Colin Powell: diplomatija, įtaka, pasitikėjimas, vertybės

 Indrė Tijūnėlienė

Pietvakariniame Čikagos priemiestyje Lisle, Illinois yra katalikiškas ,,Benedictine” universitetas, kuriame nuo 1995 m. vyksta ,,Great Issues - Great Ideas” paskaitos. Prelegentais kviečiami pasaulinio garso politikai bei Amerikos įžymybės. Didžiulėje universiteto salėje yra kalbėję Margaret Thatcher, Barbara Bush, Desmond Tutu, Rudy Giuliani, Tommy Franks, Madeleine Albright.

Ketvirtadienį, gegužės 11 d., teko klausytis JAV prezidento George W. Bush pirmosios kadencijos metu (2001-2004 m.) dirbusio JAV valstybės sekretoriumi generolo Colin L. Powell. Powell gimė New York 1937 metais. Jo tėvai buvo imigrantai iš Jamaikos. Studijuodamas ,,City College of New York”, Powell priklausė ROTC (,,Reserve Officers Training Corps”), vėliau tarnavo Vietname ir Korėjoje, ėjo ,,Commander in Chief of Forces Command” pareigas Fort Mc Pherson, Georgia.

Prezidentų George H. Bush ir Bill Clinton kadencijų metu, t.y. nuo 1989 iki 1993 metų  rugsėjo mėn., kai jis išėjo į pensiją, Colin Powell buvo ,,Chairman of the Joint Chiefs of Staff”. 2001 m. sausio mėn. prez. George W. Bush jį paskyrė valstybės sekretoriumi. Po ketverių metų Powell atsistatydino, jo vietą perėmė Condoleeza Rice.

Su žmona Alma Powell turi sūnų, dvi dukras ir tris anūkus.

Prieš paskaitą pasiteiravau, ar leidžiama fotografuoti. Gavau neigiamą atsakymą, tačiau mane pasisiūlė nuvesti į atskirą kambarį susitikti privačiai. Čia buvo keli žurnalistai, universiteto studentų sąjungos atstovai ir garbės palydos kariškiai. Buvo pasakyta, kad galėsime fotografuoti ir užduoti klausimus.

Kai generolas įžengė į kambarį, jis pasisveikino su kariškiais ir tuojau stojo su jais fotografuotis. Po to, jam padėkojau, kad lankėsi Lietuvoje ir padaviau savo vizitinę kortelę, ant kurios buvau užrašiusi prašymą pakomentuoti viceprezidento Dick Cheney vizito Lietuvoje metu išsakytas pastabas dėl V. Putin (Rusijos) nedemokratiškų pažiūrų. Tačiau tą vakarą generolas šios temos neminėjo. Powell trumpai pakalbino studentus ir susitikimas baigėsi.

Salėje buvo keli garsiakalbiai ir dideli ekranai, kuriuose aiškiai matėsi kiekviena prelegento veido išraiška. Colin Powell imponavo draugiška laikysena, šiltumu ir, nepaisant aukštų pasiekimų, savo paprastumu. Jis nusipelnė klausytojų pagarbos patriotizmu ir akivaizdžia meile Amerikai.

Powell pasirodė esąs nepaprastai geras kalbėtojas, paskaitoje nevengė juokauti. Jis pasakotjo, kaip išėjęs į pensiją žmonai džiaugėsi, kad nebereikės anksti keltis ir eiti į darbą, dabar visada būsią drauge...
 
,,O Alma, - jis sakė, - suglumusi pamanė: ‘jis neišvažiuos kiekvieną rytą?!’ Nutarėm, kad man reikia rasti užsiėmimą. Generolas įsigijo ,,žaislą" - raudoną ,,Corvette”. Tada Chevrolet firma jam pasiūlė vairuoti,,Indy 500” lenktyninį automobilį. Jis lėkė 150  mylių per valandą greičiu. Tai buvęs didžiausias džiaugsmas.

Powell buvo įdomu keliauti be privataus lėktuvo, iškilmingų išleistuvių ir sutiktuvių, pagarbaus aptarnavimo. Nutaręs skristi į susitikimą New York, padarė tris klaidas - atvyko vėlai, mokėjo grynais, neturėjo lagaminų. Todėl tapo įtartinu asmeniu, reikėjo eiti per patikrinimus. Oro uosto darbuotojai klausė - ,,Kaip sekasi generole?” Jis galvojo - ,,Jei žinote, kas aš esu, kam mane tikrinate. Geriau eikite ieškoti Bin Laden!”

Po rugsėjo vienuoliktosios reikėjo įvesti Ameriką apsaugosiančias skrydžių procedūras. Netrukus paaiškėjo, kad kai kurios buvo per griežtos, nes labai sumažėjo į JAV atvykstančių studentų skaičius. Sumažėjo turistų ir ligoninių darbuotojų. Buvo lengviau gauti vizas į kitus kraštus. Amerikai reikia užsienio studentų: jie grįžta į savo šalis su naujomis žiniomis arba pasilieka JAV ir praturtina amerikiečių gyvenimą. Be to, Amerikai pravartu geriau pažinti užsieniečius, todėl plečiamas ,,Peace Corps” savanorių skaičius, teikiama daugiau ,,Fulbright” stipendijų.

Atvykstantys į Ameriką pajunta ir ima suprasti, kad tai yra atviras, visus priimantis kraštas. Prieš kelerius metus Powell padėjo amerikiečių porai įsivaikinti mergaitę iš Bulgarijos. Generolo manymu, teroristai neturi pakeisti Amerikos veido.

Per visą generolo karjeros laikotarpį JAV laikėsi komunizmo plėtros sulaikymo politikos. Visa tai pasikeitė su Gorbačiov atėjimu į valdžią. Juo Powell nepasitikėjo, todėl nuvyko į Maskvą daugiau išgirsti apie persitvarkymo ir atvirumo politiką. Taip atsitiko, kad informacija tapo efektyviausiu ginklu prieš komunizmą. Dingo JAV didžiausias priešas, dingo Varšuvos paktas. Buvę komunistiniai kraštai priimti į Europos Sąjungą ir į NATO.


Bet Amerika tebėra susirūpinusi dėl Putin ir jo demokratijos planų. Powell teigė, jog Sovietų Sąjungos jau nebebus, bet neaišku, kaip Rusijai seksis eiti demokratijos keliu. Jis priminė George W. Bush pasakymą - ,,Pasižiūrėjau į Putin akis ir suvokiau jo sielą”. Powell sakė - ,,Pasižiūrėjau į jo akis ir pamačiau KGB”.

Powell teigimu, Kinija taip pat keičiasi. Kaip Gorbačiov Rusijoje, taip Ping Kinijoje suprato, kad reikia keisti ekonominę sistemą. Dabar Kinija yra ekonomikos milžinė. Ji nėra pavojinga, nebent Taivanas panorėtų nepriklausomybės, tada Kinijai ryžtųsi kariauti.

Japonija Amerikai yra ypatingai draugiška. Indija, kurioje gyvena 1.3 milijardai žmonių, yra didžiulė demokratinė valstybė, strateginiais ryšiais susijusi su JAV. Bendradarbiaujant su europiečiais bus išspręsta Irano problema, o su azijiečiais - Šiaurės Korėjos problema, optimistiškai kalbėjo generolas. Ne karas, o diplomatija spręs šias problemas. Pietų Amerikoje daug kur vyksta demokratinis procesas. Žmonės balsuoja, patys renka savo valdžią. Afrika baigia nusikratyti kolonializmo, tarptautinis spaudimas skatina vadovautis įstatymais, baigti konfliktus.

Šiuo metu yra daugiau demokratinių valsatybių ir mažiau karų negu kada per paskutinius 60 metų. Afganistane naikinamas Talibanas, vyksta demokratiniai procesai. Irake pašalintas Hussein, bet reikia, kad įsitvirtintų demokratinė valdžia. Pasaulinėmis problemomis tebelieka konfliktas tarp Izraelio ir Palestinos, ŽIV, įvairios kitos ligos.

Ekonomikos, energetikos ir mokslo srityse vyksta pasaulinė konkurencija. Svarbu skatinti  ir remti mokslą, nenorint atsilikti nuo kitų kraštų. Colin Powell šeimoje visuomet buvo primenama nepadaryti gėdos šeimai ir stengtis kuo daugiau pasiekti.
 

Powell teigė, kad nors nerasta masinio naikinimo ginklų Irake, jis Jungtinėse Tautose kalbėjo pagal turimą informaciją. Tada buvo nubalsuota pradėti karą, nes Irakas nesilaikęs ankstesnių įspėjimų.
 

Baigęs diplomatinę karjerą, Colin Powell tapo ,,Silicon valley venture capital” firmos partneriu, dalyvauja ,,Colin Powell Center for Policy Studies”, kuria Vietnamo karių muziejų ir Martin Luther King memorialą. Nors jis apie tai neužsiminė, daugelis mano, kad Colin Powell būtų geras kandidatas į JAV prezidentus.