DRAUGAS

Vienintelis lietuviškas dienraštis už Lietuvos ribų
4545 West 63rd Street 
Chicago, Illinois 60629
Tel (773) 585-9500 
Fax (773) 585-8284  

Atsiųskite asmeninį arba organizacijos sveikinimą, reklamą ar mirusių pagerbimą
PROGRAMOS KNYGAI
ir paremkite savo vienintelį lietuvišką dienraštį „Draugą”
METINIO POKYLIO PROGA
2007 m. SPALIO 6 D.
WILLOWBROOK BALLROOM
8900 S. ARCHER AVENUE, WILLOW SPRINGS

Sveikinimo dydžiai programos knygoje:
* Visas puslapis (4  x  6 ½) . . . . . . . . . . . .  $200.00
* Pusė puslapio (4  x  3 ½) . . . . . . . . . . . .   $125.00
* Ketvirtis puslapio (4  x  1 ¾) . . . . . . . . . .  $65.00
Čekius rašykite Draugui: 4545 West 63rd Street, Chicago,
                                       Illinois 60629 Fax (773) 585-8284