Lietuvių Fondo pelno skirstymas

Arvydas Tamulis

LF Tarybos pirmininkas     

Edvino Giedrimo straipsnyje „Apie šių metų LF lėšų paskirstymą”, paskelbtą „Draugo” gruodžio 5 d., yra prasilenkta su faktais, juo klaidinami skaitytojai.

Teisinga informacija apie Lietuvių Fondą yra lengvai prieinama. LF nuolatos viešai pateikia informaciją visuomenei spaudoje, internete, aplinkraščiuose, biuleteniuose ir spaudos konferencijose. Prašymų įvertinimas ir paramos skyrimas vyksta per LF Pelno skirstymo komitetą (toliau — PSK), kuriame, kartu su Lietuvių Fondo atstovais, lygiomis teisėmis dirba ir JAV LB atstovai. Dėl informacijos apie lėšų paskirstymą JAV LB pareigūnai gali kreiptis tiesiog į savo atstovus PSK, kurie yra gerai informuoti apie komiteto taisykles. Todėl apgailestautina, kad tiek daug netikslumų yra JAV LB Connecticut apygardos pirmininko E. Giedrimo straipsnyje.

Autorius pirmame sakinyje rašo, kad ,,LF savo narius ir visuomenę pradžiugino naujove — beveik pilnu LF paramos viešai paskelbtu paskirstymo sąrašu”. Atvirkščiai, LF nuo pat savo įsteigimo pradžios praneša apie paskirstytas lėšas. Ir tai tikrai nėra jokia ,,naujovė”. Dėl atskirų E. Giedrimo paminėtų projektų nekomentuosiu, nes tai liečia prašytoją ir PSK.

Atrodo, kad minėto straipsnio autoriui trūksta teisingų žinių apie LF esančius įsteigtus specialius fondus. Įnešdamas 10,000 dol. sumą, aukotojas gali pareikšti, kaip to įnašo uždarbis turi būti paskirtas. E. Giedrimo teiginys, kad specialių fondų paskirstymas yra „bandymas išsisukti”, taip pat yra klaidingas. LF nuosekliai vykdo visas sutarčių ir testamentų sąlygas, skirstant pinigus pagal aukotojų nurodymus. Esu tikras, kad kai E. Giedrimas įsteigs savo specialųjį fondą, jis norės, kad LF jo pageidavimus taip pat uoliai vykdytų.

Keisčiausias komentaras — „LF labiau linkęs skatinti versliškumą nei lietuvybę”. Peržiūrėjus paramos gavėjus, šiųmetinius ar nuo pat LF pradžios, akivaizdu, kad teiginys absurdiškas. Tai neatitinka realybės, nes tai prieštarautų valdžios įstatymams, reguliuojantiems fondų veiklą. LF veikia pagal IRS (Internal Revenue Service) taisykles ir skiria paramą tik nepelno siekiančioms organizacijoms bei projektams, kurie atitinka tą kategoriją.

Tačiau sutinku su E. Giedrimo siūlymu išklausyti kitų nuomonę. Ir LF vadovybė tuo vadovaujasi.  Šiais metais LF savo nariams išsiuntė apklausą apie lėšų skirstymą. Apklausos duomenys parodė, kad net 74 proc. narių yra patenkinti arba labai patenkinti, kaip LF skirsto lėšas. Nors tai yra džiuginantis faktas, tačiau ir toliau ieškome įvairiausių būdų patenkinti narių pageidavimus. Norėdami išgirsti plačiosios lietuviškos visuomenės nuomonę apie tai, suruošėme viešą pasikalbėjimą telekonferencijos būdu, kuris, manyčiau, buvo labai naudingas.

Nuomonių apsikeitimas atneša gerų vaisių, bet jis turi būti atviras, sąžiningas ir konstruktyvus. To pasigedau E. Giedrimo straipsnyje.