,,Draugo” persitvarkymas laukiamas ir remtinas

Donatas  Januta

Persitvarkymo laiku kai kam kyla klausimų dėl ,,Draugo” ateities. Atsiliepiant į tokius klausimus, reikia šiek tiek pažvelgti į praeitį.

Kai kas dar atsimena buvusius JAV lietuvių pirmos kartos laikraščių pavadinimus: ,,Keleivis”, ,,Vienybė”, ,,Darbininkas”, ,,Sandara”. Mes, pokariniai ,,DP” imigrantai,  juos radome čia atvykę?  Išmirė tie laikraščiai beveik visi.  Bet ,,Draugas” išliko ligi šiol.  Įvertinant ,,Draugo” šiandienines perspektyvas, reikia pažvelgti, kodėl anie laikraščiai išmirė, kodėl ,,Draugas” išliko, ir koks ,,Draugo” šiandieninis stovis.

Buvę laikraščiai išmirė dėl to, kad nebeliko kas juos skaitytų. Jie išmirė kartu su savo skaitytojais.  Kodėl ,,Draugas” išliko?   Išliko todėl, kad mūsų atvykusi pokarinė banga papildė ,,Draugo” mirštančius pirmos kartos skaitytojus. Bet tai įvyko ne atsitiktinai. Tai įvyko dėl to, kad ,,Draugas” pakeitė turinį – pritaikė mums pokariniams ,,antrabangiams”.  Tai buvo padaryta ne atsitiktinai, bet sąmoningai.

Kiti laikraščiai nesuprato arba nesuspėjo prisitaikyti prie naujai atvykusios mūsų kartos, ir todėl išmirė kartu su savo mirštančiais skaitytojais. Kai kurie dar išsilaikė kuriam laikui, kaip pvz., ,,Keleivis”, kuris pasidarė savotiškas ,,kuriozas” su savo senoviška kalba ir senomis temomis.   Paskutinis ,,Keleivio” redaktorius Jackus Sonda – Sondeckis  per vėlai suprato padarytą klaidą, ir apgailestavo, kad laikraštis anksčiau nepasuko ,,dypukų” link. Taigi, laikraščiui viską lemia skaitytojai.  Jeigu nėra užtektinai skaitytojų, nebus pajamų, pagaliau nebus ir laikraščio.

Prieš 20 metų ,,Draugas” turėjo 8,000 prenumeratorių, šiandien teliko 3,000.  Lig šiol prenumeratorių skaičius mažėjo maždaug 10 proc. per metus.  Minėto ,,Keleivio” prenumeratos:  1953 m. buvo 7,000,  1976 m. jau tiktai 2,000, o 1979 metais ,,Keleivis” sustojo ir užsidarė.          

,,Draugas” jau seniai neapsieina be Draugo fondo finansinės paramos. Parama  teikiama  ne vien tik iš fondo pajamų, bet ir tiesiog iš fondo kapitalo. Draugo fondo aukotojai yra tie patys mes, dabar vadinami ,,pensininkų karta”, kurie sudarome ,,Draugo” mažėjančius skaitytojus.  Taigi, laikui bėgant ir fondui aukos sustos ir fondo kapitalas baigsis. Bendrai, fondų aukos, rinkliavos, loterijos, vajai –  kad ir reikalingi bei naudingi, bet jie tik laikini laikraščio ramsčiai.

Ne paslaptis, kad laikraščiai išsilaiko iš reklamų. ,,Drauge” reklamų tikrai labai mažai. Geriausias pavyzdys – savaitraštis ,,Amerikos lietuvis”. Bet sudominti verslininkus reklamuotis laikraštyje, reikia turėti skaitytojų. O pritraukti skaitytojus reikia tinkamo turinio. Turinys, skaitytojai, reklamų pajamos – visi trys veikia kartu ir nurodo laikraščio sveikatą ir ateitį.

Buvusi redakcija atrodo kartais tą suprasdavo, tiktai nemokėjo kaip reaguoti (2005 spalio 1d. numeryje, tuometinė redaktorė rašė, kad atėjo metas ,,Draugui” ,,išsinerti iš seno kiauto”). Draugo fondas irgi apgailestavo: ,,Gaila, kad į ’Draugo’ prenumeravimą nepakankamai įsijungia trečioji banga, antrajai nuolat mažėjant.  (tas pats 2005 spalio 1 d. numeris)”.  Tenka pripažinti, kad lietuvių skaitytojų yra, tiktai ta, trečioji banga,  neskaito ,,Draugo”.

Praeitas dešimtmetis, trečiabangių atvykimo dešimtmetis, galėjo būti ,,Draugo” ypatingas klestėjimo ir žydėjimo laikotarpis. Kaip buvo tada, kai mes, pokarinė karta, prieš 50 metų atvykome Amerikon. Tačiau išėjo kitaip. Trečiabangiai, neradę ,,Drauge” kas jiems naudinga ar įdomu, įsteigė savo spaudą atskirai. ,,Draugas”, vietoje prisitaikyti savo turiniu prie naujai atvykusių lietuvių, vis didesnį dėmesį skyrė finansams:  rinkliavom, aukom ir vajams, kad būtų bent pinigų išmokėti algas darbuotojams bei padengti kitas einamas išlaidas.  

Dabar yra proga ,,Draugui” atsinaujinti, persitvarkyti, ir tarnauti ne tik mums, dabartinei ,,pensininkų kartai”, bet visiems Amerikoje ir išeivijoje gyvenantiems lietuviams.  Tikiu, kad nauja redakcija tai supranta ir tai įgyvendins. Taip padarė ir ,,Draugo” redaktoriai prieš 50 metų, atnaujinę ir pritaikę laikraščio turinį naujiems skaitytojamas.

Sveikinu naująją dienraščio ,,Draugas” redaktorę, darbuotojus, esančius ir būtinai būsimuosius skaitytojus. Tikiu ir linkiu sėkmės.

Permainų laikotarpyje didinu Draugo fonde įnašą ir raginu visus lietuvius remti dienraštį ,,Draugas” bei ,,Draugo” redakciją.