phila liet namai


Rimo Gedeikos nuotraukos

Su Naujųjų metų sutikimu Philadelphia Lietuvių Namai

įžengė į antrąjį šimtmetį

Alg. Gečys

Prieš šimtą metų, 1907 m. gruodžio 31 dieną, Naujųjų metų sutikimu duris atvėrė tik ką baigti statyti Philadelphia Lietuvių Namai. Pavadinti Lithuanian Music Hall vardu, šie Namai buvo to meto lietuvių pasididžiavimas. O būta kuo didžiuotis! Gerame miesto rajone, plačioje gatvėje lietuvių emigrantų pastangomis buvo pastatytas tam laikotarpiui įspūdingas trijų aukštų mūrinis pastatas su visais reikiamais įrengimais. Pastate įruoštos trys salės mieste gausiai gyvenantiems lietuviams naudotis. Metų tėkmėje šiose salėse lietuviai rinkosi džiaugtis atkurta Lietuvos valstybine nepriklausomybe, gerbti apsilankiusius Lietuvos atgimimo vyrus – Basanavičių, Vileišį, Šliūpą, Vailokaitį... Čia telktos aukos Lietuvai atstatyti, šaukti ,,mitingai” išgauti JAV pripažinimą po Pirmojo pasaulinio karo atsikūrusiai Lietuvos valstybei. Šio pastato sienos taip pat prisimena apsilankiusius Lietuvos valstybės vadovus – Smetoną, Grinių, Landsbergį, Brazauską. Svarbiausia, šimtmečio sulaukę, Lietuvių Namai tautiečių poreikiams tebetarnauja ir šiandien. Čia renkamasi švęsti tautines šventes, rengti koncertus, spektaklius, įvairius renginius bei šeimos sukakčių paminėjimus.

Lietuvių Namų vadovybė nepamiršo, kad prieš šimtmetį Lietuvių Namai buvo atidaryti Naujųjų metų sutikimu. Nutarė, kad žengiant į antrąjį šimtmetį būtų simboliška taip pat surengti Naujųjų metų pokylį. Žinota, kad nepavyks sutraukti tuometinio gausaus dalyvių skaičiaus, atkurti pakilią nuotaiką, kada įžengiama į ką tik pastatytą, dažais kvepiantį pastatą. Tačiau atvykę į Naujųjų sutikimą galėjome ne mažiau džiaugtis. Džiaugtis, kad daugybė pasiaukojančių kartų ir ,,bangų” išlaikė pastatą lietuvių rankose, kad pastatas jokiu būdu nėra apleistas, o yra taisomas, atnaujinamas. Jis naudojamas koncertams, meno grupių repeticijoms, retkarčiais jaunimo žaidynėms, organizacijų susibūrimams ir tautinių sukakčių minėjimams. Galime tvirtinti, kad jei naujai iš Lietuvos atvykusi ,,banga” Lietuvių Namus rems, jie ilgam išliks savi ateinančioms kartoms.
phlalietnamai
Naujųjų metų sutikimas praėjo šauniai. Linksmino Stasio Telšinsko ,,vieno žmogaus orkestras”, Lietuvių Namai pateikė šaltą ir karštą maistą, gėrimus. Gerokai prieš vidurnaktį LN Tarybos pirm. Timothy Dorr trumpa kalba pastebėjo, kad su laikrodžio dūžiais šie namai įžengs į antrąjį šimtmetį. Jis priminė, kad tik daugelio asmenų pasiaukojimo dėka pastatas išliko lietuvių rankose. Jis kvietė tapti Lietuvių Namų nariais, juos finansiškai remti, savanoriško darbo auka juos taisyti, gražinti, atnaujinti. Jei tai vykdysime, Lietuvių Namų ateitis bus užtikrinta. 2008 m. laikrodžio dūžius sutikome su šampano taurėmis rankose, salėje aidint Traviatos arijos ,,Pakelkime taurę” garsams. Už malonų sutikimą dėkojame Lietuvių Namų direktoriams, ypač T. Dorr, Violetai Bendžiūtei, Esterai Bendžiūtei-Washofsky, Albertui Mikučiui, Lisai Blaco ir salę nuostabiai išpuošusiai Gemai Kreivėnaitei.

Ar išlaikysime ,,Bendruomenės balso” laidas?

Artėjant 2007 metų pabaigai, ,,Bendruomenės balso” laidą vedusi Teresė Gečienė eteryje palietė daugiau kaip 50 metų Philadelphia apylinkėse klausomos lietuvių radijo programos rūpesčius. Ji pastebėjo, kad 2008 metų pradžioje baigiasi su radijo stotimi WNWR-AM pasirašyta sutartis. Prieš Philadelphia LB apylinkės valdybai pasirašant naują sutartį kyla rimtas klausimas, ar telkinys yra pajėgus sekmadieniais transliuojamas pusvalandžio programos laidas tęsti? Netrūksta ryžto laidų koordinatorei Julijai Dantienei, pasiaukojimo neapmokamiems tuzinui pakaitomis dirbančių pranešėjų – redaktorių, tačiau labai jau trūksta lėšų stočiai už radijo laiką apmokėti. Vienam laidos pusvalandžiui kainuojant 250 dol., per metus stočiai išmokama 13,000 dol. suma. Iš verslininkų skelbimų sulaukiama 3,000 dol. reikiamos sumos, Lietuvių Fondas kasmet dosniai paremia 1,500 dol. suma, asmeniniai bei organizacijų skelbimai atneša dar 1,500 dol. sumą. Taigi 7,000 dol. sumą papildomai tenka sukaupti iš geradarių klausytojų savanoriškų aukų, o tai ,,Bendruomenės balso” iždininkui Gediminui Dragūnui ir LB apylinkės valdybai sudaro nemažą galvosūkį. Paskutiniuoju metu dosnių geradarių vis mažiau ir mažiau atsiliepia į aukų prašymus. Ačiū Dievui, kad ,,BB” turi tokių rėmėjų kaip Joana Kaulinienė, kuri savo vyro a.a. Kazimiero prisiminimui įkūrė fondą su 10,000 dol. ir iš investuotų palūkanų kas metai įplaukia 500 dol. suma. Gražų pavyzdį teikia mirusių laidų klausytojų šeimos, nutarę vietoje gėlių mirusiųjų atminimą pagerbti aukomis ,,Bendruomenės balsui”. Štai L. Avižonienės atminčiai paaukota 615 dol. suma, o Rimvydo Jako net – 1,280 dol. Esama ir kitų gražių pavyzdžių, kur švenčiantys garbingas asmenines ar vedybines sukaktis paprašo svečių vietoj dovanų skirti paramą ,,Bendruomenės balsui”.

Tenka pasidžiaugti, kad išsakytas rūpestis del ,,Bendruomenės balso” išlikimo sulaukė visuomenės dėmesio. Stambią 1,000 dol. auką Karaškų šeimos vardu įteikė dosnusis Maksiminas Karaška, gyvenantis prie Washington, DC, ir tik specialiomis progomis užklystantis į Philadelphia. Vieną laidą pilnu mokesčiu atskubėjo apmokėti Lietuvių Namai, antrąją – Philadelphia LB apylinkės valdyba (kopirmininkai Roma Krušinskienė ir Virgus Volertas), trečiąją – Dalia Jakienė. Dosniomis aukomis atsiliepe Zita ir dr. Juozas Pangoniai, Veronika ir Jonas Štarkos, Brigita ir Juozas Kasinskai, Birutė Valašinienė, Aušra ir Vladas Mameniškiai, Bronė Karaškienė, Julija Dantienė, Žibutė ir Ant. Masaičiai, Bronius ir Juzė Krokiai, Stefanija Bagdonavičienė, Ieva Kazakauskienė, ir kt. Vajaus pradžia teikia viltį. Klausytojų rankose tebelieka sprendimas, ar ,,Bendruomenės balsas” juos lankys visais 2008-jų metų sekmadieniais.


Žinios trumpai

Philadelphia LB apylinkės ruošiamos Lietuvos Nepriklausomybės Vasario 16/Kovo 11 šventės šiais metais įvyks vasario 24 d., sekmadienį, 2 val. p.p. Lietuvių Namuose, (2715 E. Allegheny Avenue, Philadelphia, PA 19134). Pagrindinis kalbėtojas – gen. Jonas Kronkaitis, buvęs Lietuvos kariuomenės vadas. Šv. Mišios už Lietuvą tą dieną bus atnašaujamos Šv. Jurgio lietuvių parapijos bažnyčioje.

Philadelphia LB apylinkės valdybos rūpesčiu Sausio 13-osios tragiškoji sukaktis buvo prisiminta lietuviškų Mišių metu Šv. Andriejaus lietuvių parapijos bažnyčioje. LB apylinkės kopirmininkui Virgui Volertui skaitant žuvusiųjų pavardes, V. Krėvės lituanistinės mokyklos mokiniai atnešė keturiolika uždegtų žvakučių, kurias klebonas kun. P. Burkauskas sustatė ant altoriaus. Prie altoriaus pastatytame kryžiuje buvo inkrustuotos žuvusių didvyrių nuotraukos. Baigiantis Mišioms padėtas trispalvis vainikas prie Aušros Vartų Marijos koplytėlės, kurioje taip pat yra Vilniaus televizijos bokšto paveikslas Sausio 13-osios aukoms prisiminti. Klebonas kun. Petras Burkauskas prasmingu pamokslu prisiminė Sausio 13-osios įvykius.

Smagi V. Krėvės lituanistinės mokyklos tradicinė Kalėdų Eglutė įvyko 2007 m. gruodžio 16 d. Mokiniai vaidino, deklamavo, skambino, su dovanomis apsilankė Kalėdų senelis. Pagarba išradingiems mokytojams ir darbščiam tėvų komitetui.