išskirstė 124,338 dol., antram skirstymui paliko 6,520 dol. (mat yra pora paliktų prašymų: vienas atėjo pavėluotai, bet pašto antspaudas buvo tinkamas, kita prašytoja pakeitė universitetą, todėl laukiama, kada ji galės pristatyti laišką iš naujo universiteto). Saulis priminė, kad paskirtos stipendijos galioja vienerius metus.

Didesnė dalis stipendijų yra išmokamos iš specialių fondų, šiais metais tie fondai sudarė 95,454 dol. (77 proc.) iš visos paskirtos sumos, 28,884 dol. (23 proc.) buvo paskirta bendrai.

Tiesa, Saulis užsiminė apie svarstomą galimybę tų studentų, kurie stipendijos negavo, pavardes paskelbti Fondo svetainėje, tikintis, jog atsiras organizacijos ar pavieniai asmenys, kurie norės paremti studentus.

Stipendijos pagal vietą ir kategorijas

Fondo paskirtos stipendijos pagal vietą pasiskirstė taip: Amerikai teko 35 proc. arba 43,500 dol.; kitur pasaulyje — 33 proc. arba 41,300 dol.; Lietuvai — 32 proc. arba 39,538 dol.

Pagal Fondo gaires parama visų pirma skiriama Amerikos piliečiams ar Amerikoje gyvenantiems studentams ir tik paskui Lietuvos studentams. Todėl 35,500 dol. (28.6 proc.) teko gimusiems JAV ar JAV piliečiams; 8,000 dol. (6.4 proc.) paskirta nuolatiniams JAV gyventojams; 3,400 dol. (2.7 proc.) — tremtinių ir partizanų palikuonims, studijuojantiems Lietuvoje; 1,050 dol. (0.8 proc.) — magistrantams ir doktorantams, studijuojantiems Lietuvoje; 5,250 dol. (4.2 proc.) — magistrantams ir doktorantams, studijuojantiems užsienyje; 32,000 dol. (25.7 proc.) — Pietų Amerikos lietuviams, lankyti Vasario 16osios gimnaziją; 2,000 dol. (1.6 proc.) atiteko prašymams mokytis lietuvių kalbos Lietuvos mokslo institucijose; 1,050 dol. (0.8 proc.) — užsienio lietuvių kilmės studentams; 7,250 dol. (5.8 proc.) paskirta studentams su studento viza JAV; 1,000 dol. (0.8 proc.) — Lietuvos studentams, siekiantiems bakalauro Lietuvoje ir užsienyje ir 27,838 dol. (22.4 proc.) paskirti mokslo įstaigoms pagal steigėjų nurodymus.

Saulis teisingai pastebėjo, kad Lietuvos studentai stipendijų gauna neproporcingai daug, jo teigimu, taip yra dėl specialių fondų (šiuo metu iš viso jų yra 63), kurie pinigus skiria tik Lietuvos studentams. Mes viso labo pildome tų fondų pageidavimus — sakė Pelno skirstymo komiteto pirmininkas.

Parama organizacijoms, žiniasklaidai, renginiams ir įvairiems projektams

Birželio 16 d. įvyko antrasis Pelno skirstymo komisijos posėdis, kuriame buvo paskirstyti pinigai įvairiai paramai gauti. Buvo sulaukti 173 prašymai, patenkinti 128 prašymai. Paramai buvo paskirti 413,314 dol., antram svarstymui palikti 55,828 dol. Posėdis dėl antrojo skirstymo ir stipendijoms, ir paramai gauti įvyks rudenį.

Pelno skirstymo komitetas paramai gauti susideda iš dviejų organizacijų narių. Komitete šiais metais dalyvavo trys Lietuvių Bendruomenės nariai ir trys LF nariai. Šiais metais Fondui atstovavo: Saulis, Kamantas, Kuolas (Boston) ir Budrienė (antrininkė), LB — Juškienė (New Jersey), Litvinienė (Rochester, NY), Skripkauskas (Gurnee, IL) ir Vaišnienė (antrininkė, Connecticut). Tai pirmas kartas, kai tiek daug komisijos narių yra ne vietiniai. Tai, Saulio nuomone, atsispindėjo svarstymuose ir komisijos priimtuose sprendimuose. Tamulio teigimu, tai buvo sveika, nes iki šiol komitetą sudarydavo beveik vien tik čikagiečiai.

Parama pagal kategorijas

Parama pagal kategorijas pasiskirstė taip: JAV LB prašymams (daugiausia švietimui) paskirta 150,518 dol. (28 proc.); PLB prašymams — 62,949 dol. (11.7 proc.); žiniasklaida gavo 37,500 dol. (7 proc.); prašymams iš JAV paskirta 110,558 dol. (20.6 proc.); prašymams iš kitų šalių — 12,500 dol. (2.3 proc.); prašymams iš Lietuvos — 28,850 dol. (5.4 proc.); 10,439 dol. (1.9 proc.) išmokėti tiesiogiai institucijoms pagal steigėjų nurodymus.

Parama pagal veiklos sritis

Pasak komisijos pirmininko, pinigų paramai gauti paskirstymas iš esmės atitiko Fondo gaires: remti   švietimą, kultūrą ir jaunimą. Jaunimo veiklai buvo skirta didžioji lėšų dalis: stipendijoms — 124,338 dol. (23.2 proc.), jaunimo visuomeninei veiklai — 76,458 dol. (14.2 proc.), kultūriniams projektams — 58,650 dol. (10.9 proc.). Švietimui paskirta 124,568 dol. (23.2 proc.).

Apie paraiškas ir projektus

Fondo paremti projektai yra ilgalaikiai ir trumpalaikiai, tačiau nepaisant, ar jie ilgalaikiai ar trumpalaikiai — vienerių metų ar vos kelių mėnesių, visiems jiems galioja bendros taisyklės: pavyzdžiui, svarbu žinoti, jog pateikiant paraišką paramai gauti, reikia pateikti ir projekto pradžios ir pabaigos datą, taip pat nurodyti, kaip ir kur pinigai bus paskirstyti. Jei per dvejus metus projektas nevykdomas, pinigai grįžta atgal į Fondą. Tokių atvejų, Saulio teigimu, yra pasitaikę. Be to, Fondo paskirti pinigai išmokami tik tada, kai projektas yra pabaigtas.

Kitais metais anketos stipendijai ir paramai gauti bus lietuvių ir anglų kalbomis, mat, Saulio teigimu, pasitaiko tokių organizacijų ar pavienių asmenų, kurie nemoka lietuvių kalbos arba jų lietuvių kalbos žinios nėra pakankamos anketai lietuvių kalba užpildyti.

Rudenį Fondas taip pat planuoja surengti Fondo narių apklausą. Be kitų klausimų, bus teiraujamasi narių nuomonės dėl pelno paskirstymo. Pasak konferencijoje dalyvavusio Fondo valdybos pirmininko Ramūno Astrausko, norint gerai dirbti ateityje, reikia žinoti, koks yra Fondo skiriamos paramos įvaizdis.

Netrukus su šiais Pelno skirstymo komiteto nutarimais galima bus susipažinti LF svetainėje: www.lithuanianfoundation.org.