Ką remia PLB fondas?

Juozas Lukas

Keli  rėmėjai klausė, kokius darbus, veiklą ar projektus Pasaulio Lietuvių Bendruomenės fondas (PLBF)  remia. Trumpas atsakymas būtų – visokius, kurie naudingi ir reikalingi išeivijai, Lietuvai, lietuvybės išlaikymui, lietuvių labdarai.  Remiami projektai  keičiasi su laiku, sąlygomis ir reikalingumu. Daugelis sąskaitų arba fondelių atidaromi tada, kai rėmėjai atsiunčia didesnes aukas ir prašo telkti daugiau lėšų jų siūlomiems projektams. Arba kai Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) ir Pasaulio Lietuvių jaunimo sąjungos (PLJS) valdybos,  kai kurios lietuvių organizacijos ar draugijos paprašo surengti specialius vajus  padėti telkti paramą jų vykdomiems projektams ir panašiai, ar PLBF direktoriai patys nutaria ką nors paremti. Sąrašas ilgas, nes PLBF veikia nuo 1979 metų ir turėjo daugiau kaip 80 atskirų sąskaitų ar fondelių.  Šiuo metu aktyvūs yra  22 fondeliai.  

Didžiausias projektas 1979 metais buvo per 5 metus surinkti 600,000 dol. ir įsteigti pastovią išeivijos lietuvių Lituanistikos katedrą kuriame nors Šiaurės Amerikos universitete, stengiantis įgyvendinti 1978 metais PLB Seime Toronto priimtą nutarimą. Tie pinigai buvo surinkti, įmokėti University Illinois at Chicago, ir amžina PLB Lituanistikos katedra jau veikia nuo 1984 metų rudens. PLBF įmokėta ir universiteto gerai investuota negrąžinama 600,000 dol. dovana arba ,,Endowment” per 20 metų iki dabar padidėjo net tris kartus, išaugo iki 1 milijono 750 tūkstančių dolerių, uždirbti procentai moka už katedrą ir toliau augina neliečiamą pagrindinį lietuvių dovanos kapitalą. PLBF rūpinasi katedros magistrantų bei doktorantų stipendijomis ir iki šiol iš 1986 metais įsteigto Stasio Barzduko vardo stipendijų fondelio išmokėjo stipendijantams apie trečdalį milijono.  Šiuo metu PLBF yra du fondeliai arba sąskaitos katedrai paremti: Lituanistikos katedros ir  Stasio Barzduko stipendijų fondas. Šiuo metu abiejuose fondeliuose yra keli tūkstančiai dolerių ir laukiam mecenatų čekių.

PLBF nuo 1994 metų yra Broniaus Bieliuko vardo stipendijų fondas, iš kurio išmokėta 40,000 dol.  Nuo 2003 metų veikia Antano Juodvalkio vardo stipendijų fondas žurnalistikos stipendijai. Abu fondai toliau remia Vytauto Didžiojo universiteto studentus.  

Praėjusiame dešimtmetyje (1990 –1999), Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, labai  aktyvūs buvo prof. dr. Rimo Vaičaičio  ir dr. Stasio Bačkio stipendijų fondai.  Pirmasis rėmė   Vilniaus, Vytauto Didžiojo, Kauno technologijos ir Vilniaus technikos universitetus, o antrasis – Kauno technologijos universiteto studentus. Šio dešimtmečio (nuo 2000 m.)  pradžioje veikė prof. dr. Romualdo ir Nijolės Kašubų stipendijų fondas Kauno technologijos universiteto studentams ir prof. dr. Broniaus Vaškelio stipendijų fondas PLB Lituanistikos katedros magistrantams ir doktorantams, atvykstantiems iš Lietuvos.  Iš jų buvo išmokėta 76,000 dol.

Specialiai mokslo įstaigoms paremti veikia Vytauto Didžiojo ir Klaipėdos universitetų fondai, Lietuvių išeivijos instituto paramos fondas ir Vasario 16 gimnazijai Vokietijoje, Lietuvos mokykloms bei „Lietuvių namai” mokyklai Vilniuje remti fondai. Iš tų fondų  jau išmokėta per  89,000 dol.

Nuo 1999 metų PLBF veikia Dieviško kryžiaus (Divine Cross Fund I) fondas, įsteigtas  anonimo geradario per Indrę Tijūnėlienę, kurio tikslas yra remti kardinolo Audrio J. Bačkio prižiūrimus labdaros projektus Vilniaus arkivyskupijoje Lietuvoje.  Iš jo jau išmokėta 100,000 dol. ir papildomai gauta per 60,000 dol. tolimesnei paramai. Tas pats gerasis  mecenatas praėjusiais metais per Indrę Tijūnėlienę įsteigė antrąjį Dieviško kryžiaus  fondą (Divine Cross Fund II) su 50,000 dol. auka padėti vargingiausiems žmonėms per vyskupą Rimantą Norvilą.  

Žiniasklaidai paremti veikia keli aktyvūs specialūs fondeliai. Tai Punske, Lenkijoje, lietuvių leidžiamam ,,Aušros” žurnalui ir PLB valdybos leidžiamam bei Punske spausdinamam ,,Pasaulio lietuviui”, kuriam išmokėta apie 40,000 dol.  Neseniai atidarytas naujas fondas Bernardinai.lt, renkamos aukos šiam internetiniam dienraščiui remti.

Daug lėšų buvo surinkta ir išmokėta PLB valdybų nutartų išleisti knygų paruošimui, spausdinimui  ir platinimui. Savo veiklos pradžioje PLBF leido ir platino perspausdintus Lietuvos pogrindžio spaudos leidinius. Vėliau buvo išleistos arba platintos Danutės BrazytėsBindokienės „Lietuvių papročiai ir tradicijos išeivijoje”, Vytauto Landsbergio „Atgavę viltį”, Irenos Lukoševičienės „Gyvenimo ciklai”, „Lietuvos kovų ir kančių istorijos” 16kos knygų serija ir PLB istorijos knyga – Vitalijos Stravinskienės „Pasaulio Lietuvių Bendruomenė 1949–2003”.  Už visus tuos leidinius buvo sumokėta per 200,000 dol.  Šiuo metu dar platinamos „Papročių” ir  PLB istorijos knygos, veikia jų sąskaitos.

PLBF 2000-aisiais metais atidarė Valdovų rūmų atstatymui Vilniuje remti sąskaitą arba fondą.  Buvo gautos 95 aukos, surinkta 61,000 dol., pinigai reguliariai (kelis kartus per metus) buvo persiųsti Valdovų rūmų paramos fondui Vilniuje. Tokiu būdu buvo išpildomas aukotojų noras bei pasitikėjimas,  pinigai nebuvo laikomi JAV bankuose, kai per keletą metų dolerio vertė ir perkamoji galia, palyginus su litu, žymiai nukrito ir toliau krenta. Ši sąskaita toliau veikia, priima aukas ir tuoj persiunčia jas į Lietuvą.

Per PLBF buvo paremtos kelios mokyklos Lietuvoje, Sibiro ir Karaliaučiaus lietuviai, Seinų krašto veikla, Lietuvos našlaičiai, Užsienio lietuviams remti centras, kelios bažnyčios Lietuvoje, Vinco Kudirkos paminklo komitetas, Pietų Amerikos, Vakarų Europos ir Rytų Europos LB kraštų  lietuvių veikla.  Į Lietuvių išeivijos institutą prie Vytauto Didžiojo universiteto buvo persiųsti specialūs archyvai: Broniaus Kviklio, PLB valdybų, PLB seimų bei Jaunimo kongresų, „Pasaulio lietuvio”, JAV LB institucijų, studentų ir jaunimo organizacijų,  kelių JAV lituanistinių mokyklų ir LB apylinkių ir  kai kurių JAV lietuvių visuomenininkų. Dr. Kazio Pemkaus didelė lituanistinė biblioteka buvo persiųsta į Klaipėdos universitetą, o vienas specialus archyvas į Lietuvos archyvų departamentą.  Buvo paremti ligoniai vaikai iš Lietuvos, atvežti amerikiečių organizacijų į JAV specialiam gydymui. Vilniaus universitetui pasiųstas kelių šimtų tūkstančių dol. vertės padovanotas elektroninis mikroskopas. 2003-2004 metais geradarys Donatas Januta iš California asmeniškai padovanojo ir Lietuvoms bibliotekoms buvo išsiųsti visiškai nauji (nenaudoti) Juozo Kapočiaus išleistų Lietuvių enciklopedijos komplektai: 21 komplektas po 37 tomus lietuvių kalba ir 104 komplektai po 6 tomus „Encyclopedia Lituanica” anglų kalba. Iš viso tai buvo didelė 125 komplektų su 1,401 knygomis vertinga dovana.

2004–2006 metais Jurgis Birutis iš Florida ir jo bendradarbiai sėkmingai surengė du specialius vajus pagerbti Lietuvos partizanų atmintį, per PLBF atidarę specialias sąskaitas ir  iš daugelio rėmėjų surinkę 12,300 dol. Taip buvo paremta Juozo Jakavonio „Šalia mirties” atsiminimų knyga, išleista 2005 m. Kaune, ir 2006 m. filmas „Stirna” apie partizanę lietuvaitę iš JAV.  Po 1991 metų sausio 13 d.. tragiškų įvykių Vilniuje PLBF buvo atidaręs specialią sąskaitą, surinko ir žuvusiųjų šeimas parėmė su 19,500 dol. suma.

Daugiausia paramos buvo sutelkta ir daugiausia savo darbo PLBF skyrė PLB projektams: PLB Seimams, Jaunimo kongresams, PLB pirmininkų suvažiavimams, PLB Atstovybės Lietuvoje išlaikymui ir  PLB valdybų veiklai (šalia jau anksčiau minėtų PLB Lituanistikos katedros projektų, „Pasaulio lietuvio” paramos bei knygų leidimo).  PLBF sutelkė ir išmokėjo dar  apie trečdalį milijono dolerių. Aukos PLB veiklai priimamos ir toliau.

Pabaigai paminėsiu dar kelis projektus, kuriems dabar yra telkiamos aukos (šalia anksčiau išvardintų).  Tai Lietuvių psichologų fondas remti kolegas ir jų mokslines konferencijas;  prof. dr. Giedriaus Subačiaus kuriamam dokumentiniam filmui  „Upton B. Sinclair: The Lithuanian Jungle” apie lietuvius imigrantus paremti fondas ir Ruklos jaunimo fondas paremti Lietuvos karių šeimų vaikų sportą Ruklos apylinkėse. Bendrai, PLBF yra panašus į lietuvišką „United Way” fondą, per kurį galima greitai ir veiksmingai paremti daugelį įvairiausių mažų ir didelių projektų, skirtų lietuvybei stiprinti.

PLBF veiklą planuoja ir prižiūri 9 savanorių direktorių taryba (Laima Braune, Vytautas Kamantas, Kazys Laukaitis, Milda Lenkauskienė, Gražina Liautaud, Juozas Lukas, Kęstutis Slotkus, Jonas Treška Jr. ir  Laima Zavistauskienė) ir teisės patarėjas advokatas Saulius Kuprys. Kasdieninius aukų rinkimo, raštinės, susirašinėjimo  ir kitus administracinius darbus atlieka 3 narių valdyba (Vytautas Kamantas, Juozas Lukas ir Jonas Treška Jr.)  su talkininkais.  Visi jie dirba veltui, todėl kiekvienas paaukotas doleris tenka tam projektui ar paramai, kuriai jis buvo atsiųstas. Labai mažos išlaidos už paštą, spausdinimą, smulkius raštinės reikmenis, auditorius ir archyvų sandėlių nuomą apmokamos iš PLBF bendroje  sąskaitoje laikomų uždirbtų kai kurių investicijų pelno pinigų.  Gautos iš aukotojų nenurodytos aukos skirstomos pagal PLBF vadovų nutarimus reikalingiems aktyviems projektams. Per 28 metus PLBF gavo (apvaliomis sumomis) 3,400,000 dol., išmokėjo 3,200,000 dol. lietuvybės išlaikymo projektams,  šiuo metu ižde įvairiose sąskaitose ar fondeliuose yra apie 200,000 dol. PLBF yra pelno nesiekianti ir nuo mokesčių atleista organizacija (Not for Profit Coorporation, Exempt from Income Tax, registered in the State of Illinois and State of Michigan, Federal ID No. 363097269). PLBF aukos gali būti nusirašytos nuo aukotojų pajamų mokesčių. Visi aukotojai gauna kvitus. Visas PLB Fondo iždo knygas ir ataskaitas galima pamatyti ir patikrinti: PLB Fondas, Juozas Lukas, 622 Tremont Court NW,  Grand Rapids MI 49504,  plbfondas@aol.com.   

Prašom čekius rašyti ir siųsti:  Lithuanian World Community Foundation, PO Box 140796, Grand Rapids MI 495140796.